mdh.sePublications
Change search
Refine search result
1011121314 601 - 650 of 687
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 601.
  Svärdskog, Charlotte
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Rädsla och ångest i samband med utmattningssyndrom: Åtta berättelser ur ett inifrånperspektiv2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Stressrelaterad ohälsa återfinns bland de vanligaste orsakerna till sjukfrånvaro i Sverige enligt statistik 2009. För att namnge stressrelaterad ohälsa används bl a utbrändhet, utmattningssyndrom och utmattningsdepression. Den förstnämnda benämningen anses som en olämplig felaktigt förmedlande direktöversättning ifrån det engelska ordet burnout medan den andra och tredje benämningen används och fungerar som erkända begrepp. Det utmattade tillståndet innebär en mängd fysiologiska och psykiska besvär däribland den basala emotionen rädsla och komplexa emotionen ångest. Syftet med undersökningen var att djupstudera dessa emotioner i samband med utmattningssyndrom. I undersökningen deltog 8 personer med erfarenhet av fenomenet. Skriftligen beskrivna svar bearbetades och analyserades enligt metoden meningskoncentrering. I resultatet redovisas fysiologiska och psykiska upplevelser i samband med rädsla och ångest samt tankar och beteenden som upplevdes föregå och/eller förvärra rädslan och ångesten. Upplevelserna kännetecknades av mångfald och gemensamhet där djupgående beskrivningar kan bidra till en ökad kunskap och förståelse samt utgöra en grund för identifiering. Rädslan och ångesten utgör en del i en upplevd komplex problematik kring utmattningssyndrom .

 • 602.
  Säholm, Sara
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Lika men olika: Ett experiment om empati för brottslingar2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Empati har definierats som ett sätt att förstå andras känslor. Forskning visar faktorer som ökar denna förmåga, dock finns kunskapsluckor. Syftet var att undersöka om människor empatiserar olika med individer med ett känt kriminellt förflutet jämfört med de utan. Deltagare var 218 högskolestudenter från Mellansverige. Undersökningen bestod av berättelser där huvudkaraktären antingen var tidigare kriminell som begått vålds- eller skattebrott, eller icke-kriminell och befann sig i en svår eller lindrig situation. Deltagarna fick fylla i Batsons empatiskala, samt då huvudkaraktären var kriminell, svara på om de själva varit brottsoffer. Resultatet visade en huvudeffekt av brott, då våldsbrottslingen i en lindrig situation väckte minst empati. Mest empati fick skattebrottslingen kombinerat med svår situation. Resultaten kan visa en del av problematiken då tidigare kriminella integreras ska i samhället och möter motstånd. Kanske kan förövaren inte ses som ett offer för de individer som själva utsatts för brott.

 • 603.
  Södergren, Marika
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Hur stödjer vuxenpsykiatrin barn till psykiskt sjuka?2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Children of mentally ill parents have a higher risk to develop psychiatric problems but this risk can be reduced by protective factors. In recent years children of mentally ill have received more attention within adult psychiatry. The Beardslee family intervention has been implemented in Sweden since 2008. This study examines how adult psychiatry supports children of mentally ill, with focusing specifically on this intervention.  Ten professionals, educated in the intervention, from seven psychiatric hospitals in Stockholm, were interviewed and data analyzed abductive. Children's reactions and needs was shown to be influenced by the parenting skills and factors of risk and protection within the child, the environment and the situation. The intervention was perceived as a way of paying attention to the child and to create a dialogue within the family. At the same time the participants experienced a lack of knowledge about how to communicate with children. In order to support children cooperation with child psychiatry is required. No policy of how to handle children was available at the hospital units and the participation of children is considered to be low. Prevention may decrease the risk factors but there must also be a focus on increasing the possibility for the child to cope with the everyday situation. This situation may also change depending on circumstances and over time.

 • 604.
  Södergren, Marika
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Strokepatienters barn ur den neurologiska rehabiliteringens perspektiv2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Stroke innebär ofta fysiska, kognitiva och beteendemässiga funktionsnedsättningar som påverkar både den drabbade och dennes familj. Tonåringar, speciellt flickor, anses ha störst risk att utveckla emotionella problem när föräldern blivit sjuk. Förälderns stöd till barnet är väsentligt men även sjukvårdspersonalens. I denna studie undersöktes hur barn uppmärksammas till strokedrabbade föräldrar samt vilket stöd som erbjuds. Fem överläkare och fem sjuksköterskor på en neurologisk rehabiliteringsklinik i Mellansverige intervjuades. Materialet analyserades induktivt genom meningskoncentrering. Det framkom att stödet som ges är situationsberoende, inget strukturerat stöd för barn finns och generellt ses anhöriga som resurser. Ett bra anhörigbemötande ska erbjudas men barnomhändertagandet borde bli bättre. Ökade kunskaper efterfrågades för att kunna stödja barn i kris. En mer familjecentrerad sjukvård behövs för att man ska kunna uppmärksamma barns behov vid förälderns sjukdom.

 • 605.
  Tafvelin, Susanne
  et al.
  Umeå Universitet, Sweden.
  von Thiele Schwarz, Ulrica
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Hasson, Henna
  Karolinska Institutet, Sweden.
  In agreement? Leader-team perceptual distance in organizational learning affects work performance2017In: Journal of Business Research, ISSN 0148-2963, E-ISSN 1873-7978, Vol. 75, p. 1-7Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Leaders and their teams often differ in their perceptions of organizational issues, which have been suggested to influence both employee well-being and performance. The present study examined leader-team perceptual distance regarding organizational learning and its consequences for employee work performance. Sixty-eight leaders and their teams from the Swedish forest industry participated in the study. Polynomial regression with response surface analyses revealed that the perceptual distance between leaders and their teams regarding organizational learning was related to lowered work performance, beyond the influence of employee ratings alone. The analyses also indicated that work performance tended to decrease when the leader rated organizational learning as higher than the team. Our findings suggest that it is important for organizations to minimize the perceptual distance between the leaders and their teams and that further research on the construct of leader-team perceptual distance is warranted.

 • 606.
  Taki, Venos
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Coskun, Gabriella
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Self-efficacy hos elever i gymnasieskolan och hur lärare arbetar för att stärkaself-efficacy2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Self-efficacy innefattar tilltro till sin egen förmåga och är ett av de mål som gymnasieskolor arbetar för. En enkätundersökning med hundrafemtio gymnasieelever utfördes med syfte att se hur dessa uppfattar sin egen tro på sin förmåga inom två olika gymnasieprogram utifrån fyra informationskällor. Även fyra intervjuer med lärare genomfördes för att ta reda på hur de arbetar för att öka elevernas tro på sin förmåga. Resultatet utifrån enkätundersökningen visade att eleverna i båda programmen hade hög self-efficacy samt att elever inom naturprogrammet upplevde att tidigare erfarenheter ökar deras self-efficacy. Eleverna inom byggprogrammet upplevde däremot att fysiska och emotionella tillstånd ökar deras self-efficacy. Intervjuundersökningen visade att lärarna genom uppmuntran stöder elevernas self-efficacy. Resultatet stämde till viss del med tidigare forskning.

 • 607.
  Talajic, Jasminka
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Det är inte hur man har det utan hur man tar det: Påverkar graden av KASAM vår värdering av negativa livshändelser?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det salutogena perspektivet har betydelse för hur vi kan hantera den stress som upplevelse av negativa livshändelser kan innebära. Känslan av sammanhang har en direkt positiv effekt på den upplevda hälsan och reducerar stress, ångest, hopplöshet och depression. Syftet med studien var att undersöka huruvida personer med hög KASAM värderar negativa händelser mer positivt än personer med låg KASAM. En kvantitativ studie genomfördes och data analyserades med en tvåvägs variansanalys för oberoende mätningar. Studien resulterade i slutsatsen att det inte finns något signifikant resultat av sambandet mellan graden av KASAM och upplevelsen av negativa livshändelser. Vidare undersöktes huruvida det fanns några könsskillnader avseende upplevelsen av negativa händelser. Resultatet av studien visade inte på någon signifikant skillnad i upplevelsen av negativa händelser mellan de med låg KASAM och de med hög KASAM på samma sätt som mellan män och kvinnor. Det är tänkbart att dessa skillnader inte beror på kön utan hur personligheten och tidigare livserfarenheter ser ut.

 • 608.
  Tallskog, Hanna
  et al.
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Tengman, Ida
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Partnerkännedom, välmående och ideal i parrelationer: En studie baserad på personlighetsegenskaper2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Påståendet om att ju längre ett förhållande fortgår, desto bättre lär individerna i relationen känna varandra, är ett logiskt antagande. Forskning visar att vissa personlighetsegenskaper är mer önskvärda än andra hos en potentiell partner och att dessa egenskaper och attribut skiljer sig beroende på om ett par känt varandra lång eller kort tid. En enkätstudie genomfördes bland trettiotre par. Deltagarna uppmanades att skatta självbild, jagideal, partnerbild samt partnerideal genom att rangordna 15 personlighetsegenskaper. Resultatet visade att individer tenderar att känna sin partner sämre i förhållanden som varat i fem till nio år i jämförelse med par som varit tillsammans kortare eller längre. Egenskaperna ärlig, pålitlig och omtänksam tenderar att vara de tre viktigaste personlighetsegenskaperna beträffande självbilder och ideal i relationer.

 • 609.
  Tallstig, Johanna
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Gymnasieelevers subjektiva välbefinnande: Vilken betydelse har kön, självkänsla och livskvalitet?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Subjektivt välbefinnande är en del av den positiva psykologin och utgår ifrån människors subjektiva bedömning av hur nöjda de är med sitt liv. Forskning inom området har visat att god livskvalitet har betydelse för högre grad subjektivt välbefinnande och andra studier relaterar till betydelsen av bra självkänsla. Studien undersökte hur gymnasieelevers kön, självkänsla och livskvalitet står i relation till subjektiva välbefinnandet. 92 elever deltog, varav 44 var män. Enkäten bestod av The PANAS scale, Satisfaction With Life Scale, The Self-esteem scale och Life Satisfaction Questionnaire. Databearbetningen genomfördes i form av korrelationer och regressionsanalys. Resultaten för studien fann stöd för att självkänsla och livskvalitet har en signifikant relation till subjektivt välbefinnande. Kön saknade signifikant samband. Styrkor med studien var att alla skalor som användes är väletablerade mätinstrument och det var jämn fördelningen mellan kvinnor och män. Svagheter var främst deltagarantalet och skevheten i ålder.

 • 610.
  Tehyrell, Jasmine
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Överrensstämmelsen mellan chefers uppfattning om värderingar och behov i arbetslivet och tidigare forskning2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 611.
  Thunberg, Sandra
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Modin, Sara
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Yrkesstolthet och organisationsidentifiering i ett mansdominerat företag: Manliga och kvinnliga chefers perspektiv2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 612.
  Thunström, Hanna
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Den villkorliga självkänslans relation till self-efficacy2007Student thesis
  Abstract [en]

  A self-esteem that is contingent on affirmation from others leaves the individual psychologically vulnerable. A contingent self-esteem has been shown to be either relationship or competence based. The aim of the current study was to examine the relationship between relationship based self-esteem, competence based self-esteem, the under dimensions of those, and self-efficacy. Questionnaires were handed out to 69 university students. The results indicated that competence based self-esteem predicted a significantly low self-efficacy. Only some of the under dimensions were significant predictors. The vulnerability of the contingent self-esteem is discussed in the light of the findings.

 • 613.
  Tielinen, Markus
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att bli utsatt för brott2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning visar att brottsoffer påverkas i olika avseenden, de löper bland annat risk att utveckla post-traumatiskt stressyndrom och egentlig depression. Det sociala stödet har visat sig betydelsefullt för brottsoffers återhämtning. Den här studien har studerat hur personer som blivit utsatta för ett av tre specifika typer av brott påverkats av händelsen samt betydelsen av deras sociala stöd. Totalt åtta personer mellan åldrarna 25-75 med varierande sysselsättning deltog i studien. Hälften av deltagarna var kvinnor. Datainsamlingen skedde via intervjuer. Gemensamt för alla brottstyperna var upplevelsen av (1) att vara ekonomiskt drabbad, (2) påverkad psykiskt, (3) otrygghet och (4) bristande stöd från samhället. Speciellt framträdande vid personrån var dessutom ångest och rädsla, vid inbrott utanför hemmet ilska och tanken att det bara handlar om ersättbara föremål och vid inbrott i hemmet oro och tanken att det handlar om oersättliga föremål. Resultatet överensstämmer med tidigare forskning, dock framkom även tidigare oupptäckta komponenter. 

 • 614.
  Tikkanen, Sofia
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Who´s who?: Kreativitet, personlighet och att arbeta kreativt2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle blir kreativitet och nytänkande allt viktigare för företags överlevnad och konkurrenskraft. Därmed har även behovet av kreativa personer på arbetsplatsen ökat. Studiens syfte var att undersöka om kreativitet, genom Runcos ideational scale, kunde kopplas till något personlighetsdrag i Big Five samt till hur pass kreativt en person arbetar. Detta undersöktes genom en enkät med 66 frågor i 3 delar. Enkäten lämnades ut i både pappersform och som webenkät till ett stort antal företag. Resultaten av totalt 152 enkäter, som analyserades med hjälp av korrelationer och regressioner, bekräftade alla hypoteser utom en; samvetsgrannhet har en negativ korrelation med kreativitet. Även oväntade kopplingar kunde dras, såsom att det fanns en positiv korrelation mellan vänlighet och hur pass kreativt en person arbetar. Studien resulterade i slutsatsen att vissa personlighetsdrag har betydelse för hur kreativ en person är samt hur pass kreativt en person arbetar.

 • 615.
  Tikkanen, Sofia
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Who´s who?: Kreativitet, personlighet och att arbeta kreativt2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle blir kreativitet och nytänkande allt viktigare för

  företags överlevnad och konkurrenskraft. Därmed har även behovet av

  kreativa personer på arbetsplatsen ökat. Studiens syfte var att

  undersöka om kreativitet, genom Runcos ideational scale, kunde

  kopplas till något personlighetsdrag i Big Five samt till hur pass

  kreativt en person arbetar. Detta undersöktes genom en enkät med 66

  frågor i 3 delar. Enkäten lämnades ut i både pappersform och som

  webenkät till ett stort antal företag. Resultaten av totalt 152 enkäter,

  som analyserades med hjälp av korrelationer och regressioner,

  bekräftade alla hypoteser utom en; samvetsgrannhet har en negativ

  korrelation med kreativitet. Även oväntade kopplingar kunde dras,

  såsom att det fanns en positiv korrelation mellan vänlighet och hur

  pass kreativt en person arbetar. Studien resulterade i slutsatsen att

  vissa personlighetsdrag har betydelse för hur kreativ en person är samt

  hur pass kreativt en person arbetar.

 • 616.
  Tingström, Emma
  et al.
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Lewin, Lisa
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Vi blir alltid en blandning: Om förbindelsen mellan personlig och etnisk identitet2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverige är ett mångkulturellt land och forskningsområdet kring hur det är att leva med två kulturer är viktig att belysa. Denna studies fokus riktas mot hur unga vuxna upplever kopplingen mellan den personliga och etniska identiteten. En kvalitativ undersökning genomfördes med 16 intervjuer. Respondenterna levde i den svenska samt en utomeuropeisk kultur. Resultatet visade att deltagarna upplever sig som en blandning av de två erfarna kulturerna och att den etniska identiteten upplevs som stark. Svårigheter hos deltagarna låg i den personliga identiteten som påverkas av att ha en etnisk identitet. Den personliga identiteten var vacklande bland annat på grund av en svår anpassningsprocess till båda kulturer. Studien bidrar framförallt med fördjupade kunskaper om den personliga identiteten.

 • 617.
  Tirkkonen, Emilia
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Mindre upplevd stress hos djurägare än icke-djurägare2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Stress innefattar händelser i miljön, fysiologiska reaktioner och psykosociala processer. Socialt stöd och händelser som upplevs vara positiva kan fungera som stressbuffrar. Sällskapsdjur framkallar positiva känslor och reducerar situationsbundna hot samt stressrelaterade tillstånd, och bidrar till indirekta positiva effekter på hälsa. Sambandet mellan ägarskap av djur och stress undersöktes och 152 individer besvarade frågor om upplevd stress med Perceived Stress Scale och djurägarskap. Att djurägare upplever mindre stress än icke-djurägare bekräftades. Antal och typ av djur hade inga säkra relationer till stress. Bakgrundsfaktorer som antogs kunna påverka stress undersöktes men gav inga signifikanta resultat, dock upplevde kvinnor mer stress än män. Framtida studier kan förslagsvis undersöka fler påverkansfaktorer för stress samt fokusera på vad som uppskattades mest respektive minst med djurägarskap. Resultatet kan vara av praktisk betydelse då sällskapsjur kan minska autonoma reaktioner mot mild stress och bidra till indirekta effekter för ökad hälsa och välmående på lång sikt.   

 • 618.
  Toma, Eva
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Mångkulturell läkarvård i Sverige. Utländska läkares upplevelser av stress på arbetsplatsen2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Stress hör till vårdpersonalens vardag och talangen att hantera stress är en lämplig egenskap för ett bra vårdarbete. Undersökningens syfte var att beskriva hur utländska läkare upplever stress på arbetsplasten i sammanhang med språkbarriärer, kommunikationssvårigheter och kulturskillnader samt hur dessa svårigheter påverkade deras arbetsförande och privatlivet. Via sju intervjuer granskades läkares tankar, kunskaper och upplevelser och resultatet visade att dålig kommunikation och okunskap från patienter och kollegor hade en negativ påverkan på stressnivån i arbetet. Medan otillräckliga språkkunskaper i svenska uppfattades som ett stort hinder av informanterna. Resultatet visade även att socialt stöd och hjälp från kollegor och ansvariga chefer saknades vilket påverkade informanternas privatliv i form av försämrat självförtroende och minskad energi under ledig tid. Ett par förslag på förbättring för att minska stressnivån på informanternas arbetsplatser ges i slutet.

 • 619.
  Tomic, Sara
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Hasanov, Berina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Social identifikation med arbetsgruppen: Hinder och möjligheter för kvinnor i mansdominerade yrken2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att kunna socialt identifiera sig med sin arbetsgrupp är för många förenat med välmående och trygghet på arbetsplatsen men även som något viktigt för gruppens dynamik. Syftet med studien är att öka förståelsen för kvinnors upplevda hinder och möjligheter att kunna socialt identifiera sig med arbetsgruppen på en mansdominerad arbetsplats och på så sätt skapa förståelse för kvinnors subjektiva upplevelser. Tio kvinnor som arbetar på mansdominerade arbetsplatser har intervjuats. Kvalitativ metod har använts tillsammans med Tematisk Analys som analysmetod. Studien har kommit fram till att kvinnor upplever fler hinder (t.ex diskriminering och bristande förtroende) än möjligheter att kunna socialt identifiera sig med sin arbetsgrupp på en mansdominerad arbetsplats. Ju fler kvinnor det finns på arbetsplatsen desto lättare är det att socialt identifiera sig med arbetsgruppen.

 • 620.
  Torstensson, Anette
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Arbetsmotivation - en jämförande studie på ett svenskt företag2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Känslan av att man alltid ska vara produktiv är medfödd hos oss människor. Att få de anställda att vara motiverade och därmed prestera bra på arbetet är något som blivit en utmaning för arbetsgivarna, eftersom många arbetstagare numera söker arbetstillfredsställelse på andra sätt än bara genom det faktum att man får lön för mödan. För att undersöka huruvida arbetsmotivationen skiljer sig beroende på kön, tjänst och arbetslivserfarenhet genomfördes en enkätundersökning på ett medelstort svenskt företag. Enkäten innehöll fem frågeområden som tillsammans mäter arbetsmotivation. Deltagare var 64 anställda, varav 48 män och 16 kvinnor. Resultaten visade att män värderade engagemang högre än kvinnor gällande arbetsmotivation. I övrigt visade resultaten inga signifikanta skillnader i arbetsmotivation mellan grupperna vilket kan tolkas som att de anställda på det aktuella företaget utgjorde en homogen grupp med likvärdig arbetsmotivation.

 • 621.
  Trendevski, Alexandra
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Österlind, Sara
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Arbetsmotivation och ledarskapets betydelse: Upplevelser hos kroppsarbetare2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetsmotivation är en central del av arbetslivet utifrån både individens samt organisationens perspektiv. Hur motiverad den anställde är i arbetet påverkar arbetstillfredsställelsen samt den psykiska hälsan. Arbetsmotivation relateras även till den anställdes prestation och engagemang i arbetet. Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som skapar arbetsmotivation hos kroppsarbetare samt hur ledarskapet upplevs kunna påverka. Studiens 11 deltagare arbetade inom byggnadsbranschen och hade alla olika yrkesområden, yrkeserfarenheter, ålder och kön. Utifrån en tematisk analys av intervjumaterialet framkom fem huvudteman, arbetsuppgifter, kontroll över arbetet, meningsfullhet, uppmärksamhet och trivsel. Dessa teman ansågs vara centrala faktorer för arbetsmotivationen vilka upplevdes kunna påverkas av ledaren. Det framkom att ledaren kan påverka den anställdes arbetsmotivation genom att involvera dem i beslut, visa uppmärksamhet och att skapa en öppen kommunikation där alla har möjlighet att uttrycka sina åsikter.

 • 622.
  Tripney, Rachael
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Contingent self-esteem and burnout: The importance of  relation based and competence based self-esteem for differential burnout2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 points / 30 hpStudent thesis
 • 623.
  Trygg, Linnéa
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Värme, Hannah
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Attityder till auktoritärt ledarskap ur ett könsperspektiv: Om professionellt agerande på olika chefsnivåer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bemöts en kvinnlig auktoritär chef med samma attityd som en manlig och ses hennes ledarskap likvärdigt gällande professionalism? Tidigare forskning visar att så är inte fallet (Eagly & Karau, 2002). Studien syftade därför till att undersöka om skillnader fortfarande förelåg gällande attityder till auktoritärt ledarskap ur ett könsperspektiv. Detta undersöktes med hjälp av en vinjettstudie med högskole- och universitetsstudenter som deltagare (n = 162). Enkäten innehöll en egenskriven vinjett, en etablerad skala, APV (attityd till person i vinjett) samt två egenkonstruerade skalor som mätte professionalism och acceptans av auktoritärt ledarskap. Fyra hypoteser prövades och analyserades sedan genom trevägs- ANOVOR för oberoende mätningar. Resultatet visade att det fanns en signifikant skillnad i hur deltagarkönen skattade den fiktiva chefens grad av professionalism och attityd. Slutsatsen blev att deltagarmännen uppfattade överlag den fiktiva auktoritära chefen som mer professionell och med en högre positiv attityd än de kvinnliga deltagarna. 

 • 624.
  Tulviste, Tiia
  et al.
  University of Tartu, Estonia.
  Mizera, Luule
  University of Tartu, Estonia.
  De Geer, Boel
  Södertörn University College, Sweden .
  Tryggvason, Marja-Terttu
  Södertörn University College, Sweden .
  Child-rearing goals of Estonian, Finnish, and Swedish mothers2007In: Scandinavian Journal of Psychology, ISSN 0036-5564, Vol. 48, no 6, p. 487-497Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the present study, the child-rearing goals of mothers of 4- to 6-year-old children from Estonia, Finland, and Sweden were compared. The developedChild-Rearing Goals Questionnaire consisted of three different tasks: open-ended questions, item rating, and item ranking. All mothers were similar in valuing highly self-maximization, but differed in emphasis on traditional child-rearing goals (e.g., conformity, obedience, politeness, being hard-working, etc.). The Swedish mothers tended to stress the characteristics connected with self-maximization as well as self-confidence and children's happiness, but did not value the traditional child-rearing goals. The Estonian mothers attached a great significance both to the traditional characteristics and to self-maximization. The Finnish mothers also stressed both traditional and non-traditional values, but to a lesser extent than the Estonians. The Swedish andFinnish mothers' child-rearing goals were relatively homogeneous. In contrast, the Estonian mothers were generally less focused on any specific goal.Mothers with a lower level of education stressed traditional goals more than mothers with a higher level of education. The results are discussed in the light of the possible effect different cultural contexts have on maternal child-rearing goals: bringing up children in stable welfare societies (such as Sweden and Finland) in contrast to a rapidly changing society (such as Estonia).

 • 625.
  Törnblom, Eva
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Gränslöst uppdrag: om fackligt förtroendevaldas psykosociala arbetsmiljöIndependent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The two swedish unions, Akademikerförbundet SSR and Kommunal, have a majority of female participations who mainly work in the public services. The difference between the unions is that one of them only represents members with academic educations and the other has members with lower educations. The aim of this study was to compare the two unions according to the terms exit, voice and loyalty, but also participation and influence. There were 142 participants in this study and 8 participants were interviewed in a pre-study. The result of the study shows that voice is a strong predictor to wellbeing in work life. Influence has the same effect in wellbeing and it is clear that individuals with academic education has a higher degree of influence in the workplace. Although there was a tendency for participants with higher education to have a lower degree of wellbeing. Exit was found to have negative correlation with wellbeing.

 • 626.
  Uhlin, Anna
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Kognitiv belastning och fördomar: Bidrar mobiltelefonanvändande till ökad rasism?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning har visat att kognitiv belastning påverkar stereotyper och fördomar och hur människan agerar på dem. Då mobiltelefoni är en variant av kognitiv belastning som ökar undersöktes huruvida kognitiv belastning i form av mobiltelefonliknande input påverkar implicita fördomar samt om effekten skiljer sig beroende på kön och ålder. Deltagare var 162 studenter (94 kvinnor) i åldrarna 19–59 år (Md = 24) från en medelstor mellansvensk stad. Under studiens första del läste deltagarna, med eller utan mobiltelefonliknande störning, en vinjettext om en arbetslös man från antingen Västmanland eller Somalia och skattade därefter sin uppfattning om mannen i syfte att exponera implicita fördomar. Studiens andra del mätte explicita fördomar genom Modern Racial Prejudice scale. Resultatet bekräftade inte hypotesen att mobilstörning medför ökade implicita fördomar. En tendens att uppfatta invandraren mindre och svensken mer som belastning vid mobilstörning erhölls. Resultatets indikationer för stereotypbilden av invandraren och förändrade fördomar i samhället diskuterades.

 • 627.
  Vennerström, Jens
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Westerberg, John
  Vem är elev på introduktionsprogrammen?: Self-efficacy, självkänsla och femfaktormodellen inom introduktionsprogrammen2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 628.
  Vesterlund Vallo, Nina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Hopp om förändring: Åtta föräldrars upplevelse av ett vuxet barns drogproblem2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Drogmissbruk och drogberoende har en negativ effekt psykiskt och fysiskt både hos personen som använder droger och dess familj. Syftet med denna av fenomenologi inspirerade studie var att få en djupare förståelse för hopp hos föräldrar som har barn med drogproblem. Deltagarna var fyra mammor och fyra pappor, som intervjuades var för sig. Analysmetoden bestod av meningskoncentrering. Resultatet visade att föräldrarna till dessa barn känner hopp trots de svårigheter familjesituationen innebär. Hopp gav föräldrarna ork för sin egen del, samt kraft att stötta sina barn med förhoppning om deras framtida drogfria, ordnade liv. En orsak till upplevd hopplöshet kunde vara brist på stöd från samhället. Föräldrar kan behöva få vara delaktiga i sina vuxna barns vård, då de upplevde en frustration över att inte få komma till tals. Framtida forskning kan med hjälp av resultatet leda till att stödet förbättras och därmed främja hopp hos föräldrar i denna kontext.

   

  Keywords:  hope, parents, family, substance use, drug addiction

 • 629.
  Vetso, Emelie
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Då två blev tre: Förstagångsföräldrars förväntningar inför och upplevelse av föräldrarollen2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förväntningar inför föräldrarollen och i vilken utsträckning som dessa infrias har betydelse för anpassningen till föräldraskapet och den nyblivna förälders hälsa. Studiens fokus var oväntade upplevelser i föräldrarollen och hur dessa står i relation till tankar och förväntningar inför rollen. Fyra heterosexuella par som fått sitt första barn för mellan fem månader och två år sedan intervjuades i studien. Det semi-strukturerade intervjuerna transkriberades för att sedan menings-koncentreras och tematiseras. Meningskoncentreringen resulterade i fyra huvudteman: Tid, Prestation, Relationen till barnet och Relationen till andra. Upplevelsen av föräldrarollen kan utifrån studien anses vara kopplad till hur väl deltagarna upplever att de kunde tillgodose barnets behov. Resultatet är trovärdigt utifrån att deltagarna med egna ord kunnat beskriva sin upplevelse av fenomenet, dock har inga generaliseringar gjorts. Ett förslag till fortsatt forskning är att studera likheter och skillnader i förväntningar inför första och andra barnet.

 • 630.
  Vikblom, Ines
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Den nya rehabiliteringskedjan och arbetslivsinriktad rehabilitering ur försäkringskassahandläggarens perspektiv2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den nya rehabiliteringskedjan med sina fasta tidsgränser för långtidssjukskrivna har fått stor uppmärksamhet i svensk media under senare tid. De nya reglerna fokuserar framförallt på tidiga insatser för långtidssjukskrivna med målet återgång i arbete. Intervjuerna i föreliggande studie utfördes med sju försäkrings-kassahandläggare på olika försäkringskontor. Syftet var att undersöka vilka erfarenheter och upplevelser handläggarna på Försäkringskassan har av den nya rehabiliteringskedjan och arbetslivsinriktad rehabilitering. Resultatet visade att det är en mängd olika faktorer som påverkar handläggarnas arbete. Som viktiga faktorer uppgav handläggarna ett ändrat regelverk med fasta tidsgränser, samarbetet mellan olika aktörer för den försäkrades återgång i arbete, handläggarnas och andra aktörers engagemang samt den försäkrades egna resurser. Vidare forskning inom området arbetslivs-inriktad rehabilitering behövs, om den nya rehabiliteringskedjans effekter på tidigare återgång till arbetslivet verkligen innebär ökat stöd till de långtidssjukskrivna. Även andra rehabiliterings-aktörers erfarenheter av de nya sjukskrivningsreglerna behöver utforskas.

 • 631.
  Vikner, Ronja
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Ingenjörskonsulters upplevelse av psykologiska kontrakt i relation till arbets- respektive uppdragsgivare2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ökade flexibla anställningsformer har inneburit ett ökat intresse för det psykologiska kontraktet. Psykologiska kontrakt har visats ha en avgörande funktion i anställningsrelationen. Forskning gällande konsulters psykologiska kontrakt och specifikt ingenjörer är begränsad. Studien syftar därför till att undersöka ingenjörskonsulters upplevda innehåll i deras psykologiska kontrakt med konsult- respektive kundföretag. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju konsulter från fyra konsultföretag och intervjuerna analyserades induktivt och tematiskt. Resultatet identifierade 4 centrala teman: kundföretagets förväntningar på konsulten, konsultens förväntningar på kundföretaget, konsultföretagets förväntningar på konsulten samt konsultens förväntningar på konsultföretaget. Vidare har 14 kategorier inordnats under respektive tema. Resultaten som bidrar med nya kunskaper avseende på innehållet i det triangulära psykologiska kontraktet utifrån ingenjörskonsulters perspektiv, diskuteras i relation till tidigare forskning om psykologiska kontrakt.

 • 632.
  von Seth, Julia
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Bengtsson, Rebecca
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  (O)vanan att ta bilen: Motiv bakom bilanvändning till och från arbetet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning visar att kvinnor oftare reser kollektivt och att män kör mer bil till och från arbetet. Det framgår att vanor och miljömedvetenhet förklarar en del av människors resmönster. Studier visar också att kvinnor värderar bilens symbolvärde lägre än män. I samarbete med Eskilstuna kommun genomfördes en enkätundersökning med 2299 anställda vid Eskilstuna kommun, varav 491 män. Syftet med studien var att närmare undersöka motiv bakom bilanvändning och om dessa motiv skiljer sig åt mellan män och kvinnor i Eskilstuna kommun. Deltagarna besvarade frågor som berörde personliga resurser, vanor, bilens symbolvärde och inställning till miljön. Studien visar att de som använder bil till och från arbetet, har en större tendens att använda bil även i andra sammanhang. Det visade sig även att kvinnor reser med bil i större utsträckning till och från arbetet än män, vilket vidare bör undersökas då resultatet går emot tidigare forskning.  

 • 633.
  von Thiele Schwarz, Ulrica
  et al.
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Nielsen, Karina M
  Sheffield University, UK.
  Stenfors-Hayes, Terese
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Hasson, Henna
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Using kaizen to improve employee well-being: Results from two organizational intervention studies2017In: Human Relations, ISSN 0018-7267, E-ISSN 1741-282X, Vol. 70, no 8, p. 966-993Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Participatory intervention approaches that are embedded in existing organizational structures may improve the efficiency and effectiveness of organizational interventions, but concrete tools are lacking. In the present article, we use a realist evaluation approach to explore the role of kaizen, a lean tool for participatory continuous improvement, in improving employee well-being in two cluster-randomized, controlled participatory intervention studies. Case 1 is from the Danish Postal Service, where kaizen boards were used to implement action plans. The results of multi-group structural equation modeling showed that kaizen served as a mechanism that increased the level of awareness of and capacity to manage psychosocial issues, which, in turn, predicted increased job satisfaction and mental health. Case 2 is from a regional hospital in Sweden that integrated occupational health processes with a pre-existing kaizen system. Multi-group structural equation modeling revealed that, in the intervention group, kaizen work predicted better integration of organizational and employee objectives after 12 months, which, in turn, predicted increased job satisfaction and decreased discomfort at 24 months. The findings suggest that participatory and structured problem-solving approaches that are familiar and visual to employees can facilitate organizational interventions.

 • 634.
  Von Willigerode, Maria
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Stigmatiseringen av personer med psykisk ohälsa ur psykiatripersonalens synvinkel2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att genom intervjuer med personal inom socialpsykiatrin ta reda på deras upplevelser av stigmatiseringstendenser och mediabild i relation till personer med psykisk ohälsa och till sig själva som yrkespersoner. Tidigare forskning visar på stigmatisering, diskriminering och mediapåverkan i samband med psykisk ohälsa. En meningskategorisering av insamlat intervjumaterial fann mönster i intervjuerna beträffande individsyn, stigmatiseringsuttryck, mediapåverkan samt generell okunskap om psykisk ohälsa. Resultatet bekräftar tidigare studier om okunskap och mediapåverkan samt motsäger delvis tidigare forskning gällande diskriminering av psykiatripersonal. Resultatet visar även hur personalen inom socialpsykiatrin upplever att stigmatiseringen kan minskas utifrån ökad kunskap om psykisk ohälsa och medvetenhet om varje människas värde.

 • 635.
  Vukalic, Sarah
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Separerade av migrationsprocess: Ofrivilliga distansens påverkan på individen i relationen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Anknytningsärenden hos Migrationsverket innefattar individer som söker anknytning till partner i Sverige. I och med flyktingkrisen som Sverige upplevde under 2015 - 2016 har många anknytningsärenden dragit ut på tiden. Denna studie syftar till att undersöka upplevelsen av anknytningsprocessen för par där den ena partnern befinner sig i Sverige och den andra fortfarande är kvar utomlands och hur de hanterar denna process. Fenomenologiskt inspirerade frågor om relationen, upplevelserna och coping ställdes i telefonintervjuer. Deltagarna befann sig antingen i Sverige eller i utlandet. Studien visade separationens effekter på individernas relationer och gav inblick i deras förutsättningar. Deltagarna upplevde effekter av väntetiden i anknytningsprocessen så som ovisshet, maktlöshet, stress/ohälsa och ingen framförhållning. Det som utmärkte deras hanterande av väntetiden var att de nu fick leva ett virtuellt liv, de isolerade sig från sitt sociala liv och vissa tog lugnande medel/medicin. Förlängda anknytningsprocessen ledde till symptom av stress och hälsokomplikationer hos de som tvingas leva i ofrivilliga distansförhållanden.

 • 636.
  Wahlberg, Michael
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Uppfattningar om främjande av barns psykosociala styrka i förskolan2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Psykosocial motståndskraft (”resilience”) innebär att klara sig bra i samband med motgång. Det är viktigt att främja detta i unga år då utvecklingskaskader (kedjereaktioner) som följd av olika upplevelser kan påverka resten av livet. Syftet med denna studie var att undersöka hur motståndskraft uppfattas och hur det främjas i det dagliga arbetet i förskolan. Sju intervjuer med förskolepersonal genomfördes och analyserades och resultatet tyder på att begreppet i sig inte är känt men att många delar av det appliceras. Resultatet visade att personalen uppfattar att motståndskraft berör barnets inre förmågor, faktorer i interaktion med omgivningen och förskolans specifika roll. Barnets inre förmågor kan sammanfattas i temat inre motivation, interaktionen med omgivningen i temat anknytning och förskolans speciella roll som temat ekologiskt system. Framtida forskning kan utökas med hjälp av resultatet, förskolor kan använda redovisade faktorer för mer strukturerat hälsoförebyggande arbete och hälsobetydelsen av små barngrupper får ytterligare stöd för beslutsfattare.

 • 637.
  Wahlsten, Carina
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Skönt på ett annorlunda sätt: Behov av sex med en andlig aspekt2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Relationen mellan sexualitet och andlighet har länge varit ett tabubelagt ämne inom såväl psykologin som i samhället i stort. Enligt aktuell forskning finns det dock anledning att trotsa denna motvilja. Syftet med studien var att undersöka om oandliga och andliga individer samt män och kvinnor skiljer sig åt vad gäller sexuell tillfredsställelse och sexuella behov samt effekten av mindfulness. Studien utfördes genom en delvis egenkonstruerad webbenkät för att mäta sexuell tillfredsställelse, andlighet och sexuella behov. Studien omfattade 213 deltagare varav 105 andliga, 76 män och 117 utövare av mindfulnessbaserade aktiviteter. Resultatet visade att andliga skattade högre på andlig sexuell tillfredsställelse samt andliga sexuella behov. Vidare värderade kvinnor generellt kvantitativa aspekter såsom tidpunkt för samlag och orgasmfrekvens samt fysisk tillfredsställelse högre än män. Deltagare som utövade mindfulness skattade högre på andlig sexuell tillfredsställelse samt upplevde mer närvarande sex. Deltagarnas kommentarer belyser en ännu sparsamt vetenskapligt utforskad dimension av sex vilket diskuteras.

 • 638.
  Wahlsten, Daniel
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Betydelsen av socialt stöd för anpassning till kronisk reumatisk sjukdom2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vilka psykologiska processer som gör att vissa individer klarar sig bättre än andra i påfrestande situationer har väckt allt större intresse hos forskarna. Syftet med den här studien var att undersöka vilken betydelse socialt stöd har för anpassningen till kronisk reumatisk sjukdom. Studien utfördes i form av tolv halvstrukturerade intervjuer. Analys av materialet som helhet antydde att intervjupersonerna ansåg att socialt stöd från omgivningen hade hjälpt dem att anpassa sig till sjukdomen. Vården, i form av bland annat läkare, framstod som ett särskilt viktigt socialt stöd. Även stödet från andra individer med liknande sjukdom lyftes fram som betydelsefull. Den största anpassningen till sjukdomen verkar ske de första åren, men tycks också därefter pågå fortlöpande.

 • 639.
  Wahlström, Robert
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Förutsättningar för empati: Vilken betydelse har tidigare erfarenheter och kön?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie tar upp betydelsen av att den empatiserande personen har liknande erfarenheter som målpersonen och även betydelsen av könstillhörighet har för förmågan till empati. Metoden för att undersöka detta bestod av att visa ett filmklipp och efter detta fick deltagarna besvara en fråga utifrån deras upplevelser av filmklippet. Deltagare var psykologistudenter och anställda på en pappersindustri. Studien visade på ett signifikant resultat till att kvinnor utan barn hade högre grad av empati än män utan barn och en tendens till att liknande erfarenheter hos empatisör och målperson ökade empatin för män men inte för kvinnor. Att kvinnor visar mer empati än män finns det tidigare forskning som stödjer. Tendensen att liknande erfarenheter ökar empati hos män står dock i motsats mot tidigare forskning.

 • 640.
  Wall, Magnus
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Sundgren, Patrik
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Övervakningens effekt på individen: Kopplingen till fenomenet social önskvärdhet2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att göra det som förväntas av en, att inte sticka ut, leder i samband med en tilltagande övervakning till en ökad konformitet. En av anledningarna till detta skall vara individens drift att passa in, att vara socialt önskvärd. Detta var ett grundantagande inför den experimentella hypotesprövning som ligger till grund för aktuell studie. Även liknande studier i ämnet har bekräftat detta antagande vilket framgått av litteraturgenomgången inför studien. Urvalet var ett tillgänglighetsurval bestående av högskolestudenter i olika åldrar och av olika kön. Uppnådda resultat var inte de förväntade vilket i sig är intressant och torde kunna leda in den framtida forskningen på nya fält.

 • 641.
  Wangby-Lundh, Margit
  et al.
  Lund Univ, Lund, Sweden..
  Klingstedt, Marie-Louise
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Bergman, Lars R.
  Stockholm Univ, Stockholm, Sweden.
  Ferrer-Wreder, Laura
  Stockholm Univ, Stockholm, Sweden.
  Swedish adolescent girls in special residential treatment: A person-oriented approach to the identification of problem syndromes2018In: Nordic Psychology, ISSN 1901-2276, E-ISSN 1904-0016, Vol. 70, no 1, p. 17-46Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this series of three cross-sectional studies was to identify typical syndromes of self-reported externalizing and internalizing problems, and examine their overlap, among adolescent girls and young women in Swedish special residential homes for young people (N=713). The associations with some family background factors were also investigated. Data came from a research register at the Swedish National Board of Institutional Care and concerned structured interviews with all girls admitted to these homes from 1997 to 2001. An advanced clustering procedure was applied and significant syndrome structures were retrieved in both the externalizing and internalizing area. Among the nine externalizing syndromes were a low-problem syndrome and two multiple-problem syndromes, one combining aggressive behavior, alcohol use/abuse and criminality, and the other combining drug abuse with property/drug offenses. Among the seven internalizing syndromes were a low-problem syndrome, an anxiety/depression syndrome and a generalized internalizing syndrome with particularly high rates of physical and sexual abuse. Results supported the theoretical assumption, made within a holistic-interactionistic paradigm, that adjustment problems would co-occur in a limited number of syndromes. When the overlap between externalizing and internalizing syndromes was considered, good adjustment was generalized between the two areas, whereas there appeared to be an increased risk of having an internalizing syndrome among girls with externalizing syndromes related to aggressive behavior. It is of great importance to consider the full problem pattern of girls with externalizing adjustment problems, including internalizing problems and histories of physical and sexual abuse, when considering subgroups in need of different treatment regimes.

 • 642.
  Wederus, Thomas
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Läs- och skrivinlärning som vuxen: Nepalesiska kvinnor om följder för självsyn och framtidssyn2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har visat att förmågan att läsa och skriva påverkar både människans kognitiva tänkande och neurologiska strukturer. Likaså innebär oförmågan att läsa och skriva en social press som påverkar vår syn på oss själva. Men hur påverkas vår själv- och framtidssyn av att vi lär oss att läsa och skriva? Detta har undersökts genom intervjuer med 14 kvinnor i Nepal med olika erfarenheter av att läsa och skriva. Resultatet visade huvudsakligen att kvinnorna såg sig själva som mer självständiga och självsäkra, och sin framtid som mer ljus efter att de lärt sig att läsa och skriva. Slutligen har studiens reliabilitet och förslag på fortsatta studier diskuterats.

   

   

 • 643.
  Welander, Jonas
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Trust issues: Welfare workers' relationship to their organisation2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  In the past decades, the public sector has undergone important organisational policy changes, referred to as New Public Management. These management strategies focus on continuous cost improvements and rationalisation of operations. In the aftermath of these policy changes, we have seen reports of increased work demands and less professional autonomy amongst welfare workers. Against this background, the thesis sets out to explore welfare workers’ relationship to their organisation. This was done by investigating how psychosocial and organisational factors related to a number of outcomes assumed to be indicators of the quality of the relationship. Theoretically, the thesis was inspired by psychological contract theory, but also relates to other concepts and theories found in organisational research. The thesis is based on four empirical studies, all of which relate to how welfare workers have perceived their relationship to their organisation.

  Study I aimed to qualitatively investigate how turnover processes evolved amongst statutory social workers who voluntarily had resigned from their jobs. The results showed that dismissive/admonishing organisational responses to the social workers’ perceived work-related dissatisfactions reinforced their beliefs in psychological contract violation, which led to resignation.

  Study II and III employed national web-based questionnaire data collected from employees and managers in the social services. The results of Studies II-III showed that if organisations want welfare workers to stop considering exit, want to counteract silence, want to reduce stress-related ill health and want to improve organisational commitment and job satisfaction, management strategies need to be developed that lead to fewer conflicting demands, a reasonable workload and a greater professional autonomy. The results also showed that the organisation’s open climate and attitude towards employees was of great importance for the studied outcome variables.

  Study IV was based on questionnaire data from different occupational groups in two municipal organisations. The results showed that organisational resources explained additional variance in organisational identification and organisational pride, beyond the contributions of workgroup resources.

  From the findings of this thesis, it can be concluded that the psychosocial demands need to be balanced with organisational resources in order to (re)build a trustworthy employee-organisation relationship. Further, organisations need to reconsider their human resource management strategies and practices, e.g., by enabling a continuous and open dialogue between the strategic and operational levels. Such changes may lead to balanced psychological contracts between welfare workers and the organisation that can improve the organisation’s stability, continuity and, ultimately, the quality of the welfare services.

 • 644.
  Welander, Jonas
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Astvik, Wanja
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Hellgren, Johnny
  Stockholms universitet, Sweden.
  Stressrelaterad ohälsa och arbetstrivsel hos medarbetare och chefer i socialtjänsten2017In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 23, no 2, p. 8-26Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Situationen inom svensk socialtjänst framstår som särskilt problematisk med svåra arbetsvillkor, stressrelaterad ohälsa och höga ohälsotal. Baserat på en nationell enkätstudie med myndighetsutövande medarbetare och chefer i socialtjänsten undersöks betydelsen av arbetsvillkor och organisatoriska faktorer för ohälsa och arbetstrivsel. Resultaten visar bland annat att rimliga arbetskrav, i synnerhet kvantitativa krav, samt organisationens öppenhet har stor betydelse för ohälsa och arbetstrivsel hos både medarbetare och chefer inom socialtjänsten.

 • 645.
  Welander, Jonas
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Astvik, Wanja
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Isaksson, Kerstin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Corrosion of trust: Violation of psychological contracts as a reason for turnover amongst social workers2017In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, Vol. 7, no 1, p. 67-79, article id ISSN: 2156-857XArticle in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Staff shortage in the social sector is a serious problem in several countriesand the high turnover rate of professional social workers presents a majorchallenge to the professional field. Social workers distinguish themselves asa particularly exposed occupational group, reporting higher workloads andmore difficult demands in comparison with other human service workers.Inspired by psychological contract theory, the objective of this study wasto describe social workers’ turnover processes that lead to a decision to quitafter a perceived violation of a psychological contract. Thirty-one interviewswere conducted with former statutory social workers who had voluntarilyresigned from their jobs during the preceding year. The analysis identifiedfour themes in the turnover processes stemming from perceptions oforganisational failure to fulfil promises concerning the provision of: (1) abalance between demands and resources at work, (2) a balance betweenefforts and rewards, (3) organisational professional ethics, and (4) responsiblehuman resource practices. The results highlight how organisational responsesto work-related dissatisfactions by social workers seem to enhance theirconviction of psychological contract breaches and perceptions of contractviolations, resulting in turnover. An important conclusion is that public sectoremployers need to reconsider their personnel strategies and practices inorder to start rebuilding trust and creating a more positive work climate.

 • 646.
  Welander, Jonas
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Astvik, Wanja
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Isaksson, Kerstin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Exit, silence and loyalty among social workers and managers in the Swedish social services2017Manuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  Staff shortage in the social sector is a serious problem in several countriesand the high turnover rate of professional social workers presents a majorchallenge to the professional field. Social workers distinguish themselves asa particularly exposed occupational group, reporting higher workloads andmore difficult demands in comparison with other human service workers.Inspired by psychological contract theory, the objective of this study wasto describe social workers’ turnover processes that lead to a decision to quitafter a perceived violation of a psychological contract. Thirty-one interviewswere conducted with former statutory social workers who had voluntarilyresigned from their jobs during the preceding year. The analysis identifiedfour themes in the turnover processes stemming from perceptions oforganisational failure to fulfil promises concerning the provision of: (1) abalance between demands and resources at work, (2) a balance betweenefforts and rewards, (3) organisational professional ethics, and (4) responsiblehuman resource practices. The results highlight how organisational responsesto work-related dissatisfactions by social workers seem to enhance theirconviction of psychological contract breaches and perceptions of contractviolations, resulting in turnover. An important conclusion is that public sectoremployers need to reconsider their personnel strategies and practices inorder to start rebuilding trust and creating a more positive work climate.

 • 647.
  Welander, Jonas
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Wallin, Juliska
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Isaksson, Kerstin
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering. Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Job Resources to Promote Feelings of Pride in the Organization: The Role of Social Identification2017In: Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology, ISSN 2002-2867, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Employees are assumed to obtain job resources from and identify with the organization they work for. Previously, the concepts of job resources and social identification have mostly been studied holistically, that is, on one general organizational level. This study contributes to the understanding of how job resources, operationalized at two different levels in two organizations, influence the amount of group-based pride that employees feel for their workgroups and for their organizations. Social identification is purported to intervene in this relationship on respective level, and its inclusion is expected to contribute to different kinds of pride. Regression analyses of questionnaire data gathered from 436 employees in two middle-sized municipalities in Sweden revealed that: (1) a workgroup’s resources and identification explained additional variance in workgroup pride beyond the effects of resources and identification at the organizational level, (2) leader and organizational resources and identification explained additional variance in organizational pride beyond that of workgroup resources and identification, and (3) social identification in both these areas partially mediated these relationships. Theoretical contributions include the addition of emotional outcomes of job resources and that these effects are foci-specific. This emphasizes the need to distinguish between workgroup and organizational levels regarding both independent and dependent variables. The clarification of the multiple identifications and group-based pride dynamics that exist has practical implications for Human Resource (HR) managers.

 • 648.
  Westlund, Sofia
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Låt hjärtat vara med!: Bakomliggande motiv till att engagera sig i Brottsofferjouren.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Trenden att hjälpa andra ökar i takt med att samhället blir mer individualiserat. Brottsofferjouren är en förening som bygger på frivilliga krafter och engagemang och huvudsyftet med verksamheten är att fungera som medmänniskor samt informatörer när det gäller rättsprocessen och försäkringsfrågor. Syftet med studien var att lyfta fram centrala motiv till det ideella arbetet och även ge en inblick i dessa människors uppdrag inom brottsofferjouren. Detta skapar en förståelse och fördjupning i vad som motiverar dessa människor att ge av sin tid och sitt engagemang. Metoden för studien var induktiv tematisk analys och åtta semistrukturerade intervjuer med 6 pensionärer och 2 högskolestuderande låg till grund för analysen. Resultatet visade att betydelsen av en meningsfull sysselsättning, viljan att hjälpa andra, social interaktion samt att ta till vara på sin kompetens var viktiga komponenter i motivbilden. Resultatet visade även att det fanns skillnader gällande motivbild mellan yngre och äldre volontärer.

 • 649.
  Westman, Annette
  et al.
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Gustavsson, Anna
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Predicerar organisationsrättvisa och work locus of control hälsa hos kollektivanställda män och kvinnor2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett högt ohälsotal i arbetslivet innebär stora kostnader för samhället, arbetsgivare och även för de anställda. Forskningen inom detta område har flyttat fokus från att studera ohälsa till att istället studera hälsa och vilka faktorer som befrämjar hälsa i arbetslivet, de så kallade friskfaktorerna. Föreliggande studies övergripande syfte var att studera om upplevelsen av organisationsrättvisa och personlighets¬faktorn work locus of control predicerar upplevd hälsa hos kollektivanställda män och kvinnor. Studien genomfördes utifrån ett kvantitativt perspektiv med 103 deltagare som besvarade en enkät. Svarsfrekvensen var 22,5 % och resultatet visade att work locus of control predicerar upplevd hälsa för männen och procedural rättvisa predicerar upplevd hälsa för kvinnorna. Studien fann i övrigt inte några könsskillnader i undersökta variabler.

  Keywords: occupational health, organizational justice, work locus of control, gender.

 • 650.
  Wihlman, Thomas
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Innovation, ett svårfångat begrepp2015In: Tidningen Kulturen, ISSN 2000-7086Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Låt blicken vandra över tidningssidorna, tv-reklamen, storföretagets årsredovisning och kommunens verksamhetsplan. Chansen är stor att ordet innovation dyker upp. I politiken framhålls vikten av svensk innovationsförmåga, innovation blir näst intill en nödvändighet för att behålla och helst öka konkurrensförmåga och välstånd.

  Innovation är dock inget nytt. Den förste som i nutida mening beskrev innovation var Joseph Schumpeter (1911, första utgåvan), österrikisk ekonom. För honom handlade det i första hand om entreprenörskap och nya affärsmöjligheter, när man till exempel använde nya material eller nya tekniker. Schumpeter menade att den offentliga sektorn saknade incitament för att bli innovativ. Ett av de stora namnen inom innovationsforskningen, Everett M Rogers, hade en betydligt mer positiv uppfattning om innovation inom offentlig sektor. I sin flitigt citerade bok Diffusion of Innovation är många exempel hämtade från den offentliga sektorn. Det handlar då i första hand om statliga åtgärder och aktiviteter, till exempel för att göra det amerikanska jordbruket mer effektivt. Här var också sociologer inblandade, så synsättet blev inte bara Schumpeters ekonomiska. Faktum är också att flera stora innovationer har uppkommit inom den offentliga sektorn, till exempel internet, eller med stöd av det offentliga.

  De olika tolkningarna och användningsområdena för oss in på själva begreppet innovation. Innovation kommer av det latinska innovare, att göra nytt. Ordet i sig fångar essensen, att göra någonting nytt eller att göra någonting på ett nytt sätt. Men i praktiken och även i forskningen finns oenighet att vad begreppet står för och dess användning har förändrats över tiden. Det som kanske bara beskrevs som en förändring tidigare skulle vi med dagens språkbruk se som en innovation. För att tränga djupare in på innovationsfältet behöver vi därför se på innovation ur två aspekter, dels utifrån den faktiska definitionen, dels vad användandet av begreppet faktiskt står för.

1011121314 601 - 650 of 687
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf