mdh.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 667
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Aakko, Noora
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Öngörür, Gazal
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Kraften av beröring: Beröring som komplementär metod för att minska stress på arbetsplatsen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetsmarknadens förändringar i form av högre arbetstakt, tillfälliga anställningar och krav på flexibla arbetsvillkor, gör att allt fler upplever stress i arbetslivet. Långvarig stress medför stora hälsorisker för individen. Eftersom många av dagens sjukskrivningar beror på stressrelaterade sjukdomar, såsom depression och utmattning är det viktigt att studera metoder för stresshantering på arbetsplatsen. Beröring i form av massage kan minska stress hos individer samt fungerar som ett komplement i behandlingen för stressrelaterade sjukdomar. Ett fältexperiment med 28 tjänstemän utfördes för att undersöka om en kortvarig massage på arbetstid kunde inverka positivt på den arbetsrelaterade stressen jämfört med en avslappningsövning och vanlig rast. Studien visade signifikant minskning av stressnivån efter massageinterventionen. Resultatet ger en antydan om att upplevelsen av stress går att reducera med hjälp av fysisk beröring. Stickprovets storlek samt förväntnings- effektens inverkan på resultatet diskuteras.

 • 2.
  Aasen, Linn
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Thunberg, Maria
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  En utvärdering av arbetspsykologiska testet Shapes med test-retestmetod2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Många rekryteringsmetoder som används i dag, som CV och referenstagning, har enligt studier låg validitet, däremot visar många studier att personlighet är stabilt över tid och därför är en mer valid prediktor för att kunna predicera arbetsprestation. Studiens syfte var att undersöka Shapes, ett internetbaserat personlighetstest, och dess arton kompetensdimensioner med test-retest utifrån tre frågeställningar. En datainsamling med 91 deltagare (29 män och 62 kvinnor) gjordes vid två tillfällen med tre veckors mellanrum. Deltagarna delades upp i kön- och åldersgrupper för att se skillnad över tid inom grupperna. Medelvärdesskillnader och korrelationer över tid jämfördes där resultatet visade att det fanns positiva samband mellan båda testtillfällena på samtliga dimensioner. Sju av de arton dimensionerna hade skillnader på medelvärde från testtillfälle ett och testtillfälle två. Detta skulle kunna bero på att Shapes inte är tillräckligt tillförlitligt för att mäta dessa dimensioner eller att dessa dimensioner inte är stabila över tid.  

 • 3.
  Abdul-Fattah, Amira
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att stå på egna ben: Upplevelser av att vara nyutbildad sjuksköterska2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka nyutbildade sjuksköterskors gemensamma upplevelser av att börja arbeta efter examen. Detta undersöktes genom åtta intervjupersoner varav två män och sex kvinnor, valdes ur ett handplockat urval och intervjuades utifrån en semistrukturerad intervju. Deltagarna intervjuades om sina unika upplevelser av att vara nyutbildade sjuksköterskor. Resultaten av en tematisk analys påvisade fyra kategorier, att känna osäkerhet, att känna stress, självständighet och att få stöd. Första kategorin bestod av subkategorierna ensamhet, att begå misstag, och kunskapsbrist. Andra kategorin hade subkategorierna oförmåga, tidsbrist, brist på stöd och att hantera svåra lägen. Tredje kategorin hade subkategorierna att känna självtillit, att bli stark och att få rutiner. Sista kategorin hade subkategorierna att få bekräftelse och feedback, att få uppskattning och bli vägledd. Studien kan ge bredare perspektiv på framtida studier gällande nyutbildade sjuksköterskors upplevelse av stress. Slutsatsen av studien är att nyutbildade sjuksköterskors upplevelser är individuella och kan vara både positiva och negativa.

 • 4.
  Abrahamsson, Therese
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Hedström, Johanna
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Självkänsla hos unga i relation till riskbeteenden vid alkoholkonsumtion2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Svenska ungdomar i årskurs ett på gymnasiet som har konsumerat alkohol uppgår till 90 % (Ahlström & Österberg, 2003). Alkoholkonsumtionen ökar medan självkänslan minskar (Scheier, Botvin, Griffin och Diaz, 2000) men tidigare studier går isär gällande sambandet mellan alkoholkonsumtion och själv­känsla. Studiens syfte har varit att undersöka sambanden mellan självkänsla och riskbeteende vid alkoholförtäring, hos ungdomar i årskurs ett på gymna­siet.  En enkät som mäter Johnsons bassjälvkänsla (1996), Rosenbergs glo­bala självkänsla (1965), AUDIT´s (1994) frekvens och mängd samt risk­beteende, delades ut till 166 elever, 99 var män. Bassjälvkänslan visade ett signifikant samband med alkoholkonsumtion. Låg självkänsla visade mer problem med föräldrar samt försämrade prestationer i skolan/arbetet, medan en hög självkänsla visade fler oskyddade samlag. Högre alkoholkonsumtion visar på högre riskbeteende. Könsskillnader kunde avläsas vid problem med föräldrar och oskyddat samlag samt visar unga män en högre självkänsla. Resultatet stödjer delvis tidigare studier om signifikanta samband mellan självkänsla och riskbeteende vid alkoholkonsumtion.

 • 5.
  Abusagr, Leila
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Bozic, Milica
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Könsskillnader utifrån sexual economics theory och sexual double standards2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sexual economics theory (SET) innebär att kvinnor kan använda sin sexualitet som resurs mot mäns materiella och emotionella resurser. Sexual double standards (SDS) innebär att män och kvinnor uppmanar män men avråder kvinnor från casual sex. Ökad medvetenhet kan leda till att skillnader mellan råd till män respektive kvinnor undviks, vilket minskar SDS och främjar jämställdhet. Studien undersökte om SET har fäste i ett samhälle som anses jämställt. Ett tillgänglighetsurval på 125 kvinnor och 75 män gjordes vid en högskola i Mellansverige. Enkätundersökningen berörde råd om casual sex, aspekter som söks i en partner samt påståenden relaterade till SET. Män uppvisade SDS eftersom de uppmanade andra män mer än de uppmanade kvinnor till casual sex. Däremot visade kvinnor tendens till omvänd SDS gällande casual sex, vilket tyder på ojämställdhet i Sverige. I framtida studier rekommenderas specificering av person som får råd, då mätningen blir mer reliabel och resultat kan generaliseras.

 • 6.
  Agnsjö, Elin
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Ivanov, My
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Anorexia Nervosa: Kvinnors upplevelse av sjukdomsförloppet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  AN är en sjukdom som drabbar många unga kvinnor idag. Sjukdomen innebär ett långt förlopp och karakteriseras av biologiska, psykiska och sociala besvär. Syftet med studien är att lyfta fram före detta AN  patienters upplevelse av sjukdomsförloppet och de bidragande faktorerna till återhämtningen. 11 semistrukturerade intervjuer genomfördes och analyserades och resultatet tyder på att deltagarna delar likande livshistorier om både insjuknandet och faktorer till återhämtning. Delar av resultatet tyder på att deltagarna hittat motivation i relationer för bli fri från ätstörningen. Vidare forskningen inom detta område borde belysa och fördjupas i den attityd mot att sjukdomen är kronisk och även undersöka individers upplevda likgiltighet mot att kunna leva ett liv helt utan AN, då resonemanget att det inte går att bli helt återställd ofta uttrycks.

 • 7.
  Ahlin, Emma
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Herlitz, Cecilia
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Medarbetares personlighet och deras attityd till olika typer av ledarskap2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med fokus på förändring, flexibilitet och personlig utveckling har det agila

  ledarskapet utvecklats och växt fram. En ledarskapsstil och arbetssätt som

  blir allt vanligare bland organisationer där många företag påstår sig på

  något sätt arbeta med agila metoder. Denna studie undersökte sambandet

  mellan medarbetares personlighet och attityd till olika ledarskapsstilar,

  med fokus på den agila. En webbaserad enkätundersökning gjordes med

  129 deltagare, 83 kvinnor, 45 män och en utan kön. Enkäten innehöll

  personlighetstestet Big Five Inventory samt tre vinjetter kring

  transformativt-, transaktionellt- och agilt ledarskap. Resultatet visade att

  deltagare med höga värden på extraversion och öppenhet och låga värden

  på neuroticism tenderade ha mer positiv attityd till den agila

  ledarskapsstilen. Män var mer positiv inställda till transaktionellt ledarskap

  än kvinnor. Avslutningsvis diskuteras generaliserbarheten i resultatet

  utifrån de tillgänglighetsurval som studien hade samt att de resultat som

  redovisas kan vara till hjälp för organisationer i exempelvis rekrytering

  och utveckling av ledarskapskompetenser.

 • 8.
  Akterhag Lyxell, Kajsa
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att åka berg-och-dalbana utan säkerhetsbälte: Upplevelser av att leva tillsammans med en partner med bipolär sjukdom2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bipolär sjukdom är en kronisk psykiatrisk sjukdom som karaktäriseras av kraftiga affektiva svängningar. Att vara nära anhörig och informell vårdgivare till en person med bipolär sjukdom associeras med en påtaglig börda. Rapporter visar att 46% av informella vårdgivare uppvisar depressiv problematik. Studiens syfte var att undersöka hur partners till personer med bipolär sjukdom upplever sin livssituation. En inledande öppen enkät identifierade urvalet som bestod av sex personer. I steg två genomfördes semistrukturerade djupintervjuer med deltagarna. Analysen visade fem teman: långsiktiga konsekvenser, emotionell och kommunikativ begränsning, egna känsloreaktioner, negativa och positiva beteenden samt framtidssyn. Resultatet visade en substantiell subjektiv samt objektiv börda upplevd av deltagarna, som oberoende av varandra delade samstämmiga känsloupplevelser och hur stigmatisering påverkade dem negativt i de copingstrategier de utvecklat med tiden. Studiens resultat bekräftar tidigare forskning men visade även på en brist på förståelse för gruppen.

 • 9.
  Alaa Josef, Dilan
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Rahman, Sivan
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Upplevd arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse: Skiljer sig upplevelsen beroende på kön och ålder?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare studier har visat att kvinnor upplever högre arbetstillfredsställelse än män samt att äldre medarbetare är mer motiverade till arbete än yngre. Syftet med denna undersökning var att undersöka om det fanns några skillnader mellan anställdas upplevda arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse beroende på deras kön och ålder. Deltagare var 97 anställda från tre olika arbetsplatser som utgjordes av en grundskola, ett industriföretag samt en bilfirma i södra Sverige. 53 av deltagarna var män och 44 kvinnor. Åldersgrupperna bestod av 48 yngre (18-40 år) och 49 äldre (41-65 år) deltagare. Arbetsmotivation mättes med Basic Psychological Needs Scales och bestod av delskalorna autonomi, kompetens och samhörighet. Arbetstillfredsställelse mättes med Minnesota Job Satisfaction Questionnaire och i form av inre, yttre samt generell tillfredsställelse. Resultatet visade signifikanta skillnader mellan åldersgrupperna gällande både arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse men inga signifikanta skillnader mellan män och kvinnor.

 • 10.
  Alagic, Zlatan
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Högskolestudenters samband mellan self-efficacy och fysisk aktivitet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 11.
  Albertsson, Linda
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Kroppsuppfattning hos pojkar på gymnasiet och dess relation till självkänsla, narcissism och BMI2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kroppsuppfattningen handlar om hur en person ser på sin egen kropp. Höga nivåer av narcissism har tidigare sammankopplats med låga nivåer av kroppsmissnöje och höga nivåer av självkänsla (A. L. Jackson, S. K. Ervin & N. C. Hodge, 1992). Enkät undersökning genomfördes med syfte att studera om nivån av kroppsmissnöje hos pojkar i åldrarna 16 till 19 år (n = 104) påverkades av graden av narcissism samt graden av bas- och förvärvad självkänsla och nivån av BMI. Resultaten visade att narcissism var svagt korrelerande med både bas- och förvärvad självkänsla. Det fanns ingen skillnad mellan vare sig åldersgrupperna eller BMI nivåerna gällande nivån av kroppsmissnöje. Resultaten i den aktuella studien var överlag inte i linje med tidigare forskning.

 • 12.
  Ali, Warsan
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Davidsson, Gisella
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Att leva med två kulturer: Upplevelser hos andra generationens invandrare2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Andra generationens invandrare slits enligt tidigare studier mellan två kulturella världar och ställs därav inför utmaningen att skapa en fungerande helhet mellan världarna. Syftet med studien var att undersöka vad upplevelsen av att tillhöra två kulturer kan betyda för självbilden hos andra generationens invandrare. Deltagarna var 10 kvinnor och fem män. Vi utgick ifrån ett hermeneutiskt perspektiv och intervjuerna transkriberades och tematiserades utifrån fokus på meningen. I resultatet redovisades tre huvudteman och 12 underteman. Resultatet för första huvudtemat visade att omgivningen har en inverkan på känslan av tillhörighet. För andra huvudtemat visade det sig att ha två kulturer bidrog med ett flertal faktorer som påverkade deltagarna. Sista huvudtemat visade att språket var en viktig del av självuppfattningen. Samtliga av dessa huvudteman kan tänkas ha påverkat självbilden både negativt och positivt. Resultatet visar bl.a. att omgivningen har en inverkan på självbilden och att deltagarna påverkades av hur de vill bli sedda.

 • 13.
  Alm, Johanna
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Andersson, Louise
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Sjuk och farlig?: Empati för och attityder till gärningsmän med psykisk störning2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 14.
  Almqvist, Lena
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Stability and change in engagement of young children with and without developmental delay2006Conference paper (Refereed)
 • 15.
  Almqvist, Lena
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Sjöman, Madeleine
  Jönköping university, Sweden.
  Golsäter, Marie
  Jönköping university, Sweden.
  Granlund, Mats
  Jönköping university, Sweden.
  Children's behavior problems as a predictor of staff implemented intervention in preschool and engagement outcomes.2014Conference paper (Refereed)
 • 16.
  Al-Swiri, Said
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Arbetsmotivationen i arbetslivet: Faktorer som kan främja medarbetarnas arbetsmotivation2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
 • 17.
  Alvebris, Maria
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Anknytning: - dess betydelse för individens personlighetsutvecklng och förhållningssätt till relationer.2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Anknytning handlar om betydelsen av tidig kontakt med närmast anhörig. Barndomsupplevelser skapar mönster inom individen, bild av själv och bild av andra, vilket uttrycks via anknytningsstilarna säker, rädd, upptagen och avfärdande. En enkätundersökning genomfördes på en högskola i Mellansverige, 75 studenter deltog. Syftet med studien var att se samband mellan val av anknytningsstil och medvetenhet om stiltillhörighet samt vilken betydelse stiltillhörighet har för individens relationer. Studien bekräftade den tidigare forskningen, majoriteten av populationen svenska studenter tillhör den säkra stilen. Starkt samband fanns mellan vilken stil deltagarna tror sig tillhöra och verklig stiltillhörighet. Anknytning har stor betydelse för individens relationer livet ut. Vidare forskning är viktig, den skapar medvetenhet om barns behov av god omvårdnad och konsekvenserna av brist på densamma.

 • 18.
  Amico, Isabella
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Copingstil och känsla av sammanhang: Som predikatorer för psykisk ohälsa2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Psykisk ohälsa ökar och enligt socialstyrelsen lider cirka 20 % av arbetsför ålder av psykisk ohälsa. En enkätundersökning genomfördes för att undersöka, hur stor betydelse kön, ålder, coping och känsla av sammanhang har på psykisk ohälsa? Totalt insamlades 108 enkäter var av 101 användes för analys. Data analyserades med hjälp av en hierarkisk multipel regressionsanalys och Pearson korrelationer. 39 % av variationen i psykisk ohälsa förklarades av KASAM, copingstil, ålder och kön. Starkast relaterad till ohälsa i regressionsanalysen var KASAM. Högre KASAM hos en individ innebär bättre psykisk hälsa. Diskussion förs kring bland annat fördelar och nackdelar med valda instrument, sned könsfördelning, samhällsnytta och enkätkonstruktion. Att se vilka faktorer som starkt påverkar psykisk ohälsa är av betydelse för vidare forskning för att sätta fingret på vad som påverkar psykisk ohälsa och till vilken grad.

 • 19.
  Anderson, Azadeh
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Translation and Psychometric Evaluation of Neff’s Self-Compassion Scale in a Swedish Sample2015Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The self-compassion conceptualization developed by Neff (2003a, b) and its corresponding 26-item inventory (SCS) has gained interest in recent years. SCS have proven good validity and reliability, but its suggested six-factor model cannot always be replicated. Recent studies have shown a more promising two-factor model for the SCS. The aim of this study was to test the structural validity of a translated Swedish SCS in university students (n = 464; 22% men). The results showed good construct validity, test-retest and internal reliability (ICC = .97; α = .86). Partial confirmatory factor analysis could not confirm the six-factor model but did support the two-factor model consisting of a positively worded (self-compassionate attitude) and a negatively worded (self-critical attitude) factor. The modified scale (SCS-Swe22) showed good reliability and construct validity (ICC = .96; α = .89). Despite promising results, additional work is required to secure the structural construct of SCS-Swe22.

 • 20.
  Andersson, Ann-Charlotte
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Vem är ”schysst” i skolan?: Samband mellan self-efficacy och gymnasieelevers2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Två studier undersökte hur self-efficacy, individens tro på sin förmåga, inverkar på prosocialt beteende i skolmiljö. I Studie 1 besvarade 121 gymnasieelever en enkät, som mätte akademisk och emotionell self-efficacy samt prosocialt beteende. I Studie 2 besvarade 48 gymnasieelever en enkät, som mätte emotionell self-efficacy och prosocialt beteende. Studie 1 visade att akademisk men inte emotionell self-efficacy korrelerade positivt med prosocialt beteende. I begreppet emotionell self-efficacy finns två känsloreaktioner: själv- och andraorienterade. Studie 1 tog hänsyn enbart till självorienterade reaktioner. Eftersom andraorienterade reaktioner saknades, kan det förklara bristen på samband. I Studie 2 korrelerade emotionell self-efficacy positivt med prosocialt beteende, och andraorienterade känsloreaktioner visade sig ha störst betydelse. Andraorienterad emotionell self-efficacy kan antas vara en kraftfull källa till prosocialt beteende i skolmiljö.

 • 21.
  Andersson, Camilla
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Azzarri, Sandra
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Självmedkänslans relation till emotionell self-efficacy, välmående och utmattning vid emotionellt arbete2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Självmedkänsla och tilltron till de egna förmågorna har visat sig viktiga för välmående i arbetslivet samt för att minska utmattning. Fortfarande sjukskrivs dock många på grund av stress och emotionell utmattning samtidigt som studier kring självmedkänsla i relation till self-efficacy i emotionellt krävande arbeten är få. Denna studie undersökte självmedkänslans relation till emotionell self-efficacy i emotionellt krävande arbeten, samt hur den påverkade nivåerna av upplevd utmattning och välmående. Analyserna (Pearsons korrelation, tvåvägs ANOVA för oberoende mätningar och multipel hierarkisk linjär regressionsanalys) baserades på enkätdata från 154 deltagare, utifrån skalorna Self-compassion scale short form, Scale of Occupational Emotional Self-Efficacy, Emotional Exhaustion samt EPOCH-s välmåendeskala. Resultatet visade att för välmående spelade emotionell self-efficacy en något större roll än självmedkänsla, medan det för utmattning endast var självmedkänsla som kunde bidra med förklarad varians. Intressanta upptäckter gjordes gällande kön, vilket föreslås vidare forskning kring, då variabeln kön var alltför snedfördelad i denna studie.

 • 22.
  Andersson, Daniel
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Österman, Martin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Värdegrund som styrmekanism: En fallstudie om en kommunförvaltnings värdegrundsarbete2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En tillitsbaserad styrprincip efterfrågar värderingsdrivna organisationer som kan nyttja organisatoriska värdegrunder som styrmekanismer. Frågeställningar behandlade förhållandet mellan organisatorisk värdegrund i relation till organisationsidentifikation, professionell värdegrund och praktiserad värdegrund. En fallstudie tematiserades utifrån 11 intervjuer med enhetschefer och medarbetare från en kommunförvaltning. Utifrån frågeställningarna genererades tillhörande teman. Samstämmigheten med professionell värdegrund relaterade till temana gemensam grundsyn och tydlighet. Med praktiserad värdegrund till temana styrmekanism, konkretisering, samverkan och förut­sättningar. Förhållandet till organisationsidentifikation gav temana närhet, öppenhet, värdekongruens, tydlighet och rykte. Resultatet visade på upplevd samstämmighet mellan den organisatoriska värdegrunden och den professionella samt praktiserade värdegrunden med några avvikelser.  Den organisatoriska värdegrunden hade en del i identifikationsprocessen. Studien kan utveckla förståelsen om värde­grundens roll i identifikationsprocessen samt bidra till att organisationer som ämnar att bedriva värderingsstyrning ges en inblick i ett värdegrundsarbete och påverkande faktorer. Värdegrund kan användas som verktyg vid rekrytering och marknadsföring för att locka individer med önskvärda professionella värderingar.

 • 23.
  Andersson, Ellen
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Är chefen en kvinna?: Högskolestudenters attityder till kvinnor som chefer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning har länge bedrivits inom området gällande kvinnors hinder att nå högre chefspositioner. Könsroller, stereotypiska egenskaper, kategoriseringar och negativa attityder tycktes vara centrala i problematiken. Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur högskolestudenter skattade sina attityder till kvinnor som chefer (n = 193, varav 124 kvinnor). En vinjettstudie med experimentell mellangruppsdesign genomfördes där materialet analyserades med tvåvägs ANOVOR för oberoende mätningar. Resultatet visade att kvinnliga högskolestudenter hade en signifikant mer positiv attityd till kvinnor som chefer jämfört med manliga högskolestudenter. Det påvisades även en signifikant skillnad i skattad attityd till kvinnor som chefer beroende på läst vinjett där kvinnliga högskolestudenter skattade kvinnor som chefer mer positivt efter att ha läst en vinjett om en kvinna som chef. Dock hade utbildning inom beteendevetenskapliga ämnen ingen signifikant inverkan på skattad attityd. Slutsatsen blev att kvinnor som chefer skattades mer positivt än förväntat, och att det tycks ha skett en attitydförändring.

 • 24.
  Andersson, Hanna
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Finns det skillnader?: Könstillhörighet och det psykologiska kontraktet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under de senaste decennierna har det ökat ett intresse för det så kallade psykologiska kontraktet. Det psykologiska kontraktet innehåller de förväntningar på skyldigheter som finns mellan arbetsgivare och arbetstagare. Även om forskning har ökat finns det fortfarande luckor i hur individuella aspekter påverkar. Syftet med den här studien är därför att undersöka om könstillhörighet har någon inverkan på upplevelsen av psykologiska kontraktet. Studien kommer undersöka om det finns några eventuella skillnader mellan könen samt om det finns några skillnader mellan könen i upplevelsen av att psykologiska kontraktet har uppfyllts. Studien har en kvantitativ ansats och besvaras med hjälp av enkäter. I studien deltog 78 deltagare varav 47 kvinnor och 31 män. Resultatet visar att könstillhörighet inte har någon signifikant inverkan på vare sig omfattningen av psykologiska kontraktet, olika delar av psykologiska kontraktet eller uppfyllandet av psykologiska kontraktet. Slutsatsen av studien är att könstillhörighet inte har någon inverkan på det psykologiska kontraktet.

 • 25.
  andersson, henrik
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  yngvesson, markus
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  en inkubators psykologiska betydelse för studenter som startar företag.2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen var att utröna en inkubators psykologiska betydelse för studenter som startar företag. En kvalitativ undersökning bland nio företagsstartande studenter som tagit hjälp av inkubatorn Idélab gjordes för att identifiera psykologiska faktorer för att en student ska starta företag. Tidigare forskning har visat att self-efficacy kan ha betydelse. Tonvikt lades därför på entreprenöriell self-efficy med hjälp av en andra frågeställning; ”På vilket sätt påverkar Idélab sina studenters entreprenöriella self-efficacy?” Det framkom att entreprenöriell self-efficacy, utbildning, stödjande miljö, känslan av att skapa sitt eget liv och framtid samt styrkan av att vara flera var betydelsefulla faktorer för studenter som startar eget. Det framkom att Idélab troligen höjer sina studenters entreprenöriella self-efficacy med tre av Banduras fyra källor till self-efficacy.

   

 • 26.
  Andersson, Joel
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Psykologiska aspekter hos ishockeyspelare på olika nivåer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 27.
  Andersson, Jonna
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Brolin, Johanna
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Stressupplevelse hos studenter: Relationen mellan stressupplevelse, kontrolluppfattning, socialt stöd och fysisk aktivitet2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studenter i Sverige har visats vara en utsatt grupp för stress i samhället. Tidigare forskning har påvisat att en lägre stressupplevelse kan prediceras av individens kontrolluppfattning (locus of control), tillgång till socialt stöd och fysiska aktivitetsvanor. Studiens frågeställning gällde om kontroll-uppfattning, socialt stöd eller fysiska aktivitetsvanor var den starkaste prediktorn för en lägre stressupplevelse hos högskolestudenter. En enkät-undersökning mätte 119 högskolestudenters stressupplevelse, kontroll-uppfattning, sociala stöd och fysiska aktivitetsvanor. Enkla- samt multipla regressionsanalyser visade att kontrolluppfattning var den starkaste prediktorn för en lägre stressupplevelse hos studenter. Kontrolluppfattning var även den enda signifikanta prediktorn när socialt stöd och fysisk aktivitet inkluderades i analysen, vilket inte påvisats tidigare. Resultaten kan användas vid utvecklandet av praktiska åtgärder i syfte att reducera stress.

 • 28.
  Andersson, Josefine
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Collén, Kristin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Kandidatupplevelse i rekryteringsprocessen vid ett stort svenskt industriföretag2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Målet med rekrytering är att identifiera och attrahera potentiella arbets-sökanden utan att påverka dessa negativt. Tidigare forskning har visat att kandidatupplevelsen påverkas av huruvida den arbetssökande upplever rekryteringsprocessen som rättvis. Syftet med denna studie var att undersöka hur en rekryteringsprocess upplevs av arbetssökanden samt om kön, generationstillhörighet respektive arbetsgivarens attraktivitet har ett samband med kandidatupplevelse. Även skillnader utifrån ansökt yrkesområde, hur långt kandidaten tog sig, samt hur kandidaten fick det slutgiltiga beskedet undersöktes. Deltagare var 1261 arbetssökanden, varav 1009 var män, som under en sexmånadersperiod sökt arbete på ett stort svenskt industriföretag. Utifrån mätinstrumentet Selection Procedural Justice Scale (SPJS) utformades en webbenkät. Resultatet visade att det finns en skillnad i kandidatupplevelse utifrån kandidatens utfall i rekryteringsprocessen, mottagandet av slutgiltigt besked samt hur attraktiv arbetsgivaren anses vara. Rekryterare bör vara noga med att väsentlig återkoppling når varje kandidat. Undersökningen bidrog med nya insikter om kandidatupplevelse, främst utifrån individuella skillnader.

 • 29.
  Andersson, Kin
  et al.
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Lantz, Annika
  Job Design and Coping with Unemployment2005In: Convivence in Organizations and Society: The 12th European Congress of Work and Organizational Psychology, Istanbul, Turkey, May 12-15, 2005Conference paper (Other academic)
 • 30.
  Andersson, Linda
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Förutsättningar för ett bra chefskap inom äldreomsorgen ur ett chefsperspektiv2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Betydelsen av ett gott chefskap inom äldreomsorgen är av stor vikt för medarbetarna, de boende och verksamheten. Omvårdnadsarbetet påverkas av chefens sätt att arbeta och det krävs därför att chefen är medveten om vad som utgör ett bra chefskap. Intervjuerna i denna studie är utförda med sju enhetschefer inom äldreomsorgen i Sverige. Syftet var att undersöka hur enhetschefer inom svensk äldreomsorg uppfattar sitt chefsarbete inom detta verksamhetsområde. Resultatet visade att arbetssätt, relationer, förhållningssätt och utvecklingsarbete är faktorer som enligt dessa chefer utmärker ett bra chefskap. Förutsättningar för ett bra chefskap var goda arbetsvillkor, motivation, stöd, samarbete, personliga egenskaper och upplevelser av chefskapet.

 • 31.
  Andersson Lindblad, Linda
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Om chefer med personalansvars upplevelse och hantering av stress kopplat till arbetsrelaterade resurser2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning har visat på ledarskapets betydelsefulla roll för att främja hälsa och minimera arbetsrelaterad ohälsa. Detta samtidigt som ledares egen arbetsroll ofta kännetecknas av hög arbetsbelastning och påfrestning vilket är riskfaktorer för arbetsrelaterad stress och ohälsa. Studien undersöker upplevelser och hantering av stress på arbetsplatsen hos chefer med personalansvar. Även arbetsrelaterade resurser har undersökts för att synliggöra huruvida dessa inverkar vid hantering av stress. Sex individuella djupintervjuer med personalchefer genomfördes och databearbetningen gjordes med en kvalitativ innehållsanalys. Resultaten visar att stress hos cheferna var associerat med stort ansvar, krav på att prioritera mellan uppgifter, ansvar som inte matchas med tillräckliga befogenheter, hög arbetsbelastning samt för många olika arbetsuppgifter. Analysen identifierade fem olika copingstrategier: Kommunikativa, Kompensatoriska, Ansvarsbefriande och Avstängande, Icke-kommunikativa samt Distansierande. Strategierna delades in i konstruktiva och icke-konstruktiva kategorier. Detta då några strategier upplevdes främja hälsan medan andra upplevdes minska den. Kommunikativa arbetsrelaterade resurser användes kontinuerligt som strategier hos respondenterna. 

 • 32.
  Andersson, Malin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Prokrastinering hos högskolestudenter i relation till self-efficacy och studieresultat2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Prokrastinering innebär att frivilligt skjuta upp en viktig aktivitet, trots vetskapen om att det leder till stress, ångest och ytterligare negativa konsekvenser. Enligt forskning anses 80-95 % av alla högskolestudenter prokrastinera,  50 % av studenterna uppger att detta leder till problem. Self-efficacy är individens tilltro till den egna förmågan att klara av saker. Syftet med studien var att undersöka prokrastinering i relation till self-efficacy och studieresultat. Metoden som användes var en webbenkät där två mätinstrument kombinerades, varav dessa är välkända inom forskning på området, Procrastination Assessment Scale for Students samt College Academic Self-efficacy Scale. Därtill adderades ett flertal frågor som mätte studieresultat. I undersökningen deltog 426 högskolestudenter varav 141 män. Resultatet visade på signifikanta samband mellan prokrastinering och sämre studieresultat, samt mellan prokrastinering och låg self-efficacy. Uppskjutande är ett destruktivt beteende som kan ge allvarliga konsekvenser på flera områden. Av den orsaken bör det vara viktigt att bedriva forskningen vidare.

 • 33.
  Andersson, Maria
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Hennes eget fel?: Betydelsen av offrets alkoholpåverkan och klädsel vid bedömningen av en våldtäkt2007Student thesis
  Abstract [sv]

  Vid bedömningar som görs i rättsliga sammanhang kan människor påverkas av faktorer som är juridiskt irrelevanta. Dessa irrelevanta faktorer grundar sig ofta i negativa attityder och fördomar. Vid våldtäkter kan egenskaper hos offret påverka bedömningen av offrets och förövarens ansvar och offret ses som medansvarig till att ha blivit våldtagen. Syftet med denna studie var att undersöka hur människors bedömningar av en våldtäkt påverkas av ett våldtäktsoffers alkoholpåverkan och klädsel. Åttio beteendevetenskapliga studenter läste ett våldtäktsfall där offrets alkoholintag och klädsel vid brottstillfället varierades. Resultatet indikerar tendenser till skuldbeläggande av offret och förmildrande inställningar till förövaren om offret druckit alkohol och/ eller varit utmanande klädd.

 • 34.
  Andersson, Maria
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Vad är betydelsefull coping för arbetslösa kvinnor2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetslöshet innefattar fler faktorer än brist på arbete och ekonomiska begränsningar. Tidigare studier uppvisar samband mellan arbetslöshet och stressrelaterade sjukdomar och som arbetslös kan upplevelse av kategorisering medverka till känsla av att förlora sin identitet. I denna kvalitativa intervjustudie bestående av sex stycken arbetslösa, kvinnliga deltagare diskuteras olika coping strategiers betydelse för hur situationen som arbetslös hanteras. Datamaterialet har bearbetats induktivt genom meningskoncentrering. Studien visar att stöd från omgivningen samt självförtroende är avgörande faktorer som medverkar till adaptiv, problemfokuserad coping. Det sociala stödet anses betydelsefullt även vid känslomässigt fokuserad coping samt reducerar oro och depressivitet. Studien bidrar till förståelse för hur viktig yttre coping upplevs av individen, samt självförtroendets betydelse.

 • 35.
  Andersson, Maria
  et al.
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Nilsson, Elsa
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Vilka psykosociala arbetsmiljöfaktorer har ett samband med hälsan hos personal inom vård och omsorg?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  För att få personalen på en arbetsplats att trivas och må bra bör en mängd faktorer tas i beaktande. Faktorer som beskrivs som viktiga är rolltydlighet och rollkonflikter, balans mellan krav och kontroll, upplevelsen av socialt stöd och balans mellan ansträngning och belöning. Då syftet med studien var att undersöka vilka psykosociala arbetsmiljöfaktorer som har ett samband med hälsan hos personal inom vård och omsorg användes en enkät som mätte alla ovanstående områden. Denna enkät kompletterades med frågor gällande kontakten med vårdtagarna. Enkätundersökningen (n = 80) följdes även upp av kvalitativa intervjuer (n = 4). Resultatet visade att de faktorer som starkast korrelerade med hälsa var hög upplevd kontroll, bra socialt stöd och bra kontakt med vårdtagarna.

 • 36.
  Andersson, Sofia
  et al.
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Yenioglu, Maria
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Kultur som friskvård: för ökad känsla av sammanhang2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kan kulturaktiviteter vilka erbjuds genom arbetet, resultera i ett ökat välmående för den anställde och eventuellt även en ökad känsla av sammanhang? Detta är utgångspunkten för uppsatsen, som tar sin början i Antonovskys salutogena perspektiv och KASAM, vilket mäts kvantitativt på två grupper där Grupp 1 utgjordes av anställda på arbetsplatser där kulturaktiviteter regelbundet erbjöds och Grupp 2 av anställda på en arbetsplats utan kulturaktiviteter. Genom deltagarnas resultat på KASAM formuläret, utlästes att kulturaktiviteter och ett deltagande i dessa visar ett samband med en ökad KASAM hos individen. Uppsatsen diskuterar sedermera hur kulturkonsumtion kan vara en bidragande mental hälsofaktor av lika vikt som den av arbetsplatser mer erkända uppbyggnaden av fysisk hälsa, genom träning för förebyggande av sjukdom och ohälsa.

 • 37.
  Andersson, Tord
  Mälardalen University, Department of Social Sciences.
  Ledarskapets betydelse för arbetstillfredsställelsen: Ett offentligt och privat perspektiv2007Student thesis
  Abstract [sv]

  Arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse har ett nära samband med varandra. Faktorer av betydelse, för den enskilde medarbetarens upplevelse, är påverkan av arbetets art och inställning till den närmsta chefen. Den personligt upplevda tillfredsställelsen påverkas av chefen och har på individen ett inflytande som inte kan bortförklara arbetsprestationen (Pool, 1997). En enkätundersökning med 60 deltagare, där hälften var anställda i offentlig respektive privat sektor, utgjorde grunden för denna studie. För att beskriva arbetets art användes den skala som arbetats fram av Hackman & Oldham (1975). Vid relaterande av arbetstillfredsställelsen till variablerna arbetets art, chefens inverkan visade att arbetets art var den avgörande variabeln. Resultatet visade att påverkan var större i den privata sektorn jämfört med den offentliga.

  Keywords: leadership, work motivation, job satificancy

 • 38.
  Andersson, Viktoria
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Sju ungdomars syn på narkotika & livssituationens betydelse för narkotikabruk2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 39.
  Andersson, Åsa
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Betydelsen av prestationsbaserad självkänsla för utbränning bland prestationssträvande högpresterare2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utbränning är ett högaktuellt ämne i dagens samhälle där fokus ligger på individens prestationer. Denna studies syfte var att undersöka om högpresterande individer bygger sin självkänsla på prestationer och om detta i sin tur har betydelse för utbränning. Ytterligare syfte var att undersöka om utbränning bland högpresterare med prestationsbaserad självkänsla var lika utbrett bland båda könen. I undersökningen deltog 66 tjänstemän från ett tillverkningsföretag i Mellansverige. En enkät sammanställdes av de tre befintliga och utprövade skalorna; Karolinskas utbrändhetsformulär, The Performance Based Self-esteem Scale samt en del av The Jenkins Activity Survey. Resultaten visade att prestationsbaserad självkänsla predicerade högpresterare samt att högpresterare predicerade utbränning. Även att vara kvinna predicerade utbränning. Detta visar vikten av att ta hänsyn till personalens individuella skillnader.

 • 40.
  Andersson-Westny, Jill
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Bergvall, Hanna
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Andra i ljuset av sig själv: Relationen mellan sinnesstämning och empati2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Empati är en grundförutsättning för människors interaktion, kommunikation och förståelse för varandra. Forskning har visat att individer med depression och olika personlighetsstörningar har en tendens till nedsatt empati. I en enkätstudie med 205 deltagare, varav 162 kvinnor, undersöktes om sinnesstämning har ett samband med empati. Deltagarna försattes i en sinnesstämning, de fick tänka på positiva eller negativa händelse. Sedan läsa en negativt riktad vinjett om en gripande händelse. Sinnesstämning mättes med The Brief Mood Introspection Scale (BMIS) och empati med hjälp av Batsons empatiskala. Studien avser att fylla luckan som finns om sinnesstämning och empati hos människor i allmänhet. Manipulationen gav inget signifikant resultat. Resultatet visar dock ett positivt samband mellan sinnesstämning och empati från självskattningsskalorna. Deltagarna med positiv sinnesstämning rapporterade mer empati. Kvinnor kände mer empati är män och de äldre mer än yngre. Studien relaterar till att högre välmående hos individer kan skapa mer empati i samhället.

 • 41.
  Andreasson, Mikaela
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Wallin, Sandra
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Individens beslutsfattande: Att ångra eller inte ångra sina beslut2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idag ställs individer inför många olika val. Individer skiljer sig åt då de fattar beslut och forskning tyder på att individer har en beslutsfattarstil. Denna studie åsyftade att studera sambandet mellan beslutsfattarstil och ånger samt om maximerare har större benägenhet att ångra sig. Dessutom undersöktes korrelationen mellan ånger och beslutsångest. 149 deltagare besvarade tre självskattningsformulär bestående av General decision making style, Regret scale, Maximization scale samt fyra tillagda påståenden. Dessa användes till olika analyser. Först studerades beslutsfattarstil och ånger. Resultatet visade att det var svårt att urskilja en specifik beslutsfattarstil. Ändock visade tre beslutsfattarstilar en positiv korrelation med ånger. Detta tolkades i linje med tidigare studier, att individen kombinerar beslutsfattarstilar, dock behövs mer forskning om beslutsfattarstilar. Därefter studerades maximeringsstil och ånger samt beslutsångest. Resultatet visade att maximerare har större benägenhet till ånger vilket är i linje med tidigare forskning, detta kan bero på att maximerare eftersträvar perfektion.

 • 42.
  Angantyr, Malin
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Självklart känner folk mer empati för människor ... eller?: Två experiment om empati för människor och djur2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Två experiment undersökte om en människa och ett djur som far lika illa väcker olika mycket empati. I Experiment 1 fick 108 personer läsa en berättelse där antingen en man, kvinna, hund eller katt farit illa och därefter skatta sin empati. Män hade låg empati för såväl människor som för djur. Kvinnor hade (1) mer empati än män oavsett offer, (2) mer empati för djur än för människor, samt (3) något mer empati för hund än för katt. I Experiment 2 fick 69 kvinnor läsa en berättelse där antingen ett barn eller en hundvalp farit illa. Kvinnorna hade något mer empati för hundvalpen än för barnet. Sammantaget var kvinnorna alltså främsta givare och hundarna främsta mottagare av empati.

 • 43.
  Angantyr, Malin
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Eklund, Jakob
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Hansen, Eric
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  A comparison of empathy for humans and empathy for animals2011In: Anthrozoos, ISSN 0892-7936, E-ISSN 1753-0377, Vol. 24, no 4, p. 369-377Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Although there is a substantial body of research on inter-human empathy and inter-animal empathy, there is a dearth of research comparing humans’ empathic reactions to humans and animals. To address this issue, three experiments were conducted in which participants read a scenario about a human or animal abuse victim in need of medical attention, and indicated the degree of empathy they felt on an emotional response scale. In Experiment 1, women felt significantly more empathy for animals than humans, whereas men tended to express more empathy for humans than for animals. In Experiment 2, adult women expressed the same degree of empathy for a child as for a puppy. Similarly, in Experiment 3, adult men and women expressed the same degree of empathy for a baby as for a puppy. Overall, results indicated that people feel at least as much empathy for animals as for humans. We suggest that an animal target elicits a great deal of empathy partly because it is perceived as not being responsible for having caused the need situation. Future research will show whether empathy felt for animals translates to prosocial behavior toward them as well.

 • 44.
  Angantyr, Malin
  et al.
  Mälardalen University.
  Hansen, Eric M.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Eklund, Jakob
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Malm, K.
  Skara, Sweden.
  Reducing Sex Differences in Children’s Empathy for Animals Through a Training Intervention2016In: Journal of Research in Childhood Education, ISSN 0256-8543, E-ISSN 2150-2641, Vol. 30, no 3, p. 273-281Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  ABSTRACT: Humane education programs designed to increase children’s empathy for animals are becoming more common. A quasi-experiment tested the effectiveness of one such program by comparing 80 children who had completed the program with a control group of 57 children who had not. The children read a story involving an injured dog and rated the degree of empathic concern they felt for him. The results showed that girls tended to express more empathy for a dog than did boys, but this difference was not significant for children who underwent an animal empathy training program. This suggests that humane education programs can reduce sex differences by increasing boys’ empathy. 

 • 45.
  Angbah, Josephine
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Jamal Aman, Khadra
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Var är alla platsannonser?: Upplevelsen att söka arbete via sociala medier2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sociala medier har utvecklats till den moderna tidens platsbank och har skapat en spridning av annonseringsplatser. I två studier undersöktes arbetssökandes upplevelse av denna utveckling. Studie 1 bestod av 30 kvalitativa enkäter som resulterade i följande teman: (1) relationer, (2) ovetande och (3) lättillgänglighet. Studie 2 bestod av 11 djupintervjuer som resulterade i de tre ovannämnda tema samt (4) aktivering, (5) sociala medier speglar personlighet och (6) marknadsföring. Båda studierna visade att individen upplever att denna förändring har skapat nya möjligheter och påfrestningar för den arbetssökande. Resultatet i de två studierna beskriver sociala mediers påverkan på hur och var individer söker arbeten, samt känslan av att deras privatliv och personliga egenskaper har en större inverkan på individens anställningsbarhet. Resultaten kan ligga till grund för vidare studier om arbetssökande och sociala medier.

 • 46.
  Angbah, Josephine
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Jamal Aman, Khadra
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Var är alla platsannonser?: Upplevelsen att söka arbete via sociala medier2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sociala medier har utvecklats till den moderna tidens platsbank ochhar skapat en spridning av annonseringsplatser. I två studierundersöktes arbetssökandes upplevelse av denna utveckling. Studie 1bestod av 30 kvalitativa enkäter som resulterade i följande teman: (1)relationer, (2) ovetande och (3) lättillgänglighet. Studie 2 bestod av 11djupintervjuer som resulterade i de tre ovannämnda tema samt (4)aktivering, (5) sociala medier speglar personlighet och (6)marknadsföring. Båda studierna visade att individen upplever attdenna förändring har skapat nya möjligheter och påfrestningar för denarbetssökande. Resultatet i de två studierna beskriver sociala medierspåverkan på hur och var individer söker arbeten, samt känslan av attderas privatliv och personliga egenskaper har en större inverkan påindividens anställningsbarhet. Resultaten kan ligga till grund förvidare studier om arbetssökande och sociala medier.

 • 47.
  Apel, Jessica
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Tielinen, Linnéa
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  ”Jag fick Googla min dödsdom”: Cancerpatienters upplevelser av sina cancerbesked2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Trots forskning kring hur ett cancerbesked bör lämnas förekommer det idag oetiska tillvägagångssätt. Det existerar få studier om cancerpatienters upplevelser av cancerbeskedet, vilket behöver undersökas då cancerbeskedet kan innebära att cancerpatientens mentala hälsa och framtidssyn drastiskt försämras. Studiens syfte var att undersöka cancerpatienters upplevelser av cancerbeskedet i samband med att beskedet gavs. Deltagarna handplockades och bestod av tio kvinnor respektive sju män som var geografiskt utspridda i Sverige med diverse cancerdiagnoser. Deltagarna skulle mottagit sitt cancerbesked 10 månader till 15 år före deltagandet. Semistrukturerade intervjuer genomfördes som transkriberades och tematiserades via hermeneutisk och huvudsakligen induktiv ansats. Resultatet innehöll fyra centrala teman (1) tid, plats och rum, (2) chock och krisreaktioner, (3) kommunikation, (4) socialt sammanhang. Resultatet öppnar dörren för framtida forskning att finna verktyg för att kunna ge cancerbesked på bästa sätt samt belysa faktorer som bör undvikas. Detta kan minska cancerpatienters mentala lidande och hjälpa vårdgivare i det svåra cancerbeskedsamtalet.

 • 48.
  Arenander, Johanna
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  En kvantitativ studie avseende kriminalvårdares empati2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Empati har länge ansetts vara en god egenskap hos en medmänniska. Det definierats enligt Davis, som individers affektiva och fysiologiska reaktioner avseende någon annans fysiska och psykiska tillstånd. Tidigare forskning har visat att det finns skillnader avseende empati hos individer beroende på olika faktorer. Huvudsyftet med studien var att se om kön, ålder, arbetsplats, antal år inom yrket samt föräldraskap påverkade kriminalvårdares empati. Deltagarna var kriminalvårdare (N = 90) som arbetade på en anstalt och ett häkte. Mätinstrumenten som användes var the Interpersonal Reactivity Index och Social Desirability Scale. Resultaten som erhölls visade att variablerna inte hade någon signifikant påverkan på kriminalvårdares empati. Detta tyder på att kriminalvårdare behåller distansen till klienterna. Det bör förtydligas att kriminalvårdarna inte saknade empati.

 • 49.
  Arnell, Ida
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Wedin, Michaela
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Varje moln har en silverkant: Kvinnor mer empatiska trots stress2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Varje moln har en silverkant

  Kvinnor mer empatiska trots stress

   

  Ida Arnell och Michaela Wedin

   

   

  Empati är grundläggande för sociala relationer och kommunikation medan stress är en av de främsta anledningarna till ohälsa hos vuxna. Tidigare forskning angående sambandet mellan empati och stress samt köns- och åldersskillnader har delvis varit motsägelsefullt. Studiens syfte var att undersöka om det finns samband mellan stress och empati. Deltagarna var 215 från Sverige, 18-79 år, varav 171 kvinnor. Frågorna var från Perceived stress scale och Emotional response scale. Resultatet visade inte något samband mellan stress och empati, dock var kvinnor både mer empatiska och stressade än män, samt att äldre var mer empatiska än yngre. Det kan ha att göra med att stress och empati påverkas av flera olika faktorer. Resultatet kunde motsäga tidigare forskning angående sambandet mellan stress och empati och det vara intressant att se hur könsroller kan spela in då denna studie fokuserade på juridiskt kön.

 • 50.
  Aronsson, Gunnar
  et al.
  Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet.
  Astvik, Wanja
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  Gustafsson, Klas
  Institutionen för klinisk neurovetenskap, KI.
  Arbetsvillkor, återhämtning och hälsa - en studie av förskola. hemtjänst och socialtjänst2010Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Overall, the study aimed to investigate working conditions associated with the accumulation of stress and lack of recovery and to study how recovery is related to health. The study group was employed in pre-school, home care and social services, and came from two relatively large municipalities (n = 193). Recovery or lack of recovery was assumed to be an important intermediary between the working conditions and health / illness and absenteeism. Data collection was done through a survey and the overall response rate was 79%. About 90 percent of the respondents were women. Cluster analysis yielded three clusters. "Recovered" and "not recovered" are extreme groups, which consist of 36 respectively 25% of the total group, while the middle group was 39 percent. The not recovered group may be seen as a risk group for ill health and showed the whole chain of risk factors – difficult working conditions on which they respond with increased effort and compensatory work efforts. Despite significantly higher ill-health reports in the “not recovered group” they had not higher absenteeism, because they probably substitute sickness absence with sickness presence. In the social services group so many as 43% belongs to non-recovery group. Multiple regression analysis with control for background variables (age, working hours and professional field / operational area shows that the non-recovered group had a significantly higher relative risk for poor self-rated health than those in the recovered group. Even sharper increases in risk existed for the five symptoms in addition were analyzed. Finally there is a discussion of practical conclusions and new research questions.

1234567 1 - 50 of 667
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf