https://www.mdu.se/

mdu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Andersson, ElisabethORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0747-7584
Alternative names
Publications (5 of 5) Show all publications
Andersson, C. E. (2015). Är det något speciellt med SKOLPROJEKTET?: - utvärdering av en kommunal satsning på skolutveckling. Västerås: Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
Open this publication in new window or tab >>Är det något speciellt med SKOLPROJEKTET?: - utvärdering av en kommunal satsning på skolutveckling
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I denna rapport redovisas resultatet från en utvärdering av ett kommunprojekt inom förskola, grundskola och gymnasium inom Flens kommun, kallat Skolprojektet. Det övergripande målet med projektet har varit att det ska bidra till att alla elever i kommunen successivt nu och i framtiden ska klara godkända resultat i skolan. Tidsperioden för genomförandet av projektet har varit tre år med avslut mars 2015. Konkret har projektet inneburit att främst förskolor, grundskolor, gymnasium och fritidshem och egentligen alla samhällsmedborgare ska involveras i detta projekt, allt för att stödja alla elever till att uppnå måluppfyllelsen.

Place, publisher, year, edition, pages
Västerås: Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, 2015. p. 44
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-31250 (URN)
Available from: 2016-03-04 Created: 2016-03-04 Last updated: 2016-03-16Bibliographically approved
Andersson, E. C. (2013). En utbildning i processledarskap avseende mångfald: utvärdering och aktionsforskning. (Licentiate dissertation). Västerås: Mälardalens högskola
Open this publication in new window or tab >>En utbildning i processledarskap avseende mångfald: utvärdering och aktionsforskning
2013 (Swedish)Licentiate thesis, monograph (Other academic)
Abstract [en]

With assistance from the European Social Fund, Mälardalen University started the JämBredd project to offer an education in equality and diversity issues. Part of this project has been education in Process Leadership. The aim was to design a skills enhancement Leadership course for creating processes of change in a multicultural working life. Schools, district courts, various municipal health care institutions, housing associations and universities have all requested knowledge about equality and diversity issues, in order to be able to create a better exchange of ideas both internally within organizations and externally in customer contacts. All participants have some form of leadership in their various activities. The professional roles of the 33 participants at the start of the education course were headmasters to preschool or school managers in various municipal administrations, personnel officers, gender instructors, lecturers, counselors, and administrators in various municipalities, counties and District Court. Process Leadership education was offered in nine so-called education modules over one year. The teaching methods varied with different approaches to in equality and diversity issues by researchers. Education modules were organized as full-day educational activities and located outside the university.

The overall aim of the study is to identify learning and change processes related to equality and diversity issues among participants in the Process Leadership Education. Another aim is to develop an education model which can be used for skills enhancement in the areas of equality and diversity for different occupations? The questions are: How has participation in the education led to increased knowledge of equality and diversity issues? How has the education given participants increased knowledge that has contributed to a process of change regarding equality and diversity issues? What factors can be seen as important in the change process regarding equality and diversity issues? What conclusions can be drawn from the evaluation to contribute to the future development of process management training?

The research strategy of this study has been Action research. The Action researcher has followed the learning process throughout a year and evaluated the program through observations, visual method, interviews and questionnaires. The results showed an understanding among the participants that they had attained increased knowledge about diversity that was mainly due to two factors: One reason was that the lecturers were knowledgeable researchers in various diversity issues and shared their own knowledge with the participants. The second reason was that there was plenty of time for reflection, reference reading and networking since the educational program spanned the entire year. The final result also indicated a training model that might be used to create a better understanding of diversity issues within various occupations. The result show consistent responses from the participants of the education, as described above, and can thus be said to be relevant to further education in equality and diversity issues. Through this education in process management, participants’ attained increased knowledge on the one hand and also on the other hand tools to drive processes that in turn can lead to employees with increasing knowledge about diversity issues.

Keywords: process

Abstract [sv]

Med bidrag från Europeiska Socialfonden startades ett projekt kallat JämBredd vid Mälardalens hög-skola för att utbilda i jämställdhets- och mångfaldsfrågor. En del i detta projekt har varit en högskoleutbildning i processledarskap. Målsättningen var att utforma en kompetenshöjande ledarskapsutbildning för skapande av förändringsprocesser i ett mångkulturellt arbetsliv. Skolor, tingsrätt, olika kommunala vårdinrättningar, bostadsföretag och högskola har alla efterfrågat kunskap i jämställdhets- och mångfaldsfrågor, allt för att skapa bättre tankeutbyten, både inom verksamheten och vid kundkontakter. Alla deltagare hade någon form av ledarskap i sina olika verksamheter. Yrkesrollerna hos de 33 deltagare vid starten av utbildningen var rektorer på förskola eller skola, chefer inom olika kommunförvaltningar, personalhandläggare, genuspedagoger, lektor, studievägledare samt administratörer inom olika kommuner, landsting och vid tingsrätt. Processledarutbildningen gavs i nio stycken så kallade utbildningsmoduler under ett år. Arbetsformerna varierade med olika innehåll av forskare/föreläsare inom jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Utbildningsmodulerna var heldagsutbildningar och var förlagda utanför högskolan.

Det övergripande syftet i studien är att urskilja lär- och förändringsprocesser inom jämställdhets- och mångfaldsfrågor hos deltagare i processledarutbildningen. Ett annat syfte är att utveckla en utbildningsmodell att användas för kompetenshöjning rörande jämställdhets- och mångfaldsfrågor inom olika verksamheter. Frågeställningarna är: Hur har deltagandet i utbildningen medfört ökade kunskaper i jämställdhets- och mångfaldsfrågor? Hur har utbildningen gett deltagarna utökade kunskaper som bidragit till utveckling av förändringsarbetet rörande jämställdhets- och mångfaldsfrågor? Vilka faktorer kan ses som viktiga i förändringsarbetet avseende jämställdhets- och mångfaldsfrågor? Vilka slutsatser kan dras utifrån utvärderingen till bidrag för framtida utveckling av processledarutbildningen?

Forskningsstrategin har varit aktionsforskning. Aktionsforskaren har följt hela lärprocessen under ett år och utvärderat utbildningen med hjälp av datainsamling från observationer, visuell metod, intervjuer och enkäter. Resultatet visade en insikt hos deltagarna att ha erhållit ökade kunskaper inom mångfaldsområdet som främst berodde på två faktorer: Ett skäl var att föreläsarna var kunniga forskare i olika mångfaldsfrågor och delade med sig av sin kunskap till deltagarna. Det andra skälet var att det fanns gott om tid för eftertanke, referensläsning och skapande av bland annat nätverk då utbildningstiden varade hela året. Det slutliga resultatet påvisade också en utbildningsmodell som kan användas för att skapa ökad kunskap i mångfaldsfrågor inom olika verksamheter. Resultatet visar samstämmiga svar från deltagarna i utbildningen, enligt ovan, och kan därmed sägas vara relevant för fortsatt utbildning i jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Via den här utbildningen i processledarskap har deltagarna dels fått ökande kunskaper och dels fått hjälpmedel för att driva förändringsprocesser, som i sin tur kan leda till att medarbetare får större kunskap i mångfaldsfrågor.

Place, publisher, year, edition, pages
Västerås: Mälardalens högskola, 2013
Series
Mälardalen University Press Licentiate Theses, ISSN 1651-9256 ; 163Mälardalen Studies in Educational Sciences
Keywords
processledarskap, förändringsprocess, motstånd, aktionsforskning, kursutvärdering
National Category
Pedagogy
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-17498 (URN)978-91-7485-101-4 (ISBN)
Presentation
2013-02-01, Lambda, Mälardalens högskola, Högskoleplan 1, Västerås, 13:15 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Projects
JämBredd
Available from: 2012-12-27 Created: 2012-12-27 Last updated: 2016-03-04Bibliographically approved
Andersson, C. E. (2013). Lärande utvärdering.: Granskning av ett ESF-projekt: Kompetensutveckling Inom Vård och Omsorg, kallat KIVO. Västerås: Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
Open this publication in new window or tab >>Lärande utvärdering.: Granskning av ett ESF-projekt: Kompetensutveckling Inom Vård och Omsorg, kallat KIVO
2013 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I denna rapport redovisas resultatet från en följeforskning av ett kompe­tensutvecklingsprojekt inom vård- och omsorgssektorn, kallat KIVO. Det övergripande målet med projektet har varit att det ska bidra till att arbets­platser upplevs som mer kvalitetsmedvetna och attraktiva. Tidsperioden för genomförandet av projektet har pågått under två år med avslut i janu­ari 2013. Konkret har projektet inneburit att cirka 300 medarbetare från olika femton olika arbetsplatser i Västmanland har getts möjlighet att delta i ett utbildningsprogram.

Utvärderingens roll har varit att granska hur deltagarna omsätter erfaren­heter och kunskaper utifrån utbildningsinsatser gällande friskfaktorer, lärande och samarbetsformer.

Place, publisher, year, edition, pages
Västerås: Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, 2013. p. 34
Keywords
utvärdering, kompetensutveckling, vård och omsorg
National Category
Pedagogy
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-31249 (URN)
Available from: 2016-03-04 Created: 2016-03-04 Last updated: 2016-03-15Bibliographically approved
Andersson, C. E. (2012). Forskningscirklar i projektet JämBredd vid MDH. Paper presented at NVL: Nordisk Konference om Innovation i Oslo 4-5 juni 2012.
Open this publication in new window or tab >>Forskningscirklar i projektet JämBredd vid MDH
2012 (Swedish)Conference paper, Published paper (Other (popular science, discussion, etc.))
Keywords
forskningscirklar
National Category
Educational Sciences
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-16381 (URN)
Conference
NVL: Nordisk Konference om Innovation i Oslo 4-5 juni 2012
Projects
JämBredd, MDH
Available from: 2012-12-04 Created: 2012-12-04 Last updated: 2016-03-04Bibliographically approved
Karlsson, O., Ax, M. & Andersson, E. (2002). Utvärdering av Blommanprojektet i Eskilstuna.
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av Blommanprojektet i Eskilstuna
2002 (Swedish)Report (Other academic)
Keywords
Mälardalen Evaluation Academy, MEA, Mälardalens Utvärderingsakademi
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-10130 (URN)
Note
Denna rapport är tidigare publicerad med stöd av Eskilstuna kommunAvailable from: 2010-10-07 Created: 2010-08-13 Last updated: 2016-03-04Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0747-7584

Search in DiVA

Show all publications