mdh.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 692
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ackell, Catarina
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  förekommer etnisk diskriminering i stockholm tingsrätts domslut?2007Student thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Sverige är ett land som aktivt arbetar mot rasism och diskriminering, detta genom åtgärder och upplysning i skola, arbetsplatser och andra samhällsområden. Trots det upplever Svenska invandrare fortfarande diskrimination inom flera olika förhållanden. För att komma åt orättvisor i samhället måste man först påvisa vart de förekommer och där vid sätta in resurser. Min undersökning granskar därför domslut i Stockholms tingsrätt med hänsyn till sociala omständigheter och tidigare kriminell belastning, för att se om personer med utländskt påbrå blir hårdare dömda. Vidare har jag diskuterat kring den risksituationen att domare och nämndemän påverkas av att invandrare är överrepresenterade inom vissa brottskategorier och därtill att media framställer invandraren negativt. En missvisande förförståelsen byggs i dessa sammanhang upp om invandraren vilket kan leda till diskriminerande domar.

  Kategorisering och stereotypisering har varit mina huvudsakliga teorier för att förstå varför människan diskriminerar och varför det eventuellt förekommer diskrimination, även i en så välutbildad institution som rättsväsendet.

  Min studie visar att det förekommer rättfärdigade skilda domslut mellan utländska och svenska personer. Om det beror på ett diskriminerande rättsväsende eller på en ärlig utsaga kan jag bara reflektera kring utifrån teorier, tidigare forskning och samhället i övrigt.

  Slutsatsen blir tillsist att jag inte i min studie kan påvisa diskriminering, men att man ska utreda eventuellt dold diskriminering och även ett annat tillvägagångssätt för att utesluta diskriminering helt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Alander, Ida
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Lärare och genus: En studie om lärares upplevelser av och förhållningssätt kring genus i skolan2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att belysa och bidra med kunskap om lärares upplevelser av och förhållningssätt kring genus i skolundervisningen. Undersökningen söker svar kring lärarnas medvetenhet i hur de agerar gentemot pojkar och flickor när de undervisar. Forskningsansatsen är kvalitativ. Datainsamlingen genomfördes med fem halvstrukturerade intervjuer. Resultatet visar att jämställdhet är något som är viktigt för lärarna. Deras medvetenhet är stor då de alltid försöker att behandla pojkar och flickor lika. Lärarna har en generell syn på pojkar och flickor som de inte alltid anser stämmer överens med hur pojkar och flickor är i verkligheten. Alla lärarna anser att det är viktigt att genus förs in i skolpedagogiken och att jämställdhet ska råda både i klassrummen och den övriga skolmiljön. En slutsats är att lärarna associerar ordet genus med jämställdhet. Lärarna lägger inte någon vikt vid de sociala, kulturella och historiskt förankrade värderingar som bidrar till att vi agerar som vi gör gentemot de olika könen. Utan kunskap och förståelse kring genusbegreppet så finns en risk att reproduktionen av könsroller och strukturer fortsätter.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3. Alderman, I.
  et al.
  Janeslätt, Gunnel
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Utveckling av instrument för kartläggning av tidsuppfattning hos sexåringar2004Report (Other academic)
 • 4.
  Alderman, Iréne
  et al.
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Janeslätt, Gunnel
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Utveckling av instrument för kartläggningen av tidsuppfattning hos sexåringar2004Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
 • 5.
  Alentun, Niklas
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Några lärares attityder och tankar kring de nationella proven2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en kvalitativ studie vars syfte är att undersöka några lärares attityder gente-mot de nationella proven. Semistrukturella intervjuer genomfördes med sex olika lärare på olika stadier inom skolan. Resultaten visade att många respondenter uppfattar de nationella proven som tidskrävande, men att de konkretiserar betygskriterier och målformuleringar på ett tillfredsställande vis. Dessutom bidrar de nationella proven till att försöka skapa en gemensam standard för alla skolor i Sverige. Överlag var respondenterna positivt inställda till de nation-ella proven, men hade också tankar om hur provsystemet kan förbättras, och konkreta förslag gavs. Bland annat ville respondenterna underlätta för elever med annan bakgrund än svensk vad gäller den språkliga biten, samt variera texterna som de nationella proven är uppbyggda kring.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6.
  Allard, Daniel
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Sex gymnasielärares upplevelser av sitt ledarskap i klassrummet över tid utifrån elevinflytande och elevdemokrati2007Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats har varit att belysa de erfarenheter lärare har av sitt ledarskap i klassrummet. Den metod jag använt mig av har varit semistrukturerad intervju. I uppsatsen intervjuades sex stycken lärare på gymnasial nivå. De intervjuades angående om deras upplevelser av sitt ledarskap i klassrummet förändrats över tid genom införandet av Lpf 94, med ett ökat elevinflytande och elevdemokrati som följd. Resultatet i denna uppsats visar att alla respondenter mer eller mindre upplevt en förändring över tid vad gäller deras ledarskap i klassrummet. Några av respondenterna upplevde positiva förändringar andra upplevde negativa förändringar av sitt ledarskap och resterande respondenter upplevde väldigt små förändringar. Slutsatserna av resultatet var att det fanns många olika faktorer som spelade in när det gällde hur respondenterna upplevde de förändringar som skett över tid.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Allvin, Emma
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att med hjälp av fokusgruppsintervjuer få en bild av hur eleverna upplever att demokratiuppdraget gestaltas i skolan och om eleverna uttrycker sig på ett sätt som indikerar att de demokratiska värderingarna är förankrade hos dem. Resultatet visar att skolan inte når fram till eleverna i sitt arbete med demokratiuppdraget och att många elever upplever skolan som meningslös och sitt eget inflytande över situation i skolan som oviktigt. När det gäller förankrade demokratiska värderingar hos eleverna uppkommer en splittrad bild med vissa elever som uttrycker sig i linje med de demokratiska värderingarna i Lpo 94 samtidigt som andra elever ger uttryck för värderingar som går helt emot läroplanens demokratiuppdrag. Undersökningen visar att när elever verkligen får möjligheten att prata kring värdegrundsfrågor så upplever de detta som meningsfullt och spännande. Skolan måste ta vara på detta intresse och avsätta tid för samtal om värdegrundsfrågor för att skapa en mer demokratisk skola som ger eleverna förutsättningarna att utvecklas till demokratiska samhällsmedborgare.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 8.
  Alm, Martin
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Hanteringen av missbruksproblematik vid minder företag: En organisationsstudie2002Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten behandlar möjligheter och begränsningar för handling i samband med missbruksproblematik vid minder privatföretag. Rapporten bygger på intervjuer som under vintern 2000-2001 genomfördes med personalansvariga vid åtta mindre företag i Mälardalsregionen. Syftet är att studera hur mussbruksrelaterad problematik hanteras och hur rutiner i samband med arbetet rund missbruksproblematik utvecklas i det organisatoriska sammanhanget. Detta görs utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv genom jämförelse mellan dels formella organsiationsstrukturer såsom lagstiftning, policy, yrkesroller och dels komponenter av informell organisationsstruktur såsom kommunikationsmönster, informella yrkesroller och arbetsplatsers sociala relationer. Studien avgränsas genom följande frågeställningar: Vilka förutsättningar ger den formella organisationsstrukturen för arbetet med missbruksrelaterad problematik inom mindre företag? Hur påverkas den informella organisationsstrukturen arbetet med missbruksrelaterad problematik inom mindre företag? På vilket sätt har "sunt förnuft", nomer och värderingar betydelse för arbetet med missbruksproblematik vid mindre företag?

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Alm, Roine
  et al.
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Abrahamsson, Helena
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Lärares erfarenheter av att arbeta med IKT2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet har varit att undersöka lärares synsätt och erfarenheter av att använda IKT i undervisningen och hur lärarrollen påverkas. Eftersom vi ville veta lärarnas egna åsikter valde vi en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. IKT ger ökade möjligheter till individualisering och konkretisering av undervisningen när den används som pedagogiskt redskap. Lärarna behöver därför få möjligheter att tillägna sig adekvata kunskaper i hur man använder sig av IKT i undervisningen. Samhället är idag beroende av IKT i många olika sammanhang och det är därför viktigt att skolan anpassas till detta faktum så att eleverna är väl förberedda när de kommer ut i yrkeslivet. Skolorna behöver utrustning som är anpassad till de krav som ställs från de intressenter som finns: beslutsfattare, näringsliv, skolledare, lärare, föräldrar och inte minst elever.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Almqvist, Lena
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Children's Health and Developmental Delay: Positive Functioning in Everyday Life2006Doctoral thesis, monograph (Other scientific)
 • 11.
  Almqvist, Lena
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Patterns of engagement in young children with and without developmental delay2006In: Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, Vol. 3, no 1, p. 65-75Article in journal (Refereed)
 • 12.
  Almqvist, Lena
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Små barns delaktighet: Stabil eller miljöberoende?2004Conference paper (Other academic)
 • 13.
  Almqvist, Lena
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Young children’s self-reported perceptions of health2004In: Advanced Health Care Sciences of Tomorrow: Göteborg, 10-11 November, 2004, p. 58-Conference paper (Other academic)
 • 14.
  Almqvist, Lena
  et al.
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Eriksson, Lilly
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Granlund, Mats
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Delaktighet i skolaktiviteter: Ett systemteoretiskt perspektiv2004In: Delaktighetens språk, Studentlitteratur, Lund , 2004, p. 137-156Chapter in book (Refereed)
 • 15.
  Almqvist, Lena
  et al.
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Granlund, Mats
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Participation in school environment of children and youth with disabilities: A person-oriented approach2005In: Scandinavian Journal of Psychology, ISSN 0036-5564, Vol. 46, no 3, p. 305-314Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study investigated patterns of interrelated positive subject and environmental factors related to participation in school activities of pupils with different kinds of disabilities. Questionnaires concerning participation were collected from 472 pupils with disabilities and their teachers, parents and special education consultants. A person-oriented approach with the aim to identify patterns of variables related to a high degree of participation of pupils with disabilities was used. Cluster-groups were formed based on scores for individual subjects on factors identified as important for participation. Groups with a high degree of participation were characterized by high scores in autonomy and perceived interaction with peers and teachers and an internal locus of control. Type and degree of disability did not predict cluster group membership. A conclusion is that the outcome participation is better predicted by patterns of interrelated positive subject and environmental factors than by type of disability or any other single factor. 

 • 16.
  Almqvist, Lena
  et al.
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Hellnäs, Petra
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Stefansson, Maria
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Granlund, Mats
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  'I can play!': Young children's perceptions of health2006In: Developmental Neurorehabilitation, ISSN 1751-8423, Vol. 9, no 3, p. 275-284Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Health is today viewed as a multi-dimensional concept partly conceptualized independent from not being ill. The aim of this study was to gain knowledge of how young children perceive health. Interviews were conducted with 68 children (4-5 years), within their pre-school setting, with the help of a semi-structured interview guide. A multi-dimensional perspective represented by the health dimensions of the International Classificationof Functioning, Disability and Health (ICF) was used in a manifest deductive content analysis. The children's statements were categorized and placed under one of the four health dimensions, body, activity, participation and environment. A latent content analysis was applied to identify underlying themes in the manifest categories. The results revealed that young children perceive health as a multi-dimensional construct, largely related to being engaged, i.e. to be able to perform wanted activities and participate in a supportive every-day context. This implies that improvements of child engagement should be emphasized in health promotion and to a greater extent be the central focus of health interventions for young children.

 • 17.
  Almqvist, Lena
  et al.
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Uys, CJE
  University of Pretoria, South Africa.
  Sandberg, Anette
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  The concepts of participation, engagement and flow: A matter of creating optimal play experiences2007In: South African Journal of Occuptional Therapy, ISSN 0038-2337, Vol. 37, no 7, p. 8-13Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Positive  functioning  relates  to  the  ability  to  live  a  good  and  healthy  life,  but  for  children  with  special  needs,  this  might  be  compromised  and therefore factors related to positive functioning should be explored. As their restrictions concern a variety of general life situations including issues such as peer group interaction, participation, autonomy and self-determination, the focus should be on the children’s capabilities when they act in their natural environments. Functional abilities and the creation of opportunities in a challenging environment are optimal for new learning to take place, leading the child towards a positive end point. This article analyses constructs of engagement, participation and flow, indicating their interrelatedness and association to positive functioning. Outcomes change and unfold over time, indicating that functioning should be considered dynamic, context-dependent, culturally and historically conditioned. The article concludes with a suggested model for intervention to enhance positive functioning of children with special needs.

 • 18.
  Alvhäll, Kristina
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Etableringsstrategier på arbetsmarknaden: En intervjustudie av unga akademiker två år efter examen2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetsmarknadsläget är idag hårdare än det tidigare varit för nyutexaminerade akademiker. Vägen till drömyrket är krokig och kantas av flera val som måste göras, i fråga om strategier och mobilitet. Denna uppsats belyser yngre akademikers rumsliga mobilitet och nuvarande situation på arbetsmarknaden samt strategier under etableringsprocessen i förhållande till olika aspekter såsom ålder och familjebildning. En kvalitativ metod i form av intervjuer användes. Uppsatsens teoretiska referensram präglas av Becks individualiseringsteori samt andra teorier av Bourdieu, Giddens och Bäck-Wiklund. Tidigare forskning visar bland annat att individualiseringen och kravet på flexibilitet leder till ökade svårigheter att både förvärva och behålla en anställning. Undersökningens resultat och analys genomfördes på 6 respondenter som alla tagit examen från Mälardalens högskola under hösten 2004. Studiens resultat präglas av de val som respondenterna gjort, både före, under och efter utbildningstiden. Alla respondenter i studien har arbete men några anser att de är överkvalificerade för de tjänster de nu har. De upplevde sig också vara osäkra i sina anställningar men hade en hög mobil vilja under förutsättning att flytt eller pendling leder till en anställning. Gemensamt för alla var dock att de anser att de i och med sin unga ålder saknar erfarenhet vilket ökar svårigheterna på arbetsmarknaden. Respondenterna hade i flera fall haft en stor hjälp av det nätverk som de förvärvat på sina arbetsplatser då de sökte andra jobb. I diskussionen resoneras kring undersökningens resultat som bland annat rörde respondenternas mobila vilja, hur olika val påverkat arbetslivet och etableringsprocessen, betydelsen av det personliga nätverket och attityder till den egna åldern.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 19.
  Andersson, Ann-Charlotte
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Vem är ”schysst” i skolan?: Samband mellan self-efficacy och gymnasieelevers2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Två studier undersökte hur self-efficacy, individens tro på sin förmåga, inverkar på prosocialt beteende i skolmiljö. I Studie 1 besvarade 121 gymnasieelever en enkät, som mätte akademisk och emotionell self-efficacy samt prosocialt beteende. I Studie 2 besvarade 48 gymnasieelever en enkät, som mätte emotionell self-efficacy och prosocialt beteende. Studie 1 visade att akademisk men inte emotionell self-efficacy korrelerade positivt med prosocialt beteende. I begreppet emotionell self-efficacy finns två känsloreaktioner: själv- och andraorienterade. Studie 1 tog hänsyn enbart till självorienterade reaktioner. Eftersom andraorienterade reaktioner saknades, kan det förklara bristen på samband. I Studie 2 korrelerade emotionell self-efficacy positivt med prosocialt beteende, och andraorienterade känsloreaktioner visade sig ha störst betydelse. Andraorienterad emotionell self-efficacy kan antas vara en kraftfull källa till prosocialt beteende i skolmiljö.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 20.
  Andersson, Carolin
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Betydelsen av interaktionen med signifikanta andra i förändringsprocessen: En studie om före detta missbrukares upplevelser av interaktionen med betydelsefulla personer i vägen ut ur narkotikamissbruket2006Student thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersöker vilka signifikanta andra som är betydelsefulla för före detta missbrukares förändringsprocess och beskriver upplevelser av interaktionen med dessa signifikanta andra. Intervjuer med sex före detta narkotikamissbrukare genomfördes. Den teoretiska referensra-men som uppsatsen använder är en syntes av Beckers teori om avvikelse och Beger & Luck-mans kunskapssociologi, Syn-tesen förklarar före detta narkotikamissbrukare i förändringsprocessen. Tidigare forskning har redovisat vägen in i missbruk, missbrukares självpresentation och relationer.Resultatet visade att de signifikanta bestod av familjen, professionella, ex-missbrukare och vänner. Upplevelserna av interaktionen beskrivs och förändras i relation till tre tidsskeden i förändringsprocessen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 21.
  Andersson, Fia
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  "Man lär ju sig hela tiden": Detaljhandelsanställdas upplevelser av det informella lärandet2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen var att beskriva hur detaljhandelsanställda upplever det informella lärandet på arbetsplatsen. För studien valdes en kvalitativ ansats och datainsamlingen genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Sex respondenter som är verksamma inom olika detaljhandelsföretag deltog i undersökningen. Resultaten visade att det informella lärandet sker kontinuerligt i det dagliga arbetet och är starkt förbundet med problemlösning, samarbete och laganda samt att tidsbrist minskar möjligheten till ett utvecklingsinriktat lärande. Bland de slutsatser som dragits av resultatet återfinns att den utökade kunskap som hämtas från kollegor, leverantörer och kunder även leder till att individens yrkesstolthet och självkänsla stärks.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 22.
  Andersson, Jenny
  et al.
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Arana, Caroline
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Sagan som pedagogiskt verktyg i värdegrundsarbete2007Independent thesis Basic level (professional degree), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med examensarbetet var att undersöka hur vi som pedagoger kan arbeta med värdegrunden och använda sagan som verktyg i det arbetet. Vi har gjort en kvalitativ undersökning i en klass med elever i årskurs ett. Denna undersökning pågick före, under och efter arbetet med sagan. Detta i tre olika moment då vi vart deltagare, observerat och analyserat det som skett. Det första momentet var en värderingsövning då vi ville ta reda på vilka värderingar barnen hade innan vi startade vårt arbete med sagan. Moment två bestod av arbetet med och kring sagan och moment tre var ännu en värderingsövning som utfördes för att avgöra om barnens värderingar förändrats. Resultatet visar att eleverna hade relativt klara värderingar, både före och efter arbetet med sagan. Man kan även se hur de under boksamtal lever sig in och relaterar till det som sker i sagan. Vår slutsats är att samtal kring värderingar fungerade bra men tiden var inte tillräcklig, ”processen fungerade” men vi kan inte säga att vi kan se några tydliga förändringar. Undersökningen vi gjort utfördes under några få veckor och vi anser att arbetet med värdegrunden kräver tid då det är något som mognar in med tiden hos barnen och kräver olika lång tid för olika individer att bearbeta.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23.
  Andersson, Jenny
  et al.
  Mälardalen University, Department of Social Sciences. Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Renderstedt, Anneli
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Att inte vara en skrubbgumma: Specialpedagogisk verksamhet2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att studera specialpedagogisk verksamhet ur specialpedagoger, speciallärares och övriga pedagogers perspektiv. Studien omfattar en enkätundersökning där vi fördjupar oss i hur specialpedagogerna uppfattar sitt uppdrag och sin yrkesroll, och jämför detta med speciallärare och övriga pedagogers uppfattning om specialpedagogisk verksamhet. Vi vände oss till alla specialpedagoger och speciallärare i Eskilstuna och Västerås. Dessa om-bads i sin tur att distribuera enkäten vidare till en pedagog med mer eller mindre än 10 års yrkeslivserfarenhet inom skolan. Sammanlagt valde 99 specialpedagoger, speciallärare och övriga pedagoger att delta i undersökningen.

  Som stöd i arbetet med att tolka och förstå resultatet av undersökningens insamlade empiri har vi försökt att samla en bred bakgrundsbild av ämnesområdet, fördjupat oss i perspektiv som kom att bli vår teoretiska referensram samt tagit del av vad styrdokumenten säger om den specialpedagogiska verksamheten. Vi valde att utgå från Perssons (2001) båda perspektiv, det relationella- och det kategoriska perspektivet som analysverktyg i denna studie. Detta då in-tresset fanns att se hur dessa synsätt var fördelade hos de olika yrkeskategorierna i vår under-sökning.

  Vårt resultat visar att det finns skillnader i hur man ser på specialpedagogisk verksamhet. Vår tolkning är att specialpedagoger i större utsträckning talar för en specialpedagogisk verksam-het som utgår från ett relationellt perspektiv och att speciallärare i större utsträckning talar för en specialpedagogisk verksamhet som utgår från ett kategoriskt perspektiv. Enkätens öppna frågor gav respondenterna möjlighet att utveckla sina tankar om den specialpedagogiska verk-samheten. Där fann vi ytterligare skillnader som talade för olika perspektiv hos de respektive yrkesgrupperna samt att både specialpedagogerna och speciallärarna talade om att de hade skilda kompetenser och att de gemensamt ansåg att båda yrkesgrupperna behövdes i verksam-heten.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 24.
  Andersson, Karin
  et al.
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Jonsson, Bosse
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Delaktighet och utveckling: En uppföljning av första året med DU-projektet vid Vuxenförvaltningen i Eskilstuna2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  DU-projektet aktualiserar en grundläggande problematik vid förändringsarbete. Hur kan man utveckla en metod för förändringsarbete som är så förankrad i organisationen att den vinner gehör bland de anställda och motiverar dem att vara drivande i förändringen?

  I rapporten diskuteras också begreppet delaktighet. Hur kan man i en organisation veta att man tillskriver begreppet samma betydelse och hur kan man veta att det är samma form av delaktighet som eftersträvas i organisationen? I rapporten behandlas även relationen mellan delaktighet, lärande och hälsa.

   

  Projektet är ett exempel på förändringsarbete med syfte att skapa förutsättningar för förändring och utveckling i vård och omsorg, med delaktighet för de anställda som en central utgångspunkt. En avsikt är att verksamheten och personalens förhållningssätt ska präglas av tydlighet, öppenhet samt ha ett värde för brukarna. En annan ambition är att öka de anställdas välbefinnande och hälsa.

  DU-projektet (Delaktighet och Utveckling) syftar till att skapa förutsättningar för delaktighet bland de anställda för att därigenom utveckla såväl verksamheten som de anställda. Målgrupp är samtliga medarbetare, det vill säga förvaltningsledning, enhetschefer och övrig personal. DU-projektet har genomförts vid Vuxenförvaltningen i Eskilstuna kommun. Uppdragsgivare har varit Eskilstuna kommun.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 25. Andersson, Karin
  et al.
  Jonsson, Bosse
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Lärande i arbetet – en hälsofråga2006Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 26.
  Andersson, Karin
  et al.
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Jonsson, Bosse
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Lärande i arbetet: En hälsofråga2006In: NERA/NFPF Kongress, Örebro, 9-11 mars, 2006Conference paper (Refereed)
 • 27.
  Andersson, Kin
  et al.
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Lantz, Annika
  Job Design and Coping with Unemployment2005In: Convivence in Organizations and Society: The 12th European Congress of Work and Organizational Psychology, Istanbul, Turkey, May 12-15, 2005Conference paper (Other academic)
 • 28.
  Andersson, Maria
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Hennes eget fel?: Betydelsen av offrets alkoholpåverkan och klädsel vid bedömningen av en våldtäkt2007Student thesis
  Abstract [sv]

  Vid bedömningar som görs i rättsliga sammanhang kan människor påverkas av faktorer som är juridiskt irrelevanta. Dessa irrelevanta faktorer grundar sig ofta i negativa attityder och fördomar. Vid våldtäkter kan egenskaper hos offret påverka bedömningen av offrets och förövarens ansvar och offret ses som medansvarig till att ha blivit våldtagen. Syftet med denna studie var att undersöka hur människors bedömningar av en våldtäkt påverkas av ett våldtäktsoffers alkoholpåverkan och klädsel. Åttio beteendevetenskapliga studenter läste ett våldtäktsfall där offrets alkoholintag och klädsel vid brottstillfället varierades. Resultatet indikerar tendenser till skuldbeläggande av offret och förmildrande inställningar till förövaren om offret druckit alkohol och/ eller varit utmanande klädd.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 29.
  Andersson, Maria
  et al.
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Nilsson, Elsa
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Vilka psykosociala arbetsmiljöfaktorer har ett samband med hälsan hos personal inom vård och omsorg?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  För att få personalen på en arbetsplats att trivas och må bra bör en mängd faktorer tas i beaktande. Faktorer som beskrivs som viktiga är rolltydlighet och rollkonflikter, balans mellan krav och kontroll, upplevelsen av socialt stöd och balans mellan ansträngning och belöning. Då syftet med studien var att undersöka vilka psykosociala arbetsmiljöfaktorer som har ett samband med hälsan hos personal inom vård och omsorg användes en enkät som mätte alla ovanstående områden. Denna enkät kompletterades med frågor gällande kontakten med vårdtagarna. Enkätundersökningen (n = 80) följdes även upp av kvalitativa intervjuer (n = 4). Resultatet visade att de faktorer som starkast korrelerade med hälsa var hög upplevd kontroll, bra socialt stöd och bra kontakt med vårdtagarna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 30.
  Andersson Mustapic, Carina
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Elevers läs- och skrivsvårigheter: ur lärares perspektiv2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syfte har varit att undersöka hur ett antal pedagoger uppfattar och hanterar elevers läs- och skrivssvårigheter. Undersökningen bygger på intervjuer med fyra klasslärare och en specialpedagog. Resultatet visar att läs- och skrivsvårigheter inte definieras på ett enhetligt sätt. Individinriktade åtgärder, så som lästräning och kompensation, anses vara viktigast. Ett bra klassrumsklimat nämns även som en viktig faktor. Mer individuellt stöd önskas till elever med läs- och skrivsvårigheter. Några lärare anser att den bästa lösningen är ökad stödundervisning utanför klassundervisningen. Slutsatserna av undersökningen är att det inte finns en klar koppling mellan synen på elevers läs- och skrivsvårigheter och de åtgärder man anser bör sättas in. Dagens klassystem där en lärare ansvarar för en stor grupp elever är ett hinder för elever med läs- och skrivsvårigheter; en lösning på detta kunde vara att två lärare ansvarar för en större grupp elever så att möjligheter till individuellt stöd inom klassen skapas.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 31.
  Andersson, Sofia
  et al.
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Yenioglu, Maria
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Kultur som friskvård: för ökad känsla av sammanhang2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kan kulturaktiviteter vilka erbjuds genom arbetet, resultera i ett ökat välmående för den anställde och eventuellt även en ökad känsla av sammanhang? Detta är utgångspunkten för uppsatsen, som tar sin början i Antonovskys salutogena perspektiv och KASAM, vilket mäts kvantitativt på två grupper där Grupp 1 utgjordes av anställda på arbetsplatser där kulturaktiviteter regelbundet erbjöds och Grupp 2 av anställda på en arbetsplats utan kulturaktiviteter. Genom deltagarnas resultat på KASAM formuläret, utlästes att kulturaktiviteter och ett deltagande i dessa visar ett samband med en ökad KASAM hos individen. Uppsatsen diskuterar sedermera hur kulturkonsumtion kan vara en bidragande mental hälsofaktor av lika vikt som den av arbetsplatser mer erkända uppbyggnaden av fysisk hälsa, genom träning för förebyggande av sjukdom och ohälsa.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 32.
  Andersson, Tord
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Ledarskapets betydelse för arbetstillfredsställelsen: Ett offentligt och privat perspektiv2007Student thesis
  Abstract [sv]

  Arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse har ett nära samband med varandra. Faktorer av betydelse, för den enskilde medarbetarens upplevelse, är påverkan av arbetets art och inställning till den närmsta chefen. Den personligt upplevda tillfredsställelsen påverkas av chefen och har på individen ett inflytande som inte kan bortförklara arbetsprestationen (Pool, 1997). En enkätundersökning med 60 deltagare, där hälften var anställda i offentlig respektive privat sektor, utgjorde grunden för denna studie. För att beskriva arbetets art användes den skala som arbetats fram av Hackman & Oldham (1975). Vid relaterande av arbetstillfredsställelsen till variablerna arbetets art, chefens inverkan visade att arbetets art var den avgörande variabeln. Resultatet visade att påverkan var större i den privata sektorn jämfört med den offentliga.

  Keywords: leadership, work motivation, job satificancy

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 33.
  Anderstedt, Anette
  et al.
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Hiréd-Tedsjö, Mona
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Pedagogers förutsättningar för att skapa delaktighet i skolan för elever med funktionshinder: C-uppsats inom specialpedagogiskt område2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Delaktighet anser vi är ett viktigt begrepp för att kunna skapa bra förutsättningar för jämlikhet

  och inflytande för elever med funktionshinder inom skolan. Hur delaktighet kan skapas för

  dessa elever påverkas av samspelet med andra och av miljön i omgivningen. Att vara delaktig

  är att vara respekterad i sin omgivning och detta kan höja självkänslan. Detta kan i sin tur

  skapa en positiv utveckling för dessa elever, som gör att det är de som individer och inte

  funktionshindret i sig som är det huvudsakliga.

  Syftet med detta arbete är att undersöka hur pedagoger i skolans verksamhet uppfattar att de

  kan skapa förutsättningar för delaktighet för elever med funktionshinder utifrån vad

  Läroplanen 94 skriver om delaktighet och hur delaktigheten fungerar för dessa elever i

  jämförelse med elever utan funktionshinder. De metoder vi har använt är intervju och

  observation, där observationerna ska ses som ett komplement till intervjuerna. Vårt resultat är

  att pedagogerna upplever att de har möjlighet att skapa förutsättningar för delaktighet i

  skolans verksamhet för elever med funktionshinder. Verktyg för dem till detta är vilja till

  samarbete i arbetslaget, egen erfarenhet och utbildning och att anpassa undervisningen. De

  tror dock att förutsättningarna skulle kunna vara bättre med rätt stöd i verksamheten som till

  exempel mindre elevgrupper och fler pedagoger. I jämförelse med elever utan funktionshinder

  anser de att elever med funktionshinder har samma möjlighet till inflytande i verksamheten.

  Funktionshindret i sig kan dock göra att de syns och uppmärksammas mer av pedagogerna. I

  våra observationer upplevde vi att elever med funktionshinder var mer delaktiga i sitt samspel

  i vuxenstyrda aktiviteter än i fri lek och vi tror därför att det i fri lek kan behövas mer stöd av

  pedagogerna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 34.
  Antal-Lundström, Ilona
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Estetiska aktiviteter som pedagogiskt redskap: Rapport från ett pågående interkulturellt skolutvecklingsprojekt2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Våren 2003 inleddes ett utvecklingsarbete i samarbete mellan forskare vid Mälardalens högskola och fyra skolor i Eskilstuna kommun. Genom införandet av en estetikbaserad pedagogik ville man stimulera en personlighets- och kompetensutveckling bland eleverna. Skolutvecklingsprojektet består av två delar, en utvecklingsdel och en forskningsdel. Utvecklingsdelen handlar om en nära samverkan mellan forskare och lärarei syfte att ge stöd och stimulans till användning av estetiska aktiviteter i skolarbetet. Forskningsdelen handlar om att undersöka effekterna av de estetiska aktiviteterna avseende elevernas kompetensutveckling och verksamhetens didaktiska förutsättningar. I rapporten presenteras utvecklingsarbetets teoretiska grund, som vilar på den radikala estitiken, samt en beskrivning av utvecklingsarbetets förlopp och betydelse sett ur medverkande lärares och skolledares perspektiv.

  Författaren till rapporten, Ilona Antal-Lundström, är fil.dr. och universitetslektor i pedagogik vid Mälardalens högskola. Hennes forskning handlar om estetik i ett pedagogiskt perspektiv, med fokus på de estetiska aktiviteternas roll i personlighetsutvecklingen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 35.
  Appelkvist, Eva-Lena
  et al.
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Hansson, Susanne
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Pappaledigheten -2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi har i denna studie haft för avsikt att studera pappors upplevelse av pappaledigheten. I syftet ingick även att studera pappornas ändrade levnadssätt i och med föräldraskapet. De teoretiska utgångspunkterna i denna studie var Giddens teorier om självets reflexivitet, livsstil och avtraditionaliseringen samt Connells teorier om genus och maskulinitet. Studien har genomförts med hjälp av åtta kvalitativa intervjuer, med respondenter som varit pappalediga och återgått i arbete. Studien har visat en positiv upplevelse av pappaledigheten och att respondenterna gärna skulle vara hemma minst lika länge igen, som de var under den aktuella pappaledigheten, om det blev aktuellt med en ny pappaledighet. Studien har även visat att respondenterna fått ett positivt bemötande inför pappaledigheten från familj, vänner, arbetskamrater samt chef. Även från arbetsplatsen har det varit positivt bemötande, till motsats av vad en del av tidigare forskning visat. Att levnadssättet, framför allt fritiden, ändrats var något som respondenterna påpekade men att det inte var något de klagade på.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 36.
  Arvidsson, Frida
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Vad motiverar till deltagande i vattengymnastik?: En kvalitativ undersökning av en kommuns hälsofrämjande arbete2007Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 15 points / 22,5 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  A condition to get people to participate in an activity for preventive healthcare is that they have to be motivated for the activity. The present study was carried out in order to describe and understand the extrinsic and intrinsic motivation with employees at a local government who participate in aquarobics. Fifteen respondents were interviewed based on an interview guide built on Deci and Ryan´s (1985) four factors, self determination, competence, relatedness and happiness, as conditions to reach intrinsic motivation. The results propose that habit, competence, relatedness/social contact and happiness/well-being are central to reach a motivation for aquarobics. An employer is able to create conditions for the employees so that they have the opportunity to find a form of exercise that fit the individual. But the real driving force is inside the person itself.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 37.
  Arvidsson, Maria
  et al.
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Österholm, Eva
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Lärares första år i yrket: The first year as a teacher2007Independent thesis Basic level (professional degree), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete är en studie av hur nyexaminerade lärare uppfattar den första tiden i yrket. Vi har valt att undersöka vilka upplevelser lärare har, hur behovet av stöd har tillgodosetts, hur samarbetet med kollegor/arbetslag fungerat och slutligen vilka orsaker de intervjuade lärarna ser som skäl för att lämna yrket. För att få en bild av hur den första tiden uppfattas har vi valt att göra åtta kvalitativa intervjuer med lärare i grundskolan som arbetat upp till tre år i yrket. Intervjuerna fokuserar framför allt på det första året som yrkesverksam efter examen. Mycket av den tidigare forskning som gjorts på området visar att den första tiden är tung och krävande vilket också bekräftas i denna undersökning. Flertalet av dessa lärare menar att de inte var förberedda på den höga arbetsbelastningen, de dolda skolkoderna och avsaknaden av samarbete med kollegor. Lärarna i studien anser att det är viktigt att nyexaminerade får det stöd som de behöver under den första tiden. Avsaknaden av stöd ses som en orsak till att lämna läraryrket. Man anser att stödet kan komma från olika håll som andra nyexaminerade lärare, kollegor, arbetslag, skolledare och mentorer. Enligt ÖLA00, ett avtal mellan lärarförbunden och kommunförbunden, ska alla nyexaminerade lärare tilldelas en mentor under det första året. Ett fungerande mentorskap ses som det mest fördelaktiga stödet bland de intervjuade samt i den tidigare forskningen. Det framkommer dock att det är ett fåtal av de intervjuade som har ett fungerande mentorsstöd av en formellt utsedd mentor.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 38.
  Arvidsson, Patrik
  et al.
  Univ Örebro.
  Granlund, Mats
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Thyberg, Mikael
  Linkoping Univ Hosp.
  Factors related to self-rated participation in adolescents and adults with mild intellectual disability - A systematic literature review2008In: JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities, ISSN 1360-2322, E-ISSN 1468-3148, Vol. 21, no 3, p. 277-291Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Background Self-rated participation is a clinically relevant intervention outcome for people with mild intellectual disability. The aim of this systematic review was to analyse empirical studies that explored relationships between either environmental factors or individual characteristics and aspects of participation in young adults with mild intellectual disability. Method Four databases were used, 756 abstracts examined and 24 studies were evaluated in-depth. Results Four aspects of participation were found: involvement, perceptions of self, self-determination and psychological well-being. Reported environmental factors were: social support, choice opportunity, living conditions, school, work and leisure, attitudes, physical availability and society. Reported individual characteristics were adaptive and social skills. Conclusions There is a relative lack of studies of factors influencing self-rated participation and existing studies are difficult to compare because of disparity regarding approaches, conceptual frameworks, etc. For adequate interventions, it seems important to study how profiles of participation are influenced by different patterns of environmental factors and individual characteristics.

 • 39.
  Asp, Irene
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Arbetsliv, familjeliv och hushåll ur ensamstående och gifta/samboende mammors perspektiv2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att jämföra ensamstående och gifta/samboende mammors syn på arbetsliv, familjeliv och hushåll samt konflikterna mellan dessa. En enkät lämnades till kvinnor på två förskolor och mailades även till en grupp deltagare, varav 64 svarade. Resultatet visade signifikanta skillnader mellan grupperna; ensamstående mammor upplevde större konflikter angående de nämnda områdena än gifta/samboende mammor. Resultatet visade även att ju sämre upplevd ekonomi, desto större konflikter gällande dessa områden. Upplevd ekonomi visade sig vara en viktigare faktor än civilståndet. Stress över sin ekonomi kanske även bidrar till stress på andra områden. Orsaken till att ensamstående mammor upplever mer konflikter kan bero på att de inte har någon att dela ansvaret med när det gäller familj, hushåll och ekonomi.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 40.
  Asplund, Love
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Från amatörism till professionalism: en undersökning av organisationerna hos Västerås SK ocg Gideonsbergs IF efter amatörismens avskaffande 19672007Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att belysa hur två fotbollsföreningar i Västerås påverkats av amatörismens avskaffande 1967. Gideonsbergs IF (damer) och Västerås SK (herrar). Undersökningen har fokus på hur dessa föreningars organisation och budget förändrats i och med professionalismens införande i den svenska idrotten, samt hur föreningarna skaffat sponsorer. Dessutom påvisas de skillnader som funnits mellan föreningarna. Forskningsansatsen är kvalitativ och data har insamlats främst från de båda föreningarnas styrelseprotokoll men även genom en intervju med en person som varit anställd av båda föreningarna under den undersökta perioden. Resultatet blev att tydliga förändringar syntes inom båda föreningarnas budget och organisation efter amatörismens avskaffande. Omsättningen i föreningarna ökade och organisationerna effektiviserades. Likheter och skillnader mellan klubbarna redovisas även.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 41.
  Asztalos Morell, Ildikó
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  The Rise of Agrarian Entrepreneurs in Hungary During the Period of Transition to Capitalism2005In: Gender Transitions in Russia and Eastern Europe, Eslöv: Gondolin , 2005, p. 233-256Chapter in book (Other academic)
 • 42.
  Aurora Pirraku Eriksson, Aurora
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare. Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology. Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Jakob Eriksson, Jakob
  Mälardalen University, Department of Computer Science and Engineering. Mälardalen University, Department of Social Sciences. Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  GOD TOLKSED - om professionsidentitet och ledarskap i ett ensamt yrke2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 40 credits / 60 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 43.
  Avdic, Aida
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Terapeuters arbete med krigsrelaterat posttraumatiskt stressyndrom2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) kännetecknas av tre huvudsymptom: undvikande, förnekande och hyperspändhet. Även koncentrationssvårigheter, ångest, depression, flashbacks och mardrömmar är vanligt förekommande hos individer med PTSD. Flyktingar i Sverige som har varit med om krig kan uppvisa dessa symptom. Syftet med denna studie är att undersöka terapeuters upplevelser av arbete med patienter med krigsrelaterat PTSD. Intervjuer med åtta terapeuter utfördes. Gemensamma mönster i deltagarnas svar var att det är fördelaktigt att skapa en bra relation till patienter. Det är viktigt att prata om krigstrauma och de som får behandling mår bättre. Patienter är präglade av sorg och skuld och det är viktigt för dem att känna tillit och trygghet. Kropp och själ hänger ihop och det är olika och beroende på många faktorer hur individer drabbas av krig. Ofta är det andra svåra upplevelser som förvärrar krigstrauma. Terapeuter upplever sitt arbete som roligt samtidigt som tungt och anser att det är viktigt med teamarbete.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 44.
  Axelsson, Christina
  et al.
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Ungmark, Inger
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Särskilda insatser för kvinnor: En studie av lokala resurscentramodeller och metodutveckling. Rapport 1 och 2.2000Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Särskilda insatser för kvinnor. En studie av lokala resurscentramodeller i Södermanland och Västmanland (rapport 1) belyser projektledares och näringslivsansvariga tjänstemäns syn på näringslivsfrågor i allmänhet och resurscentra för kvinnor i synnerhet. Rapporten avser en uppföljning av fem lokala resurscentra för kvinnor; Eskilstuna, Katrineholm och Vingåker i Södermanlands län samt Hallstahammar och Surahammar i Västmanlands län. Syftet är dels att beskriva respektive resurscentrums profil och kontext och dels att identifiera hinder och möjligheter för resurscentraverksamheten. I rapportens avslutande diskussion sammanfattas vad som främst förenar och skiljer de olika resurscentramodellerna.

  I Särskilda insatser för kvinnor. Metodutveckling med resurscentra för kvinnor som bas (rapport 2) vidgas perspektivet till att även omfatta andra aktörer på olika nivåer. I rapporten diskuteras metodutveckling inom ramen för Europeiska socialfonden, inom vissa verksamheter som syftar till att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden samt utifrån lokala resurscentra för kvinnor. Syftet är dels att ge en fördjupad analys av berörda resurscentra i Södermanland och dels att analysera metodutveckling som inriktas på att förstärka kvinnors situation på arbetsmarknaden. I rapportens avslutande diskussion sammanfattas den studerade metodutvecklingens möjligheter och begränsningar.

  Projektet är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Södermanland och Västmanland samt Centrum för Välfärdsforskning (CVF) vid Mälardalens högskola.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 45.
  Azzarri, Sandra
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Vision eller verklighet?: En studie om Lpo 94:s inverkan på skolan2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att undersöka hur lärare och rektorer uppfattar och påverkas av Lpo 94. Utifrån Lpo 94 identifierade jag två olika krav, vilka jag koncentrerade studien kring. Dessa var: kravet på en demokratisk undervisning och kravet på en individanpassad undervisning. Jag använde mig av en kvalitativ forskningsansats med intervju som datainsamlingsmetod. Resultatet visade att den förändring som Lpo 94 var tänkt att innebära för skolan och dess aktörer tycks ha uteblivit. Av intervjuerna framkom det att lärarna och rektorerna upplever att Lpo 94 inte tar hänsyn till den verklighet som lärarna arbetar i. I intervjuerna framkom försvårande faktorer för möjligheten att arbeta i enlighet med Lpo 94. Dessa faktorer var till exempel, ett stort antal elever som är i behov av särskilt stöd och ett för stort elevantal i klasserna, i kombination med att lärarna ålagts allt fler arbetsuppgifter. Resultatet visade på att det finns ett behov hos lärarna att få en minskad arbetsbörda. Av resultatet kunde jag se att lärarna behöver känna sig mer delaktiga i författningen av styrdokument och i den organisatoriska planeringen, för att en utveckling av verksamheten i skolan ska vara möjlig.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 46.
  Backman, Malin
  et al.
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Sjöström, Pernilla
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Konflikthanteringsmetoder i två svenska grundskolor: Conflicts Resolutions in two Swedish Schools2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Konflikthantering i två grundskolor:

  Om pedagogers arbetsmetoder inom konflikthantering på två skolor i Mellansverige

  Syftet är att ta reda på vilka arbetsmetoder som tolv pedagoger på två skolor i mellansverige använder sig av då det uppstår konflikter mellan barn. Vi har genomfört enkätundersökningar och intervjuer för att komma fram till resultatet. Syftet är också att ta reda på om pedagogernas arbetsmetoder står i samklang med litteraturen. Resultatet av vår undersökning visar att de metoder som pedagogerna använder sig av är ihop plockade av de metoder som vi redogör för i litteraturen. Den gemensamma stommen i samtliga pedagogers konflikthanteringsmetoder är samtal och kommunikation.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 47.
  Berg, Gunnar
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Between Uniprofessionalism and Multiprofessionalism: Where is the school?2004In: Partnership and Change: Toward School Development, The Chinese University Press, Hong Kong , 2004, p. 255-268Chapter in book (Refereed)
 • 48.
  Berg, Gunnar
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Den svårstyrda skolan2004In: Akka: Tidskrift för kultur och lärande vid Högskolan Dalarna, ISSN 1404-1871, p. 45-56Article in journal (Refereed)
 • 49.
  Berg, Gunnar
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Det didaktiska mötet mellan aktionslärandet och frirumsmodellen2005In: Aksjon og refleksjon: Tom Tiller 60 år, Universitetet i Tromsö , 2005, p. 48-60Chapter in book (Other academic)
 • 50.
  Berg, Gunnar
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  En teori om skolan som institution och skolor som organisationer: Kommentarer till Gustav E. Karlsens och Anders Perssons recension2004In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, Vol. 9, no 4, p. 308-314Article in journal (Refereed)
1234567 1 - 50 of 692
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf