mdh.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
15161718 851 - 884 of 884
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 851.
  Westlund, Sara
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Siaulys, Natalia
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Att leva som internationellt adopterad i Sverige2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att lyfta fram de faktorer som påverkar de adopterades livsprocess och visa vad som är avgörande för att skapa en trygg identitet. För att besvara frågeställningen har vi genomfört tio intervjuer och tagit del av en självbiografi och en självrapport. Vi har genomfört denna studie med grundad teori som metodologiskt angreppssätt, vilket innebär att vår frågeställning har vuxit fram ur datamaterialet. Resultatet visar att de faktorer som har påverkat internationellt adopterades livsprocess är en trygg kärna, att kärlek är tjockare än blod, omgivningens stöd, tacksamhet, svenskhet, adoptionens minimala betydelse, bristande intresse, öppenhet till adoptionen, anknytning till födelselandet, ambivalens inför adoptionen, adoptionens maximala betydelse och tillskrivningar kopplat till adoption. Avgörande för att skapa en trygg identitet är en trygg kärna, villkorslös kärlek, stöd från omgivningen och en svensk tillhörighet. Det teoretiska- och begreppsliga ramverk vi använt oss av är symbolisk interaktionism och begreppen stigma, identitet samt svenskhet. Den tidigare forskning vi har tagit del av är indelad i tre teman, svenskhet och rasifiering, identitetsarbete och självkänsla samt mental hälsa och välbefinnande. Den tidigare forskningen belyser dissonansen som internationellt adopterade kan erfara vad gäller svenskhet kontra ett icke-vitt utseende vilket kan resultera i identitetskriser och psykisk ohälsa.

 • 852. Westmarland, Nicole
  et al.
  Almqvist, Anna-Lena
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Burrell, Stephen
  Egeberg Holmgren, Linn
  Ruxton, Sandy
  Why do some men take a public stance against men's violence against women, and how can more men be encouraged to do so2018Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 853.
  Whitaker, Anna
  et al.
  Ersta Sköndal, Institutionen för Socialvetenskap.
  Anbäcken, Els-Marie
  Linköpings universitet, Socialt arbete.
  Omsorgens existentiella innebörder i livets sista tid- från de äldstas horisont2012Inngår i: Åldrande och omsorgens gestaltningar: mot nya perspektiv / [ed] Eva Jeppsson Grassman & Anna Whitaker, Lund, Sverige: Studentlitteratur , 2012, 1:1, s. 163-187Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  I vår tids diskussion om välfärd är omsorgsbegreppet centralt. Men vad är omsorg och på vilket sätt kommer den till uttryck i sammanhang som gäller äldre och åldrande? Det är några av de frågeställningar som diskuteras i den här antologin.

  I äldre­omsorgsforskning har man hittills som regel tagit offentlig äldreomsorg som en självklar utgångspunkt. Här vidgas istället perspektivet och flera andra av omsorgsbegreppets olika dimensioner, gestaltningar och sammanhang inkluderas och diskuteras – sådana som har betydelse i vår tid men som ofta har förbisetts i forskningen. Det innebär också att antologin fokuserar på åldrande och omsorg i vid bemärkelse och inte bara på kommunal äldreomsorg. Med utgångspunkt i begrepp som tid, plats och aktörer och samspelet mellan dessa lyfter vi fram flera olika sammanhang för omsorg: Det är fråga om civilsamhället som plats och utförare av omsorg, liksom omsorg som berör migration och etniska relationer. Vi diskuterar också den fysiska miljön, boendet och platsens betydelse för omsorgens utformning och innebörder. Slutligen belyser vi livets sista tid och omsorgens olika existentiella dimensioner under detta skede.

  Åldrande och omsorgens gestaltningar - mot nya perspektiv riktar sig främst till högskolestuderande inom samhälls- och beteende­vetenskap, socialt arbete, social omsorg och vård, liksom till yrkesverksamma inom fältet. Den kan också vara värdefull för en intresserad allmänhet.

 • 854.
  Wigzell Karlström, Anna
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Gustafsson, Malin
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  “VI HINNER INTE JOBBA LIKA MYCKET FÖREBYGGANDE SOM VI FÅR JOBBA MED BRANDSLÄCKNING”: En intervjustudie om elevhälsans förutsättningar att arbeta förebyggande och hälsofrämjande2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning visar en konstant ökning av psykisk ohälsa bland barn och unga sedan 1980-talet och i elevhälsans lagstadgade uppdrag ingår att arbeta förebyggande i syfte att främja elevernas hälsa. Genom sju semistrukturerade intervjuer med professionella inom elevhälsan syftar denna studie till att undersöka hur de upplever sina förutsättningar att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med avseende på psykisk ohälsa. Studien är genomförd i en medelstor stad i Mellansverige och informanterna är uteslutande kvinnor. I studiens resultat framkommer att det finns både hinder och möjligheter i arbetet mot psykisk ohälsa. De professionellas handlingsutrymme och organisationens stöd framhålls som godtagbara och visar sig vara en grund för att elevhälsan ska kunna fullfölja sitt uppdrag. Det finns dock vissa brister i samverkan, arbetsbeskrivningar och utvärderingar vilket försvårar ett framgångsrikt arbete. Av resultatet framgår således att det finns utvecklingspotential vad gäller elevhälsans arbete. Fortsatt forskning inom ämnet skulle kunna ge de professionella bättre förutsättningar att fullfölja sitt uppdrag och aktivt verka för att främja barn och ungas psykiska hälsa.

 • 855.
  Wiklund, Moa
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Självupplevd effekt av pornografi: Pornografikonsumtion relaterat till realism, effekt och sexuell självkänsla2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Pornografi har med internets framväxt blivit mer lättillgängligt och fått mer extrem karaktär. Forskning visar att pornografikonsumtion positivt korrelerar med riskbeteenden som sexuell aggression, men även genererar positiva självupplevda effekter hos individer genom exempelvis ökad sexuell självkänsla med bl.a. upplevd realism som bidragande faktor. Aktuell studie undersökte pornografikonsumtion relaterat till upplevd realism av pornografi, upplevda effekter av pornografikonsumtion samt sexuell självkänsla hos fem grupper, dels en sexnegativ grupp samt en grupp med anknytning till BDSM-kulturen. Antal deltagare var 423, varav 334 kvinnor. Resultat från internetbaserad enkätundersökning visade bl.a. högre positiva effekter hos män, högre negativa effekter hos kvinnor, samt positivt samband mellan mängd pornografikonsumtion och positiva effekter. Negativt samband uppmättes mellan sexuell självkänsla och upplevda negativa effekter av pornografikonsumtion. Resultaten överensstämmer mycket med tidigare forskning men kan även bidra till ökad kunskap om vad som kan påverka bl.a. sexuell självkänsla hos individer baserat dels på kön och inställning till pornografi.

 • 856.
  Wikman, Anders
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  När verksamheter läggs ned och förändras: En registerstudie av arbetsplatsförändringar och deras konsekvenser2010Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Rörlighet och flexibilitet inom arbetslivet beskrivs idag främst i positiva termer som något ständigt eftersträvansvärt och centralt. Bilden blir dock en­sidig om man inte belyser både negativa och positiva konsekvenser av de för­ändringar som genomförs på arbetsplatserna.

  I rapporten behandlas den organisationsomvandling som äger rum i arbets­livet när arbetsplatser slås samman, delas upp, läggs ned eller förändras på andra sätt. Med hjälp av riksomfattande longitudinella data studeras några av de konsekvenser som förändringarna får för den enskilde. Till omvandlingens ne­ga­tiva sidor hör bl.a. att några förlorar sina arbeten, att andra tvingas byta arbe­te och att en del hamnar utanför arbetsmarknaden under lång tid. Sam­tidigt läggs en kostnad på det allmänna i form av ut­betal­ningar från social­för­säk­ringarna. Vinster på ett ställe kan dyka upp som kostnader på ett annat ställe. Rapporten är ett försök att komplettera bilden av ske­en­det genom att peka på en rad negativa konse­kven­ser av den snabba före­tags­om­vand­ling som ägt rum under senare tid.

 • 857.
  Wikman, Therese
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling. Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Språket och normaliteten: Professionell retorik och logik inom socialt arbete2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats fokus ligger på den praktik inom socialt arbete där kategorier produceras, upprätthålls, modifieras och bryts. Huvudsyftet har varit att studera professionell retorik i relation till det kategoriseringsarbete som sker inom välfärdsstatliga miljöer. En diskursanalytisk metod har valts som grund i form av en kategoriseringsanalys. De teoretiska förutsättningarna har varit poststrukturalism, social konstruktionism och diskurspsykologi och mer specificerat i form av institutionell kategorisering, medan Jonathans Potters (1996) metodologiska retoriska verktyg kring faktakonstruktion tillämpats för att analysera hur respondenterna framställt sina utsagor som trovärdiga och faktamässiga.

  Addiction Severity Index (ASI) manualen har använts som utgångspunkt för insamlandet av empiri, men även som ett sätt att försöka fånga in professionell hjälpverksamhets generella ambition att standardisera och säkra sitt arbetssätt. Sammanlagt har tio yrkesverksamma professionella hjälpare som aktivt använts sig av ASI manualen i sitt dagliga arbete intervjuats, dessa kom även från en och samma institution.

  Analysresultatet visar att de professionella hjälparna beskriver två olika huvudkategorier som relevanta för deras verksamhet, nämligen sexualbrottslingen och missbrukaren. Kategorierna skildras även på vitt skilda sätt avseende motivation, vilja och samarbete, där olika moralarbeten leder till att de professionella hjälparna agerar mot sexualbrottslingen och missbrukaren på skilda sätt. Det som stått på spel i intervjusituationen har varit professionalitet, moralarbete och säkerhet inom välfärdsstatliga miljöer. Där de professionella hjälparna byggt upp sina påstående så att de kan hantera dessa frågor, både för att kunna styrka sin professionalitet inför sig själva och inför mig som forskare, men även för att visa att de kan hantera frågor kring moral och ansvar och att arbetet de utför är säkert ur ett klientperspektiv, dvs. att besluten som tas grundas på säkra bedömningar och omdömen från de professionella hjälparnas sida.

 • 858.
  Wilander, Mia
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Lågas, Marie
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  "Som man umgås blir man ju": Tjejgruppers utseendeskapande2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vi har undersökt hur utseendeskapande tar sig uttryck hos tonårstjejer, för att tillhandahålla ett alternativ till fördomen om den ytliga och utseendefixerade tonårstjejen. Tidigare forskning inom området tonårstjejer och utseende är överlag kvantitativ och missar därför många faktorer som påverkar tonårstjejer och deras utseendeskapande. Vårt syfte var att undersöka hur utseende tar sig uttryck hos tonårstjejer. Mer specifikt var våra frågeställningar: Vad innebär utseende för tonårstjejer? Hur praktiseras utseende hos tonårstjejer? Vilken betydelse har utseende för tonårstjejer? Vad påverkar utseendeskapandet hos tonårstjejer? Vilken betydelse har tonårstjejers relationer med andra tonåringar för utseendet? För att få en så empirinära förståelse som möjligt har vi använt oss av Grundad Teori. Vi har observerat tonårstjejer och deras bloggar, samt utfört tre fokusgruppintervjuer och fyra enskilda intervjuer som datainsamlingsmetod. Resultat visade att tonårstjejer umgås i starkt sammansvetsade tjejgrupper och att de måste fixa sitt utseende i enlighet med tjejgruppens utseendemässiga konformitet för att få vara med i gruppens gemenskap. Vi har diskuterat vårt resultat i förhållande till tre teoretiska begrepp: Framträdande, gruppidentiteten och självidentiteten.

 • 859.
  Wilén, Beian
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Mannens heder är livet, kvinnans vanheder är döden: Förövarnas legitimering av hedersmord2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mannens heder är livet, kvinnans vanheder är döden

  Förövarnas legitimering av hedersmord

  Beian Wilén

  Den största rädslan i en hederskultur är risken att förlora sin heder och då även sin sociala status. För kvinnorna gäller det att bevara sin kyskhet och att följa de sociala koderna oavsett om hon blir förtryckt och kontrollerad. När en kvinna blir misstänkliggjord och rykten börjar florera tvingas mannen agera för att rena skammen, och enda lösningen är hedersmord. I denna innehållsanalys användes nio hedersrelaterade domar där 11 gärningsmän dömdes för mord. Syftet med detta var att ta reda på hur gärningsmännen legitimerar sitt brott i relation till hedersbegreppet. Resultatet påvisade fyra centrala kategorier som gärningsmännen använde för att legitimera sitt brott (1) kränkta och vanhedrade, (2) oro och psykisk instabilitet, (3) nödvärn, (4) förnekelse av heder. Framtida forskning kan leda till att utveckla metoder som kan användas i samtal med ungdomar som lever i en hederskultur för att påverka deras sätt att tänka kring heder.

  Keywords: honor, dishonor, culture, violence, honor killing

 • 860.
  Wirén, Anna
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Genus genom ögat: En innehållsanalys av genusrepresentation i populär animerad film2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att ta reda på hur genuspresentation ser ut i animerad barnfilm. Utifrån en hermeneutisk utgångspunkt har jag gjort en innehållsanalys av sex stycken filmer. Inspirationen till studien har jag fått genom studier inom genus och genusrepresentation, samt utifrån ett vardagsperspektiv när jag själv har sett filmer. Mer konkret går frågeställningarna ut på att studera hur manliga och kvinnliga karaktärer representeras samt hur maktrelationer gestaltas i filmerna i ett genusperspektiv. Valet av filmer baseras på de mest sedda animerade filmerna mellan 2005 och 2007 enligt Svenska Filminstitutet. Valet föll på filmerna Madagaskar, Lilla Kycklingen, Råttatoullie, Ice Age 2, Shrek den tredje samt Simpsons the movie. Resultatet visar på att genusrepresentationer i materialet återspeglar genusordningen i samhället och visar på kvinnan som underordnad och irrationell och mannen som hennes motsats. Ett intressant resultat av undersökningen var representationen av vissa manliga rollfigurer som irationella men fortfarande överordnade kvinnan.

   

 • 861.
  Wittgren, Alexandra
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Att tala och inte tala om sexuellt våld: En kritisk narrativ studie av unga kvinnors berättelser2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sexuellt våld är ett ämne som sällan lämnar någon oberörd. Hur vi talar om sexuellt våld förändras över tid. Denna kvalitativa intervjustudie vill genom dialogisk och tematisk narrativ analys lyfta rösterna från kvinnor som utsatts för sexuellt våld. Utifrån en teoriram bestående av socialkonstruktionistiska teorier och feministiska teorier analyseras kvinnornas berättelser om det våld de utsatts för och dess konsekvenser. Studien belyser hur kvinnorna genom berättelser konstruerar sin identitet, men också vilka konsekvenser de beskriver att våldet fått för hur de upplever sina livsvillkor. Att berätta om våldet och att hantera konsekvenserna av våldet beskrivs och skildras av intervjupersonerna som en fortgående process. De beskriver att de fortfarande, flera år efter våldet, påverkas av det våld de utsatts för, men att sätt som våldet påverkar dem på förändras med tiden. Kvinnorna beskriver även att vilka berättelser som blir möjliga att berätta varierar beroende på kontext. Genom att betona sammanvävningar av maktordningar som rör ålder och kön vill denna studie bidra till forskningen om sexuellt våld genom ett intersektionellt perspektiv på utsatthet. Resultatet av studien visar att även år 2015 är sexuellt våld ett tabubelagt ämne, och att intervjupersonerna konstruerar både kollektiv och individuell identitet på olika sätt i relation till våldet.

 • 862.
  Wästborn, Cecilia
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Jag väljer som jag vill: En undersökning om huruvida ungdomar upplever sig påverkas av sina föräldrar vid sina gymnasieval2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks huruvida ungdomar anser sig påverkas av sina föräldrar när de gör sina gymnasieval och dessutom om det finns några skillnader i denna eventuella påverkan beroende på vid vilken skola eller vilken inriktning ungdomarna studerar vid. Undersökningen har gjorts med ungdomar som studerar vid årskurs tre vid två gymnasieskolor, en friskola samt en naturbruksskola. Den metod som användes var både en kvalitativ en kvantitativ metod, detta i form av intervjuer och enkäter, vilket innebär en metodtriangulering. Som teoretiskt perspektiv användes Pierre Bourdieus teorier om kapital, habitus och fält för att se om det har någon betydelse för hur ungdomar väljer, hur deras föräldrar eventuellt påverkar dem och om det har någon betydelse för eventuella skillnader som kan finnas mellan hur ungdomar vid olika skolor eller inriktningar väljer. Sedan finns även en förförståelse angående att det finns en skillnad i hur ungdomar har påverkats av sina föräldrar beroende på vid vilken skola eller inriktning de studerar. Resultatet av undersökningen tyder på att det finns skillnader både mellan skolorna och till viss del även mellan de olika inriktningarna inom samma skola. Resultatet visar att beroende på vilken skola ungdomarna har valt att studera vid så fanns det en skillnad på hur viktiga olika faktorer var när de sökte gymnasieskola.

 • 863.
  Ylvén, Regina
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Collaborative problem-solving in the context of early Childhood Intervention2012Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 864.
  Ylvén, Regina
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd. Karolinska Institute, Huddinge, Sweden.
  Granlund, Mats
  Jönköping University, Sweden.
  Collaborative problem-solving in the context of early Childhood Intervention – the link between problems and goals2015Inngår i: Scandinavian Journal of Disability Research, ISSN 1501-7419, E-ISSN 1745-3011, Vol. 17, nr 3, s. 221-239Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Swedish Child and Youth Habilitation Services (C-YHS) for children with disabilities and their families' build on regular planning meetings involving families and professionals, and appointments and interventions implemented between meetings. This study explores the content of issues discussed at planning meetings, and the relation between content and activities implemented in everyday interventions. Longitudinal data from five families and their C-YHS-teams were used. Data were analyzed using conventional content analysis. The results illustrate a process with a high degree of correspondence between families' concerns, experienced problems, the formal decisions and the activities they generated. Concerns were focused on the future, and related actions focused on supporting adults in the environment, mostly the parents, thus indirectly relating to the child. Problems were focused on the current situation, and to a larger extent concerned actions directly related to the child. Although a family-centred service, interventions focused on the proximal environment, may be underreported.

 • 865.
  Youkhanna, Miryana
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Jag spelar olika roller: En studie om homosexuella assyriska kvinnor i Sverige2018Independent thesis Basic level (university diploma), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study aims at investigating gender, gender interaction and sexuality among homosexual women with Assyrian belonging. The focus has been on describing their experiences of being homosexuals as well as the difficulties they face from an intersectional perspective.The result portrays that in the research and among the respondents there is generally a cultured image of heteronorms that cannot be deviated. Individuals who deviate from cultural norms are considered abnormal. The respondents suggests that her sexual orientation is limited to her from an intersectional perspective because homosexuality is invisible in gender-gender interactions and sexuality where there are also different power relationships. The challenges experienced by respondents were the implementation of the cultural norm in society as well as intersectionality overriding and subordination maintained in interplay between sex and sexuality in their daily lives. Consequently the respondents lives in different roles to avoid losing contact with relatives and avoiding the hegemony of society.

 • 866.
  Yousef, Jilan
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Khoshed, Karin
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  ”Det behöver inte vara sanningen, men känslan måste tas på allvar": En intervjustudie med skolkuratorer om utanförskap bland barn i låg- och mellanstadiet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Barn blir varse tidigt att de ska vara del i ett sammanhang och passa in i mallen i skolmiljön. Syftet med denna studie är att undersöka hur skolkuratorer arbetar med utanförskap bland barn i låg- och mellanstadieåldern samt få inblick i vilka utmaningar som förekommer i arbetet. Resultatet från vår intervjustudie visar att hur skolkuratorer ser på utanförskap i skolan, varierar stort. Inte bara definitionen av, utan också orsakerna till utanförskap är väldigt olika från barn till barn. I resultatet går det att se vissa mönster, som att de som är särskilt känsliga, har vuxit upp i en ”trasig” familj eller har beteendediagnoser i större utsträckning blir utanför i skolan. Däremot är det ingenting som säger att alla sådana barn automatiskt blir utsatta för att de passar in i det mönstret. Arbetet mot utanförskap bedömer kuratorerna som aktuellt och viktigt, insatser genomförs för att ge barnen en tryggare skolgång, men hur skolorna och kuratorerna genomför arbetet skiljer sig åt. 

 • 867.
  Zaro, Sandrela
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Juredi, Raghda
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Unga tjejer med invandrarbakgrund i Mellanöstern - och deras upplevelser i det svenska samhället2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  “Unga tjejer med invandrarbakgrund i mellanöstern och deras upplevelser i det svenska samhället” är en kvalitativ studie om hur invandrartjejer, med bakgrund i Mellanöstern, ser på sig själva i det svenska samhället, med ett särskilt fokus på deras sociala relationer, deras position i familjen och erfarenheter av hur de blir kategoriserade/stämplade som ”invandrartjejer”. Genom olika frågor kring: förhandlingar inom familjen, tjejernas sociala umgänge & kärleksrelationer, tjejernas position i det svenska samhället i förhållande till socialisation, självidentitet& identitetsskapandet, grupptillhörighet& etnisktillhörighet, etnicitet& etniskidentitet har vi ur ett sociologiskt perspektiv genomfört dessa i vår studie.  Anledningen till att vi just valt att studera detta område är att vi anser att det kan finnas en annan bild av dessa tjejer med invandrarbakgrund vilket media inte belyser. Samhället ser på att tjejer med invandrarbakgrund är förtryckta, strängt hållna och kontrollerade, men vi vill påvisa att det finns en annan bild av dessa tjejer. För att komma fram till resultatet så har vi använt oss av en kvalitativ metod med hermeneutisk ansats tematiskt strukturerade intervjuer. Vi valde att intervjua tio tjejer som är i åldern mellan 15-17 och har bakgrund i Mellanöstern.  Tjejernas erfarenheter och upplevelser har helt enkelt varit centrala för vår studie.

   

  Nyckelord: Socialisation, självidentitet, identitetsskapandet, grupptillhörighet, etnisktillhörighet, etnicitet & etnisk identitet.

 • 868.
  Zeijlon, Therese
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Edfast Fluch, Linn
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Hästens och hundens positiva inverkan på människan: Ur professionens ögon2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Genom tiderna har det funnits ett särskilt band mellan människan och sällskapsdjuret. Forskning tyder på att denna relation bär med sig åtskilliga fördelar för människan. I den här studien undersöks vad hästen och hunden upplevs ha för inverkan på människan. I studien intervjuades 15 kvinnor som har djurrelaterade yrken. Nio beskrev hundens inverkan och sex beskrev hästens. Materialet komprimerades tills fem typer av inverkan framträdde: att människan (1) får en nära vän, (2) får välbefinnande, (3) får kraft, (4) utvecklar empati och (5) utvecklar ansvar. Skillnader som förekom var att hästberättelser fokuserade på gemenskap med andra människor i stallet och hundberättelser på sällskap från hunden. I berättelserna framkom även negativa teman som författarna har valt att bortse från och istället fokuserat på det positiva. Studien kan indikera att hundar och hästar kan komplettera varandra då de har olika syften i människans liv.

 • 869.
  Zens, Alexander
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Meningsgeometri: Att vara och att ansvara - en fenomenologisk-hermeneutisk studie om upplevelser i rollen som familjehemsförälder2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Föreliggande uppsats är en fenomenologisk-hermeneutisk studie som reflekterar över fem

  familjehemsföräldrars upplevda motiv och mening(skapande), gällande det specifika varat i

  rollen som familjehemsförälder för s.k. ensamkommande barn i Sverige. Från Skandinavien

  finns det goda exempel på tidigare forskning som påvisar att denna särskilda kategori

  familjehem har en betydande funktion att fylla inom den sociala barn- och ungdomsvården.

  Däremot saknas explicita beskrivningar av familjehemsföräldrarnas egna upplevelser av

  rollen. Av denna anledning har denna studie åtagit sig syftet att reflektera över

  familjehemsföräldrars upplevelser gällande rollen, och studiens värde är tudelat: Studien är

  delvis av emancipatorisk natur genom att sprida ljus över vad det kan innebära att vara i

  rollen. Samtidigt lämnar studien tänkvärda idéer om hur antalet familjehemsföräldrar rimligen

  kan utökas.

  Metod: Utifrån ett livsvärldsperspektiv, och ett ontologisk-fenomenologiskt förhållningssätt

  inspirerat av Heidegger, har jag reflekterat över ostrukturerade intervjuer genom att

  tillämpa van Manens fenomenologisk-hermeneutiska metod för temaanalys.

  Fynd: Studien presenterar fyra tänkvärda teman av motiv till att människor väljer att anta

  rollen som familjehemsförälder. Samtliga fyra teman har att göra med

  informanternas föreställningar om rollen som ett medel för kreativt nyskapande av

  sig själva och sina omgivningar.

  Studien presenterar även sex tänkvärda teman rörande mening som beskriver

  informanternas upplevelser av att vara familjehemsförälder i mellanmänskliga

  möten. Samtliga sex teman har att göra med informanternas upplevelser av att

  gestaltas och att döljas i möten med andra.

  Påföljd: Studien påvisar det tänkbara med att familjehemsföräldrarnas emotionella

  rolltagande och ansvar negativt påverkas av medmänniskors friheter.

  Det finns ett tänkbart behov av att undersöka möjligheten till en lagstiftning som

  kan möjliggöra familjehem för ensamkommande barn som en långsiktig

  samlevnadsform.

 • 870.
  Zinger, Aneta
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Att bestämma över sitt eget liv - självklarhet eller tabu?: En kvalitativ studie om ungdomar med två olika kulturella bakgrunder2008Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka möjligheter har invandrarungdomar till att påverka och forma sitt eget liv. De två olika kulturella bakgrunder vilka dessa ungdomar har i sitt bagage kan nämligen många gånger leda till att det ställs oftast olika och motstridiga krav och förväntningar på dessa ungdomar. Krav och förväntningar till vilka invandrarungdomar försöker förtvivlad att anpassa sig för att få omgivningens bekräftelse och acceptans, även om detta skulle innebära att avsäga sig rätten till självbestämmande och självständighet. Undersökningen som redovisas i denna uppsats tyder på att bristen på acceptans begränsar invandrarungdomars frivalsmöjligheter. Eftersom deras sätt att vara har sitt ursprung i två olika kulturella bakgrunder där den ena vägrar att acceptera den andra fullt ut och det omvända, kan inte invandrarungdomar vara sig själva i varje sammanhang utan deras tanke- och agerande sätt är beroende av det med vem de interagerar.

 • 871.
  Åde, Hassan
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Azad, Fahim
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  VÅLD I HEDERNS NAMN: SOCIALSEKRETERARENS HANTERING AV HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study aims to investigate how social services in a county in central Sweden work preventively against honor-related violence and oppression. The study aims to investigate the obstacles, challenges and preventive opportunities that social workers face in the work. Based on a qualitative data collection method in which six social secretaries were interviewed, the study has shown that the majority of respondents have a critical view towards that the problem of honor is cultured and investigated solely from cultural features. The study also showed that the respondents felt that there was a lack of competence in the social service regarding honor matters and emphasized that there is a great need for excellence in education on the subject and also that there was a great need for aimed education in fields that focus on honour related violence and oppression. It was found that respondents disagreed on whether the social service´s work is preventing honor-related violence and oppression. Some of the socialworkers considered that the social service`s work is preventing and some disagreed. The respondents also emphasized the importance of increased cooperation between the social services and the school in preventing the work against the violence.

 • 872.
  Ågård, Pernilla
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Konstruktioner av kvinnor med utländsk bakgrund: En intersektionell studie av debatten om äldreomsorg och etnicitet i populärvetenskapliga tidskrifter 1995-20082011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This paper aims to examine how the construction of women with foreign background is visible in the Swedish debate on elder care and ethnicity. The subject is interesting with regard to the existing discriminating conceptions about ethnicity and how the living conditions of immigrant women are med scarce in the Swedish research field. It is also a relevant topic in light of the incipient crisis of the Swedish eldery care. The examining of how several axes of power interplay to construct the women is rendered possible through an intersectional perspective. This requires of the study to relate to the concept of category, and in this paper I have chosen an intercategorical approach. The research data consists of popular science journals between the years of 1998-2005. As I have chosen to combine content analysis with methodological principles of the intersectional perspective, the paper contains elements of both quantitative and qualitative method in the presentation of data. The result of the paper shows that gender has not been visible in a majority of the articles, meaning that people of foreign background have been discussed and reported on as a genderless collective. In the articles where gender has been visible, the study shows great differences in how the women are constructed depending on their age. In conclusion the discussion considers these constructions from an integration perspective.

   

 • 873.
  Åkerström, Jeanette
  et al.
  Örebro universitet, JPS.
  Aytar, Osman
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Brunnberg, Elinor
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Intra- and Inter-generational Perspectives on Youth Participation in Sweden: A Study with Young People as Research Partners2015Inngår i: Children & society, ISSN 0951-0605, E-ISSN 1099-0860, Vol. 29, nr 2, s. 134-145Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In this study, intra- and inter-generational perspectives on youth participation are combined and compared. Young people were invited to participate as research partners in an interactive research circle and conducted a survey about participation with other young people as respondents. The discussion concerns how an interactive methodology contributes to the understanding of the concept of participation. It is suggested that political definitions of participation be amended to include having a sense of being recognised in a communicative context, taking responsibility and share with other people one’s experiences. This is based on the perspectives of young people.

 • 874.
  Åkerström, Jeanette
  et al.
  Örebro universitet, JPS.
  Bdaoui, Mikaela
  Boson, Frida
  Brandt Korall, Elin
  Jansson, Hanna
  Kleber, Elin
  Matthiesen, Frida
  Thalayhan, Helin
  Brunnberg, Elinor
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Ungdomars röster om delaktighet I skolan2010Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 875.
  Åkerström, Jeanette
  et al.
  Örebro universitet, JPS.
  Brunnberg, Elinor
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Children as Research partners in a Research circle2013Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This presentation is about a Swedish study in which two groups of young people are actors, one group as research partners and another group as respondents in a study about young people’s participation. A model of the research circle, based on the Scandinavian study-circle tradition with democratic ideals, was created with young people invited as research partners in the research circle by academic researchers. The innovative design of the study included young people in the knowledge construction about youth participation. The young research partners formulated the research questions and implemented a ‘Youth survey’ among other students in secondary and upper secondary schools. Respondents in the survey are 100 students (15-18y) from mainstream schools and special schools for the Hard-of Hearing. The aim of the study was to define young people’s perspectives on participation in school-life. The young people in the study identify to have friends, being able to exert influence and understanding as central aspects of participation. They describe that the experience of participation depend on their opportunities to enact agency, responsibility, and control. Access to a free and supportive communicative context, with the agency to contribute to the interaction and decision-making is key when promoting young people’s participation in school. In this presentation, the innovative research model, as well as the report written by the adolescents in the research circle will be presented.

 • 876.
  Åkesson, Max
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Henell, Tomas
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Samverkan, hur fungerar det?: En kvalitativ studie om samverkansarbete.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 210 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur samverkan mellan olika verksamheter kan organiseras.      I uppsatsens bakgrund framhålls varför samverkan blir vanligare samt vad det innebär för professionella som deltar i den. Samverkan blir vanligare genom att regeringen yrkar på samverkan i praktiken samt att det benämns i lagtext. Samverkan är en omfattande förändringsprocess mot något okänt vilket kan leda till en rädsla för samverkan hos professionella som ska praktisera den.      Den metod som användes var kvalitativ och det empiriska materialet har samlats in genom semi strukturerade intervjuer. Fem respondenter deltog, tre från ett samverkansarbete och två från ett annat. De var professionella inom olika professioner som arbetar med humanitärt arbete i samverkan med varandra. Resultatet analyserades genom professionsteori, samverkansteori, brukarperspektiv, projekt som arbetesform samt tidigare forskning.      Resultatet visar att det finns olika faktorer som hämmar och/eller främjar samverkan samt förutsättningar som kan främja och/eller hämma samverkans framgång och effektivitet. Exempel på en faktor som kan hämma eller främja samverkan beroende på hur den hanteras är yrkesspråket, samtidigt som ledarskap är en förutsättning som främjar samverkan.

 • 877.
  Östling, Malin
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Den sociala identitetens påverkan på skapandet av en gemensam organisationskultur2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ett företags organisationskultur består av ett gemensamt värdesystem som har en meningsskapande funktion för de anställda i företaget som identifierar sig med organisationen. I en företagsfusion, där två eller flera företag går samman, har det visat sig vara svårt att förena olika organisationskulturer på grund av motstånd från de anställda. Tidigare forskning kring detta har till stor del fokuserat på de anställdas agerande i en fusion. Syftet med denna studie var att undersöka hur anställdas meningsskapande i en fusion påverkades av deras identifikation med organisationen. Med en kvalitativ intervjustudie undersöktes hur anställda i fyra företag hade upplevt en fusion av företagen. Resultatet visade att även om förändringsprocessen hade upplevts negativt av samtliga deltagare varierade upplevelsen av det nya företaget och dess kultur utifrån deltagarnas tidigare bolagstillhörighet. Analysen visade att identifikationen med de tidigare organisationskulturerna påverkade de anställdas menings-skapande i situationen och därmed skapandet av en ny gemensam organisationskultur.

 • 878.
  Östlund, Gunnel
  Linköpings universitet.
  Personlig utveckling – vägen till professionskompetens i socialt arbete2012Inngår i: Personlig och professionell utveckling inom socionomutbildningen, en antologi. / [ed] Ottelid, M., Östersund: Mittuniversitet , 2012, s. 17-29Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 879.
  Östlund, Gunnel
  Linköpings universitet.
  Reflektionspass som pedagogiskt verktyg för PPU – en uppföljning av samtalsledaruppdraget2012Inngår i: Personlig och professionell utveckling inom socionomutbildningen, en antologi. / [ed] Ottelid, M., Östersund: Mittuniversitet , 2012, s. 131-143Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 880.
  Östlund, Gunnel
  et al.
  Linköpings universitet, Sweden.
  Borg, Karin
  Linköpings universitet, Sweden.
  Wide, Peter
  Sahlgrenska Academy, University of Göteborg, Sweden.
  Hensing, Gunnel
  Linköpings universitet.
  Alexandersson, Kristina
  Linköpings universitet, Sweden.
  Clients’ perceptions of contact with professionals within Health Care and Social Insurance offices2003Inngår i: Scandinavian Journal of Public Health, ISSN 1403-4948, E-ISSN 1651-1905, Vol. 31, nr 4, s. 275-282Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aims: An increasing number of people interact with professionals within healthcare and social insurance offices during periods of sick leave due to musculoskeletal disorders. Knowledge of clients' perceptions of such contact is scarce. This study analysed clients' perceptions of theircontact with professionals within healthcare and social insurance offices. Methods: A cohort study was conducted in the municipality of Linköping, Sweden. Participants were all citizens who in 1985 were aged 25-34 years and had at least one new sick-leave spell due to back, neck, or shoulder diagnoses exceeding 28 days (n = 213). In 1996, 11 years after inclusion, a questionnaire about perception of contact withprofessionals, self-perceived health, and mental health was administered. Register data on sickness absence and disability pension from 1985-96 were also obtained. Results: Factor analysis indicated the existence of three dimensions of contact with professionals: supportive treatment, distant treatment, and empowering treatment. Women perceived their contact with both social insurance officers and healthcare professionals as more supportive than did the men. Respondents with disability pensions perceived their contact with social insurance officers as more supportive and empowering than persons without disability pensions. Respondents with mental health problems perceived their contact with both types ofprofessionals as more distant. Respondents with neck/shoulder diagnoses perceived their contact with healthcare professionals as more empowering than respondents with low back diagnoses. Conclusion: There was a relationship between clients' perceptions of contact withprofessionals and the sex, disability pension, diagnosis, and mental health of clients.

 • 881.
  Östlund, Gunnel
  et al.
  Linköpings universitet.
  Gustavsson Holmström, Marie
  Linköpings universitet.
  Vad innebär ett ”serviceinriktat” förhållningssätt, pilotstudie i Linköpingskommun.nr. 1. Linköpings Universitet.2008Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 882.
  Özar, Şemsa
  et al.
  Boğaziçi University, İstanbul/ Turkey.
  Uçarlar, Nesrin
  Bilgi University, İstanbul/ Turkey.
  Aytar, Osman
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd. Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  From Past to Present a Paramilitary Organization in Turkey: Village Guard System2013 (oppl. 1)Bok (Annet vitenskapelig)
 • 883.
  Özar, Şemsa
  et al.
  Boğaziçi University, İstanbul/ Turkey.
  Uçarlar, Nesrin
  Bilgi University, İstanbul/ Turkey.
  Aytar, Osman
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Geçmişten Günümüze Türkiye'de Paramiliter Bir Yapılanma: Köy Koruculuğu Sistemi [From Past to Present a Paramilitary Organization in Turkey: Village Guard System]2013 (oppl. 1)Bok (Annet vitenskapelig)
 • 884.
  Özar, Şemsa
  et al.
  Boğaziçi University, İstanbul/ Turkey.
  Uçarlar, Nesrin
  Bilgi University, İstanbul/ Turkey.
  Aytar, Osman
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd. Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Ji Do Heta Îro Li Tirkiyeyê Sazîbûneka Nîvleşkerî: Pergala Cerdevaniyê [From Past to Present a Paramilitary Organization in Turkey: Village Guard System]2013 (oppl. 1)Bok (Annet vitenskapelig)
15161718 851 - 884 of 884
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf