https://www.mdu.se/

mdu.sePublications
1234 1 - 50 of 172
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Zackrisson, Therese
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Kan en arbetsplats både innehålla flexibilitet och mellanmänskliga relationer?: En deskriptiv diskursanalys om chefers och medarbetares skilda syn på kompetensutveckling och arbetslivshegemoni2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att skapa förståelse och på ett deskriptivt sätt beskriva chefernas inflytande över medarbetarnas kompetensutveckling. Metodvalet är en semistrukturerad intervjuform av chefer och medarbetare. Medarbetarna i studien är födda mellan åren 1999 och 2004. Förutom intervjuer inkluderas intresseorganisationers syn på arbetslivet och kompetensutveckling. Analysen utgår från ett diskursivt perspektiv med förhoppningen att kunna beskriva arbetsvillkor relaterade till olika yrkesroller. Att medarbetarnas kompetensutveckling sker selektivt grundar sig i den maktkamp som Laclau och Mouffe nämner i sin syn på diskursteori och som grundar sig i att olika världsbilder skapar olika syn på arbetslivet. Resultatet visar att intervjupersonernas syn på arbetslivet skiljer sig från varandra. Resultatet visar även att studiens utsagor och policydokument är relevanta för studiens syfte att beskriva arbetslivets förändringar och intervjupersonernas skilda världsbilder.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Amer Liyon Shamoon, Moven
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Nilsson, Jacqueline
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  ”Jag använder min vuxenmakt väldigt mycket, men det gäller att alltid ha med sig barnens perspektiv i undervisningen.": En kvalitativ intervjustudie där pedagoger beskriver sin vuxenmakt för att främja barnens delaktighet och inflytande i förskolan2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att genom semistrukturerade intervjuer med pedagoger ta del av hur pedagoger beskriver sin vuxenmakt för att främja barnens delaktighet och inflytande. Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer med tio pedagoger som arbetar aktivt i barngrupp i olika län. Vi har utgått från Foucaults maktteori (Nilsson, 2011, Foucault, 2013) och Shiers (2001) delaktighetsmodell. Resultatet visade att pedagogerna ser på vuxenmakten som något positivt som inte går att komma ifrån. Sammanfattningsvis använder pedagogerna sin vuxenmakt för att planera undervisningar, inkludera alla barn samt barnens intresse och behov. Det gör pedagogerna för att barnen ska få sin rätt till delaktighet och inflytande och sin röst blir hörd i förskolan. 

  Download full text (pdf)
  ”Jag använder min vuxenmakt väldigt mycket, men det gäller att alltid ha med sig barnens perspektiv i undervisningen.”
 • Wongyeemoh, Tove
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Chichan, Milina Matti
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan: En kvalitativ intervjustudie utifrån förskollärares perspektiv på flerspråkiga barns språkutveckling2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få mer kunskap om förskolepersonalens arbetssätt och förhållningssätt med flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan. Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsansats för att genomföra 10 semistrukturerade intervjuer med förskolepersonal som arbetar på mångkulturella förskolor i fyra olika kommuner i Sverige. I denna studie har vi utgått ifrån den sociokulturella teorin som teoretisk utgångspunkt. Resultatet visade att förskolepersonalen använder olika metoder och strategier för att stötta flerspråkiga barn med ett annat modersmål än svenska. Till exempel beskriver förskollärare att de i arbetslaget använder TAKK-tecken, bildstöd, polyglutt och kroppsspråk för att kunna utveckla flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan. Det lyfts också att förskolepersonalen anser att det är en fördel att det finns flerspråkiga personal som arbetar på förskolan. Studiens slutsats visade att förskollärare verkar aktivt för att hjälpa barnen med språkutveckling och inkludera alla barns språk i förskolan.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Dahlqvist, Emelie
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Abo Kaleifa, Hiyam
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Språkstimulerande måltider: En kvalitativ studie om hur förskollärare främjar barns språkutveckling och språkinlärning under måltider i förskolan.2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare främjar barns språkutveckling och språkinlärning under måltiderna. Studien tog sin utgångspunkt från kvalitativa forskningsmetod. Semistrukturerade intervjuer användes som datasamlingsmetod. Vi intervjuade nyexaminerade förskollärare och erfarna förskollärare, vilket var relevant för studien. Studien utgick från den sociokulturella teorin och utvecklingspedagogik. I resultatet framkom det att förskollärare använder sig av olika metoder och har olika kunskaper och erfarenhet när det kommer till barns språkutveckling och språkinlärning under måltider. Resultatet visade att det finns faktorer som både kan hämma eller främja barns språkutveckling och språkinlärning och därmed är förskollärares förhållningssätt av stor vikt. Slutsatsen innefattar hur förskollärarnas förhållningssätt och vilka metoder de använder påverkar barns språkinlärning och språkutveckling under måltider.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Göz, Maria
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Ercan, Celine
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lärares perspektiv på skrivinlärning i årskurs F–3: Perspektiv på hur elevers skrivinlärning främjas2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur ett urval av sex F–3 lärare arbetar med elevers skrivinlärning. I den här studien intervjuas sex F–3 lärare om hur de arbetar med elevers skrivinlärning. Ett av studiens viktigare resultat är att differentiering verkar vara vanligt i lärares anpassning av undervisningen för att möta olika behov som eleverna har. För att ådstadkomma differentering  har digitala verktyg integrerats av respondenterna för att stärka engagemang och kreativitet hos eleverna. Integration av digitala verktyg framträder också som centralt inslag i vissa respondenters strävan att främja skrivinlärning. Bland fördelarna framträder förbättrad skrivkompetens, ökad motivation och möjligheten till individualisering genom differentierad undervisning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Contreras Rubio, Pernilla
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Ahrons, Angelica
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  En normkritisk studie om förskollärares kriterier i valet av barnlitteratur2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att synliggöra åtta förskollärares perspektiv i hur de väljer ut barnlitteraturen i förskolan samt hur de beskriver sitt tillvägagångssätt för att den ska representera mångfald. Studien synliggör även hur förskollärare beskriver sitt användande av barnlitteraturen i samtal med barnen för att motverka reproducering av stereotyper utifrån ett normkritiskt perspektiv. Studien är en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer har använts som metod. Resultatet visade att förskollärarna utgår ifrån barns erfarenheter och den rådande normen i barngruppen som kriterier när de väljer ut barnlitteratur. Ett tillvägagångssätt som förskollärarna använde sig av för att barnlitteraturen skulle innehålla mångfald var att se över vilka karaktärer som fanns representerade. Däremot framkom det att faktorer kunde begränsa barns möte av ett brett innehåll vilket berodde på fåtaliga utgåvor på biblioteket. Förskollärarna använde sig av boksamtal för att stötta barn i att ifrågasätta stereotypa normer. Slutsatsen i studien är att förskollärare bör se över innehållet i barnlitteraturen utifrån ett normkritiskt perspektiv för att se till att mångfalden representeras och att ingen blir exkluderad.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Thyresgård, Felicia
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Barns konflikter i förskolan: En kvalitativ studie över hur förskollärares förhållningssätt kring verktyg och strategier skapar förutsättningar för barns konflikthantering2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka förskollärarens roll i barnens konflikthantering. Den teoretiska inramning som valdes är Cohens konfliktpyramid. En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer där det fanns möjlighet för följdfrågor har använts. Fyra stycken legitimerade förskollärare från fyra olika kommuner har intervjuats. Studiens resultat visar att förskollärare arbetar med att arbeta förebyggande med ett demokratiskt förhållningssätt genom att ge barnen verktyg och strategier när det kommer till konflikthantering i förskolan, men att detsaknas viss utbildning inom konflikthantering. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Dahlén, Carolina
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Nellmer, Sofie
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lärares attityd till matematik: En kvantitativ studie om sambandet mellan lärares attityd gentemot matematik och deras val av undervisningspraktiker2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om F-3 lärares attityd till matematik har ett samband med deras val av undervisningspraktiker. Studien genomfördes via en kvantitativ enkätundersökning med påståenden kopplade till det teoretiska ramverket TMA. Resultatet visar att det finns ett samband mellan de två variablerna och de lärare som har en positiv attityd till matematik har även det som lärare i matematikämnet och i sin undervisning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Linda, Storm
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Sandra, Hammarström
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  NTA-lådans betydelse i undervisningen: Lärares uppfattningar relaterat till elevers lärande i naturvetenskapligt arbetssätt för årskurs 1–32023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Naturvetenskap och teknik för alla - NTA är tänkt att främja ett undersökande arbetssätt där elever ställer hypoteser, drar slutsatser, diskuterar och arbetar systematiskt. Tidigare studier visar bristande tydlighet kring vad elever bör lära sig genom NTA och hur det påverkar deras lärande. Syftet med föreliggande studie är att undersöka lärares syn på lärande, utmaningar och möjligheter kopplat till NTA-lådan. Genom analys av semistrukturerade intervjuer visar studien att de hinder och möjligheter lärare upplever i NTA-undervisningen påverkar elevers lärande. Vår slutsats är att ramfaktorer i verksamheten spelar en betydande roll för vilka hinder lärarna möter, vilka förutsättningar de har samt vilka anpassningar som behöver genomföras för att kunna bedriva NTA-undervisningen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Strandsten, Cia
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  To Laugh or Not to Laugh in Class, that is the Question: Functions of and attitudes towards humour in three different second language classrooms in Sweden2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the present study is to explore humour in English language education further by investigating three Swedish upper-secondary teachers’ experiences of and attitudes towards humour in an L2 language classroom, and what types of humour are used, if any, in these teachers’ lessons. The data is collected qualitatively through three observations and three interviews. The result shows that the three teachers’ attitudes towards humour are mainly positive. However, they also discuss the challenges that come with the uses of humour. During the observations, humour is seen in different contexts and teachers and students use different types of humour. From the interviews, the teachers’ experiences show that humour often affects the students positively. For instance, the students feel more relaxed and comfortable in the classroom, and they are happier, which might increase their motivation to learn a second language. In addition, one of the guidelines in the Swedish curriculum to teach English as a second language is to prepare the students to develop their ability, desire, and confidence to use their second language in different contexts and situations (Skolverket, 2011). The humorous context is one example of such different kinds of “situations” and “contexts,” where the students get to develop their ability to use the language.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Duras, Robert
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  A Comparative Analysis of the Ingestion and Storage Performance of Log Aggregation Solutions: Elastic Stack & SigNoz2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  As infrastructures and software grow in complexity the need to keep track of things becomes important. It is the job of log aggregation solutions to condense log data into a form that is easier to search, visualize, and analyze. There are many log aggregation solutions out there today with various pros and cons to fit the various types of data and architectures. This makes the choice of selecting a log aggregation solution an important one. This thesis analyzes two full-stack log aggregation solutions, Elastic stack and SigNoz, with the goal of evaluating how the ingestion and storage components of the two stacks perform with smaller and larger amounts of data. The evaluation of these solutions was done by ingesting log files of varying sizes into them while tracking their performance. These performance metrics were then analyzed to find similarities and differences. The thesis found that SigNoz featured a higher CPU usage on average, faster processing times, and lower memory usage. Elastic stack was found to do more processing and indexing on the data, requiring more memory and storage space to allow for more detailed searchability of the ingested data. This also meant that there was a larger storage space requirement for Elastic stack than SigNoz to store the ingested logs. The hope of this thesis is that these findings can be used to provide insight into the area and aid those choosing between the two solutions in making a more informed decision.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Kozinska, Iryna
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Facilitation of sustainability in early phases of start-up development2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The thesis focuses on the integration of sustainability in the early stages of startups by developing a new framework. Given the resource constraints and focus on viability, it might be difficult for startups to consider sustainability at these early stages. A literature review revealed a lack of information on this subject. The research investigates the sustainability-related challenges startups face, identifies factors for sustainable business models using expert interviews and literature review. Due to the lack of information related to sustainable early stages start-ups, the author analyses basic principles related to start-ups and sustainability. The author looks into holistic approach to sustainability since a fragmental approach to sustainability risks harming the ecosystem while improving some metrics without systemic overview. Life-centred design is an emerging design approach that focuses on the well-being of all life forms and the health of our planet, thus making a shift from just human-centred design. The life-centred design was taken into consideration since it covers different aspects of sustainability as well as ethics and provides practical guidance for the designing process. Based on literature review and expert interviews the framework was formulated. The developed solution was tested with three early-stage startups, providing practical insights. The author analyses the findings and concludes that start-ups which have sustainability as a core value proposition are already sustainable and their sustainable impacts potentially scales with their product growth. At the same time for these types of start-ups it’s vital to consider additional value for the customer apart from sustainable value. For the start-ups with core value not directly related to sustainability, the sustainability can be embedded within a lean approach and aligning sustainability with their business goals if it doesn't require sacrificing limited resources such as money. Finally, the author suggests tools that raise awareness of participants and can be useful for holistic picture, based on findings during the workshop.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Baronowsky, Samuel
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Produktutveckling: Hur produkter upphör2023Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Product deletion is the end of a product’s life cycle, when it ceases to be produced and is removed from the portfolios of those companies which used to sell them. This project seeks to depict how product deletion is done by manufacturers in Sweden. Product deletion is a scarcely studied subject, which leads to problems such as shortage of existing literature and disconnectedteachings from different perspectives, making the formation of a complete picture problematic.What seems to unify the literature is that product deletion is a valuable tool that is not well enough explored.

  Through qualitative, semi-structured interviews with representatives from three different companies, a depiction of the relevant aspects of product deletion is formed as it is today. Some aspects were consistent between sources, while others highlighted differences. The similarities were many and considered to strengthen one another as well as the existing literature. The differences were seen as an opportunity for discussion and further studies.

  The sources agreed that product deletion is of high priority to the operation of a manufacturer. Each participating company therefore spent significant resources to ensure an effective product deletion process. Relevant experience, combined with monetary calculations are highly prized as the backbone of the process. The companies, as well as existing literature, also describe a divide between faster and slower decisions for product deletion. Products which were deemed more important took longer time and more careful consideration before a decision was made than product which occupied less of the company’s focus. Intersections between the groups were rare, showing a clear polarization.Product deletion regularly occurs in tandem with, or as a consequence of, product development. When a new product is made it often replaces an old one, meaning the total product range rarely grows or shrinks in size. Other possible driving forces for product deletion are legal regulations, which might prohibit certain products. Product deletion typically starts as a relatively informal process initiated by monetary calculations and are later applied practically in a more structuredand systematic manner. Preserving investments made in the deleted product and using them for future operations is the primary focus.

  Considerable contrast was seen in the relationship with product deletion, the level of standardization and how the process has changed historically for each company. Two companies viewed product deletion mainly as a mellow subject and a symptom of error, while the third considered it a great tool for improving their work. This third company also had the most standardized process for product deletion of the three. However, historically, each company had an entirely different development of the process. The clearest possible conclusion would be that each industry, company, and product is unique and needs to be treated as such when considering product deletion. It also seems that companies are not allocating enough resources to product deletion in general.

  To further our understanding of product deletion a more comprehensive consensus is needed, as well as a clear distinction between meaningful parameters which makes up the holistic understanding of the subject. Through a combination of quantitative and qualitative methodology, each such parameter should be examined in relation to one another. Examples of such parameters could be the different stages of product deletion, quantitative parameters of the product or manufacturer or the culture, structure or relationships of the companies involved. In short, a tighter focus with a wider sample range could give experts on the subject the details they need to construct and refine it.

  Download full text (pdf)
  Baronowsky: Produktutveckling
 • Grainger Staflin, Freja
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Fornemyr, Daniella
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Bemötande av anhöriga i samband med dödsfall: En allmän litteraturöversikt ur ett sjuksköterskeperspektiv2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: In nurses ‘nursing care and responsibilities it includes of giving support to relatives in their individual bereavement processes in event of deaths. According to the available nurses’ guidelines for nursing they are intended to lead nursing care work in relation with relatives. However, relatives describe in previous research that they can experience a lack of encounter and care from nurses. In accordance with relatives, this may depend on a high workload that can prevent the possibilities of a proper farewell of deceased family members. Aim: To create an overview of nurses ‘experiences when dealing with relatives in connection with deaths. Method: A general literature review was applied based on eleven selected articles. Eight articles were qualitative, two were quantitative and one article containing a mixed method. Results: The three themes that were identified answered the chosen aim. They were: Nurses emotional impact during encounters, Nurses prerequisites of encounters with relatives and Communication during encounters. Nurses experienced a lack of education and practical manners aggravated the encounter with relatives. Relatives’ feelings and experiences affected the feelings nurses experienced. Furthermore, nurses experienced that communication was inadequate but crucial for their’ encounter with the relatives. Trust, good relations, and respect were beneficial regarding both parties. Conclusion: Nurses ‘encounters was inadequate to relatives. It appears that a lack of time, insufficient knowledge, and lack of prerequisites may be the reason behind this. A promoting encounter can be established by seeing relatives as unified units and offering time to individual needs they have. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Nori, Anwer
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Chammas, Kolette
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  En kvalitativ intervjustudie om gymnasielärares hantering av mobbningssituationer2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mobbning är ett kränkningsproblem som sprider sig över skolor i hela världen, inklusive Sverige. Lärarens roll är väldigt essentiellt vid granskning av mobbningen. Syftet med denna studie var att undersöka lärarens erfarenheter och upplevelser vid mobbningshantering i skolan, samt vilka utmaningar och förbättringsmöjligheter lärarna ser i denna hantering. Det genomfördes tio semistrukturerade intervjuer med legitimerade lärare från två olika län inom Sverige. Intervjuernaanalyserades utifrån en tematisk analysmetod som identifierade tre teman centrala för hur lärare hanterar mobbning: att få båda sidor av berättelsen, samarbete och delad lärande samt empati och lyhördhet som verktyg. Analysen identifierade även sex teman centrala för utmaningar och förbättringsmöjligheter som råder vid denna hantering: ett neutralt förhållningssätt, känslomässig belastning, att uppmärksamma och bryta tystnaden, balansera konfidientialitet och kommunikation, kompetensutveckling samt relationsfrämjande insatser. Resultatet visade att deltagarna använder sig av olika metoder och strategier vid hantering av mobbning, samt möter både utmaningar och förbättringsmöjligheter vid mobbningshantering. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Bytyqi, Gentiana
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Welday Ghedona, Heaven
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Adem, Iman
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Men detta är vanligt, nästan alla mina kollegor har blivit hotade.: En kvalitativ studie om sex socialsekreterares upplevelser av klientutövat hot och våld.2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  The purpose of this study is to investigate social workers' experiences of threats and violence from clients, the strategies they use to handle these situations and the impact on social workers in their professional practice. The empirical data were collected through a qualitative method involving semi-structured interviews with six social workers from various municipal departments in Sweden. The results are analyzed through the theories Coping and KASAM along with previous research. The findings reveal that both direct and indirect forms of threats and violence are common occurrences directed at social workers by clients. It is evident that psychological violence is more prevalent than physical violence. The coping strategies mentioned included low affective engagement and support from colleagues. The respondents state that they have been influenced in their professional practice, reporting that they are now more vigilant, reserved, and fearful. These experiences have also resulted in heightened awareness and professional development. In the interviews, the importance of awareness, being prepared for client reactions and clarity in communication are emphasized to create a more effective and client oriented social service. The conclusion was that social workers are confronted with widespread client-perpetrated threats and violence, particularly psychological violence, which may become normalized and thereby influence risk assessments. Keywords: social worker, threat, violence, social services, coping strategies 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Simkani, Paniz
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Salameh, Kinana
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Aytekin, Irem
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  BARNPERSPEKTIV VID ÄRENDEHANDLÄGGNING INOM EKONOMISKT BISTÅND2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate how the child perspective is considered, interpreted and applied in the investigation process within financial aid. Using the qualitative method as a tool, the investigation has been carried out in the form of semi-structured interviews with six financial assistance officers in order to answer the purpose of the study. The empirical material is analyzed in the study based on various theoretical starting points such as power theory and bureaucracy as well as the meaning of the children's perspective. Due to the limited contact with children, the results show that the children's perspective becomes more difficult to implement when handling cases. The result also shows that there is a problem with the implementation of the child perspective as the unit is adult-centered and thus only collects information from what is provided by the parents. In the results of the study, it also appears that aid workers interpret the child's perspective and the child's best interests differently, but that they nevertheless share the same motivation behind their varying interpretations. The result can therefore show that there are shortcomings in the adult-centered unit when considering the best interests of the child, as underlying problems such as power and room for action contribute to difficulties. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Arshadi, Jasemin
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Al-bazi, Mariam
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Korkis, Claudia
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Mäns våld mot kvinnor: En intervjustudie ur ett socialarbetarperspektiv: En intervjustudie kring socialarbetares erfarenheter av mäns våld mot kvinnor.2024Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka socialsekreterares syn på omständigheter som påverkar mäns våld mot kvinnor samt identifiera förhållanden som möjliggör eller försvårar våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocess. Studien syftar även till att undersöka socialtjänstens tillhandahållande av stödinsatser för kvinnor i våldsrelationer. Forskningens empiri har samlats in genom fem semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare från olika kommuner. Resultaten inom de utvalda teman har analyserats och diskuterats med utgångspunkt i tidigare forskning och de teoretiska perspektiven, normaliseringsprocessen, könsmaktsperspektivet och det traumatiska bandet. Studiens resultat belyser hur hederskultur, tidigare exponering för våld, makt och kontroll och missbruk utgör påverkande omständigheter i våldsrelationer. Det framgår även i resultaten hur ekonomiska förhållanden, normalisering av våld, emotionell anknytning, socialt nätverk samt barn och husdjur påverkar kvinnors uppbrottsprocess. För att stödja våldsutsatta kvinnor framkommer skyddat boende, samverkan med andra aktörer och emotionellt stöd som avgörande stödinsatser. Sammanfattningsvis ger denna studie en insikt i socialarbetares erfarenheter av mäns våld mot kvinnor. 

  Download full text (pdf)
  Mäns våld mot kvinnor
 • Diez Werme, Alma
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  ADHD och ätstörning: Behandlare inom ätstörningsvårdens erfarenheter och reflektioner2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Antalet människor som har diagnostiserats med ADHD respektive med ätstörning har ökat i jämförelse med tidigare år. Det har påvisats en koppling mellan dessa, en samsjuklighet mellan ADHD och ätstörning. Syftet med denna studie var att undersöka ätstörningsbehandlares erfarenhet och reflektioner kring samsjukligheten mellan ADHD och ätstörning. Det genomfördes åtta semistrukturerade intervjuer med verksamma ätstörningsbehandlare. Utifrån tematiseringen av intervjuerna framkom fyra teman. De identifierade temana var: likartade symtom vid ADHD som vid ätstörning, ADHD som en (bort)förklaring, ADHD påverkar behandlingen och Behandlarnas utbildningsbehov. Resultatet visade bland annat att behandlarna upplevde svårigheter att identifiera samsjukligheten mellan ätstörning och ADHD. I linje med tidigare forskning kan denna svårighet resultera i utmaningar vid bedömning av omvårdnadsdiagnostik vilket är ett hinder för att upprätta en korrekt individuell vårdplan. Ätstörningsbehandlarna uppmärksammade även ett behov av utbildning av samsjukligheten mellan ADHD och ätstörning i syfte att underlätta arbetet med den typen av patientgrupp.

  Download full text (pdf)
  ADHD och ätstörning- behandlare inom ätstörningsvårdens erfarenheter och reflektioner
 • Anton, Rim
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Ett Familjärt Gym: En etnografisk studie om hur ser gymkulturen ut i en mindre svenskstad2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att beskriva hur ser gymkulturen ut i en mindre svenskstad. Genom att undersöka gymkulturen som ett socialt fenomen om hur medlemmar socialt samspelar med varandra och vilka beteendemönster urskiljer hos gruppen gymbesökare. En etnografisk metod antas med sex deltagande observationer och fyra informella intervjuer i form av bekvämlighetsurval strävan efter att besvara studiens frågeställning: Hur ser gymkulturen ut i gymmet i mindre svensk stad? Tillsammans med etnometodologi genom att utföra två mindre socialt fält experiment eller störning under fältarbetet för att hjälpa studien att belysa resultatet. Genom att förena det teoretiska ramverket, dramaturgiska perspektivet och undersöka hur gymgästerna samspelar med varandra, hur de styr varandra med utifrån bland annat intrycksstyrning, via tekniker är det vanligt förekommande och det sker främst utifrån icke verbal kommunaktion. Studien styrker tidigare forskning som visat att gymkulturen handlar om identitet, kropp, hälsa och kultur. Resultatet visar fem huvudteman som besvarar på studiens frågeställning genom det insamlade material från deltagande observation och informella intervjuer, resultat påpekar olika synpunkter som lyfter fram hur ser gymkultur i svensk mindre stad. Slutsatsen gymmiljö lutar sig åt individualism och är full av normer och oskrivna regler som skapats av medlemmarna själva.

  Download full text (pdf)
  ETT FAMILJÄRT GYM
 • Nyberg, Christopher
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Visualization and analysis of object states using diffusion models and PyTorch2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Artificial Intelligence (AI) is an extremely rapidly growing field in modern technology. As the applications of AI expand, the ability to accurately analyze and predict the condition of various objects through various models has profound implications across numerous industries. This thesis introduces a pipeline that combines object recognition with generative image modeling to evaluate and visualize object conditions across various stages. The primary goal is to showcase how a diffusion model can be used to forecast object conditions by generating new images using image-to-image generation.

   

  The initial stage of this project consists of a PyTorch model for object detection, assisted by a GPT-based vision model for condition assessment. Following this step is image generation with help of the diffusion model Stable Diffusion. This project aims to showcase how these methods can be combined and applied to various types of objects to analyze both current states and visualize potential future states. Practical applications of these methods are vast, ranging from predicting wear in industrial components to assisting in restoration of art. 

   

  The main goal has been to demonstrate the current potential of state-of-the-art image generation techniques. The results are promising, showing the vast potential of diffusion models when it comes to altering object states visually. Our trained LoRA models are capable of generating objects at various stages with various anomalies, and the PyTorch model is capable of object recognition through images. 

   

  The hazelnut LoRA model achieves 100% accuracy when generating the “crack” anomaly and 40% accuracy when generating the “hole” anomaly. The metal nut LoRA has poorer performance, with 20% accuracy when generating the “scratch” anomaly and 0% accuracy when generating the “discolored” anomaly. The PyTorch model achieves 100% validation accuracy on its image classification task, mainly due to its simplicity. A basic pipeline is also built that connects the various models together. Potential looks promising for improving these models and scaling this proof of concept into a full-fledged prediction and visualization tool, capable of significant contributions to various fields.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Mertala, Victor
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Christopher, Nordin
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  EVALUATING CRYSTAL FRAMEWORK IN PRACTICE2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Cyber-physical systems (CPSs) are used in several industries, such as healthcare, automotive, manufacturing, and more. The fact that CPSs often contain components integrated via communication networks means that malicious actors can exploit vulnerabilities in these components through cyber attacks. CRYSTAL Framework has been shown in previous research to be able to detect cyber attacks on CPSs. However, this has only been proven in simulation. Our research builds upon these previous research as we aim to prove that CRYSTAL Framework is a viable method for monitoring real systems to detect abnormal behaviours. 

  The Tiny Twin is an abstract behavioral model that defines normal running behaviour of a system, which can then be used by to compare the current state of a monitored system to detect possible attacks and abnormal behaviours. We built a monitor that integrates such a Tiny Twin, working by passively listening on input and output of components in a monitored system. We designed and implemented two different scenarios, a security alarm system and a temperature control system (TCS), to test the CRYSTAL Framework. In testing both implemented scenarios our monitor successfully detected all but one attacks during runtime by comparing the system's current state with the expected state as defined in the Tiny Twin.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Asp, Carl-Peter
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Battistich, Carl
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Digital tillgänglighet genom smartklockans sensorer: En studie om navigering på mobilwebb för användare med finmotoriska svårigheter2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med hjälp av den digitala tekniken i vår vardag kan vi kommunicera, betala och använda oss av sociala medier som är en stor del av samhället. Personer med finmotoriska svårigheter upplever att det finns ett fysiskt hinder att använda sig av den digitala tekniken och lever därför i digitalt utanförskap. Vi har utvecklat en prototyp till ett hjälpmedel som känner av en användares armrörelser och används för att navigera på en webbplats. Syftet med vårt arbete är att utvärdera hur personer med finmotoriska svårigheter upplever navigationen på en webbplats med hjälp av en extern enhet som känner av personens egna armrörelser. För att uppnå syftet har vi ställt oss frågeställningarna: (1) Hur kan ett tydligt och lätthanterligt användargränssnitt som använder sig av en extern smartklockas inbyggda sensorer utvecklas för att hjälpa personer med finmotoriska svårigheter att navigera på en webbplats? och (2) Hur upplever personer med finmotoriska svårigheter navigation på en webbplats när de använder en smartklocka för att navigera? Vi har skapat en prototyp och utvärderat den med personer ur målgruppen genom intervjuer och observationer. Intervjuerna och observationerna utvärderades genom tematisk analys som gav oss tre huvudteman. Den tematiska analysen har lett fram till våra slutsatser vilket är att det finns ett behov av ett externt hjälpmedel och att hjälpmedlet bör samtidigt ha möjlighet att anpassas för olika individers behov och förmågor. Vidare kan vi säga att målgruppen uppskattar att använda en extern enhet och armrörelser för att navigera på en webbplats.

  Download full text (pdf)
  Digital tillgänglighet genom smartklockans sensorer
 • Aryal, Prasamsa
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Comparative study of albedo and Ndvi.: Based on a vertical Agrivoltaic system and a reference control plot.2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Agrivoltaic system combines solar energy and agriculture which is an effective way to utilize the lands full potential. Crops can be grown between vertical panels or under tilted panels among other designs. Combining solar panels and agriculture leads to optimization of space. This degree project evaluates a comparison of several parameters measured both in a vertical agrivoltaic system and a reference control plot located in Kärrbo Prästgård, Västerås, Sweden. Specifically, the correlation between the ground albedo and normalized difference vegetation index (NDVI) under the two treatments are investigated. Correlations between the albedo and the NDVI against different weather parameters are also explored. Linear regression models are developed separately for the albedo and NDVI with the most correlated parameters. In addition, because the albedo in the reference is not the same as the albedo in the agrivoltaic system, a linear regression model linking the albedo of the agrivoltaic system, and the albedo of the reference system is further developed. With this latter model, power production from the vertical agrivoltaic system is simulated under different albedo considerations: using measured albedo from the agrivoltaic system, using predicted albedo from the linear regression model, and using measured albedo from the reference system. These power estimations are then compared to the real power production from the agrivoltaic system. The study employs MATLAB for data analysis, models development and power production simulations.

   

  The study compared the correlation between ground albedo and NDVI in an agrivoltaic system and a control plot. The albedo model revealed that the reference system could explain 87% of the albedo variance in the agrivoltaic system, but the NDVI model showed that the reference system could only account for 39.6% of the variation in the agrivoltaic system. Furthermore, for the power production comparison, using the actual measured albedo in the agrivoltaic showed the most accurate power, employing predicted albedo through the linear regression model showed the second highest and using the albedo measured in the reference showed the least accurate. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Hanna, Ravina
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Drake Af Hagelsrum, Charlotte
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Matematikundervisning i förskolan för barn i åldern 3-5 år: En kvalitativ studie om förskollärares arbete med matematikundervisning2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka hur förskollärare arbetar med matematik i förskolan för barn i åldern 3–5 år. Fokus i studien ligger också på vilka strategier förskollärare använder sig av för att inkludera de barn som inte visar intresse för matematik. En kvalitativ undersökning genomfördes med 10 förskollärare från olika förskolor och kommuner. Studiens resultat visar att alla tillfrågade förskollärare arbetar medvetet med matematik i förskolan för barn i åldern 3–5 år, där olika matematiska aktiviteter gavs som exempel. De tillfrågade förskollärarna anser att nästan alla barn på förskolan upplever att matematik är roligt. Slutsatsen av denna studie är att vi har ökat vår förståelse kring hur viktigt det är att förskollärare har ämneskunskaper för att bedriva undervisning i förskolan.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Olofsson, Elin
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Maaranen, Sara
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Barns språkutveckling i relation till förskolans fysiska miljö: En kvalitativ studie om hur förskollärare ser på och skapar fysiska miljöer ur ett språkutvecklande perspektiv2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare ser på betydelsen av den fysiska miljön för att främja barns språkutveckling och hur de arbetar för att skapa språkfrämjande miljöer. Studien baseras på en kvalitativ metodansats och har utförts genom semistrukturerade intervjuer med förskollärare. Analysen av resultatet utgår ifrån det sociokulturella perspektivet. Resultatet visar att den fysiska miljön har betydelse för barns språkutveckling då den bidrar till samspel och kommunikation. Det visar sig också att förskollärare bidrar till att utforma dessa miljöer och använder språkliga hjälpmedel som stöd i miljön. Studiens slutsats är att en närvarande pedagog är den viktigaste faktorn till barns språkutveckling. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Aveborn, Felicia
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Kaneberg, Josefine
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Personlighetsaspekter och  känsla av sammanhang2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har i stor utsträckning fokuserat på de traditionella personlighetsdimensionerna i Big Five-modellen (extraversion, omtänksamhet, samvetsgrannhet, neuroticism och öppenhet) och visat att finns ett samband mellan vissa av dessa dimensioner och en känsla av samhörighet (KASAM). Till exempel att extraversion och omtänksamhet relaterar till KASAM. I föreliggande studie så undersöktes relationen mellan de mer subtila aspekterna av Big Five (t.ex. självsäkerhet och entusiasm som aspekter av extraversion) och KASAM. Vidare så undersöktes relationen mellan KASAM respektive Big Five aspekterna (BFA) och sex bakgrundsvariabler (yrke, tjänstgöringstid, typ av tjänst, ålder, kön och civilstånd). 135 personer med anställning inom polismyndigheten eller kriminalvården deltog genom att svara på enkät som bestod av Big Five Aspect Scale och Sense Of Coherence-13 scale. Syftet med studien var att bidra till en mer nyanserad bild av personlighetsstrukturen jämfört med tidigare forskning. Resultaten i föreliggande studie visade på få samband mellan KASAM, BFA och de sex bakgrundsvariablerna.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Bergström, Emelie
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Magnusson, Jennifer
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Att främja de tysta barnens språkutveckling i förskolan: Vilka strategier använder förskollärarna och arbetslaget2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet i den här studien är att undersöka vilka strategier förskollärarna och arbetslaget använder för att främja de ”tysta barnens” språkutveckling. Denna kvalitativa studie genomfördes med semistrukturerade intervjuer där informanterna var förskollärare. I studien deltog åtta förskollärare ifrån sex olika förskolor i mellersta Sverige. Resultatet i studien visar vikten av att bygga trygga relationer för att främja de ”tysta barnens” språkutveckling samt att pedagogen är medveten om sin pedagogiska roll, där hen är lyhörd och är uppmärksam, vilket är av stor vikt.Studiens slutsats visar att förskollärares kommunikation för de ”tysta barnens” intressen blir en ingång till att bygga relationer och därmed stödja barnens språkutveckling.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Alm, Josefin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Gendered Language in English Job Advertisements and the Perception of Potential Applicants within Electrical and Electronic Engineering in Sweden2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This mixed-method study investigates the use of masculine and feminine-coded words (i.e., words associated with gender stereotypes) in English job advertisements in Sweden, focusing on the male-dominated Electronic and Electric engineering field in Sweden (SCB, 2022). As such, job advertisements in this field provide a productive case study for a discussion of gender appeal in the language of the advertisements. The study is divided into two parts: The first part presents a quantitative analysis of 30 job advertisements using a web tool called the “gender decoder” to determine whether the advertisements are mainly feminine-coded or masculine-coded. The second part of the study combines quantitative and qualitative analyses by exploring in depth 22 potential applicants’ perceptions of job advertisements in terms of language use and gender. It involves a web-based questionnaire focusing on two job advertisements (one feminine-coded and one masculine-coded) selected from the first part of the analysis. The questionnaire includes both Likert-scale and open-ended questions, and the participants consist of electrical and electronic engineering students from five universities in Sweden. Both parts of the study are furthermore analyzed thematically. The findings illustrate that there were more feminine-coded job advertisements among the selected advertisements, with one-third exhibiting masculine-coding. Additionally, the study shows that the participants were more likely to apply for the feminine-coded job advertisement, consistent with prior research. These results suggest the need for further efforts to create a more equal and non-gender-biased work environment, considering that most participants felt more connected to the feminine-coded job advertisement, whereas, still, a third of the job advertisements were masculine-coded. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Hellgren, Clara
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Andersson, Ellen
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Flickor och teknik: En kvalitativ studie om hur flickor i årskurs tre uppfattar ämnet teknik och dess praktiska undervisning.2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare studier har noterat en avtagande intressekurva för flickor inom teknikämnet med stigande ålder, och det finns en brist i studier som fokuserar på flickor och teknik i årskurs 1–3. Syftet med denna studie är att ta reda på hur flickor i årskurs tre uppfattar teknikämnet och dess praktiska undervisning. Studien grundar sig på kvalitativa personliga intervjuer med flickor i årskurs tre. De centrala resultaten indikerar att flickor har en begränsad men positiv uppfattning av teknikämnet, särskilt den praktiska undervisningen upplevs som intressant. Studien drar slutsatsen att undervisningen bör organiseras för att utvidga flickors uppfattning av begreppet teknik och inkludera praktiska aktiviteter.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Savic, Teodora
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Maksimovic, Ivana
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Strategier och hinder i lärares arbete med att stödja andraspråkselever inom matematiska textuppgifter2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The lack of Swedish language skills among second language learners affects their ability to solve mathematical text tasks as it requires the learner to possess literacy and understanding of the mathematical language used in the Swedish educational system. The purpose of this study is to contribute with new knowledge about what obstacles F-3 teachers see in the teaching of second language learners in mathematics and what pedagogical strategies are used in teaching to support second language learners' work with text tasks in mathematics. The study is based on a qualitative method where semi-structured interviews have been used with F-3 teachers who teach mathematics. The results indicate that teachers experience challenges with mathematical text tasks for second language learners due to language deficits. To support these students, teachers use strategies such as translation tools, collaboration with native language teachers, picture support and concrete materials. The conclusion is that the majority of the informants believe that the difficulties in mathematical text tasks are mainly due to a lack of language skills rather than mathematical skills.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Alagöz, Zilan
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Eriksson, Emma
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Fantasykaraktärer: är de mer normbrytande nu?: En komparativ karaktärsanalys av hur genusnormer porträtteras i barnböcker från två olika tider2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att se hur barnbokskaraktärer porträtteras ur ett genusperspektiv och se om det skett en förändring över tid. I studien analyseras två böcker från olika tider, Ronja Rövardotter från 1981 och första delen ur Musse och Helium från 2018. Metoden är en komparativ analysmetod av text och illustrationer och studien grundar sig på olika genusteorier. I analysen framkommer det att båda böckerna innehåller både normbrytande drag men även drag som kan ses stärka redan rådande stereotyper. Ronja Rövardotter ses som mer normbrytande, men slutsatsen är att det är svårt att avgöra om det är utgivningsåret, bokens genre eller helt enkelt bara författaren som avgör hur normbrytande boken blir.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Magnusson, Erica
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Djurparkernas folkbildningsambition: En intervjustudie om balansen mellan underhållning och kunskapsdelning i djurparkers verksamhet2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur anställda på svenska djurparker förhåller sig till och hanterar, frågor som rör balansen mellan underhållning och kunskapsbildning. Metoden som användes var tematisk analys. Som teoretiskt perspektiv användes Kolbs teori om upplevelsebaserat lärande. För att försöka besvara studiens frågeställningar har sex personer med olika yrkesroller från fyra svenska djurparker intervjuats. Analys av utsagorna resulterade i fem kategorier. Dessa kategorier har sedan tolkats med hjälp av Kolbs teori om upplevelsebaserat lärande. Resultaten visar att underhållning och kunskapsdelning måste kombineras för att uppfylla djurparkernas syfte vilket bland annat innebär att sprida kunskap och skapa engagemang. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Yazirlioglu, Liz
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Abdulahad, Sharbel
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lärares arbete med läsförståelse i skolans tidiga år: En kvalitativ studie med fokus på flerspråkiga elever2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker F-3 lärares uppfattningar om hur läsförståelsestrategier påverkar elevers läsförståelse, särskilt för flerspråkiga elever. Genom fem semistrukturerade intervjuer och teoretiskt stöd från "The Literacy Engagement Framework (LEF)" av Jim Cummins, belyser studien strategiernas vikt och lärarnas förmåga att anpassa undervisningen. Resultaten understryker behovet av undervisningsmetoder och strategier för att skapa en inkluderande undervisningsmiljö där språkliga förutsättningar tas i beaktande. Vi kan dra slutsatsen att det används läsförståelsestrategier som gynnar både enspråkiga respektive flerspråkiga elever som har positiva effekter på elevernas läsförståelse. Vi kan även dra slutsatsen att det är viktigt med en differentierad och anpassad läsundervisning som tar hänsyn till språkliga skillnader. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Ahlqvist, Moa
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Kullerback, Karin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Förskollärares matematiska och didaktiska kunskaper: En kvalitativ forskningsstudie om 8 förskollärares kunskaper i och om matematik, hur de använder dessa i relation till undervisning i ämnet2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka förskollärares matematiska och didaktiska kunskaper i och om ämnet matematik. Studien riktades mot förskollärare som tog sin examen innan år 2010. Datainsamlingen var kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes med 8 förskollärare. Utifrån datamaterialet formades resultatet, som delades upp i relevanta kategorier och teman. Resultatet visade att samtliga förskollärare hade undervisning i matematik men att deras matematiska och didaktiska kunskaper skilde sig åt. Resultatet analyserades utifrån Aristoteles kunskapsteori och de centrala begreppen episteme - teoretisk kunskap, techne - praktisk kunskap och fronesis - etisk kunskap. Slutsatsen visade att förskollärarna i denna studie upplevde ett behov av ytterligare kompetensutveckling, både i ämnet matematik men främst hur matematikundervisningen kan genomföras. Det som även framkom i slutsatsen var att praktisk, teoretisk och etisk kunskap måste samspela för att förskollärare ska bilda en god förståelse för vad uppdraget säger och yrket innebär.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Ed, Matilda
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Pelise Demircan, Angelika
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Stöd i lärarhandledningar för lärarkunskapsutveckling om bråk2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att utröna om och i så fall hur matematiklärarhandledningar ger lärare möjlighet att utveckla viktiga undervisningskunskaper för ämnesområdet bråk. Matematikundervisning bedrivs och planeras oftast med hjälp av läroböcker, som bland annat består av lärarhandledningar. Lärarhandledningarna informerar och stöttar lärare i sin undervisning och även i utvecklingen av lärarkunskaper. Denna artefakt utgör en viktig förbindelse för att tillhandahålla information till lärare och kan ha avgörande betydelse för god undervisning. Lärarhandledningar bör vara designade för att stödja lärare och därmed tala till läraren vilket de tre forskningsbaserade designprinciperna för lärarpedagogiska lärarhandledningar, Ämneskunskap, Elevkunskap och Undervisningskunskap ger möjlighet till. Vi har för denna studie genomfört en innehållsanalys för att urskilja om och hur lärarhandledningarna är designade utefter dessa principer och vilka kunskaper de såldes kan mediera till läraren inom ämnesområdet bråk. Resultatet visar att de tre lärarhandledningarna alla ger möjlighet för läraren att utveckla kunskaper beskrivna i ramverket Mathematical Knowledge for Teaching (MKT) för ämnesområdet bråk, men att kunskaperna medieras på olika sätt och i olika utsträckning i de olika läromedlen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Hahlin, Angelica
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Widmark, Anna
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  NÄR EN NÄRSTÅENDE AVLIDER: Sjuksköterskors erfarenheter i mötet med anhöriga2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The patient’s last days affect the relative immensely and without support the relative can suffer from prolonged grief and ill health. In the meeting between nurses and relatives of patients who receive end of life care, it is important to also see the relatives as individuals. Relatives appreciate good communication and cooperation with the nurses, so that they can give the patient a good death, a knowledge that is lacking in some wards. Aim: The aim was to describe nurses’ experiences in meeting relatives in end-of-life care. Method: Systematic qualitative literature review based on Evans. Results: Two themes emerged after analysis, A Good Death and Relatives’ Participation. Based on these themes, five subthemes were identified, Knowledge, To create a calm, The influence of relatives, Communication and Obstacles. Conclusion: There are difficulties in meeting and dealing with relatives of patients at the end of life. Partly because of the relatives' right to participate, because there are laws and guidelines to follow, but also because of the emotions that can arise in the crisis that everyone involved is in. Nurses need knowledge about the dying process and how to encounter both the patient and relatives to be able to offer a good death with dignity.   Keywords: End of life care, experiences, nurses, palliative care, relatives. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Lazo, Madelein
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Nano, Nour
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  ATT STÖDJA PATIENTERS ÅTERHÄMTNING: En litteraturöversikt utifrån Sjuksköterskors erfarenheter2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Salah, Idil
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Uwiteka, Lauraine
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Personcentrerad vård vid användning av E-hälsa: En allmän litteraturöversikt ur sjuksköterskors perspektiv2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: E-hälsa används inom hälso- och sjukvård i syfte att förbättra tillgången tillhälsoinformation, främja egenvård, möjliggöra konsultation med vårdgivare samt ökaföljsamheten. Tillgänglighet är grundläggande inom vården, därmed är det viktigt att främjagoda kontakter mellan patienter och hälso- och sjukvård samt bedriva hälsofrämjandeinsatser. Tidigare forskning visar att e-hälsa underlättade patienters vardag, men hinder sombegränsad digital kompetens krävde sjuksköterskors stöd och kompetens för att överkommadet. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av hur e-hälsa kan bidra tillpersoncentrerad vård. Metod: En allmän litteraturöversikt som analyserade tolvvårdvetenskapliga artiklar, varav åtta var kvalitativa, tre kvantitativa och en mixadmetodartikel. Resultat: Fyra teman identifierades och skapades som underrubriker iresultatet: ”E-hälsans inverkan på vårdrelationen”, ”Ökad patientdelaktighet i digitalavårdmöten”, ”Tillgänglighet med E-hälsa och ”Utmaningarna med E-hälsa”. Slutsats:Sjuksköterskor erfor positiva långsiktiga erfarenheter av e-hälsa, genom att denpersoncentrerade vården främjades och att patientdelaktigheten ökade. Det förekomutmaningar med e-hälsa som anpassandet av nya digitala system och språkbarriärer. Därmedbetonade sjuksköterskor behovet av vidareutveckling, utbildning och stärktapatientrelationer för att hantera dessa utmaningar och samverka genom användningen av e-hälsa.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Helou, Shahd
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Alobaidi, Sabreen
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER ATT VÅRDA PATIENTER I LIVETS SLUTSKEDE2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Palliativ vård i livets slutskede fokuserar på att minska lidande och förbättra patienters välbefinnande. Tidigare forskning avslöjar behovet av förbättrad kommunikation och ökad kompetens inom vården i livets slutskede. Patienter efterfrågar bättre information och delaktighet, medan anhöriga betonar behovet av stöd och förbättrad kommunikation från sjuksköterskor. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede. Metod: En allmän litteraturöversikt utifrån två kvantitativa och nio kvalitativa artiklar. Resultat: Fyra teman identifierades i resultatet som besvarade på sjuksköterskors erfarenheter av att vårda i livets slutskede; Vikten av sjuksköterskors utbildning och kunskap, Sjuksköterskors emotionella engagemang, Kommunikations betydelse i vårdande, Att bidra till en god relation. Slutsats: Sjuksköterskor erfarenhet visade att kompetens och utbildning var avgörande inom vården av patienter i livets slutskede. Utmaningarna som sjuksköterskor ställdes inför i vården av patienter krävde anpassning. Emotionellt engagemang minskade frustration, medan effektiv kommunikation och positiva relationer med anhöriga och vårdteam var grundläggande för vårdkvalitet och samarbete.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Meriläinen, Mia
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Martin, Sanna
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att flytta till särskilt boende: En systematisk litteraturstudie om äldre personers erfarenheter2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Background: Nursing staff and relatives experience moving to nursing home as a major adjustment with complex emotions for the older person. In relatives’ emotions such as sadness, loss and separation could occur. Nursing staff describe concern for the older person as the move was a big adjustment. Aim: To describe older persons experiences of moving into a nursing home. Method: A descriptive systematic literature study based on 12 scientific qualitative articles. Results: Three themes and six subthemes emerged in the results. The importance of maintaining one’s identity; Losing part of one’s former identity and The importance of personal objects and relationships. The realization of reduced independence; No longer being able to cope with oneself and The last move in life. Having to adapt to the new accommodation; Participation in the decision making process and A major adjustment. Conclusion: Older people had ambiguous emotions about moving to the nursing home. Opposing emotions such as reduced autonomy and the security of having nursing staff nearby arose. More research is needed into the experiences of older people. This as the population gets older and more older people will move to nursing homes. The nursing staff need knowledge about the older persons experiences in order to be able to best support the older person in the transition to the nursing home.

  Keywords: Experience, Move, Nursing home, Older person, Systematic literature study.

  Download full text (pdf)
  Att flytta till särskilt boende: En systematisk litteraturstudie om äldre personers erfarenheter
 • Yüksel, Nesli
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Institutionella samtal med barn: En kvalitativ intervjustudie om hur yrkesverksamma inom socialtjänsten kommunicerar med barn2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att fördjupa kunskapen för hur yrkesverksamma inom socialtjänsten kommunicerar med barn i ett institutionellt sammanhang. Metoden som användes var tematisk analys av semistrukturerade intervjuer. Analysen utgick från fem intervjuer och dessa undersöktes med analysbegrepp från det sociokulturella perspektivet. Resultatet visade att handläggare inom socialtjänsten anpassar sin kommunikation vid möte med barn. De beaktar faktorer som språk, miljö och barnens individuella behov. Syftet med denna anpassning är att skapa en trygg miljö som främjar förståelse och delaktighet. Handläggarna undviker en dömande inställning och normaliserar barnens känslor för att skapa en positiv påverkan på deras självförståelse. Utmaningen ligger i att balansera institutionella krav med barnens individuella behov. Slutsatser som kan dras är att handläggarna har en påverkan på interaktionen som äger rum inom institutionen, men att de också kan påverkas av institutionens behov vid möte med barn. Relevansen studien har är att få kunskap om hur handläggarnas kommunikation påverkar interaktionen med barnen. Detta bidrar till att man kan skapa förståelse för hur barnens lärande och självförståelse formas i institutionen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Aparicio Cano, Diana
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Bjurstedt, Zackarias
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att möta närstående i samband med dödsfall: En litteraturöversikt över sjuksköterskors erfarenhet2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Modin, Felicia
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Examples of G-Hom-Associative Algebras2024Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this thesis we look at hom-associative algebras (which turn out to be exactly the G1-hom-associative algebras), by, in two and three dimensions, trying to find the structure constants for which an algebra becomes hom-associative when the homomorphism 𝛼 is defined as different matrix units. These algebras are also hom-Lie admissible (or G6-hom-associative, which turn out to be the same thing) with a commutator, so we also find the commutator for each of these hom-Lie admissible algebras. We end up finding every hom-associative and hom-Lie algebra for 𝛼 defined as each 2×2 matrix unit in two dimensions, each 3×3 matrix unit in three dimensions when the problem is mapped to one dimension, for three 3×3 matrix units in three dimensions when the problem is mapped to two dimensions (but with the commutators not having been calculated), and only a few hom-associative algebras and hom-Lie algebras for one 3×3 matrix unit in the full three dimensions. We also compare the results for the different values of 𝛼, and find that in 𝑛 dimensions it is possible to find the values of the structure constants for all 𝑛2 different 𝛼:s simply by finding all of the solutions for 𝑛 different 𝛼:s (chosen in a specific way) and then permutating all of the indices.

  Download full text (pdf)
  Examples of G-Hom-Associative Algebras
 • Najaf, Ahmed
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Pezo Salas, JR
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Tillämpning av additiv tillverkning för framtagning av ett hållfast formsprutningsverktyg2024Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: Additive manufacturing (AT) also known as 3D printing has become a more widespread technology in various industries. The manufacturing method has increased the efficiency of manufacturing industries in producing products with technically challenging properties. Through continuous research and development, AT could compensate for traditional working methods and strive to reduce material and time loss as well as manufacturing costs.

  Purpose: The project aims to investigate how additive manufacturing can be used to create molds with accuracy and precision. It will also be explored how these molds will result in injection molding with high precision and accuracy. To obtain relevant data, a suitable material must be selected for injection molding. To realize this, it is necessary to define which parameters are required and how a mold should be constructed. The goal of the project has resulted in the formulation of two research questions:

  Q1: How can Additive Manufacturing (AT) be applied to make molds?

  Q2: Which parameters can be identified to optimize the quality of the mold and thereby achieve good precision and accuracy of the injection molded product?

  Method: Within the work, both qualitative and quantitative research has been conducted. The information gathered is based on scientific articles, relevant literature, and the execution of a case study in collaboration with Mälardalen industrial Technology Center (MITC). An abduction approach was used where data from both the literature and the case study were found continuously. During the process, the writers were allowed to develop a deeper understanding of the area which enabled the generation of new data from the literature and articles. By using these two data types in an iterative process to verify information, it increases validity and reliability.

  Conclusion: Within the case study, it was observed that SLA 3D printing was not completely accurate and produced unexpected results. The distinction between the geometry of CAD design and 3D printing can be accurately evaluated based on the positioning of the component in the 3D printer. Both the precision and accuracy of the geometry and design that is 3D printed by SLA can vary due to several factors such as shrinkage, deformation, and volume.

  To improve the precision and accuracy of injection molding results for components, it is crucial to adapt the mold to manage injection molding. In addition to the recommended material, the mold design needs features such as cooling systems and ventilation channels, which can be optimized using CAD tools. The mold cavity is designed with rounded corners, even wall thicknesses, no protruding details, and specifically adapted release angles.

  Download full text (pdf)
  Tillämpning av additiv tillverkning för framtagning av ett hållfast formsprutningsverktyg
 • Heikkinen, Paulina
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Holgersson, Linda
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  ”De tysta kommunikationerna behöver betyda lika mycket som det som skriks i örat på en av någon som är tre”: En kvalitativ intervjustudie om förskollärares beskrivningar av reellt inflytande över undervisning för de yngsta barnen2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien syftar till att undersöka reellt inflytande över undervisning för de yngsta barnen ur ett förskollärarperspektiv. Studien genomfördes genom semistrukturerade och analyserades ur ett relationellt och punktuellt perspektiv. Resultatet visar att förskollärare har svårt att definiera begreppets innebörd och hur ett reellt inflytande kan aktualiseras för de yngsta barnen i förskolan. Det framkom även exempel på arbetssätt som möjliggör för de yngsta barnen att utöva ett reellt inflytande över undervisning såväl som faktorer som kan villkora arbetet. Resultatet visar dessutom på en skillnad i ansvarsbeskrivningar och ett behov av en kollegial samsyn över begreppet. Studiens slutsats är att begreppet reellt inflytande är mångtydigt och det finns en osäkerhet hos förskollärare hur reellt inflytande kan realiseras, i synnerhet för de yngsta barnen. Avslutningsvis är de yngsta barnens reella inflytande över undervisning beroende av förskollärares förhållningssätt och ur vilket perspektiv de ser på barns förmåga att uttrycka åsikter.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Andersen, Meri
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Forsberg, Malin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Alla barns rätt till inkludering i förskolan2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur läroplanen för förskolan definierar inkludering för alla barn samt hur det tolkas och realiseras i praktiken, i relation till ramfaktorer. Inkluderingsbegreppet i styrdokument skrivs tolkningsvis fram, något ospecifikt och samtidigt poängterar inkludering för alla barn. Tidigare forskning skriver fram att begreppet inkludering relateras till anpassning för alla barn oavsett behov och förutsättningar. Förskollärare och rektorer är relativt eniga om den komplexa kontext gällande inkludering, som befinner sig i förskolan samt att ramfaktorer påverkar det dagliga arbetet. Samtidigt finner vi ett behov av mer forskning inom ramfaktorers betydelse i förskolan och befintlig forskning är något äldre. Studien är kvalitativ med intervjuer utifrån ett läroplans- och ramfaktorteoretiskt perspektiv. Vidare i studien skildrar diskussion och analys en sammanfattning om inre och yttre faktorer och att det är avgörande för alla barns utveckling och lärande. Denna studie riktar sig till de intresserade av förskolans praktiska utmaningar och inkluderingsarbete.

  Download full text (pdf)
  Alla barns rätt till inkludering
 • Holmblad, Camilla
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Sandberg, Terese
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Barnboken och högläsning i förskolans verksamhet: En kvalitativ studie utifrån förskollärares perspektiv2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare resonerar kring barnboken och högläsningens betydelse i relation till barns lärande och utveckling. Studien utgår från det sociokulturella perspektivet och är en kvalitativ studie. För att undersöka vårt syfte har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer som metod när vi intervjuat förskollärare. Resultatet visar att alla förskollärare anser att barnböcker är viktiga för barn och förskolans verksamhet och att böcker kan bidra till mer än bara ny kunskap för barnen. Det framkommer att de anordnar högläsning vid olika tillfällen och har olika erfarenheter kring att arbete med en bok som tema. För att analysera resultatet har vi utgått ifrån centrala begrepp inom det sociokulturella perspektivet. Slutsatsen av studien är att barnboken kan fungera som ett verktyg till barnens utveckling och lärande, samt bidra med ett sätt att samspela och varva ner sig kring.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • Robach, Ida
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Andersson, Susanne
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Varför utomhuspedagogik i förskolan?: En inblick i förskollärares uppfattningar2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare resonerar kring sitt uppdrag gällande barns lärande och utveckling i relation till utomhuspedagogik, samt hur de väljer att gå till väga för att barnen ska få möjlighet till ett lärande även utomhus. Utomhuspedagogik är en möjlighet till fortsatta lärprocesser i utomhusmiljön och denna studie undersöker hur förskollärare förhåller sig till detta i praktiken. Studien tar utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. För att besvara studiens frågeställningar ligger den kvalitativa forskningsmetoden som grund, där åtta semistrukturerade intervjuer har genomförts. Resultatet i studien visar att det ligger i förskollärarens intresse samt vilka tidigare erfarenheter och vilken kunskap de besitter som ligger till grund för hur de förespråkar användningen av utomhuspedagogik. Resultatet visar också att barndomen har en viss påverkan på deras förhållning till utomhuspedagogik idag. Slutsatsen är att det finns centrala faktorer som påverkar hur förskollärare förhåller sig till att undervisa utomhus.

  Download full text (pdf)
  Examensarbete
 • Abbas-Andersson, Josef
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Sophia, Sivermalm
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Konsten att göra det osynliga synligt: En kvalitativ studie om förskollärares arbete med nationella minoriteter2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att ta reda på hur förskollärare arbetar med nationella minoriteter och ta reda på vilka påverkansfaktorer som inverkar på undervisningen om de nationella minoriteterna. Studien är en flermetods-studie kring ett arbetsmaterial som skapats för förskolans arbete med minoriteter (Sametinget,2018), förskollärare har genomfört semistrukturerade enkäter och semistrukturerade intervjuer och frågorna har berört förskollärares resonemang kring arbetet med nationella minoriteter utifrån arbetsmaterialet. I analysen och diskussionen framgår påverkansfaktorer och förskollärares tolkningar och planerade undervisningar blir centrala. Vår forskning har närmat sig svaret på vad som är påverkansfaktorer för förskollärares undervisning om nationella minoriteter. Studien bidrar till forskningen kring förskolepedagogik, med fokus på förskollärares behov i sitt arbete med barn om och med nationella minoriteter. Det erbjuder insikter om hur man bäst kan stödja dessa barns utveckling och främjar en mer inkluderande utbildning. 

  Download full text (pdf)
  fulltext