mdh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 23) Show all publications
Tjulin, Å., MacEachen, E., Larsson, R., Bigelow, P., Vinberg, S. & Selander, J. (2019). An International Online Work Disability Policy Course: How A University Partnership Became A Facilitator. In: : . Paper presented at Work Disability Prevention and Integration Conference, Odense, Denmark, 4 -7 June, 2019.
Open this publication in new window or tab >>An International Online Work Disability Policy Course: How A University Partnership Became A Facilitator
Show others...
2019 (English)Conference paper, Poster (with or without abstract) (Refereed)
Abstract [en]

So what?

Our Masters and PhD students within the field of work disability prevention are part of a global economy where challenges and commonalities between nations need to be addressed. International learning collaborations can facilitate student movement from theory (e.g. about different social security systems) to praxis, through interactive knowledge exchange amongst peers (Loisel et al, 2009).

An international on-line course can facilitate participation without the need for travel and additional related expenses is a way to foster student equity in higher education.

What is the innovation?

Our annual 10-week course, “What is fair? International perspectives on equity on work and health”, was first implemented in January 2019.

The course, based on cooperation between Mid-Sweden University, University of Waterloo and Mälardalen University in Sweden and Canada, provides the students with unique learning opportunities to work with international peers on course work and group activities while learning about international systems and policy in relation to health, work and equity.

Our partnership (with aims to expand) goes beyond the intention to provide an international learning environment; it also includes knowledge exchange between the universities. That is, the partnership includes co-operative development not only between faculty members, but also among pedagogical developers, international relations office administrators and librarians.

The outcome?

When we meet at the conference, we will have more to tell you about the specific course and experiences gained from faculty members, administrative members but foremost students who have undertaken the course.

National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
Public Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-43561 (URN)
Conference
Work Disability Prevention and Integration Conference, Odense, Denmark, 4 -7 June, 2019
Available from: 2019-08-13 Created: 2019-08-13 Last updated: 2019-11-28
Larsson, R. & Loeb, C. (2019). Att rustas för högre chefskap: organisatoriska förutsättningar för chefer i offentlig sektor. In: Martina Berglund (Ed.), FALF konferens 2019, Hållbar utveckling i organisationer, Book of abstracts: . Paper presented at FALF2019, "Hållbar utveckling i organisationer", Arbetets museum, Norrköping, 10-12 juni, 2019 (pp. 152-153). Linköping: Linköping University Press, HELIX Competence Centre
Open this publication in new window or tab >>Att rustas för högre chefskap: organisatoriska förutsättningar för chefer i offentlig sektor
2019 (Swedish)In: FALF konferens 2019, Hållbar utveckling i organisationer, Book of abstracts / [ed] Martina Berglund, Linköping: Linköping University Press, HELIX Competence Centre , 2019, p. 152-153Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Bakgrund

Att vara chef i offentlig sektor beskrivs ofta som både utmanande och komplext. Tidigare forskning visar också på obalanser mellan krav och resurser i chefsarbetet, något som exempelvis kan ta sig utryck som chefsansvar för många medarbetare. Dessutom innebär chefsarbete i offentliga sektor även krav på sig att hantera olika intressenters krav och att bedriva en kostnadseffektiv och i övrigt väl fungerande verksamhet. Detta medför också krav på öppenhet mot media och medborgare avseende en effektiv användning av skattemedel. När det gäller högre chefskap i offentlig sektor så finns det behov av fördjupad kunskap om förutsättningarna att kunna utöva ett sådant chefskap. Detta kunskapsbehov innefattar bland annat förståelse för högre chefskap bland befintliga chefer som har ambitioner att i framtiden ta sig an ett högre chefsuppdrag i en offentlig organisation. Utöver personliga egenskaper och individuella förhållningssätt till ledarskap är det betydelsefullt att forskningen även belyser organisatoriska villkor och förutsättningar för högre chefer i offentliga organisationer, vilka bland annat har att hantera skilda styrlogiker såsom byråkrati, marknad och politik.

Syfte

Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om chefers förståelse och uppfattningar om organisatoriska förutsättningars betydelse för högre chefskap i offentliga organisationer.

Metod 

Denna studie ingår i ett projekt som följer genomförandet av ett chefsprogram med det övergripande målet att säkra chefsförsörjningen på direktörs-, förvaltnings- eller verksamhetsnivå i fyra samverkande offentliga organisationer (två kommuner och två regioner). I projektet genomförs två delstudier där den ena fokuserar på organisatoriska förutsättningar för chefskap i offentlig sektor, och där den andra fokuserar på chefers individuella förhållningssätt till hållbart ledarskap. I detta konferensbidrag presenteras resultat från delstudien som fokuserar på organisatoriska förutsättningar. Studien är en fallstudie av chefsprogrammet avsett för chefer från de samverkande organisationerna. Chefsprogrammet består av fem moduler med olika teman (t.ex. Ledarskap i vardagen, Utmaningar, ledning och tillit och Ledarskap på tvären) och pågick under knappt ett års tid (2017/2018). Till programmet rekryterades befintliga chefer från de samverkande organisationerna utifrån kriteriet att cheferna skulle ha ”potential” att ta sig an ett högre chefsuppdrag (n=21). Datainsamlingen baseras på semistrukturerade intervjuer med chefer som deltagit i programmet och intervjuer med två nyckelpersoner från respektive organisation (HR-strateger och HR-chefer). De deltagande cheferna och nyckelpersonerna har intervjuats vid två tillfällen, det vill säga både i början och i slutet av programmet (n=21 x 2; n=8 x 2). Därtill har skriftliga reflektioner om programmets olika teman samlats in i anslutning till varje programmodul. Efter programmets slut har även enkätdata samlats in. Analysen som presenteras nedan baseras huvudsakligen på data från intervjuerna med de deltagande cheferna. Intervjumaterialet har analyserats genom en teoretisk tematisk analys baserad på Bolman och Deals (1991/1992) ramverk för förståelse av organisation och ledarskap i form av fyra perspektiv: strukturellt, human resources (HR), politiskt och symboliskt. 

Resultat 

Resultaten från den pågående analysen visar att det strukturella perspektivet är påtagligt i chefernas förståelse av organisatoriska förutsättningar. Det strukturella perspektivet betonar betydelsen av mål, samordning, tydlig rollfördelning och effektivitet i en organisation. När det gäller organisatoriska förutsättningar så lyfter de intervjuade cheferna fram vikten av välfungerande stödfunktioner. Cheferna vittnar om omfattande administration och rapporteringsskyldigheter, likväl som bristande samordning mellan olika stödfunktioner i organisationerna. Bättre samordning lyfts fram som ett förbättringsområde och att stödet bör uppfattas som ”stödjande snarare än störande”. I intervjuerna framkommer också förståelse för att högre chefskap inte enbart innebär arbete med strategiska frågor (t.ex. mål och visioner) utan att operativa frågor också är högst påtagliga i chefsarbetet även på högre positioner. HRperspektivet handlar om att fokusera på mänskliga behov och om att värdesätta relationer. En särskilt betydelsefull relation och förutsättning i chefsarbetet som lyfts fram av de intervjuade cheferna är stödet från den egna chefen. Cheferna beskriver att bristande stöd från den egna chefen oftast tar sig uttryck som bristande återkoppling på ledarskap och prestationer. Det politiska perspektivet utgår huvudsakligen ifrån att organisationer är en arena för konkurrens om begränsade resurser. I intervjuerna med cheferna framkommer, föga förvånande, att den politiska styrningen och inflytandet från nämnder och styrelser ständigt finns närvarande som en organisatorisk förutsättning. Dock så varierar förståelsen för det politiska inflytandet där chefer på lägre nivåer i organisationerna efterlyser ett tydligare programinnehåll som handlar om samspelet med politiker. Däremot beskriver chefer som redan har en högre chefsposition att de tycker sig ha en god förståelse för samspelet med politiker eftersom det utgör en tydligare del av deras vardag som chefer. Mer ”internpolitiska” förhållanden beskrivs i mindre utsträckning i intervjuerna, även om de sannolikt också utgör betydelsefulla organisatoriska förutsättningar för chefer med tanke på de resursbehov som finns inom kommuner och regioner sett i ljuset av den demografiska och ekonomiska utvecklingen i Sverige. Det symboliska perspektivet handlar om hur mening, förutsägbarhet och organisationskultur (inklusive värderingar och normer) skapas och formar organisatoriska sammanhang. I intervjuerna med cheferna är inte detta perspektiv särskilt framträdande, men ett exempel är ”symbolvärdet” av att den högsta ledningen (kommundirektörer och regiondirektörer) medverkar i chefsprogrammet. Att den högsta ledningen medverkar upplevs som betydelsefullt i sig, men de intervjuade cheferna beskriver också betydelsen av vad dessa direktörer säger och vilka personliga och organisatoriska värderingar som de förmedlar. Ovanstående resultat indikerar att cheferna i större utsträckning beskriver organisatoriska förutsättningar för högre chefskap i relation till det strukturella och politiska perspektivet, och i mindre utsträckning i HR- och symboliska termer. I likhet med tidigare studier, baserade på samma teoretiska ramverk, tycks det vara sällsynt att chefer använder samtliga fyra perspektiv i lika hög grad för att begripliggöra organisatoriska företeelser.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Press, HELIX Competence Centre, 2019
National Category
Work Sciences
Research subject
Working Life Studies
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-44995 (URN)
Conference
FALF2019, "Hållbar utveckling i organisationer", Arbetets museum, Norrköping, 10-12 juni, 2019
Available from: 2019-08-13 Created: 2019-08-13 Last updated: 2019-08-13Bibliographically approved
Loeb, C. & Larsson, R. (2019). Chefers förhållningssätt till hållbart ledarskap på hög nivå i offentlig sektor. In: Martina Berglund (Ed.), FALF konferens 2019, Hållbar utveckling i organisationer, Book of abstracts: . Paper presented at FALF2019, "Hållbar utveckling i organisationer", Arbetets museum, Norrköping, 10-12 juni, 2019 (pp. 154-155). Linköping: Linköping University Press, HELIX Competence Centre
Open this publication in new window or tab >>Chefers förhållningssätt till hållbart ledarskap på hög nivå i offentlig sektor
2019 (Swedish)In: FALF konferens 2019, Hållbar utveckling i organisationer, Book of abstracts / [ed] Martina Berglund, Linköping: Linköping University Press, HELIX Competence Centre , 2019, p. 154-155Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Bakgrund

Chefer inom offentlig verksamhet kommer ställas inför utmaningar i framtiden som bland annat omfattar; automatisering och robotisering, en ytterligare tilltagande internationalisering med ökat utbyte och migration över nationella gränser, demografiska förändringar med dess konsekvenser för samhällsuppdraget, effektiv användning av skattemedel samt de klimatåtaganden som behöver ske på många nivåer. Tidigare forskning visar på obalanser mellan krav och resurser i chefsarbetet, något som exempelvis kan ta sig utryck i chefsansvar för många anställda med begränsade medel vilket i sin tur kan bidra till en känsla av otillräcklighet. När det gäller högre chefskap i offentlig verksamhet så finns det behov av fördjupad kunskap om organisatoriska villkor och förutsättningar att kunna utöva ett sådant chefskap. Utöver organisatoriska faktorer är det även betydelsefullt att forskningen innefattar studier av chefers individuella förhållningssätt. Hur ser befintliga chefer, som har ambitioner att i framtiden ta sig an ett högre chefsuppdrag, på ett hållbart ledarskap i offentlig verksamhet?

Syfte

Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om chefers förhållningssätt till ett hållbart ledarskap på högre nivå i offentlig verksamhet.

Metod

Studien ingår i ett projekt som följer genomföra programmets olika teman samlats in i anslutning till samtliga fem programmoduler. Efter programmets slut samlades även enkätdata in. Analysen i denna studie baseras på data från reflekterande texter och intervjuer med deltagande chefer genom en teoretisk tematisk analys baserad på Bolman och Deals (1991/1992) ramverk för förståelse av organisation och ledarskap utifrån fyra perspektiv: human resources (HR), symbolisk, strukturellt och politiskt.

Resultat

Resultaten från den pågående analysen visar att ett HR-perspektiv är väsentligt för chefernas förståelse av ledarskap på hög nivå. HR-perspektivet handlar om att fokusera på mänskliga behov och att relationer värdesätts. En viktig målsättning med att låta cheferna inom de offentliga verksamheterna gå chefsprogrammet var att säkra kompetensförsörjningen på högre nivåer. Det framgår i reflektionerna att cheferna känner sig utvalda och speciella genom att få gå utbildningen. Detta bidrar till att förstärka upplevelsen av personliga resurser som exempelvis tilltron till den egna förmågan (self-efficacy). Flera chefer nämner betydelsen av återkoppling och uppföljning exempelvis i form av en individuell karriärplan för att bibehålla den positiva inställningen till att stanna kvar inom den egna organisationen och att ta ett kliv upp. En annan betydelsefull relationell förutsättning i chefsarbetet som lyfts fram är betydelsen av att kunna använda befintliga stödfunktioner för att kunna nå ett hållbart chefskap. Det symboliska perspektivet fokuserar på hur anställda och chefer skapar mening och begriplighet för sammanhanget i sin organisation. Ett tydligt exempel på symbolism i studien är att cheferna genom deltagandet i programmet själva har utvecklat ett symbolspråk, exempelvis är det vanligt att cheferna använder termer som ”organisatoriska mellanrum”, ”vilda och tama problem” och liknade symbolik för att beskriva sitt ledarskap. Utvecklingen av dessa termer kan tolkas som att cheferna formerat ett symbolspråk som hjälper dem att sätta ord på företeelser som de möter i sin chefsvardag, men som de tidigare haft svårt att beskriva för andra. I intervjuerna framkommer också en förståelse för att högre chefskap inte enbart innebär arbete med strategiska frågor utan att operativa frågor också är högst påtagliga i chefsarbetet även på högre positioner. Detta kan kopplas till det strukturella perspektivet. Cheferna beskriver den hållbarhet och uthållighet som behövs för att kunna hantera framtidens alltmer komplexa strukturella frågor med behov av olika typer av samverkan både inom och utanför de egna organisatoriska gränserna. Cheferna ger uttryck för att strukturerna behöver förändras för att kunna stödja samordning exempelvis lateralt mellan olika avdelningar och enheter, men även vertikalt mellan olika nivåer. Något som också framkommer i datamaterialet är att den politiska styrningen och inflytandet från nämnder och styrelser i flera fall inverkar på chefernas förhållningssätt till sitt ledarskap. Genom att beroendeförhållandet till den politiska nivån påverkar både befogenhetsramar och resurser är det politiska perspektivet högst påtagligt i datamaterialet. Chefer på lite lägre nivåer efterfrågar mer kunskap och förståelse för det politiska inflytandet medan chefer på högre nivåer beskriver en vardag som redan rymmer ett tydligt samspel med politiker. Några av cheferna beskriver också ”internpolitiska” förhållanden som påverkar det individuella förhållningssättet. Det politiska spelet med både uttalade och outtalade förväntningar kan tolkas i termer av psykologiska kontrakt. En och samma situation kan observeras och förstås utifrån ett oräkneligt antal perspektiv och studier visar att det som kännetecknar ett gott och hållbart ledarskap är förmågan att använda sig av olika perspektiv i olika situationer. Resultatet från både intervjuer och reflektioner i denna studie gick tydligt att relatera till alla Bolman och Deals fyra perspektiv. Men även om många av cheferna använder flera perspektiv i beskrivningarna av sitt förhållningssätt till ett hållbart ledarskap på högre nivå i offentlig verksamhet finns en tyngdpunkt i HR- och symboliska termer.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Press, HELIX Competence Centre, 2019
National Category
Work Sciences
Research subject
Working Life Studies
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-44996 (URN)
Conference
FALF2019, "Hållbar utveckling i organisationer", Arbetets museum, Norrköping, 10-12 juni, 2019
Available from: 2019-08-13 Created: 2019-08-13 Last updated: 2019-08-15Bibliographically approved
Larsson, R., Astvik, W. & Welander, J. (2018). Hållbar socialtjänst – en fallstudie om relationen mellan arbetsmiljö och verksamhetsstyrning. In: Per Lindberg (Ed.), : . Paper presented at FALF2018 "Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?", Gävle, 10-12 juni 2018 (pp. 64-65). Gävle: Gävle University Press
Open this publication in new window or tab >>Hållbar socialtjänst – en fallstudie om relationen mellan arbetsmiljö och verksamhetsstyrning
2018 (Swedish)In: / [ed] Per Lindberg, Gävle: Gävle University Press , 2018, p. 64-65Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Bakgrund

Flera studier gjorda under senare år visar att socialtjänsten framträder som särskilt problematisk vad gäller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön med bland annat hög arbetsbelastning, rollkonflikter, låg grad av personalorientering liksom bristande öppenhet och dialog i organisationerna. Arbetsmiljöproblemen i socialtjänsten visar sig också genom hög personalomsättning, stressrelaterad ohälsa och sjukfrånvaro, vilket också får betydelse för socialtjänstens förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av hög kvalitet. Mot denna bakgrund är det motiverat att studera hur en mer hållbar organisatorisk och social arbetsmiljö i socialtjänsten kan åstadkommas.

Syfte

Syftet med studien är att undersöka relationen mellan styrsystem och arbetsmiljöarbete med fokus på hur verksamhetsstyrningen bättre kan harmoniera med och integrera arbetsmiljöfrågor.

Metod

Studien är en kvalitativ fallstudie av individ- och familjeomsorgen i en kommun i Stockholm-Mälarregionen. Valet av fall gjordes utifrån forskningsprojektets avsikt att identifiera goda exempel på socialtjänstverksamheter som strävar efter att skapa goda arbetsvillkor och en hållbar arbetsmiljö. Datainsamlingen baseras på semistrukturerade intervjuer med kommunpolitiker, chefer på olika nivåer, socialsekreterare, fackliga företrädare och personer som arbetar med verksamhetsstöd såsom personalarbete (HR) och verksamhetsutveckling. Sammantaget har 18 personer intervjuats. Policy- och styrdokument (t.ex. verksamhetsplaner) och olika typer av personal- och arbetsmiljöstatistik används som kompletterande data. Intervjumaterialet har analyserats genom en tematisk analys.

Resultat

Resultaten visar att styrningen och ledningen av socialtjänsten har ett tydligt fokus på verksamhetens syfte och brukarnas behov, vilket innebär att socialtjänstlagen och andra lagar som reglerar verksamheten ges en framträdande plats i verksamhetsstyrningen. I resultaten framkommer också betydelsen av att kunna utföra ett "gott socialt arbete" och verksamhetens förmåga att kunna leverera en god kvalitet i sina välfärdstjänster. En god kvalitet är också något som relateras till socialarbetarnas villkor och förutsättningar att kunna utföra ett professionellt socialt arbete. I detta sammanhang beskrivs även betydelsen av en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Resultaten visar således att det, generellt sett, finns god medvetenhet bland politiker, chefer och socialarbetare om relationen mellan kvalitet och arbetsmiljö. Öppenhet och dialog i organisationen framträder här som särskilt betydelsefullt, vilket kan exemplifieras av att det görs kvalitativa dialogbaserade uppföljningar inom socialtjänsten där både verksamhetskvalitet och arbetsmiljöfrågor kopplas ihop, diskuteras och kan bli föremål för konkreta förbättringar (t.ex. resursförstärkning). Samtidigt som detta görs på verksamhetsnivå indikerar resultaten att det fortfarande finns "stuprörstänkande" på högre nivåer i kommunen där personal- och verksamhetsfrågor separeras och hanteras av olika politiska nämnder och organisatoriska enheter.

Place, publisher, year, edition, pages
Gävle: Gävle University Press, 2018
National Category
Work Sciences
Research subject
Working Life Studies
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-39795 (URN)
Conference
FALF2018 "Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?", Gävle, 10-12 juni 2018
Funder
AFA Insurance, 150463
Available from: 2018-06-25 Created: 2018-06-25 Last updated: 2018-10-26Bibliographically approved
Astvik, W., Larsson, R. & Welander, J. (2018). Tillit i styrning och ledning för en hållbar arbetsmiljö inom socialtjänsten – en fallstudie av Nyköpings kommun.. In: Louise Bringselius (Ed.), Styra och leda med tillit: Forskning och praktik (pp. 139-165). Stockholm: Regeringskansliet/Norstedts Juridik
Open this publication in new window or tab >>Tillit i styrning och ledning för en hållbar arbetsmiljö inom socialtjänsten – en fallstudie av Nyköpings kommun.
2018 (Swedish)In: Styra och leda med tillit: Forskning och praktik / [ed] Louise Bringselius, Stockholm: Regeringskansliet/Norstedts Juridik , 2018, p. 139-165Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Kapitlet syftar till att beskriva hur en mer tillitsbaserad styrning och ledning kan gestalta sig inom socialtjänstens verksamheter genom en analys av individ- och familjeomsorgen i Nyköpings kommun. Resultaten visar att grunduppdraget, det vill säga det ansvar som verksamheten förväntas ta gentemot medborgarna utifrån lagstiftningen har stort utrymme i styrningen snarare än mål, som de för tillfället styrande politikerna formulerar. Kvantitativa mått kompletteras med kvalitativa verksamhetsbeskrivningar och kontinuerlig dialog om verksamhetens kvalitet, brister och utvecklingsbehov. Ansvarsavgränsningar som inte gynnar klientens bästa kan motverkas genom hur ekonomistyrningen används. Här framstår det som väsentligt att undvika konkurrens, incitament och repressalier i styrningen som leder till fokus på den egna enhetens ekonomi snarare än verksamhetens kvalitet. Styrning och ledning som söker säkerställa förmåga, integritet och hjälpvillighet hänger intimt samman med arbetsmiljöfrågorna. När organisationen identifierar och åtgärdar reella hinder som försvårar ett professionellt socialt arbete är det tydligt att organisation tar ansvar för både verksamhetskvalitet och arbetsmiljö. Att säkerställa integritet och hjälpvillighet innebär också en konsekvent hållning till principer och värderingar som speglar ett offentligt ämbetsmannaetos. Via öppenhet och dialog i organisationen är det de gemensamma värdena som bidrar till ett gemensamt ansvar för verksamhetens kvalitet och en hållbar arbetsmiljö.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Regeringskansliet/Norstedts Juridik, 2018
Series
Statens offentliga utredningar (SOU), ISSN 0375-250X ; 2018:38
National Category
Work Sciences
Research subject
Working Life Studies
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-39994 (URN)978-91-38-24805-8 (ISBN)
Projects
Hållbar socialtjänst - relationen mellan arbetsmiljö och verksamhetsstyrning
Funder
AFA Insurance, 150463
Note

Forskningsantologi från Tillitsdelegationen.

Available from: 2018-06-28 Created: 2018-06-28 Last updated: 2019-10-23
Welander, J., Astvik, W. & Larsson, R. (2018). What makes them stay: A longitudinal study of work conditions predicting social workers’ actual behavior to stay in their organization.. In: Kevin Teoh, Nathalie Saade, Vlad Dediu, Juliet Hassard, and Luis Torres (Ed.), Proceedings of the 13th European Academy of Occupational Health Psychology: Adapting to rapid changes in today's workplace.: . Paper presented at 13th EAOHP Conference, Lisbon, Portugal, 5-7 September, 2018 (pp. 301-302). Nottingham: EAOHP
Open this publication in new window or tab >>What makes them stay: A longitudinal study of work conditions predicting social workers’ actual behavior to stay in their organization.
2018 (English)In: Proceedings of the 13th European Academy of Occupational Health Psychology: Adapting to rapid changes in today's workplace. / [ed] Kevin Teoh, Nathalie Saade, Vlad Dediu, Juliet Hassard, and Luis Torres, Nottingham: EAOHP , 2018, p. 301-302Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Nottingham: EAOHP, 2018
National Category
Work Sciences
Research subject
Working Life Studies
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-45809 (URN)978-0-9928786-4-1 (ISBN)
Conference
13th EAOHP Conference, Lisbon, Portugal, 5-7 September, 2018
Funder
AFA Insurance, 150463
Available from: 2019-10-23 Created: 2019-10-23 Last updated: 2019-12-18Bibliographically approved
Larsson, R. (2017). What can we learn from unsuccessful and failed organizational health interventions? A review of the literature.. In: : . Paper presented at 18th Congress of the European Association of Work and Organizational Psychology, EAWOP 2017, Dublin, Ireland, May 17-20..
Open this publication in new window or tab >>What can we learn from unsuccessful and failed organizational health interventions? A review of the literature.
2017 (English)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
Abstract [en]

Purpose: Research describing unsuccessful and failed organisational health interventions (OHIs) tend not to be published in scientific journals as often as successful interventions demonstrating effectiveness. However, valuable knowledge could be drawn from these studies. Therefore, the purpose of this literature review is to identify and analyse explanations and lessons learned from studies reporting of non-effective OHIs.

Design/Methodology: A literature search of OHIs aiming to improve employee health at the organisational level (e.g. change of work organisation) was conducted. Four databases were used (e.g. Web of Science), and the search terms related to ‘OHI’, ‘implementation’, ‘failure’, and similar terms. The literature search was limited to original studies in peer-reviewed journals, published in English-language between 1996 and 2016 (June).

Results: Ten OHI studies are included in the review. The preliminary results show that explanations reported are related to implementation failures, and attributable to lack of employee participation and ownership. Lack of managerial support, competing projects, and organisational change are other explanations reported.  

Limitations: The literature search resulted in a limited number of studies indicating the scarcity of “unsuccessful” OHI studies in scientific journals. Another limitation is that grey literature is not included in this review.

Research/Practical Implications: The findings contribute to expanding researchers’ and practitioners’ knowledge regarding development and implementation of OHIs based on lessons from unsuccessful studies, thus providing implications for future OHI studies.

Originality/Value: This literature review takes a non-traditional perspective and aims to identify and analyse lessons learned from OHI studies not demonstrating clear effects on employee health.

National Category
Work Sciences Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
Working Life Studies
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-35602 (URN)
Conference
18th Congress of the European Association of Work and Organizational Psychology, EAWOP 2017, Dublin, Ireland, May 17-20.
Available from: 2017-06-08 Created: 2017-06-08 Last updated: 2017-06-12Bibliographically approved
Larsson, R. (2016). Enablers and barriers in implementing a health-promoting leadership programme in municipal organisations. In: : . Paper presented at 4th International Conference on Wellbeing at Work, Amsterdam, The Netherlands, 29 May - 1 June 2016..
Open this publication in new window or tab >>Enablers and barriers in implementing a health-promoting leadership programme in municipal organisations
2016 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

Objectives

Systematic reviews of organisational health interventions (OHI) show that processes, contexts, stakeholder roles and implementation often are poorly reported in OHI studies. However, this knowledge is a valuable complement to outcome-related knowledge and can contribute to a deeper understanding of the OHI, its effects or failures. The present study aims to analyse how line and middle managers describe enablers and barriers in the implementation of a health-promoting leadership programme in municipal organisations.

Methods

A qualitative case study design was applied to examine a health-promoting leadership programme as a case of OHI implementation. The leadership programme was implemented in two municipal organisations with the intention to change leaders’ behaviours’ into more health-promoting ones by providing on-the-job leadership training (based on transformational leadership and the Job Demands–Resources Model) aiming to improve leadership behaviours’ and employee health. Semi-structured interviews with line and middle managers were conducted (n=11). Interviews with senior managers (n=5), meeting notes, and action plans were used as supplementary data. The interview data were analysed using a thematic analysis.

Results

The line and middle managers describe the leadership programme as a new approach in leadership training as it address employee participation. Similarly, they describe employee involvement as a crucial enabler in the implementation of the leadership programme. Other enablers include action plans with clear goals, experiences of organisational change among employees, and integration of programme content into existing routines and structures. The line and middle managers also point out barriers in the programme implementation, and describe high workload, lack of senior management support, weak programme intensity, competing projects and organisational change as such barriers.

Conclusion

The enablers and barriers found in this study needs to be considered in relation to the organisational context. Especially, the organisational conditions for line and middle managers needs to be given attention. Taken together, these conditions are important in order to facilitate managers acting as drivers of change. The study contributes to the understanding of OHI implementation in public organisations, including lessons learned for both researchers designing and managers being involved in the implementation of OHIs.

National Category
Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-31731 (URN)
Conference
4th International Conference on Wellbeing at Work, Amsterdam, The Netherlands, 29 May - 1 June 2016.
Available from: 2016-06-07 Created: 2016-06-07 Last updated: 2016-12-27Bibliographically approved
Larsson, R., Åkerlind, I. & Sandmark, H. (2016). Managing workplace health promotion in municipal organisations: the perspective of senior managers. Work: A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation, 53(3), 485-498
Open this publication in new window or tab >>Managing workplace health promotion in municipal organisations: the perspective of senior managers
2016 (English)In: Work: A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation, ISSN 1051-9815, E-ISSN 1875-9270, Vol. 53, no 3, p. 485-498Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

BACKGROUND: Previous research indicates that companies manage workplace health in various ways, but more in-depth empirical knowledge of how workplace health promotion (WHP) is managed in public sector organisations is needed.

OBJECTIVE: The aim of this study was to explore how WHP is managed and incorporated into the general management system in two large Swedish municipal organisations.

METHODS: A qualitative descriptive approach was used. Fourteen senior managers were purposefully selected and interviewed using semi-structured interviews. Documents were used as supplementary data. All data were analysed using qualitative content analysis.

RESULTS: The management of WHP was described as a set of components that together contribute to the organisation’s capacity for WHP. The informants described WHP as dominated by fitness programmes and as following a problem-solving cycle, in which the annual employee survey emerged as an important managerial tool. Achieving feasible WHP measures and appropriate follow-ups were described as challenges. The provision of leadership competence for WHP and use of supportive resources were described as additional components.

CONCLUSIONS: The WHP management approach needs to be broadened to include work environment and organisational factors. Further integration with occupational health and safety and the general management system in the organisations is also needed. 

Keywords: integration, management, occupational health and safety, public sector organisation, workplace health

National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
Working Life Studies
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-26861 (URN)10.3233/WOR-152177 (DOI)000373209500005 ()2-s2.0-84961820350 (Scopus ID)
Available from: 2014-12-18 Created: 2014-12-08 Last updated: 2017-12-05Bibliographically approved
Larsson, R. (2015). Avhandlingspresentation: Managing workplace health promotion in municipal organizations. Socialmedicinsk Tidskrift, 92(2), 244-244
Open this publication in new window or tab >>Avhandlingspresentation: Managing workplace health promotion in municipal organizations
2015 (Swedish)In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 92, no 2, p. 244-244Article in journal (Other academic) Published
National Category
Work Sciences
Research subject
Working Life Studies
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-28458 (URN)
Available from: 2015-06-29 Created: 2015-06-23 Last updated: 2017-12-04Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-1965-7147

Search in DiVA

Show all publications