Publications
Download:
File size:
849 kb
Format:
application/pdf
Author:
Erlandsson, Sara (Mälardalen University, Department of Social Sciences)
Gustafsson, Mikael (Mälardalen University, Department of Social Sciences)
Title:
ArbetsDax - rehabilitering av psykiskt funktionshindrade: Utvärdering av en verksamhet i samverkan mellan landstinget, kommunen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna
Department:
Mälardalen University, Department of Social Sciences
Publication type:
Report (Other academic)
Language:
Swedish
Place of publ.: Eskilstuna Publisher: Mälardalens högskola, Centrum för Välfärdsforskning, Eskilstuna
Distributor:
Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap
Pages:
144
Series:
Centrum för välfärdsforskning / Arbetsrapport, ISSN 1104-6384; 32
Year of publ.:
2004
URI:
urn:nbn:se:mdh:diva-3247
Permanent link:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-3247
Subject category:
Social Sciences
Social Work
Social Work
SVEP category:
SOCIAL SCIENCES
Disability research
Social work
Keywords(sv) :
Rehabilitering, psykiska funktionshinder, samverkan
Abstract(sv) :

Denna rapport är resultatet av en kvalitativ utvärdering av en verksamhet för rehabilitering av psykiskt funktionshindrade bosatta i Eskilstuna kommun, kallat ArbetsDax. Verksamheten bedrivs i samverkan av Landstinget Sörmland, Eskilstuna kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Utvärderingen beställdes av samverkansparterna under sommaren 2003 i syfte att bidra till underlag inför beslut om ArbetsDax fortsatta verksamhet. Bakgrunden till ArbetsDax är en sammanslagning av två verksamheter kallade Projekt ArbetsRo och Team ArbetsSam. Emedan Projekt ArbetsRo riktade sig till personer som behövde anpassad sysselsättning tillhandahöll Team ArbetsSam möjligheter till arbetsträning med högre krav på rehabilitering. Projekten sammanfördes till en verksamhet i ArbetsDax form år 1999. Driftsansvarig för verksamheten är Eskilstuna kommun och organisatoriskt utgör det en del av Vuxenförvaltningens socialpsykiatri. ArbetsDax syftar till att erbjuda personer med olika grad av psykiska funktionshinder en högre livskvalitet, restaurering av självkänslan, meningsfull sysselsättning, samt att förbereda för återgång till arbete eller fortsatt arbetsrehabilitering. Syftet med utvärderingen är att identifiera förhållanden i ArbetsDax verksamhet som försvårar eller underlättar möjligheter till en lyckad rehabiliteringsprocess för deltagare i verksamheten. Studien har genomförts i fyra etapper. I den första etappen behandlades deltagarperspektivet genom intervjuer med 8 tidigare deltagare i verksamheten. I den andra etappen belystes samordnarnas arbetsmetoder genom observationer av 6 möten mellan samordnare och deltagare. I studiens tredje etapp fick samordnarna ge sin syn på verksamheten genom intervjuer med 4 av dem. Den fjärde och avslutande etappen bestod i intervjuer med styrgruppen för att representanter för de samverkande huvudmännen skulle få ge sin bild av verksamheten. Utifrån studiens resultat menar utvärderarna att det samtalsstöd deltagarna får från samordnarna påverkar rehabiliteringsprocessen på ett positivt sätt. Samordnarna tycks ha en välutvecklad samtalsmetodik som motiverar och stärker deltagarna. Samordnarna står även för kontinuitet och trygghet i rehabiliteringsprocessen, vilket utvärderarna menar är en viktig faktor för en lyckad rehabilitering. Arbetsmetoden är dock inte alltid medveten och systematisk varför den kan behöva tydliggöras för att möjliggöra en vidareutveckling.

Available from:
2009-04-14
Created:
2009-04-14
Last updated:
2013-09-24
Statistics:
544 hits
FILE INFORMATION
File size:
849 kb
Mimetype:
application/pdf
Type:
fulltext
Statistics:
772 hits