mdh.sePublications
Change search
Refine search result
15161718 851 - 886 of 886
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 851.
  Westerlund, Helena
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Den långa vindlande vägen: Om våldsutsatta kvinnors väg från våldet2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverige anses vara en förebild när det gäller mänskliga rättigheter, demokrati, frihet och jämlikhet. Trots det visar undersökningar att mäns våld mot kvinnor är mycket omfattande och våld i nära relationer är mycket vanligt. Forskning visar att kvinnor som utsatts för långvarigt våld av sin partner ofta får en negativ självbild och blir socialt isolerade vilket bidrar till att de är svårt att hitta fotfästet i tillvaron efter att de brutit upp från misshandelsrelationen. Syftet med denna studie är att förklara och beskriva hur en kvinna som lämnat en misshandelsrelation upplever sin situation, hur hon återupprättar självkänsla och att peka på vilka faktorer som är viktiga eller hindrande i den processen. Metoden som använts är kvalitativ med fem öppna intervjuer av narrativ karaktär och ansatsen är hermeneutisk.

  Studiens teoretiska ramverk bygger på Georg Herberts Meads generaliserande andre, den signifikante andre och rollövertagande som har stor betydelse för en våldsutsatts kvinnas upplevelser av sig själv och sin omvärld. Anthony Giddens teorier om ontologisk trygghet och den rena relationen får stå som förklaringsmodeller för hur kvinnan kan uppleva sin situation i samband med och efter uppbrottet och för hur hon kan arbeta med att förstå och acceptera sin historia som våldsutsatt.

 • 852.
  Westerman, Matilda
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Diaby, Elin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Kampen att hantera ansvar: En grundad teori om livet med borderline2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Diagnosen borderline är förknippad med förutfattade meningar om hur individer med diagnosenär. Förståelsen för diagnosen borderline är sprungen ur ett psykiatriskt utifrånperspektiv somkan sägas definiera individen utifrån de symtomkriterier som föreligger. Av de somdiagnostiseras med borderline är 75 procent kvinnor vilken också är den enda gruppen som ökari diagnosstatistiken. Syftet med studien är att undersöka vad det som kvinna innebär att varadiagnostiserad med borderline genom att finna vad som framträder vara viktigast för dennamålgrupp, ett upplevt inifrånperspektiv. Med grundad teori som metodansats har vi genomförtsex intervjuer med kvinnor diagnostiserade med borderline samt lyssnat till fyra podcasts somrör ämnet för att ta reda på vad det innebär att vara diagnostiserad. Den teoretiska modell somgenererats består av en kärnkategori och sex övriga kategorier och deras inbördes relationerbildar tillsammans en förklaringsmodell som svarar på studiens syftesformulering. Det somframträtt vara kvinnornas huvudangelägenhet är kampen att hantera ansvar vilket svaras uppav kärnkategorin ansvarsstrategier. Resultatet vittnar om att det som kvinna diagnostiseradmed borderline innebär ett ständigt hanterande av olika ansvarsaspekter.

 • 853.
  Westlund, Sara
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Siaulys, Natalia
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att leva som internationellt adopterad i Sverige2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att lyfta fram de faktorer som påverkar de adopterades livsprocess och visa vad som är avgörande för att skapa en trygg identitet. För att besvara frågeställningen har vi genomfört tio intervjuer och tagit del av en självbiografi och en självrapport. Vi har genomfört denna studie med grundad teori som metodologiskt angreppssätt, vilket innebär att vår frågeställning har vuxit fram ur datamaterialet. Resultatet visar att de faktorer som har påverkat internationellt adopterades livsprocess är en trygg kärna, att kärlek är tjockare än blod, omgivningens stöd, tacksamhet, svenskhet, adoptionens minimala betydelse, bristande intresse, öppenhet till adoptionen, anknytning till födelselandet, ambivalens inför adoptionen, adoptionens maximala betydelse och tillskrivningar kopplat till adoption. Avgörande för att skapa en trygg identitet är en trygg kärna, villkorslös kärlek, stöd från omgivningen och en svensk tillhörighet. Det teoretiska- och begreppsliga ramverk vi använt oss av är symbolisk interaktionism och begreppen stigma, identitet samt svenskhet. Den tidigare forskning vi har tagit del av är indelad i tre teman, svenskhet och rasifiering, identitetsarbete och självkänsla samt mental hälsa och välbefinnande. Den tidigare forskningen belyser dissonansen som internationellt adopterade kan erfara vad gäller svenskhet kontra ett icke-vitt utseende vilket kan resultera i identitetskriser och psykisk ohälsa.

 • 854. Westmarland, Nicole
  et al.
  Almqvist, Anna-Lena
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Burrell, Stephen
  Egeberg Holmgren, Linn
  Ruxton, Sandy
  Why do some men take a public stance against men's violence against women, and how can more men be encouraged to do so2018Conference paper (Other academic)
 • 855.
  Whitaker, Anna
  et al.
  Ersta Sköndal, Institutionen för Socialvetenskap.
  Anbäcken, Els-Marie
  Linköpings universitet, Socialt arbete.
  Omsorgens existentiella innebörder i livets sista tid- från de äldstas horisont2012In: Åldrande och omsorgens gestaltningar: mot nya perspektiv / [ed] Eva Jeppsson Grassman & Anna Whitaker, Lund, Sverige: Studentlitteratur , 2012, 1:1, p. 163-187Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I vår tids diskussion om välfärd är omsorgsbegreppet centralt. Men vad är omsorg och på vilket sätt kommer den till uttryck i sammanhang som gäller äldre och åldrande? Det är några av de frågeställningar som diskuteras i den här antologin.

  I äldre­omsorgsforskning har man hittills som regel tagit offentlig äldreomsorg som en självklar utgångspunkt. Här vidgas istället perspektivet och flera andra av omsorgsbegreppets olika dimensioner, gestaltningar och sammanhang inkluderas och diskuteras – sådana som har betydelse i vår tid men som ofta har förbisetts i forskningen. Det innebär också att antologin fokuserar på åldrande och omsorg i vid bemärkelse och inte bara på kommunal äldreomsorg. Med utgångspunkt i begrepp som tid, plats och aktörer och samspelet mellan dessa lyfter vi fram flera olika sammanhang för omsorg: Det är fråga om civilsamhället som plats och utförare av omsorg, liksom omsorg som berör migration och etniska relationer. Vi diskuterar också den fysiska miljön, boendet och platsens betydelse för omsorgens utformning och innebörder. Slutligen belyser vi livets sista tid och omsorgens olika existentiella dimensioner under detta skede.

  Åldrande och omsorgens gestaltningar - mot nya perspektiv riktar sig främst till högskolestuderande inom samhälls- och beteende­vetenskap, socialt arbete, social omsorg och vård, liksom till yrkesverksamma inom fältet. Den kan också vara värdefull för en intresserad allmänhet.

 • 856.
  Wigzell Karlström, Anna
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Gustafsson, Malin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  “VI HINNER INTE JOBBA LIKA MYCKET FÖREBYGGANDE SOM VI FÅR JOBBA MED BRANDSLÄCKNING”: En intervjustudie om elevhälsans förutsättningar att arbeta förebyggande och hälsofrämjande2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Previous research shows a constant increase of mental illness among children and young people since the 1980s and the statutory assignment of the student school health team includes to work preventive in order to promote the students' health. Through seven semi-structured interviews with professionals within the student school health team, this study aims to investigate how they perceive their ability to work health promotive and preventive regarding mental illness. The study has taken place in a medium sized city in the middle of Sweden and the participants are exclusively women. The result of the study shows that there are both obstacles and opportunities in the work against mental illness. The professionals' action space and the support of the organization is emphasized as acceptable and proves to be a base for the student health team to be able to fulfill its mission. There are however some shortcomings in collaboration, job descriptions and evaluations which complicates a successful work. The result thereby shows that there is a development potential in the work of the student school health team. Continued research within the subject could give the professionals better opportunities to complete their assignment and actively work to promote the mental health of children and young people.

 • 857.
  Wiklund, Moa
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Självupplevd effekt av pornografi: Pornografikonsumtion relaterat till realism, effekt och sexuell självkänsla2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Pornografi har med internets framväxt blivit mer lättillgängligt och fått mer extrem karaktär. Forskning visar att pornografikonsumtion positivt korrelerar med riskbeteenden som sexuell aggression, men även genererar positiva självupplevda effekter hos individer genom exempelvis ökad sexuell självkänsla med bl.a. upplevd realism som bidragande faktor. Aktuell studie undersökte pornografikonsumtion relaterat till upplevd realism av pornografi, upplevda effekter av pornografikonsumtion samt sexuell självkänsla hos fem grupper, dels en sexnegativ grupp samt en grupp med anknytning till BDSM-kulturen. Antal deltagare var 423, varav 334 kvinnor. Resultat från internetbaserad enkätundersökning visade bl.a. högre positiva effekter hos män, högre negativa effekter hos kvinnor, samt positivt samband mellan mängd pornografikonsumtion och positiva effekter. Negativt samband uppmättes mellan sexuell självkänsla och upplevda negativa effekter av pornografikonsumtion. Resultaten överensstämmer mycket med tidigare forskning men kan även bidra till ökad kunskap om vad som kan påverka bl.a. sexuell självkänsla hos individer baserat dels på kön och inställning till pornografi.

 • 858.
  Wikman, Anders
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  När verksamheter läggs ned och förändras: En registerstudie av arbetsplatsförändringar och deras konsekvenser2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rörlighet och flexibilitet inom arbetslivet beskrivs idag främst i positiva termer som något ständigt eftersträvansvärt och centralt. Bilden blir dock en­sidig om man inte belyser både negativa och positiva konsekvenser av de för­ändringar som genomförs på arbetsplatserna.

  I rapporten behandlas den organisationsomvandling som äger rum i arbets­livet när arbetsplatser slås samman, delas upp, läggs ned eller förändras på andra sätt. Med hjälp av riksomfattande longitudinella data studeras några av de konsekvenser som förändringarna får för den enskilde. Till omvandlingens ne­ga­tiva sidor hör bl.a. att några förlorar sina arbeten, att andra tvingas byta arbe­te och att en del hamnar utanför arbetsmarknaden under lång tid. Sam­tidigt läggs en kostnad på det allmänna i form av ut­betal­ningar från social­för­säk­ringarna. Vinster på ett ställe kan dyka upp som kostnader på ett annat ställe. Rapporten är ett försök att komplettera bilden av ske­en­det genom att peka på en rad negativa konse­kven­ser av den snabba före­tags­om­vand­ling som ägt rum under senare tid.

 • 859.
  Wikman, Therese
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology. Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Språket och normaliteten: Professionell retorik och logik inom socialt arbete2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats fokus ligger på den praktik inom socialt arbete där kategorier produceras, upprätthålls, modifieras och bryts. Huvudsyftet har varit att studera professionell retorik i relation till det kategoriseringsarbete som sker inom välfärdsstatliga miljöer. En diskursanalytisk metod har valts som grund i form av en kategoriseringsanalys. De teoretiska förutsättningarna har varit poststrukturalism, social konstruktionism och diskurspsykologi och mer specificerat i form av institutionell kategorisering, medan Jonathans Potters (1996) metodologiska retoriska verktyg kring faktakonstruktion tillämpats för att analysera hur respondenterna framställt sina utsagor som trovärdiga och faktamässiga.

  Addiction Severity Index (ASI) manualen har använts som utgångspunkt för insamlandet av empiri, men även som ett sätt att försöka fånga in professionell hjälpverksamhets generella ambition att standardisera och säkra sitt arbetssätt. Sammanlagt har tio yrkesverksamma professionella hjälpare som aktivt använts sig av ASI manualen i sitt dagliga arbete intervjuats, dessa kom även från en och samma institution.

  Analysresultatet visar att de professionella hjälparna beskriver två olika huvudkategorier som relevanta för deras verksamhet, nämligen sexualbrottslingen och missbrukaren. Kategorierna skildras även på vitt skilda sätt avseende motivation, vilja och samarbete, där olika moralarbeten leder till att de professionella hjälparna agerar mot sexualbrottslingen och missbrukaren på skilda sätt. Det som stått på spel i intervjusituationen har varit professionalitet, moralarbete och säkerhet inom välfärdsstatliga miljöer. Där de professionella hjälparna byggt upp sina påstående så att de kan hantera dessa frågor, både för att kunna styrka sin professionalitet inför sig själva och inför mig som forskare, men även för att visa att de kan hantera frågor kring moral och ansvar och att arbetet de utför är säkert ur ett klientperspektiv, dvs. att besluten som tas grundas på säkra bedömningar och omdömen från de professionella hjälparnas sida.

 • 860.
  Wilander, Mia
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Lågas, Marie
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  "Som man umgås blir man ju": Tjejgruppers utseendeskapande2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi har undersökt hur utseendeskapande tar sig uttryck hos tonårstjejer, för att tillhandahålla ett alternativ till fördomen om den ytliga och utseendefixerade tonårstjejen. Tidigare forskning inom området tonårstjejer och utseende är överlag kvantitativ och missar därför många faktorer som påverkar tonårstjejer och deras utseendeskapande. Vårt syfte var att undersöka hur utseende tar sig uttryck hos tonårstjejer. Mer specifikt var våra frågeställningar: Vad innebär utseende för tonårstjejer? Hur praktiseras utseende hos tonårstjejer? Vilken betydelse har utseende för tonårstjejer? Vad påverkar utseendeskapandet hos tonårstjejer? Vilken betydelse har tonårstjejers relationer med andra tonåringar för utseendet? För att få en så empirinära förståelse som möjligt har vi använt oss av Grundad Teori. Vi har observerat tonårstjejer och deras bloggar, samt utfört tre fokusgruppintervjuer och fyra enskilda intervjuer som datainsamlingsmetod. Resultat visade att tonårstjejer umgås i starkt sammansvetsade tjejgrupper och att de måste fixa sitt utseende i enlighet med tjejgruppens utseendemässiga konformitet för att få vara med i gruppens gemenskap. Vi har diskuterat vårt resultat i förhållande till tre teoretiska begrepp: Framträdande, gruppidentiteten och självidentiteten.

 • 861.
  Wilén, Beian
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Mannens heder är livet, kvinnans vanheder är döden: Förövarnas legitimering av hedersmord2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mannens heder är livet, kvinnans vanheder är döden

  Förövarnas legitimering av hedersmord

  Beian Wilén

  Den största rädslan i en hederskultur är risken att förlora sin heder och då även sin sociala status. För kvinnorna gäller det att bevara sin kyskhet och att följa de sociala koderna oavsett om hon blir förtryckt och kontrollerad. När en kvinna blir misstänkliggjord och rykten börjar florera tvingas mannen agera för att rena skammen, och enda lösningen är hedersmord. I denna innehållsanalys användes nio hedersrelaterade domar där 11 gärningsmän dömdes för mord. Syftet med detta var att ta reda på hur gärningsmännen legitimerar sitt brott i relation till hedersbegreppet. Resultatet påvisade fyra centrala kategorier som gärningsmännen använde för att legitimera sitt brott (1) kränkta och vanhedrade, (2) oro och psykisk instabilitet, (3) nödvärn, (4) förnekelse av heder. Framtida forskning kan leda till att utveckla metoder som kan användas i samtal med ungdomar som lever i en hederskultur för att påverka deras sätt att tänka kring heder.

  Keywords: honor, dishonor, culture, violence, honor killing

 • 862.
  Wirén, Anna
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Genus genom ögat: En innehållsanalys av genusrepresentation i populär animerad film2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att ta reda på hur genuspresentation ser ut i animerad barnfilm. Utifrån en hermeneutisk utgångspunkt har jag gjort en innehållsanalys av sex stycken filmer. Inspirationen till studien har jag fått genom studier inom genus och genusrepresentation, samt utifrån ett vardagsperspektiv när jag själv har sett filmer. Mer konkret går frågeställningarna ut på att studera hur manliga och kvinnliga karaktärer representeras samt hur maktrelationer gestaltas i filmerna i ett genusperspektiv. Valet av filmer baseras på de mest sedda animerade filmerna mellan 2005 och 2007 enligt Svenska Filminstitutet. Valet föll på filmerna Madagaskar, Lilla Kycklingen, Råttatoullie, Ice Age 2, Shrek den tredje samt Simpsons the movie. Resultatet visar på att genusrepresentationer i materialet återspeglar genusordningen i samhället och visar på kvinnan som underordnad och irrationell och mannen som hennes motsats. Ett intressant resultat av undersökningen var representationen av vissa manliga rollfigurer som irationella men fortfarande överordnade kvinnan.

   

 • 863.
  Wittgren, Alexandra
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att tala och inte tala om sexuellt våld: En kritisk narrativ studie av unga kvinnors berättelser2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   Sexual violence is a subject that rarely leave anyone unaffected. How we talk about sexual violence does however change over time. The purpose of this qualitative interview study is to address the question of sexual violence, and to this by giving voice to women that have been victims of sexual violence. By applying a dialogic and thematic narrative analysis, the aim of this thesis is to highlight the subject of sexual violence from the women’s own perspective. The interviewees narratives about how and if they talk about the violence with others, and how they perceive the consequences of the violence is analyzed within a framework of social constructionist and feminist theory. The study highlights how women through stories construct their identity, but also what consequences they describe that the violence has had on how they perceive their living conditions. To tell about the violence and to address the consequences of the violence is by the interviewees described as an ongoing process. They describe that, several years after the violence occurred, they are still affected by the sexual violence they have been subjected to. The way the violence affect them is however also depicted as changing over time. The women also disclose that they perceive their possibilities of sharing narratives of sexual violence with others as something that depends on context. By emphasizing how power structures regarding not only gender but also age this study also contribute to research on sexual violence by applying an intersectional perspective on vulnerability. The result of the study shows that even in the year of 2015, sexual violence is a taboo subject, and that the interviewees construct both collective and individual identity in different ways in relation to the violence.

   

 • 864.
  Wästborn, Cecilia
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Jag väljer som jag vill: En undersökning om huruvida ungdomar upplever sig påverkas av sina föräldrar vid sina gymnasieval2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks huruvida ungdomar anser sig påverkas av sina föräldrar när de gör sina gymnasieval och dessutom om det finns några skillnader i denna eventuella påverkan beroende på vid vilken skola eller vilken inriktning ungdomarna studerar vid. Undersökningen har gjorts med ungdomar som studerar vid årskurs tre vid två gymnasieskolor, en friskola samt en naturbruksskola. Den metod som användes var både en kvalitativ en kvantitativ metod, detta i form av intervjuer och enkäter, vilket innebär en metodtriangulering. Som teoretiskt perspektiv användes Pierre Bourdieus teorier om kapital, habitus och fält för att se om det har någon betydelse för hur ungdomar väljer, hur deras föräldrar eventuellt påverkar dem och om det har någon betydelse för eventuella skillnader som kan finnas mellan hur ungdomar vid olika skolor eller inriktningar väljer. Sedan finns även en förförståelse angående att det finns en skillnad i hur ungdomar har påverkats av sina föräldrar beroende på vid vilken skola eller inriktning de studerar. Resultatet av undersökningen tyder på att det finns skillnader både mellan skolorna och till viss del även mellan de olika inriktningarna inom samma skola. Resultatet visar att beroende på vilken skola ungdomarna har valt att studera vid så fanns det en skillnad på hur viktiga olika faktorer var när de sökte gymnasieskola.

 • 865.
  Ylvén, Regina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Collaborative problem-solving in the context of early Childhood Intervention2012Conference paper (Other academic)
 • 866.
  Ylvén, Regina
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare. Karolinska Institute, Huddinge, Sweden.
  Granlund, Mats
  Jönköping University, Sweden.
  Collaborative problem-solving in the context of early Childhood Intervention – the link between problems and goals2015In: Scandinavian Journal of Disability Research, ISSN 1501-7419, E-ISSN 1745-3011, Vol. 17, no 3, p. 221-239Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Swedish Child and Youth Habilitation Services (C-YHS) for children with disabilities and their families' build on regular planning meetings involving families and professionals, and appointments and interventions implemented between meetings. This study explores the content of issues discussed at planning meetings, and the relation between content and activities implemented in everyday interventions. Longitudinal data from five families and their C-YHS-teams were used. Data were analyzed using conventional content analysis. The results illustrate a process with a high degree of correspondence between families' concerns, experienced problems, the formal decisions and the activities they generated. Concerns were focused on the future, and related actions focused on supporting adults in the environment, mostly the parents, thus indirectly relating to the child. Problems were focused on the current situation, and to a larger extent concerned actions directly related to the child. Although a family-centred service, interventions focused on the proximal environment, may be underreported.

 • 867.
  Youkhanna, Miryana
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Jag spelar olika roller: En studie om homosexuella assyriska kvinnor i Sverige2018Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims at investigating gender, gender interaction and sexuality among homosexual women with Assyrian belonging. The focus has been on describing their experiences of being homosexuals as well as the difficulties they face from an intersectional perspective.The result portrays that in the research and among the respondents there is generally a cultured image of heteronorms that cannot be deviated. Individuals who deviate from cultural norms are considered abnormal. The respondents suggests that her sexual orientation is limited to her from an intersectional perspective because homosexuality is invisible in gender-gender interactions and sexuality where there are also different power relationships. The challenges experienced by respondents were the implementation of the cultural norm in society as well as intersectionality overriding and subordination maintained in interplay between sex and sexuality in their daily lives. Consequently the respondents lives in different roles to avoid losing contact with relatives and avoiding the hegemony of society.

 • 868.
  Yousef, Jilan
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Khoshed, Karin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  ”Det behöver inte vara sanningen, men känslan måste tas på allvar": En intervjustudie med skolkuratorer om utanförskap bland barn i låg- och mellanstadiet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Children become aware early on that they should be part of a context, and fit into the template in the school environment. The purpose of this study is to investigate how school counselors work with exclusion among children of primary school age, as well as gain insight into the challenges that occur at work. The results of our interview show that the school counselors’ experience of exclusion in school varies widely. Not only the definition but also the causes of exclusion are very different from child to child. It is possible to see certain patterns, for example that those who are particularly sensitive, have grown up in a “broken” family or have behavioral disorders are more likely to be left out in school. However, this doesn’t mean that all such children automatically become vulnerable because they fit into the pattern. The school counselors assess efforts to counteract exclusion as valid and important, and actions are implemented to give the children a safer school, but the schools’ and school counselors’ way of conducting the work differs. 

 • 869.
  Zaro, Sandrela
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Juredi, Raghda
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Unga tjejer med invandrarbakgrund i Mellanöstern - och deras upplevelser i det svenska samhället2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  “Unga tjejer med invandrarbakgrund i mellanöstern och deras upplevelser i det svenska samhället” är en kvalitativ studie om hur invandrartjejer, med bakgrund i Mellanöstern, ser på sig själva i det svenska samhället, med ett särskilt fokus på deras sociala relationer, deras position i familjen och erfarenheter av hur de blir kategoriserade/stämplade som ”invandrartjejer”. Genom olika frågor kring: förhandlingar inom familjen, tjejernas sociala umgänge & kärleksrelationer, tjejernas position i det svenska samhället i förhållande till socialisation, självidentitet& identitetsskapandet, grupptillhörighet& etnisktillhörighet, etnicitet& etniskidentitet har vi ur ett sociologiskt perspektiv genomfört dessa i vår studie.  Anledningen till att vi just valt att studera detta område är att vi anser att det kan finnas en annan bild av dessa tjejer med invandrarbakgrund vilket media inte belyser. Samhället ser på att tjejer med invandrarbakgrund är förtryckta, strängt hållna och kontrollerade, men vi vill påvisa att det finns en annan bild av dessa tjejer. För att komma fram till resultatet så har vi använt oss av en kvalitativ metod med hermeneutisk ansats tematiskt strukturerade intervjuer. Vi valde att intervjua tio tjejer som är i åldern mellan 15-17 och har bakgrund i Mellanöstern.  Tjejernas erfarenheter och upplevelser har helt enkelt varit centrala för vår studie.

   

  Nyckelord: Socialisation, självidentitet, identitetsskapandet, grupptillhörighet, etnisktillhörighet, etnicitet & etnisk identitet.

 • 870.
  Zeijlon, Therese
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Edfast Fluch, Linn
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Hästens och hundens positiva inverkan på människan: Ur professionens ögon2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Genom tiderna har det funnits ett särskilt band mellan människan och sällskapsdjuret. Forskning tyder på att denna relation bär med sig åtskilliga fördelar för människan. I den här studien undersöks vad hästen och hunden upplevs ha för inverkan på människan. I studien intervjuades 15 kvinnor som har djurrelaterade yrken. Nio beskrev hundens inverkan och sex beskrev hästens. Materialet komprimerades tills fem typer av inverkan framträdde: att människan (1) får en nära vän, (2) får välbefinnande, (3) får kraft, (4) utvecklar empati och (5) utvecklar ansvar. Skillnader som förekom var att hästberättelser fokuserade på gemenskap med andra människor i stallet och hundberättelser på sällskap från hunden. I berättelserna framkom även negativa teman som författarna har valt att bortse från och istället fokuserat på det positiva. Studien kan indikera att hundar och hästar kan komplettera varandra då de har olika syften i människans liv.

 • 871.
  Zens, Alexander
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Meningsgeometri: Att vara och att ansvara - en fenomenologisk-hermeneutisk studie om upplevelser i rollen som familjehemsförälder2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The present paper is a phenomenological-hermeneutic study that reflects on the experiences

  regarding motives and meaning of five foster parents concerning their specific being of foster

  parent for so-called unaccompanied children in Sweden. Scandinavian research has shown

  that this particular category of foster family plays a significant role in social child- and youth

  care. However, what is yet to be explored within current research are foster parents’ own

  experiences of their role. For this reason, the purpose of this study is to reflect on foster

  parents’ experiences regarding the role and its direct value are two-fold: On the one hand, the

  study of the meanings of being in the role of foster parent has important emancipatory

  implications. On the other hand, the study also suggests certain ideas regarding how the

  number of foster parents might be extended.

  Method: From a lifeworld perspective, and an ontological-phenomenological approach

  inspired by Heidegger, I have reflected on unstructured interviews by

  applying van Manen's phenomenological-hermeneutic method for thematic

  analysis.

  Findings: The study presents four considerable themes of motives, describing why

  people choose to assume the role of foster parenting. All of the four themes

  are about the informants’ perceptions of the role as a means of creative

  innovation of themselves and their surroundings.

  The study also presents six considerable themes of meaning describing the

  informants’ experiences of being a foster parent while meeting non-foster

  parents. All six themes are about the informants’ experiences of being

  portrayed and hidden while meeting with others.

  Consequences: The study shows the plausible with how foster parents’ emotional role taking

  and responsibility are negatively influenced by fellow men’s freedoms.

  There is a potential need to examine the possibility of a legislation that

  could conceivably support foster family of unaccompanied minors as a

  long-term form of cohabitation.

 • 872.
  Zinger, Aneta
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Att bestämma över sitt eget liv - självklarhet eller tabu?: En kvalitativ studie om ungdomar med två olika kulturella bakgrunder2008Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka möjligheter har invandrarungdomar till att påverka och forma sitt eget liv. De två olika kulturella bakgrunder vilka dessa ungdomar har i sitt bagage kan nämligen många gånger leda till att det ställs oftast olika och motstridiga krav och förväntningar på dessa ungdomar. Krav och förväntningar till vilka invandrarungdomar försöker förtvivlad att anpassa sig för att få omgivningens bekräftelse och acceptans, även om detta skulle innebära att avsäga sig rätten till självbestämmande och självständighet. Undersökningen som redovisas i denna uppsats tyder på att bristen på acceptans begränsar invandrarungdomars frivalsmöjligheter. Eftersom deras sätt att vara har sitt ursprung i två olika kulturella bakgrunder där den ena vägrar att acceptera den andra fullt ut och det omvända, kan inte invandrarungdomar vara sig själva i varje sammanhang utan deras tanke- och agerande sätt är beroende av det med vem de interagerar.

 • 873.
  Åde, Hassan
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Azad, Fahim
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  VÅLD I HEDERNS NAMN: SOCIALSEKRETERARENS HANTERING AV HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to investigate how social services in a county in central Sweden work preventively against honor-related violence and oppression. The study aims to investigate the obstacles, challenges and preventive opportunities that social workers face in the work. Based on a qualitative data collection method in which six social secretaries were interviewed, the study has shown that the majority of respondents have a critical view towards that the problem of honor is cultured and investigated solely from cultural features. The study also showed that the respondents felt that there was a lack of competence in the social service regarding honor matters and emphasized that there is a great need for excellence in education on the subject and also that there was a great need for aimed education in fields that focus on honour related violence and oppression. It was found that respondents disagreed on whether the social service´s work is preventing honor-related violence and oppression. Some of the socialworkers considered that the social service`s work is preventing and some disagreed. The respondents also emphasized the importance of increased cooperation between the social services and the school in preventing the work against the violence.

 • 874.
  Ågård, Pernilla
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Konstruktioner av kvinnor med utländsk bakgrund: En intersektionell studie av debatten om äldreomsorg och etnicitet i populärvetenskapliga tidskrifter 1995-20082011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper aims to examine how the construction of women with foreign background is visible in the Swedish debate on elder care and ethnicity. The subject is interesting with regard to the existing discriminating conceptions about ethnicity and how the living conditions of immigrant women are med scarce in the Swedish research field. It is also a relevant topic in light of the incipient crisis of the Swedish eldery care. The examining of how several axes of power interplay to construct the women is rendered possible through an intersectional perspective. This requires of the study to relate to the concept of category, and in this paper I have chosen an intercategorical approach. The research data consists of popular science journals between the years of 1998-2005. As I have chosen to combine content analysis with methodological principles of the intersectional perspective, the paper contains elements of both quantitative and qualitative method in the presentation of data. The result of the paper shows that gender has not been visible in a majority of the articles, meaning that people of foreign background have been discussed and reported on as a genderless collective. In the articles where gender has been visible, the study shows great differences in how the women are constructed depending on their age. In conclusion the discussion considers these constructions from an integration perspective.

   

 • 875.
  Åkerström, Jeanette
  et al.
  Örebro universitet, JPS.
  Aytar, Osman
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Brunnberg, Elinor
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Intra- and Inter-generational Perspectives on Youth Participation in Sweden: A Study with Young People as Research Partners2015In: Children & society, ISSN 0951-0605, E-ISSN 1099-0860, Vol. 29, no 2, p. 134-145Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this study, intra- and inter-generational perspectives on youth participation are combined and compared. Young people were invited to participate as research partners in an interactive research circle and conducted a survey about participation with other young people as respondents. The discussion concerns how an interactive methodology contributes to the understanding of the concept of participation. It is suggested that political definitions of participation be amended to include having a sense of being recognised in a communicative context, taking responsibility and share with other people one’s experiences. This is based on the perspectives of young people.

 • 876.
  Åkerström, Jeanette
  et al.
  Örebro universitet, JPS.
  Bdaoui, Mikaela
  Boson, Frida
  Brandt Korall, Elin
  Jansson, Hanna
  Kleber, Elin
  Matthiesen, Frida
  Thalayhan, Helin
  Brunnberg, Elinor
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Ungdomars röster om delaktighet I skolan2010Report (Other academic)
 • 877.
  Åkerström, Jeanette
  et al.
  Örebro universitet, JPS.
  Brunnberg, Elinor
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Children as Research partners in a Research circle2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This presentation is about a Swedish study in which two groups of young people are actors, one group as research partners and another group as respondents in a study about young people’s participation. A model of the research circle, based on the Scandinavian study-circle tradition with democratic ideals, was created with young people invited as research partners in the research circle by academic researchers. The innovative design of the study included young people in the knowledge construction about youth participation. The young research partners formulated the research questions and implemented a ‘Youth survey’ among other students in secondary and upper secondary schools. Respondents in the survey are 100 students (15-18y) from mainstream schools and special schools for the Hard-of Hearing. The aim of the study was to define young people’s perspectives on participation in school-life. The young people in the study identify to have friends, being able to exert influence and understanding as central aspects of participation. They describe that the experience of participation depend on their opportunities to enact agency, responsibility, and control. Access to a free and supportive communicative context, with the agency to contribute to the interaction and decision-making is key when promoting young people’s participation in school. In this presentation, the innovative research model, as well as the report written by the adolescents in the research circle will be presented.

 • 878.
  Åkesson, Max
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Henell, Tomas
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Samverkan, hur fungerar det?: En kvalitativ studie om samverkansarbete.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to examine how interaction between different activities can be organized.      The background of the essay highlights why collaboration is becoming common, and what it means for professionals involved in it. Collaboration is becoming common because the government insists on collaboration in practical work and that it is referred to in legal text. Collaboration is a comprehensive change to something unknown which could lead to fear of interaction within professionals who practice it.          The method used was qualitative and the empirical data were obtained through semi-structured interviews. Five respondents participated, three from one collaborative work and two from another. They are professionals in various professions involving humanitarian work in collaboration with each other. Results were analyzed through profession theory, collaboration theory, the user perspective, projects as labor as well as previous research.      The results show that there are various factors that inhibit and/or promote collaboration and conditions that may promote and/or inhibit collaborative success and efficiency. An example of a factor that can inhibit or promote interaction depending on how it is managed is the professional language, while management is a condition that promotes collaboration.

 • 879.
  Östling, Malin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Den sociala identitetens påverkan på skapandet av en gemensam organisationskultur2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett företags organisationskultur består av ett gemensamt värdesystem som har en meningsskapande funktion för de anställda i företaget som identifierar sig med organisationen. I en företagsfusion, där två eller flera företag går samman, har det visat sig vara svårt att förena olika organisationskulturer på grund av motstånd från de anställda. Tidigare forskning kring detta har till stor del fokuserat på de anställdas agerande i en fusion. Syftet med denna studie var att undersöka hur anställdas meningsskapande i en fusion påverkades av deras identifikation med organisationen. Med en kvalitativ intervjustudie undersöktes hur anställda i fyra företag hade upplevt en fusion av företagen. Resultatet visade att även om förändringsprocessen hade upplevts negativt av samtliga deltagare varierade upplevelsen av det nya företaget och dess kultur utifrån deltagarnas tidigare bolagstillhörighet. Analysen visade att identifikationen med de tidigare organisationskulturerna påverkade de anställdas menings-skapande i situationen och därmed skapandet av en ny gemensam organisationskultur.

 • 880.
  Östlund, Gunnel
  Linköpings universitet.
  Personlig utveckling – vägen till professionskompetens i socialt arbete2012In: Personlig och professionell utveckling inom socionomutbildningen, en antologi. / [ed] Ottelid, M., Östersund: Mittuniversitet , 2012, p. 17-29Chapter in book (Other academic)
 • 881.
  Östlund, Gunnel
  Linköpings universitet.
  Reflektionspass som pedagogiskt verktyg för PPU – en uppföljning av samtalsledaruppdraget2012In: Personlig och professionell utveckling inom socionomutbildningen, en antologi. / [ed] Ottelid, M., Östersund: Mittuniversitet , 2012, p. 131-143Chapter in book (Other academic)
 • 882.
  Östlund, Gunnel
  et al.
  Linköpings universitet, Sweden.
  Borg, Karin
  Linköpings universitet, Sweden.
  Wide, Peter
  Sahlgrenska Academy, University of Göteborg, Sweden.
  Hensing, Gunnel
  Linköpings universitet.
  Alexandersson, Kristina
  Linköpings universitet, Sweden.
  Clients’ perceptions of contact with professionals within Health Care and Social Insurance offices2003In: Scandinavian Journal of Public Health, ISSN 1403-4948, E-ISSN 1651-1905, Vol. 31, no 4, p. 275-282Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aims: An increasing number of people interact with professionals within healthcare and social insurance offices during periods of sick leave due to musculoskeletal disorders. Knowledge of clients' perceptions of such contact is scarce. This study analysed clients' perceptions of theircontact with professionals within healthcare and social insurance offices. Methods: A cohort study was conducted in the municipality of Linköping, Sweden. Participants were all citizens who in 1985 were aged 25-34 years and had at least one new sick-leave spell due to back, neck, or shoulder diagnoses exceeding 28 days (n = 213). In 1996, 11 years after inclusion, a questionnaire about perception of contact withprofessionals, self-perceived health, and mental health was administered. Register data on sickness absence and disability pension from 1985-96 were also obtained. Results: Factor analysis indicated the existence of three dimensions of contact with professionals: supportive treatment, distant treatment, and empowering treatment. Women perceived their contact with both social insurance officers and healthcare professionals as more supportive than did the men. Respondents with disability pensions perceived their contact with social insurance officers as more supportive and empowering than persons without disability pensions. Respondents with mental health problems perceived their contact with both types ofprofessionals as more distant. Respondents with neck/shoulder diagnoses perceived their contact with healthcare professionals as more empowering than respondents with low back diagnoses. Conclusion: There was a relationship between clients' perceptions of contact withprofessionals and the sex, disability pension, diagnosis, and mental health of clients.

 • 883.
  Östlund, Gunnel
  et al.
  Linköpings universitet.
  Gustavsson Holmström, Marie
  Linköpings universitet.
  Vad innebär ett ”serviceinriktat” förhållningssätt, pilotstudie i Linköpingskommun.nr. 1. Linköpings Universitet.2008Report (Other academic)
 • 884.
  Özar, Şemsa
  et al.
  Boğaziçi University, İstanbul/ Turkey.
  Uçarlar, Nesrin
  Bilgi University, İstanbul/ Turkey.
  Aytar, Osman
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare. Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  From Past to Present a Paramilitary Organization in Turkey: Village Guard System2013 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 885.
  Özar, Şemsa
  et al.
  Boğaziçi University, İstanbul/ Turkey.
  Uçarlar, Nesrin
  Bilgi University, İstanbul/ Turkey.
  Aytar, Osman
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Geçmişten Günümüze Türkiye'de Paramiliter Bir Yapılanma: Köy Koruculuğu Sistemi [From Past to Present a Paramilitary Organization in Turkey: Village Guard System]2013 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 886.
  Özar, Şemsa
  et al.
  Boğaziçi University, İstanbul/ Turkey.
  Uçarlar, Nesrin
  Bilgi University, İstanbul/ Turkey.
  Aytar, Osman
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare. Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Ji Do Heta Îro Li Tirkiyeyê Sazîbûneka Nîvleşkerî: Pergala Cerdevaniyê [From Past to Present a Paramilitary Organization in Turkey: Village Guard System]2013 (ed. 1)Book (Other academic)
15161718 851 - 886 of 886
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf