mdh.sePublications
Change search
Refine search result
13141516171819 751 - 800 of 21691
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 751.
  Andersson, Anna-Lena
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Wilder, Jenny
  Stockholm University, Sweden.
  Magnússon, Gunnlaugur
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Klang, Nina
  Uppsala Universitet, Sweden.
  Teachers’ Experiences About The Teaching Situation For Pupils With Mild Intellectual Disability2018Conference paper (Refereed)
 • 752.
  Andersson, Ann-Charlotte
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Vem är ”schysst” i skolan?: Samband mellan self-efficacy och gymnasieelevers2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Två studier undersökte hur self-efficacy, individens tro på sin förmåga, inverkar på prosocialt beteende i skolmiljö. I Studie 1 besvarade 121 gymnasieelever en enkät, som mätte akademisk och emotionell self-efficacy samt prosocialt beteende. I Studie 2 besvarade 48 gymnasieelever en enkät, som mätte emotionell self-efficacy och prosocialt beteende. Studie 1 visade att akademisk men inte emotionell self-efficacy korrelerade positivt med prosocialt beteende. I begreppet emotionell self-efficacy finns två känsloreaktioner: själv- och andraorienterade. Studie 1 tog hänsyn enbart till självorienterade reaktioner. Eftersom andraorienterade reaktioner saknades, kan det förklara bristen på samband. I Studie 2 korrelerade emotionell self-efficacy positivt med prosocialt beteende, och andraorienterade känsloreaktioner visade sig ha störst betydelse. Andraorienterad emotionell self-efficacy kan antas vara en kraftfull källa till prosocialt beteende i skolmiljö.

 • 753.
  Andersson, Annichen
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Hjälte, Sara
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  "Det är bra om dom är proffs liksom": 14 rektorers syn på specialpedagogens roll och arbetsuppgifter2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att studera hur några rektorer beskrev och resonerade kring specialpedagogens yrkesroll och arbetsuppgifter. Vi gjorde intervjuer med rektorer eftersom rektorn är den som är ytterst ansvarig för skolan och för att alla elever får den utbildning och det stöd de har rätt till. Vi analyserade sedan vårt resultat med det relationella, och det kategoriska perspektivet samt med professionsteorin. Resultatet av vår studie visade att rektorernas syn på specialpedagogens roll och arbetsuppgifter varierade väldigt mycket. Något som rektorerna var överens om var att specialpedagogen skulle ägna sig åt handledning, arbete med elever i behov av särskilt stöd och att vara en spindel i nätet gällande elevhälsogruppen/elevhälsoteamet (EHG/EHT). I och med denna studie så blev vår förståelse och kunskap inom vårt blivande yrkesval mycket starkare. Vi upptäckte att kunskapen och användandet av specialpedagogens kompetens och kunskaper inte alltid får tillräckligt med utrymme i skolan. Vi ser att det finns ett stort behov av ett mer och större organiserat specialpedagogisk arbete, men kunskaperna och möjligheterna om specialpedagogen är kraftigt begränsade både i skolan men också inom legitimation, lag och styrdokument.

 • 754.
  Andersson, Ann-Katrin
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Sköld, Peter
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  "Personalen måste hjälpa mig att resa mig upp": Erfarenheter av hälsofrämjande motivationsarbete inom rättspsykiatrisk vård2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har visat att patienter inom rättspsykiatrisk slutenvård lider av övervikt och svår fetma i högre grad än någonsin tidigare. Betydelsen av en positiv förstärkning från vårdpersonalen är viktig för att patienterna ska orka fullfölja sina livsstilförändringar. Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors och patienters erfarenheter av hälsofrämjande motivationsarbete inom rättspsykiatrisk vård. Studien har en kvalitativ ansats där författarna har använt semistrukturerade intervjufrågor. Författarna har intervjuat fem sjuksköterskor och fem patienter. Intervjuerna har bearbetats utifrån en kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkommer att sjuksköterskor erfar att det är svårt med motivationsarbetet då vården styrs av regler och struktur, men att även strukturen ligger till grund för motivationsarbetet. Sjuksköterskornas erfarenheter är att det gör skillnad i det hälsofrämjande motivationsarbetet när de har en relation med patienterna. Deras erfarenhet är även att de har sig själva som verktyg vilket speglar av sig till patienterna. Patienterna erfar att vårdens struktur är byråkratisk, vilket bidrar till bristande motivation i det hälsofrämjande arbetet. Engagerad vårdpersonal och positiva förebilder bidrar till en mer inspirerande motivationskultur på vårdavdelningar men negativa erfarenheter av personalens engagemang hämmar motivationen. Slutsatsen är att det blir skillnad i det hälsofrämjande motivationsarbetet när sjuksköterskor och patienter har en relation och arbetar mot gemensamma mål.

  Nyckelord: hälsofrämjande arbete, kvalitativ innehållsanalys, motivation, rättspsykiatriska patienter, sjuksköterskor inom rättspsykiatrisk vård.

 • 755.
  Andersson Bergvall, Ingmari
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lärares ledarskap i klassrummet: Lärares ledarskap och dess inverkan på klassrumsklimatet och elevers studieresultat2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att få fördjupad kunskap om lärares uppfattning om sitt

  ledarskap i klassrummet och vilken betydelse lärare anser att ledarskapet har för

  klassrumsklimatet/miljön och elevers studieresultat. Utifrån syftet med studien har jag tagit

  del av relevant litteratur och tidigare och aktuell forskning i ämnet samt fördjupat mig i

  generell systemteori och utvecklingsekologisk systemteori som fått utgöra grunden för

  uppsatsens teoretiska förankring.

  Studien har en kvalitativ forskningsansats, där individuella kvalitativa intervjuer använts

  som datainsamlingsmetod. Sammantaget intervjuades sju grundskollärare med erfarenhet av

  undervisning i årskurserna 1-9, inom den ordinarie grundskolan. Studiens resultat utgörs

  endast av dessa lärares uppfattningar om sitt ledarskap i klassrummet och dess inverkan på

  klassrumsklimatet/miljön och elevers studieresultat.

  Enligt studiens resultat präglas ett bra ledarskap generellt sett av tydlighet. Utmärkande

  för ett bra ledarskap direkt kopplat till lärares ledarskap präglas framförallt av det som är

  utmärkande för ett demokratiskt ledarskap. En bra pedagogisk ledare beskrivs som lyhörd,

  engagerad, inkännande, förtroendeingivande, relationsskapande och som en ledare som ”bryr

  sig om” sina elever. Läraren och lärarens personlighet anses ha stor betydelse för att skapa ett

  gynnsamt klassrumsklimat som präglas av trygghet och studiero. Vidare betonas lärarens

  undervisande roll och betydelsen av att som lärare ha ett demokratiskt förhållningssätt.

  Slutligen visar studiens resultat på möjliga samband mellan lärarens ledarskap och elevers

  resultat. Sambandet anses framförallt bygga på hur läraren är som individ och på lärarens

  förhållningssätt. Dessa faktorer anses enligt studien vara grundläggande för att genom

  ledarskapet skapa ett gynnsamt klassrumsklimat där elever kan utvecklas och prestera.

 • 756.
  Andersson, C Elisabeth
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Forskningscirklar i projektet JämBredd vid MDH2012Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 757.
  Andersson, C Elisabeth
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Lärande utvärdering.: Granskning av ett ESF-projekt: Kompetensutveckling Inom Vård och Omsorg, kallat KIVO2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna rapport redovisas resultatet från en följeforskning av ett kompe­tensutvecklingsprojekt inom vård- och omsorgssektorn, kallat KIVO. Det övergripande målet med projektet har varit att det ska bidra till att arbets­platser upplevs som mer kvalitetsmedvetna och attraktiva. Tidsperioden för genomförandet av projektet har pågått under två år med avslut i janu­ari 2013. Konkret har projektet inneburit att cirka 300 medarbetare från olika femton olika arbetsplatser i Västmanland har getts möjlighet att delta i ett utbildningsprogram.

  Utvärderingens roll har varit att granska hur deltagarna omsätter erfaren­heter och kunskaper utifrån utbildningsinsatser gällande friskfaktorer, lärande och samarbetsformer.

 • 758.
  Andersson, C Elisabeth
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Är det något speciellt med SKOLPROJEKTET?: - utvärdering av en kommunal satsning på skolutveckling2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna rapport redovisas resultatet från en utvärdering av ett kommunprojekt inom förskola, grundskola och gymnasium inom Flens kommun, kallat Skolprojektet. Det övergripande målet med projektet har varit att det ska bidra till att alla elever i kommunen successivt nu och i framtiden ska klara godkända resultat i skolan. Tidsperioden för genomförandet av projektet har varit tre år med avslut mars 2015. Konkret har projektet inneburit att främst förskolor, grundskolor, gymnasium och fritidshem och egentligen alla samhällsmedborgare ska involveras i detta projekt, allt för att stödja alla elever till att uppnå måluppfyllelsen.

 • 759.
  Andersson, Camilla
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Azzarri, Sandra
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Självmedkänslans relation till emotionell self-efficacy, välmående och utmattning vid emotionellt arbete2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Självmedkänsla och tilltron till de egna förmågorna har visat sig viktiga för välmående i arbetslivet samt för att minska utmattning. Fortfarande sjukskrivs dock många på grund av stress och emotionell utmattning samtidigt som studier kring självmedkänsla i relation till self-efficacy i emotionellt krävande arbeten är få. Denna studie undersökte självmedkänslans relation till emotionell self-efficacy i emotionellt krävande arbeten, samt hur den påverkade nivåerna av upplevd utmattning och välmående. Analyserna (Pearsons korrelation, tvåvägs ANOVA för oberoende mätningar och multipel hierarkisk linjär regressionsanalys) baserades på enkätdata från 154 deltagare, utifrån skalorna Self-compassion scale short form, Scale of Occupational Emotional Self-Efficacy, Emotional Exhaustion samt EPOCH-s välmåendeskala. Resultatet visade att för välmående spelade emotionell self-efficacy en något större roll än självmedkänsla, medan det för utmattning endast var självmedkänsla som kunde bidra med förklarad varians. Intressanta upptäckter gjordes gällande kön, vilket föreslås vidare forskning kring, då variabeln kön var alltför snedfördelad i denna studie.

 • 760.
  Andersson, Camilla
  et al.
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Bjärås, Gunilla
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Tillgren, Per
  Mälardalen University, Department of Caring and Public Health Sciences.
  Östenson, Claes-Göran
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  A longitudinal assessment of inter-sectoral participation in a community-based diabetes prevention programme2005In: Social Sciences & Medicine, ISSN 0277-9536, Vol. 61, no 11, p. 2407-2422Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  To understand the development of inter-sectoral participation in the three intervention municipalities of Stockholm Diabetes Prevention Programme (SDPP) case studies with a longitudinal assessment were conducted using the spidergram method, document analysis and group discussions. At three time points, the members of the local steering committees assessed the extent of participation from narrow to wide inter-sectoral participation in five key areas: planning, resources, leadership, network and implementation. Wide participation of various interest groups was recognised in planning and implementing activities whereas local resources, the representation of the leadership and the extent of the network were perceived as more restricted. Expert involvement varied during the programme period but was not regarded as exerting control over the local programmes. Participation within the local steering committees decreased, with a stronger focus on the project co-ordinator and other local partners in latter years. The extent of partner engagement increased due to focusing on activities approaching multi-sector collaboration and institutionalisation. Overall, communication and shared responsibility appeared critical in influencing both the development and perception of participation. In conclusion, to understand the dynamic process of participation at different times, areas and levels, the development and use of evaluation designs combining different methods and information sources throughout the lifespan of a project are recommended. 

 • 761. Andersson, Camilla
  et al.
  Bjärås, Gunilla
  Tillgren, Per
  Mälardalen University, Department of Caring and Public Health Sciences.
  Östenson, Claes-Göran
  J Health Communication,
  12.
  Local media monitoring in process evaluation. Experiences from the Stockholm Diabetes Prevention Programme.2007In: J Health Communication, Vol. 12Article in journal (Refereed)
 • 762.
  Andersson, Camilla
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Olsson, Pernilla
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Differentierande Relationer på Matfronten: -Mitt Långkoks väg till middagsbordet2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose:      The purpose of this study is to investigate and analyze how Collegium Restaurang & Konferens can differentiate their HMR for the evening meal and describe the possibilities for Collegium to use relationship marketing.

  Method:       Primary data was gathered through semi-structured interviews with the personnel and owners at Collegium Restaurang & Konferens and a survey to current and potential customers. The information was partly analyzed quantitative (survey data) but also qualitative (interviews and the survey responses that was text answers) by referring to the scientific theories. However, the primary method for analyzing all data was the constant comparative method.

  Conclusion:  This study shows that the customers do not eat HMR for supper particularly often, which results in that market potential exists. To get the customers more interested in buying Collegium Restaurang & Konferens’ HMR for supper, than they buy HMR today, the product needs to be easy to buy, result in a time-reduction but also be a socially acceptable choice of food. The HMR needs to be appetizing, have an appealing look, being viewed as healthy and newly cooked. Avoidance of for example chemical flavourings is also an important differentiator. The company use something they call “leaven-sprinkles”, which could be a complementary product to their HMR. This will result in that the food is viewed as crispier and thus fresher. The company has several opportunities for relationship marketing, and our study showed that a mobile application can be an alternative that suits many customers. Through this application the company could give the customers access to different offers, menus and recipes. While the customers often lack pre-planning of their meals, the company could offer a service with for example weekly menus to assist the customer with the planning.

 • 763.
  Andersson, Carin
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Bellgran, Monica
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Implementation and use of OEE as a production performance measure2011In: Proceedings of the 4th Swedish Production Symposium, May 3-5th, Lund, 2011, Lund University, Sweden., 2011Conference paper (Refereed)
 • 764.
  Andersson, Carin
  et al.
  Lund University.
  Bellgran, Monica
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Managing Production Performance with Overall Equipment Efficiency (OEE) - Implementation Issues and Common Pitfalls2011In: Proceedings of the 44th Conference on Manufacturing Systems (CIRP), Wisconsin, US, 2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In the current global competitive environment it is of immense importance for manufacturing companies tokeep track of, and improve the production performance of their production systems. One of the most widelyused performance measures is OEE, a powerful tool for production development if used correctly. Based ona theoretical analysis and a case study within a manufacturing company in the automotive industrychallenges associated with the implementation of OEE are identified and analyzed. Furthermore, the paperpresents conclusions of how to utilize the OEE measure for efficient management of improvement inproduction performance.

 • 765.
  Andersson, Carin
  et al.
  Lund University.
  Bellgran, Monica
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Bruch, Jessica
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Rösiö, Carin
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Wiktorsson, Magnus
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Windmark, Christina
  Lund University.
  Production Location Handbook: Forming Your Strategic Manufacturing Footprint2013Report (Other academic)
 • 766.
  Andersson, Carin H.
  et al.
  Lund University, Lund, Sweden.
  Bellgran, Monica
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  On the complexity of using performance measures: Enhancing sustained production improvement capability by combining OEE and productivity2015In: Journal of manufacturing systems, ISSN 0278-6125, E-ISSN 1878-6642, Vol. 35, p. 144-154Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The global speed of change within the manufacturing industry forces companies to constantly improve production performance. In that effort, performance measures are critical for driving and managing production improvements. Two of the most commonly used measures in operations are productivity and overall equipment efficiency (OEE). However, the potential of using these measures as improvement drivers is not fully utilized in industry today due, for example, to ambiguities in definitions and their interpretation. A study of available theory indicates a gap between these implications from a theoretical perspective vs. the industrial perspective. Bridging this theory-practice gap implies great potential for competitiveness and growth in manufacturing, since the latent production capacity that could be utilized is tremendous. Even if a high degree of complexity in definition and calculation when applied in operational conditions might be perceived, this paper will show that a systematically used combined set of OEE and productivity measures can successfully drive production improvements. Also, two new productivity measures for driving improvements at the shop floor level are proposed. The empirical findings are based on a two-year case study within a manufacturing company in the automotive industry using an interactive research approach. 

 • 767.
  Andersson, Carina
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Information Design in Condition Monitoring2007In: The 3rd Information Design Conference, E-proceeding, Curitiba, 2007Conference paper (Refereed)
 • 768.
  Andersson, Carina
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Informationsdesign i tillståndsövervakning: En studie av ett bildskärmsbaserat användargränssnitt för tillståndsövervakning och tillståndsbaserat underhåll2010Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This research concerns the information design and visual design of graphical user interfaces (GUI) in the condition monitoring and condition-based maintenance (CBM) of production equipment. It also concerns various communicative aspects of a GUI, which is used to monitor the condition of assets. It applies to one Swedish vendor and its intentions to design information. In addition, it applies to the interaction between the GUI and its individual visual elements, as well as the communication between the GUI and the users (in four Swedish paper mills).

  The research is performed as a single case study. Interviews and observations have been the main methods for data collection. Empirical data is analyzed with methods inferred to semiotics, rhetoric and narratology. Theories in information science and regarding remediation are used to interpret the user interface design.

  The key conclusion is that there are no less than five different forms of information, all important when determining the conditions of assets. These information forms include the words, images and shapes in the GUI, the machine components and peripherals equipment, the information that takes form when personnel communicate machine conditions, the personnel’s subjective associations, and the information forms that relate to the personnel's actions and interactions.

  Preventive technicians interpret the GUI-information individually and collectively in relation to these information forms, which influence their interpretation and understanding of the GUI information. Social media in the GUI makes it possible to represent essential information that takes form when employees communicate a machine’s condition. Photographs may represent information forms as a machine’s components, peripherals, and local environment change over time. Moreover, preventative technicians may use diagrams and photographs in the GUI to change attitudes among the personnel at the mills and convince them, for example, of a machine’s condition or the effectiveness of CBM as maintenance policy.

 • 769.
  Andersson, Carina
  Mälardalen University, Department of Innovation, Design and Product Development.
  Upplevelser av budskap: Fallstudier av hur användare upplever och förstår information i användargränssnitt2007Licentiate thesis, comprehensive summary (Other scientific)
  Abstract [sv]

  När användbarheten studeras av den information som presenteras i ett användargränssnitt på en datorskärm kan det framkomma vad som fungerar effektivt och korrekt. I sådana sammanhang förs sällan någon diskussion om hur den information som presenteras kommunicerar med en användare.

  Syftet med detta forskningsprojekt är att på ett generellt plan öka kunskapen om olika analytiska perspektiv för att studera den information som presenteras i ett användargränssnitt på en datorskärm, som ett led till att skapa begriplig information för människor. Mer preciserat är syftet att få en djupare förståelse för hur en informationslämnare kan kommunicera med en informationsanvändare genom den information som presenteras i ett användargränssnitt. Målet med forskningsprojektet är att presentera ett antal relevanta analytiska perspektiv som kan användas för att beskriva hur presenterad information i ett användargränssnitt kan kommunicera med en användare. Forskningsresultatet bidrar med ett ramverk som kan ligga till grund för ett analysstöd. Forskningsresultatet bidrar även med en ansats för framtida forskning inom området.

  Forskningsprojektet bygger på fyra fallstudier. Analysobjekten i fallstudierna utgörs av fyra olika användargränssnitt på datorskärm, vilka används inom olika myndigheter, organisationer och företag. Vartdera användargränssnittet och dess informationsdesign studeras med hänsyn till: informationslämnarnas önskemål och intentioner, informationsanvändarnas upplevelse och förståelse av information och kontexters påverkan.

  De slutsatser som dras är bland annat att informationsdesign i ett användargränssnitt på datorskärm upplevs och förstås av användare i samklang med inre, när och yttre kontext. Dessa kontexter kan studeras utifrån tre olika perspektiv, ett semiotiskt, ett retoriskt och ett narrativt perspektiv. En sådan analys kan framhäva den kommunikation som sker mellan de budskap som informationslämnaren vill berätta, hur den presenterade informationen i användargränssnittet arrangeras och komponeras och hur olika kontexter påverkar användarnas upplevelse och förståelse av den information som presenteras.

 • 770.
  Andersson, Carina
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Avgerinou, M
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Who am I Online-Portraits of Online Teachers from Sweden and the USA2005Conference paper (Refereed)
 • 771. Andersson, Carina
  et al.
  Bengtsson, Marcus
  Mälardalen University, Department of Innovation, Design and Product Development.
  Essential Information Forms in a Condition Monitoring ContextManuscript (Other academic)
 • 772.
  Andersson, Carina
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Bengtsson, Marcus
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Essential Information Forms of Condition Monitoring in a Condition Based Maintenance Context2009In: International Journal of COMADEM, ISSN 1363-7681, Vol. 12, no 4, p. 10-20Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to describe an information theory in order to achieve a fruitful discussion of information within condition monitoring in a condition based maintenance context. The paper is based on a qualitative and interdisciplinary approach. A case study is performed at four Swedish paper mills and one condition monitoring supplier. Interviews have been the main method for data collection; however, observations and studies of artifacts are included in the study also. The main contribution of the study is a framework that visualizes how data and five different forms of information interact and turns into knowledge about a machine’s condition. These forms of information are all necessary to take into consideration when implementing and operating a condition based maintenance program. The research results state that it is relevant to allow and encourage the technicians and operators to utilize several forms of information when assessing the condition of an asset, and, thus, to not put too much trust in the condition monitoring technology alone. Also, it can be important to encourage user interface designers to reflect upon the different contexts and information forms as they design information in a condition monitoring interface.

 • 773.
  Andersson, Carina
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Eriksson, Yvonne
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Frank, Lars
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Nicholl, B
  University of Cambridge.
  Design fixations among information design students: What has been seen cannot be unseen2012In: Proceedings of the 14th International Conference on Engineering and Product Design Education: Design Education for Future Wellbeing, EPDE 2012, 2012, p. 159-166Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This research explores the phenomenon of design fixation by studying undergraduate design students undertaking an information product design problem. The research is based on a case study, with 64 students. The students were given a design problem, and their design processes were documented in a weblog, which was analyzed jointly with handouts and slide presentations. The research suggests that the formulation of ideas in and recording of an early group brainstorming sessions may contribute to fixation of the finale design solution.

 • 774.
  Andersson, Carina
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Pettersson, Rune
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  How can a design process and a scientific process in information design collaborate?2004In: Proceedings of the 4th International Seminar and Workshop EDIProD 2004, Zielona Góra, Poland, October 7–9. Poland, 2004Conference paper (Refereed)
 • 775.
  Andersson, Carina
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Pettersson, Rune
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  How do we perceive and experience the design of messages in a web site? The multi analysis model of expressions in information set2004Conference paper (Refereed)
 • 776.
  Andersson, Carina
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Pettersson, Rune
  Spinillo, C
  How to Merge Theory and Practice in Information Design? Educaraional and Research Perspectives in Visual Literacy2005Conference paper (Refereed)
 • 777.
  Andersson, Carolin
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Betydelsen av interaktionen med signifikanta andra i förändringsprocessen: En studie om före detta missbrukares upplevelser av interaktionen med betydelsefulla personer i vägen ut ur narkotikamissbruket2006Student thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersöker vilka signifikanta andra som är betydelsefulla för före detta missbrukares förändringsprocess och beskriver upplevelser av interaktionen med dessa signifikanta andra. Intervjuer med sex före detta narkotikamissbrukare genomfördes. Den teoretiska referensra-men som uppsatsen använder är en syntes av Beckers teori om avvikelse och Beger & Luck-mans kunskapssociologi, Syn-tesen förklarar före detta narkotikamissbrukare i förändringsprocessen. Tidigare forskning har redovisat vägen in i missbruk, missbrukares självpresentation och relationer.Resultatet visade att de signifikanta bestod av familjen, professionella, ex-missbrukare och vänner. Upplevelserna av interaktionen beskrivs och förändras i relation till tre tidsskeden i förändringsprocessen.

 • 778.
  Andersson, Caroline
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Kartläggning av skidinstruktörers hälsostatus: Generellt förekommande skador inom detta yrke2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Good physical, psychological and social health is pursued both at work and at home. There is no current research into the health of ski instructors despite the physically demanding nature of skiing and high injury rate. The purpose of this study is to map out ski instructors physical and psychological health and see if there are common injuries amongst them. This study is a descriptive and correlating study including a survey of ten questions with self reported data from the instructors. Five ski schools from Sweden participated in the study and 86 surveys got sent out to the ski school directors.

  The result from this study shows that ski instructor´s physical, physiological, well being at work, stress level and self efficacy is good. Fifty-eight percent of the ski instructors got injured while working but they got injured less than the average skier, most common injuries was in

  the knee. It was not possible to perform a correlation analysis between low self efficacy (SE) and increased injury rate due to all instructors rating their SE to seven or higher on a zero to ten scale. This can be counted as high SE. The difference analysis for physical activity and injury rate gave the chi square results: Chi2 = 0,92, df = 1, p > 0,05. Thus the null hypothesis cannot be rejected.

 • 779.
  Andersson, Caroline
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  OLIKA INSAMLINGSMETODERS FÖRMÅGA ATT MÄTA ALKOHOL- OCH TOBAKSKONSUMTION BLAND UNGDOMAR: En kvantitativ studie baserad på undersökningarna Liv & hälsa ung 2017 och ELSA 2016/20172019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Alkohol och tobak är två av riskfaktorer som står bakom flertalet av de icke- smittsamma sjukdomarna som svarar för majoriteten av förtida dödsfall i världen. För att kunna följa utvecklingen av alkohol- och tobakskonsumtion genomförs olika befolkningsundersökningar. Undersökningar för att mäta självrapportering av alkohol- och tobakskonsumtion kan ske på flera olika sätt, exempelvis genom enkät och face-to-face intervju. De olika administrationssätten kan påverka svarsresultatet som en följd av graden av anonymitet.

  Syfte: Studien syftar till att undersöka om skolelevers rapportering gällande deras alkohol- och tobaksanvändning skiljer sig åt mellan anonyma enkätundersökningar och face-to-face intervjuer samt om insamlingsmetoden påverkar sambanden mellan självskattat mående, skoltrivsel och alkohol- samt tobaksanvändning.

  Metod: Studien baseras på tidigare genomförda tvärsnittsstudier med data från ELSA 2016/2017 samt Liv & Hälsa ung 2017 där elever från årskurs 7 på högstadiet i Örebro län inkluderades. Chi2-test och korrelationsanalyser genomfördes.

  Resultat: Rapporterad användning av alkohol och tobak skiljer sig åt beroende på om eleverna besvarat enkäten anonymt eller i face-to-face intervju. Båda insamlingsmetoderna mäter sambandet mellan skoltrivsel och alkohol- och tobaksanvändning, samt självskattad hälsa och alkohol- och tobaksanvändning i svag utsträckning.

  Slutsats: Denna studie bekräftar tidigare studier om att det finns en skillnad i skolelevers rapporterade användning av alkohol och tobak beroende på om undersökningarna genomförs anonymt eller inte. Resultatet stödjer tidigare forskning som visar på en underrapportering av användning vid face-to-face intervjuer jämfört med enkäter.

  Nyckelord: Alkohol, chi2-test, enkätundersökning, korrelation, självskattad hälsa, skoltrivsel, tobak, ungdomar.

 • 780.
  Andersson, Caroline
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Johan, Asmus
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Vad ska vi lära oss idag?: En kvalitativ fallstudie om hur en grundskolelärare i årskurs 3 synliggör, konkretiserar och begripliggör lärandemålen i svenskundervisningen2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna fallstudie undersöker om samt hur lärandemålen i ämnet svenska synliggörs, konkretiseras och begripliggörs av en grundskolelärare i årskurs 3. Metodvalen i föreliggande fallstudie är av kvalitativ karaktär där både observationer och semistrukturerade intervjuer använts. En stegvis deduktiv-induktiv analysmetod har sedan tagits i anspråk för att förstå vårt resultat i förhållande till vår teoretiska bakgrund. Resultatet visar att synliggörande av lärandemål förekommer men inte i den utsträckning som vore önskvärt i förhållande till vad forskningen talar för. 

 • 781.
  Andersson, Caroline
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Schmidinger, Fanny
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Employee Referral Vad driver anställda att rekommendera potentiella medarbetare till en tjänst?: - För företag med rekryteringsbehov.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Problem: In order to create a strong employer brand it requires that the potential employees hold positive associations towards the employer. When this exists, fewer resources are required in order to find the right expertise. A recommendation could be defined as: to speak favourably about something or someone. The importance of employee referrals is vital for the company's employer brand. The results of the use of these types of referral programs in the recruitment process are already known in research. However, the underlying factors and motives for employee referrals and why the employees recommend people in their social networks is not addressed to the same extent in research.

  Purpose: The purpose of this thesis is to examine the underlying factors and motivations held by employees when they recommend people in their social network. The study will analyze how companies employer brand and employee referral program can be developed. Based on the results, suggestions will be given on what should be reviewed in a development of an employee referral program.

  Method: The collected data is of quantitative characteristic and was extracted from a survey, which was sent to ABB employees.

  Results: The study shows that most of the respondents were motivated by a prosocial motivation, as they mainly recommended someone to help an acquaintance, followed by helping the organization. The external motivation was the motivation the respondents were least motivated by, in regards to rewards and that a referral would assist with a strengthening of their position. Barriers and uncertainties among respondents were perceived to some extent when making a referral. For some respondents this was perceived as a factor for not making a referral, however not for most of them. The main barrier experienced was a lack of knowledge about how to make a referral by using digital tools. The main uncertainty was found in the perception that the person who is recommended make a suitable organisation fit. Most respondents experienced that barriers or uncertainties would not prevent them from making a referral. 

 • 782.
  Andersson, Caroline
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Siniaalto, Paulina
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Kommunikation i den svenska skolans engelskundervisning: En studie om klassrumskommunikation i 5 klasser i åk 1-32017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att med utgångspunkt i relevant forskning analysera förekomsten av olika verbala kommunikationsstrategier i några lärares engelskundervisning i 5 utvalda klasser i Sverige, bl.a. för att kunna bidra med fakta som kan inspirera lärare att utveckla sin egen undervisning. Metoden som använts består dels av observationer av engelsklektioner och dels av intervjuer med de undervisande lärarna och har genererat data av kvalitativ och kvantitativ karaktär. Inspirationen till de aspekter av kommunikation som har observerats är hämtad från den så-kallade SETT-modellen som kan hjälpa lärare att själva utveckla sin undervisning genom att den synliggör de interaktionsprocesser som pågår i klassrummet (Walsh, 2013). Resultatet visar att lärarna främst använde sig av det svenska språket i engelskundervisningen och att slutna frågor var den vanligaste förekommande interakturen, dvs. lärarnas sätt att kommunicera med elever, av de totalt 17 interakturstyper som undersökts. Dessutom visar resultatet att lärarna hade en god inställning till att undervisa i ämnet samtidigt som att undervisningen medför vissa utmaningar för dem. Slutligen belyser studien hur SETT-modellen ytterligare kan utvecklas, anpassas och användas i den svenska skolan och dess engelskundervisning. 

 • 783.
  Andersson, Catarina
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Larsson, Elin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  En bricka i spelet - med livet som insats: En kvalitativ intervjustudie om spelmissbrukares upplevelser2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Gambling with money comes in different forms and have become a part of many people's everyday lives, unfortunately not everyone can handle the game. Compulsive gambling affects the person who has a constant search for money and playing time, that gives consequences and feelings that are difficult to manage. The addiction affects people in the environment as employers, friends, family, children and others who all become part of an addiction. This qualitative study intends to study how a person enters a gambling addiction, how the person maintains a life as a compulsive gambler and how the person enter the abuse. Our purpose of the study is to gain a deeper understanding and to identify what emotions the addiction brings. We have conducted in-depth interviews with eight people and the interpretation and analysis has been hermeneutic. Through our analysis seven themes have been distinguished interest in the game at an early age, entry into gambling addiction, anxiety, guilt and shame, escapism, changes in the identity and behavior, relationships and interactions and finally strategies. We have taken note of the arrest of eight stories and found that compulsive gambling entails serious consequences for the individual but also for people in the surroundings. Compulsive gambling is important to highlight and promote in the community as it is a growing problem that affects many and it is often a hidden addiction.

 • 784.
  Andersson, Cecilia
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Kroppen under konstruktion: En kvalitativ textanalys av individers identitetskonstruktion och framställandet av kroppen på träningsbloggar.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats avsåg att analysera och göra en fördjupning i hur bloggare konstruerar sin identitet på träningsbloggar i Sverige samt hur de väljer att framställa sina kroppar. Frågeställningarna har utgått från att undersöka hur bloggskribenterna väljer att konstruera sin identitet samt om det föreligger skillnader respektive likheter i mäns och kvinnors konstruktioner. Tidigare forskning representerar teman som innefattar att blogga om hälsa vs skönhet, över/underordning samt media vs skapandet av den ideala kroppen. Metoden som användes var diskursanalys med inriktning diskursiv psykologi och textanalys. Det empiriska materialet baseras på träningsbloggar som drivs av dagligt aktiva bloggskribenter. Dessa bloggtexter har analyserats utifrån socialkonstruktionism samt Robert Connells teori om konstruktionism. Uppsatsen avslutas med en diskussion kring om frågeställningarna blivit besvarade och vad resultatet visade.

 • 785.
  Andersson, Cecilia
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lödesjö, Lotta
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Några förskollärares bemötande till mångkulturella föräldrar.2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 786.
  Andersson, Charlotte
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Linnakallio, Caroline
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
   Basstation-FUMO 32013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 787.
  Andersson, Christoffer
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation.
  Cozza, Michela
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation.
  Crevani, Lucia
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation.
  Schunnesson, Jonathan
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation.
  Infrastructuring for remote night monitoring: Frictions in striving for transparency when digitalising care service2018In: Proceedings of the 16th European Conference on Computer-Supported Cooperative Work: Exploratory Papers, Reports of the European Society for Socially Embedded Technologies, 2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The question of how to organise for the introduction of a new service involving the interaction of humans and technologies is both crucial and challenging. Convergence between the community of practice using the technology and the design of the technology is crucial for the technology to become meaningful and usable. While processes of convergence are challenging in themselves, they become more complex if several communities of practice are going to use and collaborate around/through the technology. The co-presence of different communities of practice is a common situation when delivering public welfare services. In particular, the development of welfare technology is a context rich in potential frictions, making convergence challenging. By mobilising the concept of transparency, we analyse the process of implementation of remote night monitoring and highlight how transparency is related to different aspects. Such analysis reveals that processes of convergence are related in this context not only to frictions shared with other settings, but also to specific frictions related to matters of concern in welfare services. This leads us to discuss whether digitalised care services can be argued as still having a human side or not.

 • 788.
  Andersson, Cornelia
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Lindström, Karin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Tre fysioterapeutiska behandlingsmetoder vid Generaliserad ångest (GAD): En systematisk litteraturstudie av fysisk aktivitet, mindfulness & basal kroppskännedom samt hur teorin stress & coping har tillämpats i sammanhanget2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 789.
  Andersson, Daniel
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Den didaktiska demokratin & rättvisan: En intervjuundersökning av samhällskunskapslärares föreställningar om demokrati och rättvisa i skola och undervisning2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka lärares föreställningar om den didaktiska demokratin och rättvisan (vilket i mångt och mycket i uppsatsen ses som lärares föreställningar om en demokratisk och rättvis undervisning) – sett utifrån ett antal enskilda samhällskunskapslärares perspektiv. Frågeställningarna är konstruerade med tre didaktiska huvudfrågor i fokus – vad, varför och hur – som sedan sammanfogats med begreppen demokrati och rättvisa. Didaktisk demokrati och rättvisa är alltså två egna konstruerade begrepp som har sin grund i didaktiskt teoretiska frågor och som i uppsatsen undersöks empiriskt i syfte och frågeställningar. Undersökningen utfördes i form av en intervjustudie där lärare i samhällskunskap som undervisar i årskurs 6-9 intervjuades. Analysen gjordes med en fenomenografisk ansats, där kategorier som definierade fenomenet i fråga plockades fram. Lärarnas föreställningar kring den didaktiska demokratin kännetecknades av en styrning av yttre strukturer såsom styrdokument och tidsbrist. Föreställningarna var vidare antingen förknippade med den praktiska vardagen eller inriktade på framtiden där elevens kommande roll som medborgare var i fokus. Man pekade också bland annat på att en fungerande relation mellan lärare och elev var en viktig faktor för att uppnå en didaktisk demokrati. Lärarnas föreställningar om den didaktiska rättvisan var även de fokuserade på yttre strukturer. Det fanns vidare två motsatta uppfattningar där rättvisa dels sågs som något som sker i en unik situation, dels att rättvisa är något som kan nås retroaktivt. Man ansåg också att en didaktisk rättvisa väldigt mycket är förknippat med att hjälpa elever som upplevs som svagare. Slutsatser som bland annat drogs var att alla tre stora samhälleliga demokratiideal – representativ demokrati, deltagardemokrati och deliberativ demokrati – gick att finna och att detta kunde härledas till läroplanen Lpo 94. Läroplanen kan bidra med en splittrad demokratibild i undervisningen, i form av en yttre press på lärarna med tidsbrist som följd. Vidare när det gäller den didaktiska rättvisan visade det sig finnas en motsättning i föreställningarna mellan individen och gruppen, där det är den svage individen som sätts i fokus, ibland på kostnad av övriga individer. Tidsbrist gör emellertid att även de svaga eleverna ibland inte hinns med och en generell och kollektiv undervisning ses då som ett alternativ för att alla i alla fall ska få ut någonting av värde under lektionerna.

 • 790.
  Andersson, Daniel
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Energiuppföljning av verkligt energibehov kontra beräknat för Hälleborgsäldreboende: Sveriges modernaste äldreboende2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In order to reach the 20/20 goals (meaning 20% lower energy consumption until 2020) the energy requirements on buildings must get tougher and tougher. The city of Västerås has from year 2011 set its own energy requirements on all sold estates to 60 kWh/(m2,year). When the city needed to build the new Hälleborgs elderly care center, their aim was to reach this limited energy consumption. Soon, during the planning stage, they changed this requirement to 70 kWh/(m2,year) weighted energy. The reason for this was because they were using two heating systems, one was a electric heat pump and the second was district heating.

  Because of higher average age in the society, the need for more elderly care centers arise even in Västerås. In the spring 2015 Hälleborgs elderly care center was completed and occupied. 2 year after the building was complete, the contractor has to do an energy monitoring and see if the goal 70 kWh/m2 is reached.

  In this bachelor thesis all information will be tested and the aim is to try to make a energy monitoring and figure out what needs to be done to be able to performe the energy monitoring 2017.

  During the work the biggest problem has been to get the right information. The system that should keep all the measured data (Momentum) was found not to have the connection to the building. When we try to pick the data by hand from the building it was not complete.

  So the conclusion is that the building is not ready to energy monitoring jet. This is because the building needs more time to be stable and adjust the technical systems. It also needs more points of energy measurments and flowmeters in order to get the heating water consumption.

  In the electric system first the net owners energy meter is installed, then the building has own meters at each electric central to separate customers consumption from building consumption. When groups of energy is summarized, it is just half of the net owners consumption. This is because some of the energy in the building is not registered. One of the electric energy’s that not is registered is the commercial kitchen, but the difference is to big that it need to be evaluated what’s missed.

 • 791.
  Andersson, Daniel
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering. Mälardalen University.
  Innovation i allmänhetens tjänst: Effektiva innovationsprocesser i ett offentligt bolag2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The public sector in Sweden should, according to a rapport from the European central bank system (ECBS) in 2003, be able to keep the same quality with only half the economic resources. New ways that could raise value and reducing expenses in the Swedish public sector are therefore much needed. Innovative processes are suggested to be important for the public sector to find new andmore efficient methods of work. In this research the innovation process in a public corporation is reviewed with an intention to give suggestions of work methods that could improve the corporation’s efficiency. The following questions have guided the research: What characterize efficient innovation processes? How can efficient innovations processes help value to a publiccorporation? How can the public corporation work for more efficient innovation processes in their business?The purpose of this research is to develop suggestions for work methods that will help to improve the efficiency of the public corporation´s innovation processes.In this research a qualitative method is used in form of semi structured interviews with four employees in a public corporation in Sweden, two co‐workers, one executive and one CEO. The interviews were aimed to give a description of the present innovation processes in the corporation. The empiric data was analyzed from a theoretic point of view and set out to give suggestions for work methods that will help to improve the efficiency of the corporation´s innovation processes.Efficient innovation processes can vary from one organization to another. There is not one process that is more efficient than other processes and the innovation process have to be suited for the specific organization. A more efficient innovation process in the public corporation in this study can mean possibilities for a competitive business environment which gives job opportunities and an economic growth in the region. The public corporation in this study has flaws in their idea generating activities and in their continuous evaluation. It is primarily cultural obstacles that affect the innovation processes negative. The public corporation also needs routines for external and internalenvironment monitoring and for managing information.

 • 792.
  Andersson, Daniel
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Innovativt ledarskap: Ledarskap ur ett innovationsperspektiv i den offentliga sektorn2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Problem. With the Swedish public sectors problem with efficiency in mind, several reforms have beeninitiated during the last decades. These reforms go, in academic contexts, under the name“New public management”. The reforms have resulted in, among other things, an increasedcompetition, privatization and goal-orientation in the public sector. These new conditionshave changed the public leadership challenge and demand an increased focus on innovation todecrease costs and increase value as a central aspect of the Swedish public leadership.

  Purpose. The purpose for this research has been to examine the conditions for innovation in a publicorganization and how the leadership can improve the organizational innovativeness.

  Method. This research does not aim to measure the innovativeness in a public organization, instead itfocuses on understanding the condition for innovation and how the leadership can affect theorganizational innovativeness. Hence, it is motivated that I use a qualitative approach in theresearch process. Semi structured interviews and precedent research are being used as afoundation for the results and recommendations given.

  Conclusion. The leadership’s opportunities to improve the organizational innovativeness depend on anumber of independent organizational variables and the adaption of the variables to oneanother and the system as a whole. Leadership includes both the formal boss and the coworkerin a relationship that ought to be characterizing by reciprocity and cooperation. Bothmanagement and leadership are vital competences for the formal boss as both structure andculture must support each other. The conditions for organizational innovativeness improve ifthe organization has a structure and a culture that enhances: transboundary cooperation, spaceand energy for creative activities, a common context that contributes to an organizationalidentity and motivation and competence and organizational learning. The examinedorganization needs to decentralize the right to make decisions, improve the openness of theculture, and strengthen the organizational identity and audit structures in purpose to facilitatetransboundary cooperation.

 • 793.
  Andersson, Daniel
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Karlsson, Martin
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Investigation of the Effects of Introducing Hydrodynamic Parameters into a Kinetic Biomass Gasification Model for a Bubbling Fluidized Bed2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Biomass is an alternative to fossil fuels that has a lower impact on the environment and is thus of great interest to replace fossil fuels for energy production. There are several technologies to convert the stored energy in biomass into useful energy and this thesis focuses on the process of gasification. The purpose of this thesis is to investigate how the prediction accuracy of gas composition in a kinetic model for fluidized bed gasifier is affected when hydrodynamic parameters are introduced into the model. Two fluidized bed gasifier models has therefore been set up in order to evaluate the affects: one model which only considers the kinetics of a gasifier and a second model which includes both the kinetics and the hydrodynamic parameters for a bubbling fluidized bed. The kinetic model is represented by an already existing kinetic model that is originally derived for a downdraft gasifier which has quite similar biomass gasification processes as fluidized bed gasifiers. Gas residence time differs between the two gasifier types and the model has thus been calibrated by introducing a time correction factor in order to use it for fluidized bed gasifiers and get optimum results.

  Two sets of experimental data were used for comparison between the two models. The models were compared by comparing the results of the predicted gas composition yield and the amount of unreacted carbon after the reactor at various equivalence ratios (ER).

  The result shows that the model that only considers reaction kinetics yields best agreement with the experimental data that have been used. One reasons as to why the kinetic model gives a better prediction of gas composition is due to the fact that there are higher reactant concentrations available for chemical reactions in the kinetic, in comparison to the combined model. Less reactant concentrations in the combined model is a result of the bed in the combined model consisting of two phases, according to the two-phase theory of fluidization that have been adapted. Both phases contain gases but the bubble phase is considered solid free, chemical reactions occur therefore only in the emulsion phase since the kinetic model is based on gas-solid reactions. The model that only contains reaction kinetics considers only one phase and all concentrations are available for chemical reactions. Higher char conversion is thus achieved in the model that only contains reaction kinetics and higher gas concentrations are produced. 

 • 794.
  Andersson, Daniel
  et al.
  Mälardalen University, Department of Innovation, Design and Product Development. Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Tholén, Fredrik
  Mälardalen University, Department of Innovation, Design and Product Development.
  Styrkan i OEE som arbetsmetod2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The E-department at GETRAG All Wheel Drive in Köping have problems with the efficiency on parts of their production equipment. The equipment with the most significant efficiency problems are four automated multifunctional production cells that produces housing for rear drive units. The major part of the problem is the large amount of small stops that causes the low efficiency.

  The department already worked with logging of interruptions and efficiency calculations before this project started. However this work was not done to the extent considered necessary for a systematic follow-up of the interruptions.

  The aim of this paper is to point out a more effective and systematic way to work with logging of interruptions and the follow-up. In addition the equipment were studied with a method for efficiency calculation that – if used properly- is a more powerful and a visually better method than the one used by the company today.

  As the initial current state analysis of the equipment was made a lack of documented knowledge about the equipment was discovered. In addition the efficiency appeared to be lower than the companies previously presented figures.

  With the help of new methods for logging of interruptions and a deeper failure analysis the production equipment were studied for ten weeks. These studies showed that the department have big opportunities to a more effective and more profitable production. This can be done by reducing the chronicle interruptions through a more systematic work with continuous improvements.

  On the basis of the performed studies and the theoretical references a new working method that is based on the commitment of all employees is presented. This method can be used by the E-department to work with continuous improvements in a more systematic way than today.

 • 795.
  Andersson, Daniel
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Österman, Martin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Värdegrund som styrmekanism: En fallstudie om en kommunförvaltnings värdegrundsarbete2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En tillitsbaserad styrprincip efterfrågar värderingsdrivna organisationer som kan nyttja organisatoriska värdegrunder som styrmekanismer. Frågeställningar behandlade förhållandet mellan organisatorisk värdegrund i relation till organisationsidentifikation, professionell värdegrund och praktiserad värdegrund. En fallstudie tematiserades utifrån 11 intervjuer med enhetschefer och medarbetare från en kommunförvaltning. Utifrån frågeställningarna genererades tillhörande teman. Samstämmigheten med professionell värdegrund relaterade till temana gemensam grundsyn och tydlighet. Med praktiserad värdegrund till temana styrmekanism, konkretisering, samverkan och förut­sättningar. Förhållandet till organisationsidentifikation gav temana närhet, öppenhet, värdekongruens, tydlighet och rykte. Resultatet visade på upplevd samstämmighet mellan den organisatoriska värdegrunden och den professionella samt praktiserade värdegrunden med några avvikelser.  Den organisatoriska värdegrunden hade en del i identifikationsprocessen. Studien kan utveckla förståelsen om värde­grundens roll i identifikationsprocessen samt bidra till att organisationer som ämnar att bedriva värderingsstyrning ges en inblick i ett värdegrundsarbete och påverkande faktorer. Värdegrund kan användas som verktyg vid rekrytering och marknadsföring för att locka individer med önskvärda professionella värderingar.

 • 796.
  Andersson, Denise
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Hribar, Natalia
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Vård av närstående som haft stroke: En systematisk litteraturstudie om anhörigas upplevelser2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: In Sweden, the patients who have suffered a stroke account for a significant amount of cases in the somatic care. Seen from an international perspective, stroke is considered to be one of the prime reasons for incapacitation. Patients can experience both physical and psychological changes which generally become more manageable with support from relatives. Nurses have a vital responsibility for the patients’ care and an important role in the healthcare team. Problem: Nurses are experiencing difficulties in making the relatives involved in the patient’s healthcare and to develop a sustainable care plan which can proceed at home. Aim: To describe the care experiences of the stroke patient’s relatives. Method: A literature review with a descriptive analysis. Results: The relatives experienced a challenge in providing care when the responsibility suddenly came and brought great changes. A constant worry and fear were present and family relationships were altered. As time progressed, the relatives felt that they could gain control of the changed life situation and find meaning. Conclusion: To create enhanced participation, the healthcare plan needs to be designed in an early stage together with the relatives. The responsibility of the care needs to be allocated to the relatives on the basis of their ability and in a slow pace. 

 • 797.
  Andersson Dimberg, Nina
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Wahlqvist Jung, Emilia
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Undervisning i förskolan: ”…och då är det ju liksom upp till mig att fånga dom här situationerna och synliggöra det här för barnen. Jag har en jätteviktig roll i undervisningen”.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur åtta verksamma förskollärare uppfattar och beskriver undervisning i förskolan. Vi har utfört en kvalitativ studie och med hjälp av semistrukturerade intervjuer samlat in vårt material. Resultatet visar bland annat att undervisning främst definieras som kommunikation och samspel med barnen samt att olika ramfaktorer såsom gruppstorlek, personalens kompetens och tid för planering anses påverka undervisningen. Vidare kan utläsas att undervisning ibland tenderar att förväxlas med lärande. I resultatet beskrivs olika situationer i förskolan där undervisningen kommer till uttryck. Dock kan slutsatsen dras att undervisning i en förskolekontext är komplex och att den bör fortsätta reflekteras och diskuteras för att möjligtvis sträva mot en samsyn av främst definitionen av undervisning så att den inte förväxlas med lärande.

 • 798.
  Andersson, Edvin
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Dataöverföring av skilda datatyper på gemensam länk via multiplexing2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  When transferring different data types between two sites, they have historically been transferred on separate infrastructures; analog signals separately, and digital data separately. Within the aviation industry, both these data types are still handled today, as transition from analog voice data to digital voice data takes time. To simplify the infrastructure, it is desirable to send all data on the same medium. Time Division Multiplexing (TDM) makes this possible and has been studied with focus on robustness and performance. The study has focused on how TDM devices should be configured with respect to Ethernet frame size to fully utilize link capacity. Theoretical reasoning has been validated by experimental data performed on TDM devices coupled with a fiber link. The number of lost frames for the system has been measured while varying data rates. This was repeated for several Ethernet frame sizes. Smaller frame sizes showed a higher possible transfer rate before data loss was recorded. This shows coherence between theory and experiments. Larger frame sizes were less good at filling the TDM time slots, causing data buffer on the device to overflow faster than for smaller frame sizes. This created data loss in the system. Other factors, such as overhead and payload, implies that the frame size should be chosen by application. Smaller data volumes that are sent frequently have an advantage when using smaller frame sizes, while when handling largeramounts of data that need to be transmitted quickly, it is more efficient to use larger frame sizes

 • 799.
  Andersson, Elin
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Lindelöf, Linnéa
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Unga mödrars inställning till amning: Plan för tänkt kvalitativ intervjustudie2017Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 800.
  Andersson, Elisabeth C
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Begreppet värde i en utvärdering - värt att belysa?2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att belysa begreppen utvärdering och värde i utvärderingar kopplade till offentlig verksamhet. Forskningsfrågan lyder: Vilken betydelse tillskriver tjänstemän och politiker begreppen utvärdering och värde vid utvärdering inom offentlig verksamhet? Forsk­ningsfrågan har brutits ned i tre frågeställningar: Vilka uppfattningar finns om begreppet ut­värdering? Vilka uppfatt­ningar finns om begreppet värde i en utvärdering? Vilken med­veten­het finns hos mottagaren av en utvärdering att se till bakomliggande faktorer?

   

  Uppsatsens metod är en triangulering sammansatt av kvalitativa och kvantitativa forsknings­strategier samt utgången från ett ideografiskt angreppssätt. Tre studier är genomförda; två öppna intervjustudier och en enkätstudie. Tolkningen av intervjustudierna har genomförts via hermeneutisk ansats och analysen i enkätstudien har genomförts genom rangordning i ett da­torbaserat statistikprogram. Respondenter är politiker och tjänstemän som arbetar inom barn- och skolförvaltningen i kommuner i två län. 

   

  Resultatet visar att respondenterna har en insikt om att utvärdering ses allsidigt utifrån olika synsätt om teorier och modeller. Termer som kan sättas i samband med utvärdering är nog­grannhet och bedömning. Flertalet anser att det finns mer eller mindre uttalade krav på att utvärderingar bör genomföras i kommunerna. I svaren återkommer också benämningar såsom beskriv­ning, definition och förklaring som återfinns i teorisammanhang tillika med att sam­manställa fakta och att skapa ordning i uppgifter. Respondenternas svar beträffande begreppet värde är lite mer diffust. Det går inte av resultatet att se om värdebegreppet anses som något specifikt att beakta i en utvärdering. Respon­denterna ser sig dock som professionella yrkesut­övare och anser därmed att de har kompe­tens att se till bakomliggande faktorers betydelse när de får en utvärdering i sin hand. I resultatet ses också ekonomin som ett viktigt kriterium att ta hänsyn till. Samtidigt finns en vilja att sätta den enskilda människan i fokus. De två sist­nämnda anspråken kan ibland stå i ett motsatsförhållande men det främsta målet med kom­munens verksamhet, enligt respondenterna, bör vara att ge varje individ trygghet.

13141516171819 751 - 800 of 21691
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf