mdh.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 680
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Brundin, Jessica
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Rosengren, Frida
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Upplevelsen av psykosocial arbetsmiljö: Med fokus på mångfald och särbehandling2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverige har en arbetsmiljölag som syftar till prevention av olycksfall och ohälsa i arbetet, samt ämnar leda till en god arbetsmiljö. De faktorer som påverkar arbetsmiljön delas i, fysiska respektive psykiska. Där psykiska faktorer avser bland annat sociala relationer till andra anställda och meningsfullhet. Syftet med denna studie var att undersöka medarbetares upplevelser av psykosocial arbetsmiljö, med fokus på mångfald och särbehandling ur ett individ- och organisationsperspektiv. Elva strukturerade intervjuer genomfördes på ett industriföretag, och berättelserna analyserades med tematisk analys. Det arbetades fram 2 övergripande teman, Individ och Organisation, 6 subteman samt underkategorier. Studiens centrala resultat visar på att: (1) tydlig kommunikation ger mening, (2) socialt stöd ger trivsel/trygghet, (3) kompetens ger uppskattning, (4) närhet till chef är viktigt, (5) skilda arbetstider kan generera bristande delaktighet, (6) acceptans för mångfald är knutet till mental inställning. Vidare diskuteras hur teman, subteman och underkategorier hör samman, samt förslag till framtida forskning.  

 • 102.
  Burgman, Petra
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Jonasson, Johanna
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Organisationsförändringars betydelse för psykisk hälsa: Länkat till arbetsrelaterade krav-kontroll samt psykologiska kontrakt2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Antal förändringar, arbetsrelaterade krav, arbetsrelaterad kontroll samt psykologiska kontrakt är alla faktorer som har kopplats samman med psykisk hälsa på arbetsplatsen vid organisationsförändringar. Dessa variablers gemensamma och unika innebörd för psykisk hälsa har i denna studie mätts i form av en enkätundersökning, där 84 anställda deltog varav 16 var kvinnor. Syftet var att belysa hur den psykiska hälsan hos de anställda vid en svensk myndighet såg ut efter de förändringar som myndigheten genomgått, samt klargöra de ovan nämnda faktorernas koppling till en god respektive dålig psykisk hälsa. Resultatet visade att de anställda överlag tycktes ha en god psykisk hälsa och att alla de undersökta variablerna med undantag för antal förändringar och arbetsrelaterad kontroll visade en samvariation med psykisk hälsa. Studien ger underlag till förslag över faktorer som kan beaktas inför kommande förändringar inom organisationer.

 • 103.
  Buråker, Erika
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Hanteringen av ett påtvingat träningsuppehåll: Nio högintensivt tränande personers bemästring2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien är en kvalitativ undersökning med syfte att se hur ett träningsuppehåll av högintensivt tränande personer hanteras utifrån bemästringsstrategier. En bemästringsstrategi beskrivs av tidigare studier som en process, ett sätt att hantera stress. Den tidigare forskningen kring bemästringsstrategier kopplat till träningsuppehåll är begränsad. För en ökad förståelse kring träningsuppehåll har även träningsmotivation och känslan av ett påtvingat träningsuppehåll undersökts där hypotesen varit att träningsuppehåll upplevs som stressande. Nio personer, som tränar tre till fyra gånger i veckan, har intervjuats. Intervjuerna har genomgått en deduktiv innehållsanalys, men med induktiva inslag. Hypotesen stämde, träningsuppehåll upplevdes som stressande av deltagarna. Resultaten visade att deltagarna använde bemästringsstrategier för att hantera ett träningsuppehåll. Resultaten visade även att bemästringsstrategier kunde relatera till varandra, att de kombinerades eller övergick till andra strategier. Resultaten gav stöd för tidigare forskning, att det finns aktiva och passiva bemästringsstrategier, samt att det går att anta att det finns effektiva eller ineffektiva bemästringsstrategier. 

 • 104.
  Carenholm, Sofia
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Att vara 50+ på arbetet: Äldre lärare om utveckling, åldrande och pension2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Äldre yrkesverksamma är en ökande grupp på arbetsmarknaden. Det är inte ovanligt att stereotypa uppfattningar kring denna grupp resulterar i åldersdiskriminering. Det är även känt att människor förändras, både till det bättre och sämre, genom åren och att detta påverkar individens yrkesutövande. Sex grundskolelärare intervjuades med syftet att beskriva och förstå hur de ser på åldrandet, pensionen, hur de upplever att de utvecklats under åren samt hur de upplever att omgivningen ser på dem. Erfarenheter ansågs vara det mest positiva med att vara äldre medan distansen till eleverna var det negativa. Åldrandet ansågs medföra fysiska försämringar, men samtidigt upplevdes bättre människokännedom och ökad säkerhet i rollen som lärare. Pensionen lockade för vissa men arbetet upplevdes vara en viktig trygghet i livet.

 • 105.
  Carlberg, Annelie
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Ledarskap för aktivitetsbaserade miljöer och arbetssätt2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  To investigate what a change into an activitybased workplace (ABW) means to managers view of leadership in relation toemployees and how managers handles it in relation to their identity as managers,six female and three male managers, from four different organizations, havebeen interviewed. The IPA-method was used for interview analyzes based ontheories about management/leadership, empowerment and identity work. The resultshows that a transfer into ABW may lead to a passing of responsibility towardsemployees and a strategic leadership/management based on goal management, trustand an increased responsibility for social structures. An individual, servingleadership facilitates a sustainable leadership in ABW. Participants haveappreciated the leadership/management development, and no identity workconflicts has been detected. The study gives examples of changing processestowards ABW. More studies have to be done in order to investigate how ABW fitsdifferent types of organization and different types of employees.

 • 106.
  Carlberg, Annelie
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Medarbetares attityder till förändringsarbete: Utvärdering av en intervention2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I syfte att undersöka vad som påverkar medarbetarattityder till en intervention, genomfördes en enkätstudie med 23 frågor inom två kommunala verksamhetsprocesser. Bland 137 besvarade enkäter och en svarsfrekvens på 77 procent var deltagarna mellan 22 och 64 år med olika utbildningsnivåer och omfattning på chefskontakt. Frågeställningen var: Hur påverkas medarbetarnas attityder av 1) chefens engagemang, 2) yrkes- och arbetsplatsfaktorer och 3) arbetsbelastning. Genom varians-, korrelations- och regressionsanalyser undersöktes de oberoende variablernas förhållande till medarbetarnas attityder till interventionen. Resultatet visade att medarbetarattityderna till interventionen var mer positiva när chefens engagemang uppfattades som högt. En negativ inställning till interventionen bland kollegorna på arbetsplatsen visade samband med en mer negativ medarbetarattityd. Studien gav inte stöd för något samband mellan arbetsbelastning och medarbetarattityd. Ett klusterurval hade eventuellt ökat validiteten och förbättrat könsfördelningen. Förslag till vidare forskning är att undersöka påverkan av upplevd nytta på sambandet mellan arbetsbelastning och attityd till förändring.

 • 107.
  Carleberg, Camilla
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Vilken effekt har self-efficacy, självkänsla, känsla av sammanhang, locus of control på studenters upplevda stressnivå?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning har visat att self-efficacy, självkänsla, KASAM och locus of control alla har en effekt på graden av upplevd stress. Dock inte alla tillsammans, vilket denna studie avsåg att undersöka samt deras inbördes relationer och vilken variabel som predicerar stress bäst. Högskolestudenter (n = 65) svarade på varsin enkät. Resultatet visade att alla variablerna hade signifikant negativ korrelation med upplevd stress. Ju högre nivå på variablerna desto mindre stressade var studenterna. De kvinnliga studenterna var mer stressade än de manliga. Resultatet visade även genom multiple regression att self-efficacy var den variabel som var viktigast för att hantera stress inför en examination, näst viktigast var KASAM. Slutsatsen blev att dessa variabler hade en avgörande inbördes relation när det gäller graden av upplevd stress inför en examination.

 • 108.
  Carlmark, Christofer
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Högskolestudenter och alkohol: Akademisk locus of control i förhållande till alkoholrelaterade studieproblem2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studenter är bland de som konsumerar mest alkohol i Sverige. Hög alkoholkonsumtion och extern akademisk locus of control (ALC) har liknande negativ effekter på studier. Denna studie undersökte relationen mellan alkoholkonsumtion, ALC och alkoholrelaterade studieproblem. 120 studenter, varav 91 var kvinnor, deltog genom att besvara en enkät bestående av The Academic Locus of Control Scale for College Students, the AUDIT Alcohol Consumption Questions och en egenkonstruerad skala som mätte alkoholrelaterade studieproblem. Data analyserades med en 2 (riskbruk/ickeriskbruk) x 2 (extern ALC/intern ALC) ANOVA för oberoende mätningar. Resultatet visade att hög alkoholkonsumtion var associerad med att studenter upplever fler olika alkoholrelaterade problem. Prediktionen om en interaktionseffekt mellan alkoholkonsumtion och ALC gick åt rätt håll men uppnådde inte statistisk signifikans. Resultatet gick åt samma håll som tidigare studier. Utveckling av skalan alkoholrelaterade studieproblem rekommenderas.

 • 109.
  Carlsén, Anton
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Bara ett spel till: Tre delstudier om pengaspel och spelberoende2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Cirka 2 % av Sveriges befolkning beräknas ha ett spelberoende om pengar. Trots ökad medvetenhet om risken att utveckla spelberoende fortsätter spelandet med stora summor. Syftet med delstudie 1 var att undersöka upplevelser och erfarenheter av pengaspel. I en enkät berättade 29 högskolestudenter om erfarenheter av pengaspel. En tematisk innehållsanalys resulterade i tre teman: positiva upplevelser (vinst, nöje), negativa upplevelser (förlust, spelberoende, sociala problem, spelskulder, ointressant) och neutral upplevelse (kontroll). Syftet med Delstudie 2 och 3 var att undersöka spelberoendets effekt på livssituationen utifrån två olika perspektiv. Två män med tidigare spelberoende respektive två kvinnliga samtalsterapeuter intervjuades om sina upplevelser av spelberoendets effekt på livssituationen. En tematisk innehållsanalys resulterade i 13 respektive nio teman som besvarade tre frågeställningar inom vardera delstudie. Spelberoendeupplevelserna i Delstudie 2 innehöll: orealistiska målsättningar, tankefällor, återfall och ökad självinsikt. Spelberoendeupplevelserna i Delstudie 3 innehöll: skeva uppfattningar, storvinster, depression och skulder. Sammantaget var deltagarna negativa till pengaspel. 

 • 110.
  Carlén, Karolina
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Upplevelsen och hanteringen av rädsla hos poliser2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vår kropp är utrustad med alarmsystem som hindrar människan från skada, rädslan får oss uppmärksammad på faran och agerar därefter. Poliser befinner sig många gånger i utsatta situationer som kan bidra till känslomässigt svåra upplevelser, samtidigt uppfattas poliser som starka och många gånger odödliga. Forskning visar att det finns lite utrymme och acceptans till känsloyttringar inom den polisiära kulturen. Åtta poliser varav tre kvinnor intervjuades med fokus på deras upplevelse och hantering av rädsla i arbetet. Data som analyserades utifrån meningskoncentrering, visade att rädsla uppstår hos poliser i deras arbete, men att rädsla inte alltid uttalas. Rädsla tar sig olika uttryck och då främst i sättet att hantera den. Studien visade även att det finns attityder till rädsla bland poliser som bland annat innebär oro för negativa effekter av uttalad rädsla. I likhet med en studie av Christianson och Karlssons (2003) visade även denna studie att intervjupersonerna valde att tala om incidenter som inträffat under deras första år som polis. Om detta beror på habituering eller om intervjupersonerna lärt sig under sin karriär som polis att trycka undan känslor som inte går i linje med den polisiära kulturen låter författaren vara osagt.

   

 • 111.
  Carty Gabrielsen, Amanda
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Fräsén, Ulrika
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Syskonplaceringens samverkan med personlighet och KASAM2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning menar att det äldsta syskonet anses vara mer auktoritärt, det mellersta barnet minst familjeorienterat och det yngsta barnet mer socialt. Uppväxten kan påverka individens KASAM. Studien undersöker om syskonplacering samverkar med människors KASAM, personlighet utifrån femfaktormodellen samt ser till eventuella könsskillnader. Urvalet bestod av högskolestudenter, varav 145 kvinnor och 80 män. Enkätens material analyserades med tvåvägs variansanalyser. Studien uppvisade ingen signifikant skillnad mellan de tre syskonplaceringarna. En tendens till signifikant interaktion visades mellan könen, där kvinnliga mellanbarn har lägre KASAM än de manliga. Studien visade två signifikanta könsskillnader mellan kvinnor och män. Kvinnorna var mer neurotiska och samvetsgranna än männen. Resultatet uppvisade en tendens till signifikans, gällande att kvinnor hade högre grad av personlighetfaktorn öppenhet än männen. Slutligen konstaterades att syskonplaceringen inte samverkar med individens personlighet eller KASAM, men att det finns vissa personlighetsskillnader mellan könen. Resultatet kan bero på brister i studien, som att familjekonstellation inte tillfrågades deltagarna.

 • 112.
  Cedergren, Mariah
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Upplevelse av delaktighet hos vuxna med lindrig utvecklingsstörning2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Levnadsvillkoren för individer med utvecklingsstörning har under de senaste decennierna förändrats till det bättre. Att känna sig delaktig i sitt liv och ha möjligheten att själv påverka livssituationen är viktigt för dessa människor. Uppsatsförfattaren ville med den här studien undersöka om skillnad finns i hur aspekter av delaktighet uppfattas av två grupper; individer med utvecklingsstörning och personer i deras omgivning. En enkätstudie genomfördes med en omarbetad version av ”The Arc’s Self-Determination Scale” (Wehmeyer, 1995).En rangkorrelation visade på samband mellan vissa frågeområden. Resultatet diskuteras i relation till tidigare forskning och till svårigheter att undersöka upplevelser hos personer med utvecklingsstörning.

 • 113.
  Checa, Emma
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Nazar, Jasmin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Den föränderliga empatins förklaring: Att känna empati för andra eller annat2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Empati förknippas i regel med medkänsla för andra. Forskning har visat att omvårdnad av andra utvecklar förståelsen för andras situation och ger högre empati. Studiens syfte var att undersöka om det finns samband mellan empati i relation till någon eller något utanför sig själv. Empatin mättes med Davis Interpersonal Reactivity Index i relation till om man har husdjur, vårdar andra, har levande växter, växte upp med syskon, följer en vegetarisk/vegankost, har barn, lever ensam och har blivit utsatt för mobbning. 180 deltagare var av 107 kvinnor, 60 män samt 13 icke benämnda kön rekryterades genom en kombination av strategiskt och tillgänglighetsurval.Resultaten visade att de som vårdade andra hade lägre empati än de som inte vårdade andra, de utan barn hade högre empati än föräldrar, yngre hade högre empati än äldre och kvinnor hade högre empati än män. Ett varierat urval och ett reliabelt mätinstrument var några av studiens styrkor.

 • 114.
  Clasénius, Jeanette
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Jourdain, Emelie
  Motivation till träning: Dess samband med självtillit och kontrollokus2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Fysisk aktivitet har många positiva effekter på människors hälsa. För att få människor att nå en regelbunden fysisk aktivitet är det därför intressant att undersöka hur aktiva människors motivation ser ut. Huvusyftet var därför att undersöka vilken motivatinsform, inre respektive yttre, som var mest framträdande hos deltagarna samt kopplingen mellan dessa motivationsformer och de oberoende variablerna. De sistnämnda var bland annat, självtillit, kontrollokus, kön och vikttillfredsställelse. Deltagarna var 183 personer, varav 130 kvinnor. Medelåldern var 40.58 år (SD = 16.34). Studien genomfördes på ett gym där deltagarna besvarade en enkät som inkluderade 64 frågor om motivation, självtillit, kontrollokus samt deras livssituation. Resultatet påvisade att en inre motivation är mer framträdande än en yttre motivation. Regressionsanalysen visade att de signifikanta oberoende variablerna endast kunde förklara en liten del av den inre respektive yttre motivationen till träning. Vidare forskning krävs för att få klarhet i vilka faktorer som förklarar den resterande motivationen.

 • 115.
  Clifford, Therése
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Självkänsla och upplevd studieprestation: En könsjämförelse mellan mans- och kvinnodominerade högskoleutbildningar2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studier har visat att kvinnor har lägre självkänsla och lägre förväntan på den egna prestationen än männen, trots att fler kvinnor än män studerar på högskolan. För att undersöka hur högskolestudenter upplevde självkänslan och upplevda studieprestationen beroende på mansdominerad eller kvinnodominerad utbildning, genomfördes en enkätundersökning med 86 studenter varav 40 var män och 46 var kvinnor. Fyra mätinstrument användes varav ett var Rosenbergs (1965) Self-esteem scale, de övriga mätinstrumenten utformades av författaren och mätte upplevd studieprestation. Fyra hypoteser ställdes med könsjämförelse i fokus. Resultatet visade att deltagarna upplevde kvinnliga studenters studieprestation högre än manliga studenters. Vidare fanns tendens att manliga studenter upplevde högre självkänsla än kvinnliga studenter. Diskussionens förslag på framtida forskning var varför högskolan är kvinnodominerad men arbetslivet mansdominerat.

 • 116.
  Colliander, Cassandra
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Enarsson, Marie
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Leader-Member Exchange och relationsaspekters betydelse ur säljmedarbetres perspektiv2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ledarskapsteorin Leader-Member Exchange (LMX) menar att en hög kvalité i relationen mellan ledare och medarbetare är viktig för olika organisatoriska utfall. Då forskning inte fokuserat på vilka relationsaspekter som medarbetare värderar som viktiga inom specifika branscher, är denna studie ett avstamp till området. Syftet med undersökningen var att ta reda på vilka relationsaspekter som säljmedarbetare värderar som viktiga i relationen till sin närmsta chef, om värderingen av dessa relationsaspekter har ett samband med medarbetares upplevelse av den befintliga relationen till sin närmsta chef och om relationsaspekterna värderas olika beroende på den befintliga kvalitén i relationen. En enkätstudie genomfördes där LMX samt relationsaspekter behandlades. Deltagarna bestod av 70 säljmedarbetare på ett globalt företag i Mellansverige. Resultaten visade att sociala och uppgiftsorienterade relationsaspekter värderades likvärdigt. Vidare visade resultatet att vissa kontrollvariabler hade starkare samband med LMX-relationen än relationsaspekterna samt att det fanns en viss skillnad mellan relationsaspekternas värderingar beroende på relationens kvalité. 

 • 117.
  Conzato, Robert
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Vilka motivationsfaktorer är det som ligger bakom toppsäljares framgång?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa motivationsstudie utfördes på åtta svenska toppsäljare och utgick i från Vallerands hierarkiska modell om inre och yttre motivation (1997) och även från Czikszentmihalyis teori om flow (1990). Syftet med studien var att ta reda på vilka motivationsfaktorer som förenar toppsäljare. Toppsäljarna intervjuades enskilt genom en semistrukturerad intervjuguide. En tematisk analys utfördes på utskrifterna från intervjuerna och analysen undersöktes utifrån tre huvudkategorier: inre motivation, yttre motivation, och flow. Resultatet visade att toppsäljarna hade en stark inre drivkraft att utvecklas, att nå egna mål och uppnå positiva känslotillstånd av själva utförandet. Den yttre motivationen skiljde sig mellan toppsäljarna, då vissa drevs mer av yttre stimuli såsom pengar och beröm än andra. Resultatet visade att toppsäljarnas drivs till största delen av inre motivationsfaktorer, då de var starkt framträdande hos samtliga. Det är därmed viktigt att skapa en arbetsmiljö- och situation som främjar säljarnas möjlighet att sätta egna mål och autonomi.

 • 118.
  Dahl, Malin
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Wahlund, Emma
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Soffpotatis eller elitidrottare: vilka attityder florerar kring mental träning?2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mental träning blir alltmer beprövat för att öka prestation och resultat inom idrottsvärlden. Det handlar om tekniker för att med hjärnans hjälp skapa bättre förutsättningar för idrottare att nå framgång. För elitsatsande idrottare börjar fenomenet bli en självklarhet men gäller detsamma för motionärer och icke-idrottare? Denna enkätstudie kartlägger hur individer resonerar kring mental träning utifrån deras idrottsliga bakgrund och erfarenheter. 91 kvinnor och 99 män i åldern 18 till 51 år deltog. Resultatet visar att elitsatsande idrottare har mest positiv attityd till mental träning och icke-idrottare har lägst. Träningsformen individen utövar inverkar på om personen känner till mental träning. De som tränar individuellt har mest kännedom om mental träning. Elitsatsande idrottare förväntar sig mer av mental träning än motionärer och icke-idrottare. Ingen skillnad fanns mellan könen gällande att söka hjälp av mentala tränare vilket tidigare utländsk forskning visat. Svenska män är öppnare till fenomenet.

 • 119.
  Dahl, Ulrika
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Att leda sig själv: Självledarskapsstrategiers betydelse för stress2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Självledarskap innefattar strategier som syftar till att medvetandegöra och förändra individens tankar och i förlängningen beteende. Genom att förändra tankemönster kan individen förhoppningsvis öka chansen att hantera stress. Forskning visar att ökat självledarskap medför ökad self-efficacy, vilket i sin tur förbättrar förmågan att hantera stress. Studien syftar till att undersöka om det även finns samband mellan självledarskap och stress, hypotesen var att det föreligger ett negativt samband mellan de båda variablerna. Deltagarna (89 studenter, varav 56 kvinnor) besvarade en enkät bestående av självledarskap, självskattad stress och arbetsmiljö. Analyser visade att det inte fanns ett linjärt samband mellan variablerna, men att självledarskap ändå ökar när arbetskraven ökar. Även självskattad stress ökar vid högre arbetskrav. Det krävs dock ytterligare forskning för att vidare undersöka sambanden, gärna med experimentell design rörande huruvida förändringar i självledarskap leder till förändrade stressnivåer.

 • 120.
  Daleke, Mikaela
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Assmar, Alexandra
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Prestationsångest: Yttre faktorer som relaterar till upplevd press i studier hos unga studerande män2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie har prestationsångest undersökts i relation till tre olika typer av socialt stöd och två faktorer inom tidspress. Tidigare forskning pekar på att socialt stöd spelar en betydande roll för minskad prestationsångest i studier, samt att tidspress ger en ökad effekt. Undersökningen hade 151 manliga studenter från två olika program på en högskola. Mätningen av socialt stöd och tidspress skedde genom en tvåvägs variansanalys för oberoende mätningar för att få fram om hur dessa huvudeffekter har en inverkan på prestationsångest. Resultatet visade att högt socialt stöd och lite tidspress minskar prestationsångest samtidigt som lågt socialt stöd och mycket tidspress leder till ökad prestationsångest. En åtgärd för ökat socialt stöd kan vara att aktivt arbeta för en större sammanhållning mellan studenterna. Vi valde att endast undersöka män för att tidigare forskning kring detta ämne har haft stor fokus på endast kvinnor.

 • 121.
  Danielsson, Katja
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Ungdomars chatt i cyberrymden; Hur influeras individen av sociala interaktioner på Internet?2007Student thesis
 • 122.
  Danielsson, Majne
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Högskoleexamen och studietids betydelse för inre motivation och identifierad reglering2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  På 1970-talet undersöktes hur den inre motivationen påverkas av yttre belöningar när en individ ska utföra en uppgift. När yttre belöningar ges minskar den inre motivationen för uppgiften. Inre motivation (egenintresse) och identifierad reglering (nödvändigt intresse för att nå ett högre mål) beskrivs i self-determination theory (Deci & Ryan, 2000). Vissa utbildningar ger yttre belöningar som en legitimation t.ex. sjuksköterska eller sjukgymnast medan andra ger en mer generell examen. Med hjälp av mätinstrumentet SIMS undersöktes det om legitimation och studietid påverkar identifierad reglering och inre motivation. Högskolestudenter (n=180) som antingen fick en legitimation eller inte vid en examen deltog i studien. Resultatet visade en tendens att legitimation minskar den inre motivationen, men att den inte har någon effekt på identifierad reglering. Studenter som inte får en legitimation är mer motiverade genom inre motivation medan identifierad reglering inte påverkas av examen. Studenternas studietid påverkade inte inre motivation och identifierad reglering.

   

  Keywords: intrinsic motivation, identified regulation, self-determination theory, college students, education

 • 123.
  Darwish, Zaid
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Darweesh, Rawan
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Kan kreativitet lindra arbetsstressen och förbättra arbetarnas hälsa?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims at examining the importance of creativity and the conditions that create creativity to relieve the stresses of workers and how it can improve their health. This is done to facilitate the work of both leaders, employees and, above all, to achieve a better health within the organization.

 • 124.
  Darwish, Zaid
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Darweesh, Rawan
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Kan kreativitet lindra arbetsstressen och förbättra arbetarnas hälsa?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims at examining the importance of creativity and the conditions that create creativity to relieve the stresses of workers and how it can improve their health. This is done to facilitate the work of both leaders, employees and, above all, to achieve a better health within the organization.

 • 125.
  de Colli, Daniel
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Betydelsen av copingresurser och självkänsla för attityd till krisstöd inom polisen2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Krisstöd som syftar till att lindra stress för poliser i yttre tjänst är en förutsättning för att uppnå en god arbetsmiljö. Enligt tidigare forskning bör personers behov och inställning tas i beaktande vid planeringen av krisstöd. Vad personer har för inställning till krisstöd kan studeras i form av attityder. Personers självkänsla är besläktat med känslighet för stress vilket kan påverka behov av krisstöd. Syftet med denna studie var att undersöka om copingresurser och självkänsla hade någon betydelse för attityd till krisstöd. Poliser i yttre tjänst deltog (N = 101, varav 29 kvinnor). Coping Resource Inventory (CRI), två skalor av självkänsla samt ett eget konstruerat frågeformulär för mätning av attityder till krisstöd användes. Resultaten visade att copingresurser och självkänsla hade betydelse för positiv attityd till krisstöd. Detta indikerar att högre bassjälvkänsla och högre copingresurser, via mer positiv attityd, utgör en nyckel till ett mer lyckat krisstöd.

 • 126.
  de Colli, Daniel
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Ett nytt svenskt arbetspsykologiskt test ocharbetsprestation inom polisen – samtidig validitet2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The external validity of personality tests can be studied by comparing testvariables to variables measuring job performance. The purpose of this studywas to examine the validity of the employment psychological personalitytest UPP (Sjöberg, 2008). One hundred police employees, including 50women, performed the test through an Internet platform. External criteriawere in study 1 (N = 100) police salary criteria and in study 2 (N = 46) anobjective criterion in terms of number of interrogations for investigators.The results indicate that some variables in the UPP-test showed satisfactoryvalidity against external criteria. Emotional stability showed satisfactoryvalidity against criteria in line with previous research. Conscientiousnessshowed negative correlations with two of the criteria which do not confirmprevious research. Several of the UPP-test specific variables showed equallygood or better validity compared with the general variables according toFFM. The importance of the availability of good criteria for validityresearch is discussed.

 • 127.
  Degervall, Kerstin
  et al.
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Rönnkvist, Liselotte
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Hur upplever vårdpersonal sitt arbete med att motivera brukare med dubbeldiagnos?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Individer med ett psykiskt funktionshinder har varit en del av en het debatt som pågått i Sverige en längre tid. Att ha både ett psykiskt funktionshinder och ett missbruk kallas för att ha en Dubbeldiagnos, (DD). Denna studie vill undersöka hur vårdpersonal upplever sitt arbete med att motivera brukare med DD till att förändra sin dagliga livsföring. Studien baseras på kvalitativa intervjuer med vårdpersonal, sammanlagt 12 intervjuer. Vårdpersonalen upplever sitt arbete som mycket positivt men att en känsla av frustration uppkommer då framsteg sker i en mycket långsam process. Detta upplever personalen beror på att missbruk tillåts på boendet. Inre och yttre motivation i samspel ansågs påverka en brukare med betoning på den inre.

 • 128.
  Doder, Viktor
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Social identitet och stresshantering hos första generationens invandrare2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Invandrare går igenom stora anpassningsutmaningar för att integrera till ett nytt land. Forskning har visat att upprepad upplevd stress finns bland invandrare genom kulturella skillnader, fördomar och diskriminering. Studien har undersökt invandrares sociala identitet och hur utmaningar stresshanteras. Totalt åtta första generations invandrare i varierande ålder mellan 23 – 57 som bott i Sverige i flera års tid deltog i studien. Deltagarna hade integrerat och skapat sig ett liv i Sverige. Datainsamlingen skedde via intervjuer. Resultatet visade nio gemensamma komponenter för social identitet hos invandrare. Stressoren upplevd diskriminering hanterades genom att bl. a göra en samhällelig nytta. Resultatet visade även stresshanteringar beståendes av att skapa en sammanhängande kulturell identitet i Sverige. Hanteringen skedde genom en bikulturell process och handlade om att utforska sina kulturer som icke svensk och svensk. Mycket av resultatet låg i linje med tidigare forskning, men med kvalitativ metod kunde deltagares upplevelser ge nya nyanser till tidigare forskning.

   

                Keywords: ackulturation, coping, ethnic identity, immigrants, social identity

 • 129.
  Drangnell Ek, Tove
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Vilka faktorer i arbetet leder till att fastighetsmäklare upplever motivation och arbetstillfredsställelse?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Fastighetsmäklare arbetar med en provisionsbaserad lön där den som presterar bäst även tjänar mest. Det är ett yrke med hård konkurrens och långa arbetsdagar. Ändå finns det 6000 registrerade fastighetsmäklare i Sverige. Syftet med studien var att undersöka vad som leder till motivation och arbetstillfredsställelse bland fastighetsmäklare.  Den här kvalitativa studien är baserad på semistrukturerade intervjuer med åtta fastighetsmäklare från fastighetsmäklarbyråer i Stockholm med omnejd. Teoretisk utgångspunkt i studien är Herzbergs tvåfaktorteori (2010) samt McClellands motivationsteori (2009). En tematisk analys av intervjudata gjordes för motivation respektive arbetstillfredsställelse. Resultatet visade att feedback/bekräftelse tillsammans med behovet att prestera var en gemensam nämnare för vad i arbetet som motiverade deltagarna samt vad i arbetet som ledde till arbetstillfredsställelse. Arbetstillfredställelsen påverkades av i vilken utsträckning deltagarna fick bekräftelse och feedback, hur privatlivet påverkades samt resultatet av arbetet. För att motiveras i arbetet ställde deltagarna krav på feedback, bekräftelse, belöning, lön och eget ansvar. 

 • 130.
  Duske, Izabella
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Nyberg, Malin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Hälsa på arbetsplatsen: En kvantiativ studie med fokus på ledarskap och arbetsplats2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
 • 131.
  Dymling, Cecilia
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Existentiella frågor i samtal på kvinnojourer2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Då en människa drabbas av en kris kan utomstående hjälp krävas för att hantera och bearbeta de existentiella frågor som uppkommer. Ett allvarligt hot mot kvinnors hälsa är våld i nära relationer. Föreliggande studie har undersökt jourkvinnors stödsamtal med våldsutsatta kvinnor på kvinnojourer. Syftet var att undersöka vilken typ av existentiella frågor som personalen möter i stödsamtalen, samt att studera om och i så fall på vilket sätt utrymmet för dessa frågor i stödsamtal bidrar till ett ökat välmående för kvinnor utsatta för mäns våld. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex jourkvinnor runt om i landet. Hermeneutisk analys med existentialistisk förankring vägledde fram till slutledning. Studiens resultat visar att några av de vanligaste existentiella frågor som uppkommer i stödsamtalen är frågor relaterade till kvinnans identitet samt hennes upplevelse av skuld i koppling till olika val hon gjort. Betydelsen av utrymme för existentiella frågor har relevans för våldsutsatta kvinnor i stödsamtalen.

 • 132.
  Dyverfeldt, Hannah
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Karlsson, Emma
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Generella teman om negativa emotionsupplevelser: En kvalitativ studie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En studie med syftet att undersöka de generella temana i individers upplevelse av negativa emotioner. Tidigare forskning inom området har fokuserat på det frågeställningar som exempelvis handlar om negativa emotioners påverkan på individers hälsa. Den här studien söker att utveckla det kvalitativa området inom emotionspsykologi. Två frågeställningar undersöktes: Vad är de generella temana i män och kvinnors upplevelse av negativa emotioner?Finns det en skillnad i upplevelse av negativa emotioner mellan kvinnor och män? Deltagare var 66 individer, i åldrarna 19 till 77 varav 33 män. Materialet samlades in via en kvalitativ enkät och analyserades med meningskoncentrering och genom fenomenologisk tolkning. Resultatet gav fem generella teman: (1) Situation med minskad kontroll, (2) fysiskt upplevelse, (3) psykisk upplevelse, (4) agerande och (5) uppmärksammande. Resultatet gick i linje med tidigare studier men bidrog med att fylla en kunskapslucka med dess kvalitativa inriktning, temat (5) uppmärksammande var ett nytt tema som upptäcktes.

 • 133.
  Edman, Philip
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Tillskriver lärare omedvetet negativa egenskapsattribut till elever med ADHD ?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanställningen som Socialstyrelsen utfört visar att det blir vanligare att elever får genomgå utredningar samt diagnostiseras med ADHD. Studien syftade till att undersöka om lärare omedvetet tillskriver negativa egenskapsattribut till elever med ADHD. Två olika webenkäter fördelades på 71 respondenter. Enkäterna innehöll inledande vinjetter vilka beskrev den fiktive eleven ”Simon”, vilken skulle komma att anlända till en ny skola. En bakomliggande problematik beskrevs i båda enkäterna. I enkät ett nämndes att ”Simon” diagnostiserats med ADHD. I enkät två nämndes att en utredning gjorts men att en diagnos ej kunnat fastslås. Resultatet visade att det ej fanns en signifikant skillnad gällande lärarnas bedömning av ”Simon”, oavsett lärarnas enkättillhörighet. Detta tydliggör att de deltagande lärarna inte hade förutfattade meningar om elever med en ADHD-diagnos samt att de ej tillskriver dessa elever negativa egenskapsattribut. De har tillsynes hög kompetens och bemöter nya elever med öppenhet samt på ett objektivt sätt.

 • 134.
  Edoff, Petra
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Kreativitet som ett resultat av grupprocesser: En undersökning av kreativitet i homogena respektive heterogena team2007Student thesis
  Abstract [sv]

  Kreativitet har blivit allt viktigare inom dagens organisationer och forskningen har börjat intressera sig för hur kreativiteten påverkas av nominala eller riktiga grupper, samt hur dessa grupper är sammansatta. Syftet med undersökningen var att se hur kreativiteten i arbetsteam påverkas av mängden yrkesgrupper som ingår, samt att se hur externa faktorer som ledarskap och organisationskultur påverkar. I denna studie intervjuades 14 anställda inom olika branscher om deras syn på kreativitet och det visade sig finnas skillnader mellan grupperna. Arbete i grupp kan ge kreativiteten en annan kvalité och heterogenitet förknippades med mer dynamik och kreativa strategier. Samtliga respondenter i den heterogena gruppen var överens om att arbete i en blandad grupp var en styrka för kreativiteten.

 • 135.
  Edrenius, Robert
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Socialt stöd till arbetsterapeuter och fysioterapeuter inom kommunal äldreomsorg2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetsterapeuter och fysioterapeuter arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt. Detta kan bidra till känsla av utanförskap och konkurrens med kommunens övriga professioner och deras förhållningssätt. Forskning visar även att behov av socialt stöd finns för att kunna förklara vad rehabiliterande förhållningssätt är men att socialt stöd för att förankra detta inte alltid finns i organisationerna. Syftet var att beskriva arbetsterapeuters och fysioterapeuters erfarenheter av socialt stöd från kommunen gällande rehabiliteringsinsatser till patienter inom äldreomsorg. Induktiv innehållsanalys där åtta intervjuer med arbetsterapeuter och fysioterapeuter utgjorde data. Analysen genererade två generiska kategorier och fem subkategorier. Generiska kategorin att ha ett ledningssystem beskrivs genom subkategorierna: Närvarande/ansvarstagande chef, stöttande chef samt rutiner och stödfunktioner. Den generiska kategorin teamarbete beskrivs genom subkategorierna: behov av rehabiliteringsteam samt behov av tvärprofessionella team. Starkast stöd verkar fås av arbetsterapeut- och fysioterapeutkollegor om möjlighet till detta ges av organisation och dess företrädare.

 • 136.
  Eichelkraut, Claudia
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Self-efficacy hos personer med en undergiven roll i 24/7 rellationsformer2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Self-efficacy är, delvis, beroende av generalisering genom vilken individen kan ta gamla erfarenheter till stöd inför aktuella situationer. Individer med undergiven roll i en 24/7 relation, inom Bondage-discipline, dominance-submission, sadism-masochism (BDSM) subkulturen, befinner sig i en, i högre grad, strukturerad vardag än individer med dominant roll. Detta bör leda till större erfarenhetsbank att generalisera från. Frågeställning är huruvida individerna med undergiven roll ligger på extremare nivåer av allmän och förhållandefokuserad self-efficacy, än de med dominant roll. En enkätundersökning genomfördes där den allmänna self-efficacyn testades med skalan översatt av Löve, Moor och Hensing (2011) och den förhållandefokuserade self-efficacyn med en egen översättning av Sherer, Maddux, Mercandante, Prentice-Dunn, Jacobs, och Rogers (1982) skala. Av de 34 deltagarna var 20 kvinnor och 1 av annan könsidentitet. Undersökningen visar en skillnad mellan individer med undergiven och dominant roll samt en ökning över tid i förhållandet, båda i förhållandefokuserad self-efficacy. Detta tolkas som att båda grupper får ökade erfarenheter inom förhållandet allt eftersom detta pågår. Undersökningens resultat, samt rollernas förhållande till jämförelsemåttet är stoff till vidare forskning.

 • 137.
  Ekberg, Beatrice
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Carlson, Amanda
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Arbetsrelaterad social- och emotionell self-efficacy i relation till välmående hos kundtjänstpersonal2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Self-efficacy har visat sig vara en betydelsefull personlig resurs i arbetslivet. Välmående är också viktig för arbetslivet, då en mer välmående personal visar mindre tendenser till utbrändhet. Denna studie testar dimensionerna social- och emotionell self-efficacy i en specifik kontext - kundtjänstbranschen. Syftet var att undersöka arbetsrelaterad social- och emotionell self-efficacy och förhållandet till välmående. Det var 135 kundstjänstspersonal som deltog, 83 kvinnor. De svarade på en webbenkät bestående av Scale of Occupational Emotional- and Social Self-Efficacy, Emotional Exhaustion scale, Emotional irritation scale samt The EPOCH measure of adolescents wellbeing. Resultatet bekräftade hypoteserna om att hög nivå av social- och emotionell self-efficacy samvarierar med hög nivå av välmående. Resultaten diskuteras med JDR-theory där self-efficacy kan ses som en stark resurs som hjälper individen att hantera arbetskraven, vilket leder till välmående. I vidare studier hade det varit intressant att undersöka relationen mellan social- och emotionell self-efficacy och välmående i andra branscher.

 • 138.
  Eklund, Jakob
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Andersson-Stråberg, Teresia
  Stockholm University.
  Hansen, Eric M.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  "Ive also experienced loss and fear": Effects of previous similar experience on empathy2009In: Scandinavian Journal of Psychology, ISSN 0036-5564, E-ISSN 1467-9450, Vol. 50, no 1, p. 65-69Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Although it is frequently argued that empathy is increased by similar experiences, this idea has rarely been tested. This study investigated the relationship between empathy and prior similar experience. Participants read four different stories and rated the degree of empathy they felt. They also reported the extent to which they had prior similar experience of the events in the stories. We found that these self-reports of prior similar experience increased empathy for the persons in the stories. Similar experience may be an important situational antecedent for feeling empathy for another person. Pointing out similarities among experiences may be a fruitful means of training empathy.

 • 139.
  Eklund, Liliane
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Ledarskapserfarenheter av multikulturella team i sex länder.: Potential att uppnå synergi.2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 140.
  Eklund, Pascal
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Hur föräldrar till hemmasittande barn upplever att det blir bemötta i vardagen2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Sverige råder sedan 1962 skolplikt. Trots det så finns det idag barn som inte går till skolan vilka ibland kallas hemmasittande. Föräldrarna har ansvaret att se till att skolplikten uppfylls. Bakgrunden till varför ett barn bli hemmasittande kan vara komplex. Vad gäller barn med problematiskt beteende, möts deras föräldrar ofta av fördomar med avseende på att föräldrarna bär ett stort ansvar för barnets problematik. Denna studies syfte var att undersöka hur föräldrar till hemmasittande barn upplever att de uppfattas av andra. Data bestod av semistrukturerade individuella intervjuer och analyserades med tematisk analys. Nio informanter inkluderades (enbart mammor). Resultatet mynnade ut i tre teman: En dålig förälder, En förälder i en svår situation som kämpar samt En besvärlig förälder. Studiens resultat kan öka förståelsen hur konstruktivt bemötande från omgivningen kan förbättra samarbetet mellan föräldrar och skola bland annat.

 • 141.
  Ekman, Ida
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Hur mår jag? : självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  Forskning tyder på en ökad brist på välbefinnande bland tjejer. Trots denna ökning mår de flesta tjejer bra. Olika faktorer påverkar tjejernas välbefinnande på diverse sätt. Syftet med föreliggande undersökning var att få en djupare förståelse för hur tjejer ser på sitt eget välbefinnande och vilka faktorer de upplever som viktiga för denna upplevelse. En kvalitativ undersökning med deduktiv ansats genomfördes med 8 tjejer som gick sista året på gymnasiet. Deltagarna intervjuades utifrån en halvstrukturerad intervjuguide. Materialet analyserades med meningskoncentrering. Resultatet visade att det viktigaste för att deltagarna skulle uppleva välbefinnande var att de tyckte om och accepterade sig själva. Tjejerna upplevde också det som viktigt, att påverkan från samtliga faktorer var balanserad och positiv.

 • 142.
  Ekqvist, Madelen
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Söderbäck, Therese
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Etnicitet och sexuell läggning: Om attityder till män med dubbel minoritetsstatus2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har visat på negativa attityder mot homosexuella och till viss grad mot invandrare. Män har mer negativa attityder än kvinnor mot homosexuella män. Studiens syfte var att undersöka om det föreligger en skillnad i attityd beroende på om en homosexuell man har en svensk eller utländsk bakgrund. Deltagare var 157 studenter i en medelstor svensk stad. En fiktiv personbeskrivning utformades där etnicitet och sexuell läggning varierades för att få fyra enkätversioner. Resultatet visade att mest positiva attityder fanns till den homosexuella mannen. Deltagare med utländsk bakgrund var mindre positiva än deltagare med svensk bakgrund till homosexuella män. Det fanns ingen signifikant skillnad i attityd beroende på om målpersonen hade en svensk eller utländsk bakgrund. Dessa positiva attityder mot homosexuella män kan vara en effekt av att det svenska samhället har kommit långt när det gäller rättigheter och sexuellt likaberättigande. Annars beror det på stora proportioner av social önskvärdhet.

 • 143.
  Ekstrand, Maria
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Betydelsen av self-efficacy och socialt stöd för studieprestation2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Self-efficacy och socialt stöd är två fenomen som visats ha ett flertal goda effekter på individers beteende framförallt inom utbildning. Devonport och Lanes (2006) studie kunde bekräfta relationen mellan self-efficacy och prestation. Den föreliggande studiens syfte var att studera betydelsen av self-efficacy och socialt stöd för studieprestation hos en grupp studenter. Två mätningstillfällen utfördes, med 65 deltagare vid första och 49 vid andra tillfället. Resultaten visade att socialt stöd hade signifikant positivt samband med self-efficacy. Även om studien inte fann några signifikanta effekter varken av self-efficacy eller socialt stöd på prestation antyddes intressanta mönster av ändring över tid. Exempelvis visade det upplevda stödet ett mönster där individer med högt upplevt stöd presterade generellt bättre i förhållande till de med lågt.

  Key words: self-efficacy, social support, academic achievement, student.

 • 144.
  Ekström, Angelica
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Malm, Sara
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Drabbades syn på mobbning med fokus på vägen ut ur den2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att leda till en bättre förståelse för utsattas erfarenheter av mobbning och att öka kunskapen om vad som kan göras för att motverka mobbning samt hur de utsatta kan hjälpas och stöttas. I studien har fyra kvinnor och fyra män deltagit, som alla har upplevt mobbning under skolgången, men som inte längre är utsatta. Metoden som använts är en innehålls analys. Resultatet av intervjuerna tyder på att det upplevda stödet från skola och hem inte var tillräckligt. Att mobbningen pågick under en längre period utan ingripande från vuxna i omgivningen. Samtliga deltagare upplevde mobbningen som jobbig då den pågick men är i efterhand tacksamma för den erfarenhet det har givit. I studien har vi dragit slutsatsen att skolans åtgärder fungerat i praktiken, men satts in försent. Det är viktigt att öka medvetenheten hos både skola och familjer för olika tecken på mobbning samt hantering av den.

 • 145.
  Elfgren, Daniel
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Lindqvist, Mi
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Organisationskultur och kommunikation vid en fusion av myndigheter2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie ämnade ta reda på hur organisationskulturen påverkades och hur kommunikationen förmedlades vid en fusion av fem myndigheter till en övergripande myndighet. Tillvägagångssättet var kvalitativt med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Sexton mellanchefer från fem olika avdelningar intervjuades om hur de uppfattade sammanslagningen och hur de upplevde kommunikationen inför, under och efter denna fusion samt hur de upplevde att organisationskulturen hade påverkats. Vidare undersöktes huruvida de upplevt att regeringens mål och vision för fusionen framgått tydligt. Analysprocessen genomfördes genom att meningskoncentrera transkriberingarna från intervjuerna och dela in dessa i huvudteman med subkategorier i två matriser och sedan analysera och sammanfatta dessa under respektive huvudtema. Resultatet visade att organisationskulturen i Transportstyrelsen upplevdes som öppen med högt i tak och där de anställda såg ljust på framtiden. Resultatet belyste även att kommunikationen emellertid kunde ha varit bättre både innan och efter fusionen.

   

  Keywords: organizational change, organizational culture, organizational climate, organizational communication, organizational identification

 • 146.
  Elfström, Magnus
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Kennedy, Paul
  University of Oxford, UK.
  Lude, Peter
  Swiss Paraplegic Centre, Nottwil and Zurich University of Applied Sciences, Suisse .
  Predicting emotional well being during acute rehabilitation in a European spinal cord injury sample2009In: Psychology and Health, ISSN 0887-0446, E-ISSN 1476-8321, p. 162-Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine what resource and coping variables that could predict emotional well being during the acute phase of spinal cord injury rehabilitation. All newly acquired injuries were approached in selected British, Swiss, Swedish, German, Austrian and Irish spinal centres. Participants were asked to complete a questionnaire booklet at 6 weeks post injury and again at 12 weeks. Stepwise hierarchical regression analyses were performed on data from 281 questionnaire packs from 14 European spinal centres. Gender, age and severity of impairment were controlled for. Sense of coherence, the coping strategy social reliance, threat and challenge appraisals, perceived manageability, and perceived quality of social support made significant contributions to the variance in measures of emotional well-being (anxiety, depression and a psychological subscale of a quality of life scale). Psychological assessment during acute stages may assist in identifying ‘at risk’ patients and provide guidance for therapeutic intervention.

 • 147.
  Elfström, Magnus L
  et al.
  Health Care Research Unit, Göteborg University, Sweden.
  Kreuter, M
  Rydén, A
  Persson, L-O
  Sullivan, M
  Effects of coping on psychological outcome when controlling for background variables: A study of traumatically spinal cord lesioned persons.2002In: Spinal Cord, ISSN 1362-4393, E-ISSN 1476-5624, Vol. 40, no 8, p. 408-15Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  STUDY DESIGN: Cross-sectional.

  OBJECTIVES: In a previous study we found spinal cord lesion (SCL)-related coping factors to be distinctly related to levels of SCL-related psychological outcome. However, we did not control for other potentially confounding variables. In this study we investigated effects of coping strategies on psychological outcome reactions in traumatically spinal cord lesioned persons controlling for sociodemographic, disability-related and social support variables.

  SETTING: The Gothenburg Spinal Injuries Unit in Sweden.

  METHODS: The study sample comprised 255 persons and a subsample of 157 persons. A series of stepwise multiple regression analyses were performed.

  RESULTS: SCL-related coping factors clearly predicted psychological outcome even when background variables were controlled. Higher levels of acceptance coping predicted decreased psychological distress and increased positive morale. Elevated social reliance coping predicted heightened distress. Higher levels of social support predicted lower feelings of helplessness. Sociodemographic and disability-related variables were weak predictors of psychological outcome with one exception: higher education predicted less bitterness and brooding.

  CONCLUSION: SCL-related coping remained the most important predictor of psychological outcome even when a wide range of variables was controlled. Thus we conclude that psychosocial interventions aimed at helping individuals develop their coping strategies might be of substantial value in their adjustment to SCL.

 • 148.
  Elfström, Magnus L.
  et al.
  Health Care Research Unit, Sahlgrenska Academy at Göteborg, Sweden.
  Kreuter, Margareta
  Department of Physiotherapy, Sahlgrenska University Hospital, Götegorg, Sweden.
  Relationships Between Locus of Control, Coping Strategies and Emotional Well-Being in Persons with Spinal Cord.2006In: Journal of clinical psychology in medical settings, ISSN 1068-9583, E-ISSN 1573-3572, Vol. 13, no 1, p. 93-103Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Relations between locus of control, coping strategies and emotional well-being in persons with traumatically acquired spinal cord lesion (SCL) were examined. The sample included 132 community-residing adults. Structural equation modelling, including confirmatory factor analysis, was used. A model was hypothesized based on the transactional theory of stress and coping where coping strategies mediated the relation between locus of control and emotional well-being. The model showed acceptable fit to the data and was compared with five alternative models. The alternative models fitted the data less well or were difficult to interpret. In the preferred model, persons indicating internal control reported more coping strategies (Acceptance, Fighting spirit) related to increased well-being, whereas persons indicating external control reported a coping strategy (Social reliance) related to poorer well-being. The findings support the stress and coping framework in medical rehabilitation and illustrate why some persons need coping effectiveness training to enhance emotional adjustment.

 • 149.
  Elfström, Magnus L.
  et al.
  Health Care Research Unit , Sahlgrenska Academy at Göteborg, Sweden.
  Kreuter, Margareta
  Department of Physiotherapy, Sahlgrenska University Hospital, Sweden.
  Persson, Lars-Olof
  Department of Nursing, Sahlgrenska Academy at Göteborg, Sweden.
  Sullivan, Marianne
  Health Care Research Unit , Sahlgrenska Academy at Göteborg, Sweden.
  General and condition-specific measures of coping strategies in persons with spinal cord lesion.2005In: Psychology, Health & Medicine, ISSN 1354-8506, E-ISSN 1465-3966, Vol. 10, no 3, p. 231-242Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We examined psychometric properties and validity of a general (Ways of Coping Questionnaire; WCQ) and a condition-specific (Spinal Cord Lesion-related Coping Strategies Questionnaire; SCL CSQ) measure of coping strategies. The sample included 181 community-residing traumatically spinal cord lesioned persons aged 16-85 years. Multi-trait/multi-item analysis, confirmatory factor analysis and multiple regression were used. Reliability and validity estimates were acceptable in most instances for the SCL CSQ, whereas the validity of the WCQ was inadequate. The SCL CSQ showed a significant relationship with the overall quality of life outcome measure, whereas the WCQ did not. We recommend condition-specific measures of coping strategies, and that the combination with coping style measures be tested in medical populations.

 • 150.
  Elfström, Magnus L
  et al.
  Health Care Research Unit, Institute of Medicine, Sahlgrenska Academy at Göteborg University, Göteborg, Sweden.
  Lundgren, Jesper
  Berggren, Ulf
  Methodological assessment of behavioural problem dimensions in adults with dental fear2007In: Community Dentistry and Oral Epidemiology, ISSN 0301-5661, E-ISSN 1600-0528, Vol. 35, no 3, p. 186-94Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES: In the assessment and treatment of persons with dental fear, there may be other psychological/behavioural factors than fear itself and traditional measures of psychopathology that should be considered. Longitudinal natural history studies are needed to find such variables. The present study investigated whether the same behavioural problem dimensions (internalizing, externalizing, attention) found among children and adolescents with behaviour management problems and/or dental fear could also be found among severely fearful adult patients.

  METHODS: The participants were 230 consecutive adult patients applying for treatment for severe dental anxiety at a specialized clinic. Patients completed a version of the Rutter behaviour questionnaire that was adapted for adults. Comparison data were the Hospital Anxiety and Depression scale and self-rated anger evoked by dental fear. Background data, including dental fear, were also collected. Descriptive statistics, principal components analyses, group comparisons and correlations were calculated.

  RESULTS: Of the three behaviour problems scales we adapted for adults, two (Internalizing and Attention) had acceptable psychometric properties and meaningful relations with the comparison variables. In contrast, the third problem scale (Externalizing) proved to have less satisfactory properties and relations, especially for men. Patients with severe phobia had higher levels of problem behaviours than patients with less severe phobia.

  CONCLUSIONS: Internalizing and Attention scales for adults seem promising for use in future prospective studies of the natural history of dental fear. The Externalizing scale, however, needs to be studied with a wider range of comparison variables and measures of social desirability.

1234567 101 - 150 of 680
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf