mdh.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234567 101 - 150 of 1077
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Berg, Josefin
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Milecrantz, Tanja
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Förskola, jämställdhet och demokrati: - jämställdhetsarbete som en förutsättning för en demokratisk förskola2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger i förskolan definierar och

  reflekterar kring jämställdhet. Studien undersöker hur jämställdhetsarbetet kan

  tillämpas och konkretiseras i den dagliga verksamheten för att uppnå en demokratisk

  förskola. Observationer och intervjuer genomfördes i två olika förskolor med

  sammanlagt åtta pedagoger. Jämställdhet och demokrati är begrepp som alla

  pedagoger i vår studie är bekanta med och uttrycker som en självklarhet i dagens

  förskola och i den pedagogiska yrkesrollen. Resultaten vi fick fram i vår studie visade

  att det finns skillnad mellan den pedagogiska reflektionen och den pedagogiska

  praktiken gällande att arbeta med jämställdhet och demokrati. Under intervjuerna

  uttryckte informanterna som deltog i studien att de arbetar aktivt med demokrati och

  jämställdhet. Observationerna visade däremot att det finns brister i att konkretisera

  demokrati- och jämställdhetsarbete i verksamheten. Vår röda tråd i studien är att

  jämställdhetsarbete är en förutsättning för en demokratisk förskola.

 • 102.
  Berg, Sara
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Läslust för lärande2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet har varit att undersöka hur lärare skapar läslust hos sina elever. En god läsförmåga är viktig för att kunna tillägna sig ytterligare kunskap och samhället ställer höga krav på läskunnighet idag och därför är det viktigt med en god läsförmåga. Men en god läsförmåga uppnås endast genom läsning och därför är det viktigt med kunskap om hur pedagogen kan hjälpa eleven att finna läslust. Metoden som använts har varit kvalitativ och bestod av enskilda intervjuer med tre lärare och nio elever på tre olika stadier, högstadiet, gymnasiet samt komvux. Resultaten av undersökningen visar att det råder samstämmighet, hos både lärare och elever, vad gäller läsningens betydelse för den språkliga förmågan. Både lärare och elever ger också uttryck för en ökad förståelse av omvärlden som en positiv följd av litteraturläsning. Lärarens engagemang har stor betydelse när det gäller att uppmuntra och vägleda eleven mot läslust.

 • 103.
  Bergdahl, Anders
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Samverkansformer och inflytande – vad tycker föräldrar?: En kvantitativ studie om föräldrars uppfattning om förskolans arbete med samverkan.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka hur föräldrar uppfattar förskollärares arbete med samverkan på en förskola. Studiens datainsamling utgick ifrån den kvantitativa metoden med enkäter. Teoretiskt grundar sig studie i ett sociokulturellt perspektiv med kommunikationen mellan förälder och förskollärare som centralt. Resultatet visar att föräldrarna har en god uppfattning om arbetet med föräldrasamverkan där föräldrarna anser att samverkansformerna är väl fungerande. Föräldrarna uppger att de har tillit till förskollärarna där föräldrarna prioriterar sitt barns trygghet och välmående. Det vardagliga samtalet mellan förälder och förskollärare är den viktigaste samverkansformen enligt föräldrarna, där ett ömsesidigt utbyte av information gällande det enskilda barnet görs möjligt. 

 • 104.
  Bergdahl, Sophie
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Hultman, Helena
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Neuro vadå? Ungen kan ju inte läsa!: Finns det skillnader i tankar kring och arbete med läs- och skrivsvårigheter när lärare utöver sin lärarutbildning även har kunskaper inom neurovetenskap?2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vår avsikt med denna uppsats var att undersöka huruvida det finns skillnader i tankar kring och arbete med läs- och skrivsvårigheter, om utbildade lärare även har kunskaper i neurovetenskap utifrån vidare utbildning. För att undersöka detta har vi valt att använda oss av ett frågeformulär bestående av kvalitativa intervjufrågor som metod för insamlig av data. Sex lärare deltar i undersökningen varav hälften av dessa även har en utbildning inom funktionsinriktad musikterapi, vilken har sin grund i neurovetenskap. Forskningsbakgrunden visar på vad forskare anser inom området neurovetenskap kopplat till pedagogik och läs- och skrivsvårigheter. Vi har även redogjort för den funktionsinriktade musikterapin som metod. Resultatet visar att det finns en skillnad mellan lärarna i definitionen av läs- och skrivsvårigheter. Lärare med neurovetenskapliga kunskaper ser till bakomliggande orsaker till barns läs- och skrivsvårigheter. Resultatet visar även på skillnader i hur lärare med olika bakgrund möter barns behov i arbetet med läs- och skrivsvårigheter. Lärare med kunskaper inom neurovetenskap ser barnets utveckling ur ett helhetsperspektiv, vilket ligger till grund för deras arbete med läs- och skrivsvårigheter. Det handlar om att skapa förutsättningar för barnets utveckling snarare än att träna själva svårigheten. För detta ser vi lärarkompetens som viktigaste resurs. Därför bör lärare redan under utbildningen få kunskaper i neurovetenskap och dess betydelse i arbetet med läs- och skrivsvårigheter.

 • 105.
  Bergin, Eric
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  PERSPEKTIV PÅ KRITISKT TÄNKANDE I SKOLUNDERVISNINGEN2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Forskning hävdar att det i ett allt mer informationsrikt samhälle ställs högre krav på kritiskt tänkande. Denna förmåga är därför viktig att utveckla hos oss som samhällsmedborgare. Av den anledningen är det i skolan nödvändigt att så tidigt som möjligt påbörja utvecklingen av detta förhållningssätt hos eleverna. Det finns dock en motsättning mellan att som demokratifostrande institution upprätthålla en norm, samtidigt som skolans uppgift är att utbilda eleverna till kritiskt tänkande och därmed uppmuntra dem till att ifrågasätta densamma. Syftet med den här studien var därför att ta reda på hur gymnasielärare arbetar med att utmana eleverna till ett kritiskt förhållningssätt. Under vårterminen 2013 genomförde jag fyra lärarintervjuer som berörde elevers syn på demokrati, samt lärarnas syn på kritiskt tänkande. Resultatet visade att samtliga lärare tycktes medvetna om betydelsen av kritiskt tänkande och att de i sin undervisning uppmuntrade eleverna att utveckla denna förmåga. De uppfattade också att elever ansåg demokrati vara något abstrakt och att de inte var samhällsengagerade. Slutsatsen blev att elever bör få förståelse för det kritiska tänkandets betydelse. Lärare bör även skapa ett klassrumsklimat, där eleven i dialog med andra tillåts pröva sina idéer och därigenom utveckla sitt kritiska tänkande.

 • 106.
  Bergkvist, Anna
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Klassrumsinteraktioner - matematiklärande på lågstadiet för andraspråkselever: Intervju- och observationsstudie om undervisning för elever som har arabiska och somaliska som modersmål2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien har syftet till att öka förståelsen för hur insatser kan riktas för att överbrygga och stärka elevers matematiklärande när elever har annat modersmål än svenska. Studien har utgått från en sociokulturell kunskapssyn på lärande. Studien är baserad på kvalitativa intervjuer, med två klasslärare, två speciallärare och två språkhandledare. Intervjuerna har kompletterats med observationer av matematiklektioner i årskurs 1 i två svenska klasser där det ingick elever med arabiska och somaliska som modersmål. För analys av data har ett relationellt specialpedagogiskt och systemteoretiskt perspektiv använts. Resultaten visade att samtliga respondenter i studien ansåg att det var av stor vikt att eleverna får tillgång till modersmålet parallellt med svenska inom matematikundervisningen. Att detta undervisningsupplägg fungerat väl framgick också under observationerna och det under förutsättning att språkhandledare fanns med i klassrummet. Grunden i en fungerande kommunikation med eleven var något som respondenterna såg som a och o i de olika undervisningssituationerna. Detta var något som de poängterade som viktigt inte enbart under matematiklektioner utan det behövdes under elevens hela skoldag. Användningen av konkreta material betonades som ett väsentligt kompletterande arbetssätt, främst av speciallärare vilket även framgick under observationer då olika konkreta material användes laborativt.

 • 107.
  Bergkvist, Felicia
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Sjögren, Caroline
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  SYNEN PÅ ESTETIK I FÖRSKOLAN: EN KVALITATIV STUDIE OM HUR FÖRSKOLLÄRARE OCH BARNSKÖTARE UPPFATTAR OCH BESKRIVER SITT ARBETE MED ESTETISKA UTTRYCKSFORMER.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att få en inblick i pedagogers reflekterande kring estetiska uttrycksformer och fördjupa vår kunskap om hur pedagoger använder de estetiska uttrycksformerna med barn i förskolan. Till detta har vi valt en kvalitativ metod där vi använder oss av semistrukturerade intervjuer av pedagoger verksamma i förskolan för att få kunskap om hur estetiska uttrycksformer används i barngruppen och hur pedagogerna uppfattar och definierar vikten av barns användning av de estetiska uttrycksformerna i förskolan. Studien omfattar samtliga estetiska uttrycksformer; sång och musik, bild och skapande och drama. Vad betyder dessa för pedagogerna? Vilken roll spelar de för barnen? Studiens slutsats är att pedagogerna använder sig av estetiska uttrycksformer tillsammans med barnen, om än på olika sätt beroende på pedagog och förskola.

 • 108.
  Bergkvist, Maja
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Jacobsen, Esther
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Vårdnadshavare, makt och bilder: En kvalitativ enkätstudie om vårdnadshavares syn på dokumentation i form av bilder i förskolan.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att belysa vårdnadshavarnas syn på dokumentation i form av bilder som produceras och exponeras inom förskolans verksamhet, såväl i den fysiska miljön och på digitala plattformar. Studien belyser även aspekter om barns integritet i dokumentation i form av bilder. Studien har utförts genom en kvalitativ enkätundersökning som har delats på sociala medier. Det teoretiska perspektiv från vilket denna studie har sin utgångspunkt är Michel Foucaults teori om makt och maktrelationer (Foucault, 2003). Det resultat som i studien presenteras som mest framträdande är att vårdnadshavare upplever att de ges möjlighet till insyn i verksamheten genom den dokumentation i form av bilder som de delges med, men att de relationella banden mellan vårdnadshavare och förskolepersonal ofta är av en svagare karaktär. Studiens slutsatsen är att barns delaktighet i dokumentationsarbetet och samverkan mellan förskolan och hemmet är av stor betydelse för alla berörda parter, och att en flexibel lyhördhet krävs från förskolepersonalens sida.

 • 109.
  Berglind, Victoria
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Wieweg, Madeleine
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Relationsskapande och samspelets betydelse i förskolan: ett personalperspektiv2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här undersökningen är att undersöka hur personal i förskolan arbetar med relationsskapande och vilken betydelse samspel har i verksamheten. Det är en kvalitativ undersökning där både enkäter och observationer har använts på fem olika förskolor i Sverige för att synliggöra personalens arbetssätt kring relationer och samspel. Resultatet visade att samspel och relationer har en betydande roll för barns utveckling och lärande. Några begrepp som personalen beskrev som värdefulla för att relationer ska byggas och utvecklas var trygghet, lyhördhet, delaktighet och att utgå ifrån varje individ. En slutsats är att relationer är en ständigt pågående process i förskolans verksamhet och att samspel har en betydande inverkan på relationers utveckling.

 • 110.
  Berglund, Cecilia
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Hansen, Ida
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Konflikthantering i förskolan2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie utgår ifrån lärarens perspektiv på hur konflikter hanteras och vilka strategier som tillämpas i förskolan. Vi har valt att utgå ifrån en kvalitativ metod i vår studie där vi har intervjuat sex verksamma förskollärare och två förskolechefer. Vi har även observerat hur förskollärarna bemöter konflikter. Resultatet visar att lärarna dagligen stöter på konflikter mellan barn och att de försöker låta barnen själva få lösa konflikterna. Dock kan barnen behöva vägledning med att lyssna till varandra, ordval och att de inblandade finner en gemensam lösning. Slutsatsen med denna studie är att lärarna försöker se till varje barns behov och erfarenheter och utifrån det lär sig lärarna om, när och hur de ska hjälpa barnen i en konflikt.

 • 111.
  Berglund, Ewa
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Norén, Lisa
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Villa Guevara, Francia
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Från tanten i skrubben till spindeln i nätet: Speciallärarens komplexa roll i arbetet med elever i matematiksvårigheter2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att få en fördjupad kunskap om och förståelse av speciallärarens roll i arbetet med elever i behov av särskilt stöd i matematik. Vi vill även belysa eventuella förändringar över tid. Studien vilar i den kvalitativa forskningstraditionen. Datainsamlingen består av semistrukturerade intervjuer med 19 speciallärare, verksamma i tre kommuner. Utifrån den analys som genomförs med hjälp av den didaktiska triangeln förstås det komplexa i speciallärarens roll. Resultatet visar vikten av gedigna kunskaper i ämnet, goda relationer och kommunikation mellan speciallärare och elev. Studien visar även att det specialpedagogiska arbetet är av betydelse för elever i matematiksvårigheter. Specialläraren ska finnas till för alla, inte bara för elever i behov av särskilt stöd, samtidigt vara en alltiallo som ska ha tid för det mesta. Det tolkas som att speciallärarens roll idag gått från tidigare “Tanten i skrubben” till “Spindeln i nätet”.

 • 112.
  Berglund, Maria-Therese
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Thunstedt Degnell, Jacqueline
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Stämmer det här verkligen?: En kvalitativ studie om hur källkritik och informationssökning tillämpas i undervisningen i grundskolans tidiga år.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Källkritik och informationssökning är en viktig del av en digital kompetens och därav även en stor del av revideringen av LGR11 (Skolverket, 2018a) som fokuserat på att digitalisera skolan. Tidigare forskning tyder på att minst undervisning inom området ges i grundskolans tidiga år. Syftet med denna studie är således att få en ökad insikt i hur undervisning i och om området ser ut i årskurserna F-3. Vi valde att främst se till lärarnas egna resonemang och tolkningar, därav har våra metoder utgått från en kvalitativ ansats och ett pragmatiskt perspektiv. Genom surveyundersökning och semistrukturerade intervjuer har vi kunnat se över 38 F-3 lärares tankar om undervisning i källkritik och informationssökning. Lärarna i studien ser området som en självklar del av det vardagliga arbetet i skolan och en viktig kunskap i det digitaliserade samhället som bör arbetas med från förskolan och i alla skolans ämnen, däremot uteblir undervisningen ofta trots att lärarna ser sina egna kunskaper i området som tillräckliga. Lärarna uttrycker ett behov av kompetensutveckling inom området då de upplever osäkerheter kring den didaktiska aspekten. Faktatexter och diskussioner i helklass blir därför de vanligast förekommande arbetsmetoderna oavsett årskurs och skolbiblioteket ses inte som en resurs i undervisningen vid källkritik och informationssökning. Området har en tendens att prioriteras bort med anledning av brist på tid, både vad gäller planering och undervisningstid, och digitala verktyg. 

 • 113.
  Berglund, Ramona
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Innehåll och insatser i åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner: En studie av fyra elevers dokument2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att se hur åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner för samma elever samspelar för att optimera positiv utveckling samt att se vilka olika insatser som är aktuella för samma elever i behov av särskilt stöd. Dessutom avser jag att tydliggöra vad som kan påverka innehållet i åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner. För att fånga syftet har jag använt en kvalitativ metod med hjälp av en dokumentanalys och intervjuer. Resultatet och analysen visar att dokumenten inte i så hög grad samspelar för att optimera positiv utveckling, dokumenten främjar inte positiv utveckling alls i den utsträckning som man kan förmoda. Förutsättningarna för att dokumenten ska optimera elevers utveckling finns, men det gäller då att dokumenten skrivs på det sätt som olika kriterier förutsätter. De insatser som dokumenteras i åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner är oftast insatser på individnivå men det förekommer även insatser som involverar personer i elevens närmsta miljö, såsom mentorer och föräldrar. Det förekommer i stort sätt inga insatser som är renodlade miljöinsatser. Min slutsats är att båda dokumenten är värdefulla för elever i behov av särskilt stöd men för att dokumenten ska främja positiv utveckling behövs med kunskap om själva utformningen av dokumenten och då framför allt om åtgärdsprogrammen.

 • 114.
  Bergman, Stina
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Arbetsförmedlares förståelse av social kompetens och andra påverkansfaktorer i arbetssökandet2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Syftet med föreliggande studie är att belysa arbetsförmedlares förståelse av kompetensbegreppet, med fokus på social kompetens i relation till andra faktorer i arbetssökandet. Dessa andra faktorer är sociala nätverk, strukturer i samhället och personlighet. Dessa har reviderats genom tidigare forskning och nya aspekter som tillkommit genom empirin. Det är en kvalitativ studie som bygger på en hermeneutisk ansats. Det innebär att individernas tolkningar, såväl de fem respondenternas som min egen har använts vid bearbetningen av intervjuutskrifterna. Det som går att utläsa av studien är att ett perspektivtänkande kring kompetens kan vara betydande för att skapa en gemensam förståelse av kompetens och hur kompetens kan utvecklas. Genom respondenternas beskrivningar av social kompetens framkom olika nivåer. I en första nivå är individen artig, passar tider och uppför sig. I en andra nivå kan individen försöka samarbeta, försöka smälta in i gruppen, lyssna och visa hänsyn. I den tredje och eventuellt högsta nivån är det möjligt för individen att samarbeta obehindrat med olika människor, kunna föra samtal utan att begränsas av vem personen är och kunna smälta in i gruppen. Den sociala kompetensens betydelse i arbetssökandet är varierande beroende av individen själv, gruppen eller arbetsplatsen, samhället och den kontext i vilken individen ska anställas till. Med andra ord har social kompetens viss betydelse, men inte alltid en avgörande betydelse i arbetssökandet.

 • 115.
  Bergroth, Sara
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Olsson, Ulrika
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Betydelsen av god matematikundervisning: Fokus på taluppfattning ur ett specialpedagogiskt perspektiv2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Matematikkunskaperna i svensk skola har enligt TIMSS och PISA dalat under många år.  Skolverket har därför genomfört nationella insatser i form av kompetensutveckling för lärare samt infört ett obligatoriskt bedömningsstöd i taluppfattning för årskurs 1. Forskningen lyfter fram att undervisningens kvalité relaterar till lärarens kompetens samt att sambandet mellan lärarens kompetens och elevens lärande är mycket tydligt. För att elever ska kunna tillägna sig kunskaper i taluppfattning behöver undervisningen vara genomtänkt, innehålla diskussioner och bestå av meningsfulla uppgifter. Genom halvstrukturerade intervjuer undersökte, analyserade och tolkade vi några pedagogers beskrivningar av undervisningens betydelse för att skapa goda förutsättningar för elever i matematiksvårigheter att lyckas med den grundläggande taluppfattningen. Tolkningen av resultatet utgick från de specialpedagogiska perspektiven, det kategoriska och det relationella. Resultatet i vår studie visade att samtliga pedagoger var överens om att undervisningen har betydelse men nämnde även att elevens förutsättningar och behov har betydelse. Både det kategoriska och det relationella perspektivet blev synligt hos studiens pedagoger men det relationella perspektivet var det som dominerade. Resultatet gav exempel på god undervisning i taluppfattning för elever i matematiksvårigheter. Vår slutsats var att en god undervisning i taluppfattning inte enbart beror på pedagogens kompetens och undervisning utan även var starkt relaterad till elevens behov och egna förutsättningar.

 • 116.
  Bergström, Carina
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Hård, Anna
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Lärares syn på extra anpassningar och utformning av tillgängliga lärmiljöer2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Dagens skola ska vara en skola för alla och kännetecknas av tillgängliga lärmiljöer. Om en elev riskerar att inte nå kunskapsmålen ska skolan i första skede erbjuda stödinsatser i form av extra anpassningar inom undervisningens ram. Detta arbete med extra anpassningar har visat sig brista på många skolor. Syftet med den här studien är att undersöka några lärares uppfattningar om extra anpassningar och utformandet av tillgängliga lärmiljöer. Som teoretiskt ramverk användes Response To Intervention. Studien hade en kvalitativ forskningsansats och i den användes fokusgrupper som datainsamlingsmetod. Resultatet visar att det råder en viss osäkerhet bland lärare kring vad extra anpassningar är och vad begreppet tillgängliga lärmiljöer innebär. Lärarna har en positiv syn på inkludering och anser att skolan ska vara till för alla. Det framkom att det finns brister i skolors arbete med extra anpassningar, att lärare förknippar tillgänglig lärmiljö med klassrummets miljö och att lärare känner att de saknar kunskap. De efterfrågar därför fortbildning för att möta elever i behov av stödinsatser. Det efterfrågades mer stöd från specialpedagoger i arbetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer där elever ges extra anpassningar utifrån behov och förutsättningar.

 • 117.
  Bergström, Eva
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Brännström, Ingela
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Fem grundskolors syn på arbetet med åtgärdsprogram: Intervjuer med specialpedagoger och lärare samt tolkning av dokument2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 60 poäng / 90 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hur hanteras arbetat med extra anpassningar och särskilt stöd i skolan? Lagen som reglerar arbetet och insatser i skolan verksamheter ändrades 2014 (Skollagen 2014:10). Där tydliggjordes hur elevers behov av anpassning och stöd ska kartläggas och dokumenteras. Bland annat Skolinspektionen (2016) har i sina uppföljningar visat på brister i att individanpassa åtgärder sedan lagändringen trädde i kraft 2014. Syftet med denna studie var att belysa hur elevers stödbehov kartläggs, beskrivs och dokumenteras på fem mindre skolor. Genom kvalitativa intervjuer med åtta pedagoger och dokumentanalys av tio åtgärdsprogram samt tre dokumentmallar för extra anpassningar försökte ovanstående syfte besvaras. Resultatet av undersökningen visade att respondenterna framhöll betydelsen av tidiga insatser, att individanpassa åtgärder och anpassa miljön. Den visade också att skolorna arbetade olika med dokumentationen av åtgärder och anpassningar. Slutsatser som kunde dras utifrån studien var att arbetet med dokumentation av åtgärdsprogram och extra anpassningar ännu inte implementerats i de undersökta verksamheterna. Lagändringen 2014 har ännu inte påverkat hanteringen av uppdraget. Samtliga respondenter framhöll att individens behov är viktigt och att skolmiljön bör anpassas till elevens förutsättningar och det oavsett om eleven har någon diagnos eller ej. Betydelsen av planerade insatser på grupp- och skolnivå har respondenterna sett som ett komplement till individanpassningar. Rutiner för arbetet med kartläggning och utredning behöver upprättas då detta saknades på några skolor vilket försvårat arbetet och samverkan mellan olika professioner behöver stärkas och utvecklas för att optimera arbetet med anpassning och stödinsatser. Tidiga insatser framhölls som viktigt för att undvika att elever ska misslyckas i skolan och det kan bidra till att eliminera risken att fler elever fastnar i att identifieras som elever i behov av särskilt stöd.

 • 118.
  Bergström, Linda
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  El-Hage, Natalie
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Det meningsfulla yrkesspråket: En intervjustudie av erfarenheter av det språk som talas på den arbetsplatsförlagda utbildningen2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet är att synliggöra erfarenheter av det språk som talas på den arbetsplatsförlagda utbildningen inom två yrkesförberedande program på gymnasieskolan. Studien inriktar sig på att undersöka elevens förberedelse inför kommunikativa situationer i yrket samt att förmedlaen bild av hur språket tillämpas på den arbetsplatsförlagda utbildningen. Studien har utgått från tre olika urvalsgrupper: praktiksamordnare, yrkeslärare och elever inom två av gymnasieskolans yrkesförberedande program: Bygg- och anläggningsprogrammet samt Fordons- och transportprogrammet. Datainsamling har genomförts genom sju semistrukturerade intervjuer. I resultatet framkom att språket har betydande roll i elevens yrkesutveckling och framtida anställningsbarhet. På utbildningen ställs krav på att eleven genomför en språklig anpassning i mötet med branschen. Detta genom att tillägna sig ett fackspråk samt finna sig i en miljö med hård jargong. Samtliga involverade i elevens yrkesutbildning, såsom praktiksamordnare, yrkeslärare och yrkesutövarna ute i branschen fungerar som språkutvecklare. Av studiens resultat kan konstateras att skolan behöver finna strategier i samarbetet mellan skolans utbildning och den arbetsplatsförlagda utbildningen för att skapa förutsättning att både äga och nyttja sitt språk i syfte att kommunicera med människor i yrket.

 • 119.
  Bergvall Uthby, Sandra
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Söder, Susanne
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Konflikthantering: En studie om hur pedagogerna hanterar konflikter i förskolan2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie har en pedagogcentrerad utgångspunkt där vi fokuserar på hur konflikter kommer till uttryck, hur pedagoger hanterar konflikter, arbetar med konflikter och om pedagogerna arbetar förebyggande eller avhjälpande med konflikter i förskolan. Studien genomfördes med en kvalitativ metod, semistrukturerade intervjuer med åtta verksamma pedagoger samt observationer på två förskolor förlagda i två kommuner.

  Resultatet från observationer och intervjuer: Grundläggande förutsättningar som framkommit genom observationer och intervjuer är kommunikation, det aktiva lyssnandet och närvarande pedagoger som arbetar på ett konstruktivt sätt. I studien har det framkommit att det finns många händelser som kan starta en konflikt. Vanliga konflikterorsaker är osämja kring saker eller lekar, missförstånd eller språkförbristningar.

  I vårt resultat har det synliggjorts att det är viktigt att arbeta förebyggande med konflikthantering, vilket också båda förskolorna gör genom att använda sig av olika metoder som exempelvis att samtala med barnen kring konflikter.

 • 120.
  Berndt, Erika
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  Kompetensutveckling: Utveckling genom tillämpning2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att belysa akademikers syn på hur kompetensutvecklingen bäst tas tillvara på arbetsplatsen. Jag valde en kvalitativ ansats där jag genomförde fem intervjuer med akademiker från branscherna privat tjänsteföretag, privat produktionsföretag, idéburen organisation, stat och kommun. Resultatet visar att det oftast är chefen som fattar det formella beslutet om kompetensutvecklingsinsatser, även om det i den här studien har visat sig att det är i personalgruppen den första diskussionen om behovet av kompetensutveckling tas. Det är chefen som känner till vilken kompetens medarbetarna har, kollegorna har däremot mycket dålig kunskap om vad de övriga på arbetsplatsen besitter för kompetens. Delaktighet, främst genom information, uppges vara mycket viktigt för att motivera medarbetarna att göra sitt bästa. Att kompetensen nyttjas och synliggörs är en mycket viktig faktor för om respondenterna väljer att stanna kvar på en arbetsplats eller inte. Däremot anser några respondenter att det inte alltid är önskvärt att all kompetens tas tillvara. Ibland kan det vara skönt med rutinarbete. Företag och organisationer anses behöva satsa mer på implementering av nya kunskaper i arbetet.

 • 121.
  Bernström, Malin
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Possnert, Josefine
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  "Man slutar väl aldrig lära sig saker, det vore ju förskräckligt": En intervjustudie om sfi lärares upplevelse av det egna lärandet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Med syftet att undersöka hur sfi lärare upplever det egna lärandet inom sitt yrke fann vi att deltagarna tyckte sig lära varje dag på sin arbetsplats. Lärarna upplevde att de tog till sig ny kunskap av olika slag på både ett personligt plan och i sin yrkesroll. Med kvalitativ metod och öppna intervjuer som datainsamlingsmetod fick vi ta del av lärarnas upplevelser från deras vardag i arbetet. Det empiriska materialet analyserades sedan med hjälp av Säljö´s sociokulturella perspektiv på lärande. Det vi kom fram till var att dessa sfi lärare hade bra förutsättningar i form av närhet till kollegorna, tillåtande arbetsplatskultur och tid för att kunna lära sig ny kunskap och utvecklas.

 • 122.
  Bethencourt, Natalia
  Mälardalens högskola, Institutionen för humaniora.
  En analytisk studie av engelska läromedel ur genusperspektiv: An Analysis of English Teaching Material from a Gender Perspective2008Oppgave
  Abstract [sv]

  Studien handlar om jämställdhet och representation av kön i tre läroböcker som används i engelskundervisningen på gymnasiet. Syftet med studien är att undersöka om de läromedel som används i engelska på gymnasiet förmedlar och förespråkar jämställdhet mellan könen, hur läroböcker med fokus på jämställdhet skulle kunna vara utformade, hur det praktiska arbetet med en jämställd lärobok kan te sig för lärare samt om lärare kan föra en pedagogik med ett kritiskt förhållningssätt.

  Undersökningen har både kvantitativa och kvalitativa inslag. Kvantitativ då förekomsten av flickor/kvinnor, pojkar/män i text i läroböckerna räknas och kvalitativ då bilden som förmedlas av respektive kön i läromedlens innehåll analyseras.

  De resultat som framkommit visar att flera olika faktorer måste tas i beaktande när vi talar om jämställdhet. Det räcker inte att endast räkna förekomsten av flickor/kvinnor respektive pojkar/män. Även andra sociala identiteter har betydelse när det handlar om jämställdhet. Begreppen jämställdhet, representation och objektivitet är mycket komplexa och kräver en mer representativ analys. Det finns olika kriterier för jämställda läroböcker, där grundläggande krav är att både flickor och pojkar finns representerade i texten och att båda könen motiveras och intresseras av texten. Lärare kan även använda sig av flera olika metoder och uppgifter för att belysa jämställdhetsfrågan i undervisningen men främst handlar det om att ha ett öppet förhållningssätt och attityd.

 • 123.
  Biesta, Gert
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  ”Det här är min sanning, berätta din.” Dekonstruktiv pragmatism som filosofi för utbildning2007Inngår i: Erfarenheter av Pragmatism / [ed] Y. Boman, C. Ljunggren & M. Von Wrigh, Lund: Studentlitteratur , 2007, s. 47-76Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 124.
  Bigelius, Carina
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Kommunikationens roll i det matematiska klassrummet för elever med blindhet utifrån ett lärarperspektiv2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I dagens matematikundervisning ska eleverna utveckla olika förmågor, varav många är kommunikativa. Detta ska enligt styrdokumenten genomföras i en skola som tar hänsyn till elevers olika behov med en strävan att uppväga skillnader av elevernas olika förutsättningar.

  Syftet med studien är att utveckla kunskaper om och förståelse av kommunikationens roll i det matematiska klassrummet där elever med blindhet finns samt hur den främjar delaktighet för dessa barn. Arbetet genomfördes som en kvalitativ studie och bygger på halvstrukturerade livsvärldsintervjuer med tio matematiklärare som var och en har en punktskriftsläsande elev i sin undervisningsgrupp. Intervjuerna analyserades med stöd av Hufferd-Ackles, Fuson, & Gamoran Sherins (2004) ramverk samt Jansons (2005) delaktighetsmodell. Resultatet visar att kommunikationen har en central roll i all undervisning men att den inte självklart leder fram till ett kommunikativt arbetssätt. Många av de intervjuade lärarna har en kommunikativ förpackning på sin undervisning, men inte viljan eller förutsättningar att bedriva en sådan undervisning fullt ut. För att de punktskriftsläsande eleverna ska bli delaktiga i matematikundervisningen behöver de ha goda kommunikativa färdigheter samt behärska sina alternativa verktyg. Detta gäller oavsett om läraren arbetar traditionellt eller kommunikativt. Men den kommunikativa matematikundervisningen ställer högre krav på goda kommunikativa färdigheter då den bygger på samspel mellan eleverna. Lärarna såg därför ett behov av extra träning för den punktskriftsläsande eleven, bland annat läsning av text och taktila bilder samt studieteknik, men många hade svårt att få till träningen i praktiken. Jag kan inte säga att eleverna i klasserna som hade ett mer kommunikativt arbetssätt var mer delaktiga. Men den kommunikativa matematikundervisningen innehåller många delar som kan leda till delaktighet om eleven har verktyg för att kunna delta i kommunikationen.

 • 125.
  Bjarnestad, Elin
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Lidell, Amanda
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Estetik i förskolan: sex förskollärares syn på estetiskt arbete i den pedagogiska verksamheten2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vi har genomfört en studie kring estetik och estetiska uttrycksformer i förskolan. Syftet med arbetet har varit att synliggöra sex förskollärares tankar och erfarenheter kring att arbeta med estetik i den pedagogiska verksamheten. Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer med förskollärare på två olika förskolor. Resultatet från våra intervjuer visar att samtliga förskollärare ser estetiken som viktig för barns utveckling och lärande. Alla intervjuade förskollärare har också ett personligt intresse för estetiska uttrycksformer. Resultatet visar att det estetiska arbetet enligt flera av våra informanter begränsas på grund av olika förutsättningar vad gäller tid, material och miljö. Slutsatsen från studien är att förskollärarnas personliga intressen påverkar vilka estetiska uttrycksformer som barnen får ta del av i verksamheten samt vilka möjligheter barnen ges till inflytande. Slutsatsen är också att ambitionen och viljan att arbeta med estetik är hög hos samtliga förskollärare, men att begränsningarna i vissa fall hindrar det estetiska arbetet i hög grad.

 • 126.
  Bjerking, Linda
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Jergeby, Petra
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  "Det börjar ju jättetidigt...": Speciallärare beskriver sitt arbete med att främja läs- och skrivutveckling.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att fördjupa förståelsen av specialpedagogiskt arbete med att främja elevers läs- och skrivutveckling. För att lyckas bra i skolan och senare i livet är goda läs- och skrivfärdigheter en viktig och avgörande förutsättning. Ett av skolans viktigaste uppdrag är att lära barn dessa färdigheter. I uppdraget ingår även att tidigt upptäcka om barnet brister i sin läs- och skrivinlärning och riskerar att få svårigheter i sin inlärning.I denna studie har intervjuer använts som metod vilket är en kvalitativ ansats. Med hjälp av en intervjuguide intervjuades 12 speciallärare från 4 olika kommuner. I två av kommunerna finns en gemensam kommunal screeningplan och i de två andra kommunerna finns det inte någon sådan. Vår studie inspireras av metodansatsen hermeneutik. Resultatet visar att informanterna anser att det är ett viktigt arbete att tidigt upptäcka och förebygga hinder i elevers läs- och skrivutveckling som det läggs mycket fokus och resurser på. Vi har i vår studie sett att en kommunal screeningplan påverkar lärarnas arbete. De upplever att planen skapar likvärdighet i kommunen. I de kommuner där gemensamma screeningplaner inte finns fanns en positiv inställning till tanken på att ha en sådan. Slutsatsen vi drar, utifrån studiens resultat, är att lärarna anser att de upptäcker eleverna tidigt och har bra verktyg till uppföljning. Vidare framgår det att en kommunal screeningplan är ett bra verktyg i det förebyggande och upptäckande arbetet.

 • 127.
  Bjurling, Malin
  et al.
  Mälardalens högskola. Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Kjellberg, Pernilla
  Mälardalens högskola. Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Varför vara ”INNE”, när man kan vara ”UTE”?: Lärares syn på utomhuspedagogik2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie har genomförts på 7 skolor. Syftet var att undersöka i vilken utsträckning lärarna använde sig av utomhuspedagogik i sin undervisning, se vilka kunskaper och uppfattningar de hade om utomhuspedagogik. Vi gjorde en kvantitativ studie med enkäter för att få ett större underlag för vår studie genom att nå en större grupp lärare. Vi skickade ut enkäterna till enbart klasslärare. Resultatet visade att alla lärare arbetar med utomhuspedagogik, men i olika utsträckning. Lärarna hade relativt enade åsikter om praktiseringen av utomhuspedagogik, de menade att det främst handlar om ett intresse för området som gör att det praktiseras eller inte. Det som även sätter stopp för utomhuspedagogik är att det tar längre tid att planera. Några lärare menade att arbetslaget även sätter hinder. Många av lärarnas kommentarer speglade att utomhuspedagogik är något som främst används vid utflykter och dylikt. Resultatet visade att det är över hälften av lärarna som vill införa mer utomhuspedagogik i sin undervisning. Det går att utläsa av resultatet att det inte finns några större skillnader mellan antal år i yrket och hur de ser på utomhuspedagogik.  

 • 128.
  Björinder, Mari
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Ljung, Sara
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Specialpedagogiska strategier - Vad fungerar?: En kvalitativ intervjustudie med speciallärare om deras arbete med elever i matematiksvårigheter2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att beskriva och analysera speciallärares arbete med elever i matematiksvårigheter, särskilt avseende vad de uppfattar som hinder och framgångsrika strategier i arbetet. Studien hämtar inspiration från tre olika områden; det relationella perspektivet, det sociokulturella perspektivet samt didaktiska utgångspunkter. En kvalitativ metodansats användes för att genomföra studien. För att få fördjupad förståelse för, och kunskap om, speciallärares egna uppfattningar och synsätt kring studiens tre frågeställningar genomförde vi kvalitativa forskningsintervjuer. Resultatet visar på att speciallärarna anser att matematiklärande är komplext och beskriver flera olika förklaringar till hinder i matematiklärande. I den specialpedagogiska praktiken används flera olika strategier men de som lyfts fram som särskilt framgångsrika i denna studie anses vara: betydelsen av att skapa en god relation mellan speciallärare och elev och att arbeta med elevens självförtroende i matematik. Vidare lyfts också betydelsen av speciallärares bedömning fram för att kunna forma undervisningen efter varje elevs behov och intresse. Slutligen visar studien på att framgångsrik specialpedagogisk undervisning utmärks av lustfyllt lärande, laborativ och praktisk matematikundervisning, varierande arbetssätt, korta intensiva arbetspass, verktyg till eleverna och vikten av att det matematiska innehållet presenteras på ett bra och förståeligt sätt. 

 • 129.
  Björkhäll, Tove
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Lindholm, Johanna
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Alternativ kompletterande kommunikation i förskolan: En kvalitativ studie av arbete med AKK i förskolan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka vilka former av Alternativ kompletterande kommunikation, AKK, som erbjuds i förskolan, samt hur förskollärare arbetar med dessa. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex förskollärare. Därtill genomfördes sex miljöobservationer. Materialet analyserades utifrån två teoretiska utgångspunkter, det sociokulturella perspektivet samt en modell över kommunikation som innefattar brukare, redskap samt omgivning, BRO-modellen. Informanterna i studien ansåg att alla barn bör ha rätten till kommunikation. Analysen visar även att AKK är en väg in i kommunikationen. En slutsats är att en kommunikativ miljö och kompetent personal är en förutsättning för att AKK ska fungera på bästa möjliga sätt.

 • 130.
  Björklund, Johanna
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Hellqvist, Petra
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Jag skulle ju också vilja tänka lite: En kvalitativ studie om matematiskt begåvade elevers uppfattningar kring matematikundervisning2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Matematiskt begåvade elever är i behov av lika mycket stöd, variation och utmaningar som alla andra elever. Därför är det viktigt att dessa elever inte kommer i skymundan och får ”klara sig själva”. Syftet med denna studie är att synliggöra matematiskt begåvade elevers uppfattning om hur deras matematikundervisning ser ut idag, hur de själva lär sig bäst, samt hur de anser att matematikundervisningen ska utformas för att de ska ha möjlighet att utvecklas efter sin fulla förmåga. Med stöd i teori och tidigare forskning valdes sex matematiskt begåvade elever från år 4 ut för att medverka i denna undersökning. Metoden som valdes var att intervjua dessa sex elever för att få en djupare förståelse för hur de själva uppfattar matematikundervisningen idag, deras egna lärstilar, samt hur de vill arbeta i matematiken för att ha möjlighet utvecklas till sin fulla förmåga. Resultatet från intervjuerna visar att stor del av undervisningen idag genomsyras av ensamarbete och där dessa elever inte får det stöd och den hjälp de behöver. Det visade sig också att dessa elever var väldigt olika i sina lärstilar, precis som alla individer, och därför behöver en varierad undervisning för att alla lärstilar ska inkluderas. Det visade sig att alla eleverna i denna studie söker utmaning, mer arbete i grupp och stöd från lärare för att få möjlighet att utvecklas till sin fulla förmåga.

 • 131.
  Björklund, Robin
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Elev i behov av särskilt stöd: Vad betyder det?2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  This is a qualitative study of how 4 school teachers and 3 special educational teachers define the term “pupil in need of special education”. They have each one been interviewed about this term, by the means of a semi-structured interview. Afterwards the collected information has been analyzed and seven major themes have been arranged out of them. From these themes it is possible to see that the term is hard to define, since the participants all believe that it should be decided by each individual case, if the pupil is in need of special education or not, and that the education in itself has to be relevant to the need, which means one cannot decide what special educational needs are, without a student who is in need of them. And furthermore, one has to discuss the matter with the pupil, and see if the student himself feels like he is in special educational need.

                        There are many different aspects and factors which all can affect if a pupil is in need of special education. Amongst others are different kind of diagnosis, such as dyslexia and ADHD, but also is the pupil is having a rough time at home, or if the teachers aren’t well equipped to meet the pupils individual needs in the classroom.

 • 132.
  Björkvall, Maria
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Dahlström, Jenny
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  "Blandfärs 30/70. Dvs. 30% styrd lek och 70% fri lek.": En studie om förskolepersonalens uppfattningar om fri och styrd lek samt lekens betydelse i ett utvecklingspedagogiskt perspektiv.2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka förskolepersonalens uppfattningar om barns fria och styrda lek samt dess betydelse för utvecklingen. Hur beskriver personalen tillämpning av lek i förskolan? Vilka uppfattningar har förskolepersonalen om barns lek? Hur beskriver förskolepersonalen lekens betydelse för barns utveckling? I denna kvalitativa undersökning använde vi oss av frågeformulär med öppna frågor där 25 respondenter från två olika orter deltog. Resultatet visade att en variation av den fria och styrda leken bör användas i verksamheten eftersom de kompletterar varandra och barnet får möjligheten att utvecklas optimalt. Personalen var också överens om att leken har stor betydelse för barns utveckling då barnen kan stärka flera olika förmågor som till exempel det sociala samspelet. Resultatet i denna studie visade att lekens olika former bör få större utrymme i verksamheten eftersom de kan bidra till ett lustfyllt lärande

 • 133.
  Björlin, Ola
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Ett problem för varje lösning: Corrymeela Community, René Girard och den mångtydiga mångfalden2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract

  A Problem to Every Solution

  The Corrymeela Community, René Girard and the ambiguous pluralism

  The main purpose of this study is to examine how Girard´s ideas of society, culture and

  religion have become part of the reflexion in the praxis of Corrymeela Community through the work of Roel Kaptein and how this praxis can shed light over the work with dissonances of faith and values in education in RE, Social Studies and other subjects.

  In earlier publications I have studied how dissonances of faith and values can be

  understood in educational settings and in connection with issues of interreligious dialogue.

  The extensive discussion of how differences in culture, religion and value in a pluralistic

  society are to be analysed and treated in pedagogical reflexion seems to increasingly occupy

  actors in different parts of the educational system. It is obvious that these issues also are

  brought into focus as an important field of research. My main interest in this paper is to study how a reconciliation group in the middle of the conflict in Northern Ireland has developed a view of conflict reason and conflict resolution under the influence of the French researcher René Girard and what aspects of this study that can improve the reflection over pluralism and dissonances of faith and values in everyday praxis in education.

  For a period of more than a decade I have been in contact with actors in the peace process in

  Northern Ireland in connection to different educational projects. The attempts to analyse the different aspects of ”The Troubles” and the efforts to find ways out of conflicts and civil war are many and the literature on subjects related to these tragic history of social, cultural and religious conflicts is difficult to survey. An interesting and continuing reflexion on conflicts in relation to dissonances of faith and value has been carried out by the ecumenical group “Corrymeela Community”. It has its main centre in Belfast and the members are mainly lay people in different professions. The community is dispersed but meet regularly in the centre of Belfast or in a centre in Ballycastle up at the northern coast.

  René Girard is a member of the French Academy. In his books that touch upon Anthropology,

  Literature Theory, Philosophy and Theology he defends a hypotheses about “ Things Hidden

  Since the Foundation of the World”, as the title reads of one of his books. The conflicts

  among men must be understood in the light of a elaborated mimesis-theory, where the desire

  to acquire what the Other desires leads to rivalry and scapegoating. Cultures arise through

  rules and rituals as a way of structuring social life and thereby avoid the otherwise inevitable

  crises that lead to repeated scapegoating of individuals or groups. From analysing myths,

  literature of fiction and biblical texts he has developed the hypotheses to illuminate how

  conflicts are related to culture and religion.

 • 134.
  Björnfot, Therese
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Kujala, Pia
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Engelsk språkinlärning och läromedel: En kvalitativ läromedelsanalys av Happy – Textbook year 32017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att med utgångspunkt i relevant forskning analysera om läromedel, som används i engelskundervisningen i årskurserna F-3, med tillhörande sångtexter, rim och ramsor stöder elevers språkinlärning i engelska. Metoder som använts i studien var dels en delstudie om vilket läromedel i engelskundervisningen kommunala skolor i Sverige använder i årskurserna F-3. Därutöver gjordes en bild- och textanalys av materialets innehåll samt jämfördes materialets verb med Corpus of Contemporary American English (COCA) (Davies, 2008-) och metoden type/token-ratio (TTR) för att kunna jämföra den inbördes variationen av verb och substantiv i materialet. Resultatet visar att läromedlet stöder språkinlärningen hos elever i de yngre åldrarna. Majoriteten av verben i materialet fanns med bland de 300 mest frekventa verben i COCA (Davies, 2008-) och skillnaden mellan de undersökta ordklasserna var inte lika stora som befarat. Materialet är i linje med och stöds av kursplanen för engelskämnet i Lgr 11 (Skolverket, 2011b), dock med få undantag. Språket i materialet är mestadels skrivet i presens. Slutsatsen som kan dras är att läromedel med tillhörande sånger, rim och ramsor kan stödja elevers språkinlärning i engelska.

 • 135.
  Blom, Stefan
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Några aspekter på lärarrollen: Gymnasielärares uppfattningar om kunskap, elevinteraktion och lärarsamarbete2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka hur lärare ser på lärarrollen, definierad utifrån uppfattningar om kunskap, elevinteraktion och lärarsamarbete. Kunskapssynen beskrevs utifrån behaviorism, kognitivism och sociokulturellt perspektiv. Relationen lärare–elev identifierades med ett par aspekter på lärares ledarskap, nämligen motivation och ledarstil. Lärares samarbete karaktäriserades som formellt respektive informellt. Den metod som användes var kvalitativ; sex lärare som hösten 2007 arbetade på en gymnasieskola i Mellansverige intervjuades. Resultatet visade att vissa av lärarna hade en sociokulturell syn på kunskap, men också att en behavioristisk kunskapssyn levde kvar. Om relationen till eleverna kan följande sägas: Såväl relationsorienterade som uppgiftsorienterade ledarstilar var synliga hos lärarna. För att inspirera eleverna i klassrummet utgick lärarna från framför allt yttre och interaktiva principer för motivation. Lärarnas samarbete bedrevs huvudsakligen inom arbetslagen och nästan uteslutande på informell grund.

 • 136.
  Blomberg, Helena
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Mobbning är ett farligt och smittsamt virus” – metaforer som retorisk resurs i berättelser2012Inngår i: Livsberättelser: mening och identitet i tid och rum: / [ed] Karlsson, M. & Pérez P.H., Karlstad: Karlstads universitet , 2012, s. 43-57Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 137.
  Boarcas, Dumitra
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Ericsson, Elin
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Elevers proportionella strategier och uttrycksformer vid problemlösning i åk 2 och åk 3: Konkret en självklarhet?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I olika undersökningar får svenska elever sämre resultat i matematik.

  Proportionalitet är ett område som enligt Skolverkets rapportering över TIMSS 2007

  och PISA 2012 hamnar särskilt lågt resultatmässigt. Syftet med detta examensarbete

  var att undersöka vilka strategier och uttrycksformer elever i åk 2 och åk 3 kan

  använda sig av för att lösa proportionalitetsproblem. Vår undersökning gjordes med

  23 elever i åk 2 och åk 3 på två olika skolor i Mellansverige. Datainsamlingen grundar

  sig på elevernas lösningar samt på en kvalitativ intervju kring två

  proportionalitetsproblem av typen associerade mängder. Elevernas strategier och

  uttrycksformer analyseras med hjälp av Langrall och Swaffords respektive Hagland,

  Hedrén & Taflins ramverk och kategoriseras i tre proportionella resonemang: Icke

  proportionellt, Informellt och Kvantitativt resonemang. Det resultat vi ser är att

  elever i åk 2 och åk 3 överlag har svårt att förstå proportionalitet men att de med

  hjälp av konkret material i kombination med aritmetisk eller grafisk uttrycksform i

  högre utsträckning klarar problemen.

  Nyckelord:

 • 138.
  Bolander, Katarina
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Lindkvist, Eva
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Bedömning av läsutveckling hos elever i språkliga svårigheter: En komparativ studie av två bedömningsmaterial2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att finna eventuella mönster som kan ge fördjupad förståelse för huruvida val av bedömningsmaterial kan påverka resultat för elever som bedömts ha eller ha haft språkliga svårigheter. Via intervjuer avser vi fånga dessa elevers upplevelse av bedömningssituationerna. Studien genomförs som en komparativ fallstudie där två olika bedömningsmaterial genomförs, ett datorbaserat bedömningsmaterial och ett som genomförs manuellt med testledare. I studien används en hermeneutisk ansats som stöd för tolkning av resultat. Elevintervjuer har genomförts utifrån en intervjuguide utformad som en kvalitativ halvstrukturerad intervju

  Resultaten från bedömningarna visar en tendens till högre poäng i de manuellt utförda bedömningarna än i de datorbaserade. Resultaten från intervjuerna visar en tendens till att eleverna upplever det datorbaserade bedömningsmaterialet mer positivt. Slutsatsen är att eleverna i denna studie visar en tendens till högre resultat vid en manuell bedömningssituation, vilket vi kopplar till den mänskliga interaktionens betydelse.

   

   

  .

  NYCKELORD: Bedömning, kartläggning, läsutveckling, språkliga svårigheter,

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 139.
  Bonnevier, Pernilla
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Strandberg, Josefina
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Högläsning i dialogform: Ur ett förskollärarperspektiv2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie var att fördjupa kunskapen om förskollärares förhållningssätt och arbete med högläsning i dialogform i förskolan. Semistrukturerade intervjuer valdes som metod och genomfördes med åtta förskollärare i två olika kommuner. Resultatet visade genom analysen tre teman, högläsning i dialogform, tid och tillfälle och miljöns betydelse. I varje tema fanns två kategorier som synliggjorde förskollärarnas varierade beskrivningar av en dialog med barnen om bokens innehåll, lärande, högläsning vid rutinsituationer, högläsning vid andra tillfällen, fysisk miljö och social miljö. Slutsatsen av studien visade att förskollärarnas uppfattning om högläsning i dialogform överensstämde med tidigare forsknings beskrivning och att olika faktorer avgjorde vilka förutsättningar förskollärarna hade att bedriva och främja högläsning i dialogform. Slutsatsen visade också att högläsning i dialogform kunde var en metod för att sträva mot läroplanens mål gällande barns språkutveckling i förskolan om den genomfördes på det sätt som framgick i studien.

 • 140.
  Bouvin, Ida
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Förskolans matematik: En studie om matematik i förskolor och metoder som används för att skapa möjligheter för barn att utveckla sin matematiska förståelse2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att belysa förskolepersonalens inställning till matematik i förskolan och öka förståelsen för vilka metoder som används för att väva in matematik i verksamheten. Studien är kvalitativ och semistrukturerade intervjuer har använts som metod. Tidigare forskning säger att barns utveckling av matematiskt tänkande har fått allt mer fokus de senaste åren och resultatet visar att matematiken i verksamheten synliggörs i flera olika sammanhang och miljöer där språk, lek och samspel utgör grunden. Slutsatsen i studien är att förskolepersonalen behöver utgå från barnens intresse, ställa utmanande frågor och låta barnen använda kroppen som verktyg för att stimulera barnens intresse för matematik i verksamheten.

 • 141.
  Boya, Marsel
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Garib, Ilina
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Åtta förskollärares syn på pedagogisk dokumentation i förskolan: Med fokus på verksamhetsutveckling2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka och få kunskap om på vilket sätt som den pedagogiska dokumentationen kan användas för verksamhetsutveckling. I studien används kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer som genomförts tillsammans med åtta verksamma förskollärare från två Reggio Emilia förskolor. Resultatet visar att den pedagogiska dokumentationen ses som ett viktigt arbetsverktyg i förskolan och att det hjälper förskollärarna att få syn på saker som de själva beskriver annars kan vara osynliga. Första slutsatsen i vår studie är att förskollärarna anser att det är viktigt att reflektera tillsammans med barngruppen och arbetslaget kring gjorda dokumentationer. På så sätt kan man få syn på barns läroprocesser och förskollärarnas förhållningsätt i praktiken. Andra slutsatsen är att brist på tid och personal påverkar den pedagogiska dokumentationen negativt och begränsar arbetet med den.

 • 142.
  Brattlund, Åsa
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  La scuola primaria svedese con profilo musulmano.2006Inngår i: Ricerch Educative., nr 5, s. 8-10Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 143.
  Brattlund, Åsa
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  The Course: "The Multicultural School"IL Corso: "La Scuola Multiculturale".El Curso: "La Escuela Multicultural".2004Inngår i: Strategies for Intercultural Education. Formar para la interculturalidad. / [ed] Maria Rosa Del Buono, Milano: IRRE Lombardia , 2004, , s. 135s. 13-45Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  The book describes the various life cycles of the project "Strategies for intercultural education", Comenius 3.1, which ended in the shared development of training models for intercultural education. Besides the coordinating institution IRRE Lombardia other members of the transnational cooperation partnership were CAP Madrid Note and the Institute of International Education of the University of Stockholm.

  Language: English, Italian, Spanish

 • 144.
  Brattlund, Åsa
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  What Role of God and National Curriculum in School life?: A Comparative Study of Schools with a Muslim Profile in England and Sweden2009Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  What Role of God and National Curriculum

  in School life?

  A Comparative Study of Schools with a Muslim Profile in England and

  Sweden

  The purpose of this study is to gain a better understanding of principles and

  ethics that dominate four schools with a Muslim profile, two in Sweden and

  two in England.

  The specific objectives of the study are: to examine educational policies with

  regard to primary schools with a confessional orientation in Sweden and England;

  to compare two primary schools with a Muslim profile in Sweden with

  two such schools in England; and in these four schools to describe and examine

  the manner in which school heads, teachers and other staff deal with the encounters

  between the values found in the national curriculum of Sweden and

  England respectively and the principles and ethics embodied in their private

  philosophy of life; to describe and examine the views of school heads, teachers

  and other staff on school leadership and any educational, ideological or personal

  role model they emulate; to describe and examine the expectations and views of

  parents with regard to the school with a Muslim profile; and describe the views

  of the pupils regarding their schools and the norms and values in school and;

  finally, to examine the attitudes of some local authority politicians in Sweden

  to MP schools.

  The findings indicate great difference between the two schools with a Muslim

  profile in Sweden, on the one hand, and the two schools in England, on

  the other. The fundamental reason for that lies in the parameters which had

  been established in these countries as the conditions for being permitted to

  establish and run a school with a confessional orientation. Since the schools

  in both countries had conformed to the relevant legislation and framework

  in their respective countries with regard to such schools, they had therefore

  consequently developed in different directions.

 • 145.
  Brattlund, Åsa
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Daun, Holger
  Internationell pedagogik, Stockholms universitet.
  Robleh, Salada M
  Internationell pedagogik.
  Educational Strategies Among Some Muslim Groups in Sweden.2004Inngår i: Educational Strategies Among Muslims in the Context of Globalization: Some National Case Studies. / [ed] Daun,H. & Walford,G., Leiden: BRILL , 2004, s. 187-207Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The volume deals with Islamic conceptuaization of knowledge, various types of Islamic education and educational strategies among selected groups of Muslims in Islamized countries (Pakistan, Iran, Marocco, Senegal , and so on) as well as countries in Europe where Muslims form important minorities.

 • 146.
  Brink, Johanna
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Bach, Sofia
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Pedagogiskt arbete med den digitala pekplattan och barns inflytande över det i förskolan: En kvalitativ intervjustudie med åtta förskollärare2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie har varit att undersöka hur förskollärare ser på sitt pedagogiska arbete med den digitala pekplattan samt deras syn på barns inflytande över det arbetet i förskolan ur ett sociokulturellt perspektiv. Studien utgår från en kvalitativ forskningsstrategi som grundas sig på semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare. Vårt resultat visar på att deltagarna anser att de behärskar eller har en ganska bra kompetens i sitt arbete med den digitala pekplattan. Resultatet illustrerar att det är vanligt att arbetet är kopplat till förskolans läroplans strävansmål (Skolverket, 2010) och att förskolorna använder sig av ”appar”. Samt att den digitala pekplattan även används som kamera, i dokumentation samt som informations- och faktasökare och att den bidrar till barns sampel och turtagning. En slutsats är att det finns både likheter och skillnader på hur förskollärarna arbetar med pekplattan och i deras syn på barns intressen och inflytande över det arbetet. Studiens resultat har gett oss kunskaper och erfarenheter som kommer att vara givande för oss i vårt framtida yrke som förskollärare.

 • 147.
  Brink, Johanna
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Bach, Sofia
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Pedagogiskt arbete med den digitala pekplattan och barns inflytande över det i förskolan: En kvalitativ intervjustudie med åtta förskollärare2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie har varit att undersöka hur förskollärare ser på sitt pedagogiska arbete med den digitala pekplattan samt deras syn på barns inflytande över det arbetet i förskolan ur ett sociokulturellt perspektiv. Studien utgår från en kvalitativ forskningsstrategi som grundar sig på semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare. Vårt resultat visar på att deltagarna anser att de behärskar eller har en ganska bra kompetens i sitt arbete med den digitala pekplattan. Resultatet illustrerar att det är vanligt att arbetet är kopplat till förskolans läroplans strävansmål (Skolverket, 2010) och att förskolorna använder sig av "appar". Samt att den digitala pekplattan även används som kamera, i dokumentation samt som informations- och faktasökare och att den bidrar till barns samspel och turtagning. En slutsats är att det finns både likheter och skillnader på hur förskollärarna arbetar med pekplattan och i deras syn på barns intressen och inflytande över det arbetet. Studiens resultat har gett oss kunskaper och erfarenheter som kommer att vara för oss i vårt framtida yrke som förskollärare.

 • 148.
  Brodén, Sofie
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Pyykönen, Lina
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Fritt skapande i förskolan?: En kvalitativ studie om åtta förskollärares syn på fritt skapande inom de estetiska uttrycksformerna.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka förskollärares syn på det fria skapandet, estetiska uttrycksformer som mål, som förskolans läroplan (Skolverket, 2010) ger uttryck för ska ingå i verksamheten. Vår uppfattning var att förskollärare använder sig av estetiska uttrycksformer som medel i större utsträckning än som mål och vi tror att detta kan bero på deras erfarenheter kring och deras inställning till estetiska uttrycksformer. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer ville vi se vad åtta förskollärare hade för erfarenhet kring och inställning till fritt skapande i förskolan. Studien visade att förskollärarna använder sig av estetiska uttrycksformer som medel i större utsträckning än som mål. Vi kom även fram till att förskollärares erfarenheter av och inställning kring estetiska uttrycksformer kan vara avgörande för hur verksamheten blir utformad inom de estetiska uttrycksformerna.

 • 149. Bron, Agnieszka
  et al.
  Lönnheden, Christina
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap. Pedagogik.
  Higher Education for Non-traditional Students in Sweden: a matter of inclusion2004Inngår i: Journal of Adult and Continuing Education: Adult Education and Social Inclusion/Exclusion: Citizen Perspectives, ISSN 1343-3210, Vol. 7, s. 175-188Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 150. Bron, Agnieszka
  et al.
  Lönnheden, Christina
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap. Pedagogik.
  Lärande utifrån symbolisk interaktionism2004Inngår i: Lärprocesser i högre utbildning, Liber, Stockholm , 2004, s. 15-Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
1234567 101 - 150 of 1077
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf