mdh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Kullberg, Christian, ProfessorORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2752-4088
Publications (10 of 29) Show all publications
Lindberg, D., Kullberg, C. & Dag, M. (2019). Viktig Intressant Person (VIP) i användning - En resultatutvärdering med programteoretisk ansats. Västerås: Mälardalens, högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd
Open this publication in new window or tab >>Viktig Intressant Person (VIP) i användning - En resultatutvärdering med programteoretisk ansats
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Rapporten presenterar resultaten från en utvärdering av det våldsförebyggande programmet Viktig intressant person (VIP). VIP är ett strukturerat målgruppsanpassat utbildningsprogram med pedagogiska inriktning som bedrivits i Eskilstuna kommun sedan 2014. Insatsen utgör en arbetsmetod som har utvecklats för att hjälpa personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Målgruppen för insatsen kvinnor och män som har insatser med stöd av Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service (LSS). Syftet med VIP-insatsen är att minska våldsutsattheten för denna grupp genom att ge dem det stöd de behöver och har rätt till.Utvärderingens övergripande syfte kan konkretiseras i tre delar. Del ett att undersöka; giltigheten i VIP-programmet, det vill säga insatsens programteori. Del två att undersöka hur insatsen genomförts, det vill säga programtroheten i insatsen. Del tre att utvärdera programmets resultat, det vill säga om deltagande i VIP leder till positiv förändring avseende psykisk hälsa, utsatthet för våld och Känsla av sammanhang (KASAM).Utvärderingen har genomförts under perioden hösten 2016 till våren 2018 genom en kombination av olika utvärderingssteg. Det första steget utgörs av ett programteoretiskt arbete och en forskningsöversikt. Fokus i forskningsöversikten har varit på vilka våldspreventiva insatser som finns för gruppen samt vilken förändringspotential dessa har. Det andra steget består i att studera insatsen programtrohet. Det tredje steget har sökt fånga den förändring som sker för brukarna före (T1) och efter (T2) insatsens genomförande. Detta har skett genom att med hjälp av skattningsskalor göra mätningar av KASAM, psykisk hälsa och utsatthet för våld- och konflikter. Utöver detta har även semistrukturerade kvalitativa intervjuer kring upplevda förändringar i relation till de nämnda områdena genomförts med brukarna.Utvärderingens empiriska underlag utgörs av skattningar och intervjuer före- och efter insatsen med totalt 26 brukare, två intervjuer med skaparna av programmet, sex intervjuer med VIP-ledare samt material hämtade från tre forskningsseminarier som genomförts med VIP-ledare, styrgruppen för VIP samt andra intressenter.Det empiriska underlaget för utvärderingen är relativt begränsat för att i alla avseenden, kunna säkerställa förändringar som sker hos brukarna. När det gäller KASAM visar resultatet emellertid att det sker signifikanta förändringar till det bättre för brukarna. Resultaten är inte lika tydliga när det gäller deltagarnas psykiska hälsa. När det gäller detta område är emellertid ett viktigt resultat att för de deltagare som innan insatsen hade måttlig till hög3grad av psykisk ohälsa så minskade denna efter insatsen. Förändringar i relation till våld och konflikter visar en likande tendens som psykisk hälsa. Även i detta hänseende sker en positiv förändring. Resultatet bygger på ett begränsat antal brukare vilket gör att de förändringar som sker i relation till psykisk ohälsa samt våld och konflikter inte går att säkerställa statistiskt. Det tydligaste tecknet på att det skett en positiv förändring för brukarna erhålls när resultaten från samtliga tre undersökta områden (KASAM, psykisk hälsa samt våld- och konflikter) summeras. Resultatet visar då att samtliga brukare fått en positiv utveckling på minst ett av de nämnda områdena och att merparten av deltagarna fått en positiv förändring på flera av dem. Det finns också brukare som visar en negativ utveckling över tid. Exempelvis uppger några av brukarna att den psykiska ohälsan ökat över tid. Det finns flera olika förklaringar till att det sker en negativ utveckling för några brukare över tid men det mesta pekar på att detta inte kan hänvisas till insatsen.Utvärderingen belyser vidare insatsen programteoretiska antaganden. När det gäller dessa dras slutsatsen att programmet har en rimlig logiskt-teoretisk utgångspunkt som följs genom hela dess genomförande. I förhållande till programteorin identifieras emellertid även behovet av att ytterligare tydliggöra insatsen teoretiska antagande. Programtroheten i programtroheten belyses också i utvärderingen. Resultatet av detta arbete tyder på en hög grad av följsamhet, det vill säga att andel centrala behandlingsmoment (kärnkomponenter) som genomförs med skicklighet och noggrannhet. Denna slutsats gäller för merparten av de totalt 12 lektionerna. Några lektioner visar på lägre grad av följsamhet. För dessa utbildningstillfällen finns det således möjlighet att ytterligare förbättra följsamheten.Den sammantagna bedömningen av utvärderingen är att våldspreventionsprogrammet VIP skapat en positiv utveckling för deltagarna. Förutom att insatsen visar att Känslan av sammanganhang ökat signifikant vittnar flertalet brukare om både kunskapsmässig, attitydmässiga och beteendemässiga förändringar som ett direkt resultat av insatsen. I det fall det sker en negativ utveckling för brukarna är det möjligt att hänvisa detta till insatsen.Samtidigt som detta sägs kan det emellertid konstateras att det föreligger ett behov av fortsatt kunskapsutveckling, genom systematisk uppföljning och utvärdering av VIP-insatsen.

Place, publisher, year, edition, pages
Västerås: Mälardalens, högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, 2019. p. 83
Keywords
Viktig intressant person, VIP, Våldprevention, utvärdering
National Category
Social Sciences Other Social Sciences
Research subject
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-45027 (URN)
Available from: 2019-08-20 Created: 2019-08-20 Last updated: 2019-08-30Bibliographically approved
Olsson, S., Dag, M. & Kullberg, C. (2018). Deaf and hard-of-hearing adolescents' experiences of inclusion and exclusion in mainstream and special schools in Sweden. European Journal of Special Needs Education, 33(4), 495-509
Open this publication in new window or tab >>Deaf and hard-of-hearing adolescents' experiences of inclusion and exclusion in mainstream and special schools in Sweden
2018 (English)In: European Journal of Special Needs Education, ISSN 0885-6257, E-ISSN 1469-591X, Vol. 33, no 4, p. 495-509Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This study examines the question of which school environment - special or mainstream school - is more favourable for deaf and hard-of-hearing students in Sweden, when it comes to their well-being, and their social and academic inclusion. The aim is threefold: first to compare the well-being of adolescents who are deaf or hard-of-hearing, who are deaf or hard-of-hearing and have additional disabilities, and who have no disabilities; second to compare the adolescents from the two deaf and hard-of-hearing groups and their experiences of inclusion and exclusion in school; and third to ascertain if any gender differences exist between the two groups of deaf and hard-of-hearing students concerning their experiences of inclusion and exclusion. A total of 7865 adolescents (13-18 years of age) answered a total survey about the life and health of young people in a county in Sweden. The results show that both boys and girls in the hard-of-hearing groups rated their well-being lower and were less satisfied with their lives than pupils without disabilities. They also show that the hard-of-hearing boys and girls attending special school were more satisfied with their lives and to a greater extent felt included both socially and academically than students in mainstream school.

Place, publisher, year, edition, pages
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2018
Keywords
Deaf, hard-of-hearing, inclusion, exclusion, mainstream school, special school
National Category
Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-40288 (URN)10.1080/08856257.2017.1361656 (DOI)000438115400004 ()2-s2.0-85027842873 (Scopus ID)
Available from: 2018-07-26 Created: 2018-07-26 Last updated: 2019-12-04
Liedgren, P. & Kullberg, C. (2018). I väntan på absolution - Självpresentationer i ansökningar om skuldsanering. In: Anders Bruhn and Åsa Källström (Ed.), RAPPORT NATIONELL FORSKNINGSKONFERENS I SOCIALT ARBETE: Abstractsammanställning. Paper presented at NATIONELL FORSKNINGSKONFERENS I SOCIALT ARBETE 2018. Örebro
Open this publication in new window or tab >>I väntan på absolution - Självpresentationer i ansökningar om skuldsanering
2018 (Swedish)In: RAPPORT NATIONELL FORSKNINGSKONFERENS I SOCIALT ARBETE: Abstractsammanställning / [ed] Anders Bruhn and Åsa Källström, Örebro, 2018Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Örebro: , 2018
Series
Working Papers and Reports Social work ; 3
National Category
Social Work
Research subject
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-41523 (URN)
Conference
NATIONELL FORSKNINGSKONFERENS I SOCIALT ARBETE 2018
Note

I denna presentation redovisas resultaten från en studie av hur överskuldsatta presenterar sin situation i personliga brev som bifogas ansökningar om skuldsanering. Resultaten visar att tre huvudkategorier av argumentation förekommer i de ansökandes framställningar: att förhandla, att kräva återbetalning samt att bekänna. Resultaten analyseras med hjälp av teorier om individens relation till myndigheter/överheten och pastoralmakt samt med hjälp av teorier om betydelsen för skuldsatta och andra utsatta i samhället att formulera motberättelser (s.k. counter-narratives) som ett sätt för personen att motverka utbredda, accepterad och negativa föreställningar (s.k. master-narratives) om dem som person och orsakerna till deras ekonomiska misslyckanden. Resultaten diskuteras i relation till på vilket sätt kunskaper om betydelsen att kunna formulera motberättelser bland utsatta grupper i samhället kan bidra till att stärka deras situation.

Available from: 2018-12-10 Created: 2018-12-10 Last updated: 2019-11-14
Kullberg, C. & Liedgren, P. (2018). Vem har rätt och vem har fel: Kvinnors och mäns berättelser i ansökningar om skuldsanering i Sverige.. In: Sara Thunberg, David Uhnoo, Anders Bruhn (Ed.), Nationell forskningskonferens i socialt arbete: . Paper presented at Nationell forskningskonferens i socialt arbete den 9–10 oktober 2018, Örebro universitet. Örebro
Open this publication in new window or tab >>Vem har rätt och vem har fel: Kvinnors och mäns berättelser i ansökningar om skuldsanering i Sverige.
2018 (Swedish)In: Nationell forskningskonferens i socialt arbete / [ed] Sara Thunberg, David Uhnoo, Anders Bruhn, Örebro, 2018Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Örebro: , 2018
Series
Working papers and reports social work
National Category
Social Sciences Other Social Sciences
Research subject
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-46051 (URN)
Conference
Nationell forskningskonferens i socialt arbete den 9–10 oktober 2018, Örebro universitet
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare
Available from: 2019-11-15 Created: 2019-11-15 Last updated: 2019-12-18Bibliographically approved
Kullberg, C. & Skillmark, M. (2017). Reluctant help-seekers and agentic victims – Swedish Social workers’ talk about young men victimized by violence. Practice, 29(4), 259-277
Open this publication in new window or tab >>Reluctant help-seekers and agentic victims – Swedish Social workers’ talk about young men victimized by violence
2017 (English)In: Practice, ISSN 0950-3153, E-ISSN 1742-4909, Vol. 29, no 4, p. 259-277Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim of this article is to investigate how Swedish social workers who work with supporting young crime victims construct young men’s violent victimization and their need for help. The data consists of three qualitative focus-group interviews with trained social workers working with young crime victims. Based on data from focus-group interviews, the analysis shows that the social workers do not portray young men as passive victims; instead, they are viewed as victims playing an active role in triggering the assault and trying to handle their victimization on their own. Social workers also describe young men as reluctant to seek help and as emotionally withdrawn. The discussion addresses how male victims of violence are constructed and how clients’ as well as professionals’ traditional gender role expectations might affect the possibility for young men in distress to receive help.

Place, publisher, year, edition, pages
London: Taylor & Francis Group, 2017
Keywords
young men, violence, victim, social work, focus group
National Category
Social Work
Research subject
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-32991 (URN)10.1080/09503153.2016.1231802 (DOI)2-s2.0-84987905504 (Scopus ID)
Projects
Socialarbetares förståelse av män som brottsoffer
Note

Finansierat av Svenska Brottsofferfonden.

Available from: 2016-08-29 Created: 2016-08-29 Last updated: 2019-12-02
Kullberg, C. & Skillmark, M. (2017). The significance of position for Swedish social workers understanding of young men’s victimization of violence. Nordic Social Work Research, 7(1), 54-61
Open this publication in new window or tab >>The significance of position for Swedish social workers understanding of young men’s victimization of violence
2017 (English)In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, Vol. 7, no 1, p. 54-61Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Violence against women and men is a widespread and serious social problem, often with severe consequences for the victims. Even though young men are among those most at risk of exposure to physical violence,men’s victimization is only recognized to a limited extent. The aim of this study is to deepen our understanding of how social workers’ interpretations of the position of males in the gender order affects their understanding of male victimization. The study was designed as a multiple case study witha qualitative comparative approach. Focus group interviews supported by vignettes were used to collect data. Interviews were carried out with professional Swedish social workers working with victimized men and women at centres for young crime victims in Sweden. The results show that even though the social workers express traditional gender beliefs about young men’s experiences of victimization and their inability to identify themselves as victims of violence, they also to some extent resist taken-for granted notions of male victimization. The results also show that the social workers to some extent offer supportive measures that reinforce traditional expectations of masculinity. On the basis of the results it is suggested that one important way of developing social work with young male victims of violence would be to give greater attention to variations between different men and masculinities and how these different forms of masculinity aredifferently connected to crime and violence, and to adapt supportive measures to reflect these differences.

Keywords
social work, counseling, masculinity, gender, help-seeking, young men, victims of violence
National Category
Social Work
Research subject
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-32989 (URN)10.1080/2156857X.2016.1192056 (DOI)
Projects
Socialarbetares förståelse av män som brottsoffer
Note

Finansierat av Svenska Brottsofferfonden

Available from: 2016-08-29 Created: 2016-08-29 Last updated: 2017-06-27Bibliographically approved
Kullberg, C. & Liedgren, P. (2016). Gender differences in women’s and men’s ways into debt problems. In: : . Paper presented at Reflective social work practices in contemporary societies: crossed dialogues and new pathways between praxis and research, 6th European Conference for Social Work Research, Lisbon Portugal, 30 March - 1 April 2016.
Open this publication in new window or tab >>Gender differences in women’s and men’s ways into debt problems
2016 (English)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
Abstract [en]

Background and purpose

Research on women's and men's debt problems is a neglected area. The research available shows that women and men's gender typical behaviours and gender-related dynamics in close relationships that reflect societal power structures (for instance women’s subordination under men) are relevant to understand what creates and is the cause of economic inequality in households. The limited research that exists suggests, for instance, that women’s debts to a greater extent derives from consumption or student loans, while men's indebtedness to a greater extent is caused by misguided ventures in their own businesses and car purchases. In close relationships, women's indebtedness also more often seems to be rooted in solidarity actions, such as entering as a creditor of loans that their men have taken, to get the opportunity to develop their own business. In this sense, men’s debts are more often directly related to their own business and personal projects.

 

The aim of the current project is to deepen the understanding of gender differences in women’s and men’s descriptions of ways of getting into debt problems.

Methods

The study is qualitative and has a gender comparative design. A strategic sample (concerning gender, age and family constellation) is made of men’s and women’s “personal letter” that are appended to debt relief applications sent to the Swedish Enforcement Authority's (Swedish: Kronofogden). Approximately 50.000 debt reconstruction applications that includes a personal letter are received by the Authority every year. Around 10% of these letters from 2015 are analyzed using a combinations of content and narrative analysis. This is done by searching for the applicants’ descriptions of circumstances that has led into their debt problems as well as their explanations to the causes for the problems

Results

Preliminary results confirm that women and men's gender typical behaviors and gender-related dynamics in their close relationships can be used as explanations for the debt problems that are at hand.

Conclusions and implications

Further research is needed on how indebted identities are formed in interaction with others. Such research should examine how women and men are categorized and treated by professional helpers (social workers and other professionals) as well as how the indebted on the basis of this form their self-image and ultimately shapes their actions. On the basis of the results it is recommended that professional helpers pay closer attention to and try to prevent that men's gender typical behaviors and power relations between women and men in close relationships causes debt problems. 

National Category
Social Work
Research subject
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-33004 (URN)
Conference
Reflective social work practices in contemporary societies: crossed dialogues and new pathways between praxis and research, 6th European Conference for Social Work Research, Lisbon Portugal, 30 March - 1 April 2016
Projects
Kön och skuld – Budget- och skuldrådgivares förklaringsmodeller och hjälpstrategier i arbetet med par samt kvinnor och män med skuldproblematik
Available from: 2016-08-29 Created: 2016-08-29 Last updated: 2019-11-14
Kullberg, C. & Skillmark, M. (2015). Swedish social workers' understandings of the significance of position, context and relationship for young men's victimization of violence: Resisting gender stereotypes?. In: : . Paper presented at The European Conference on Domestic Violence, Queen's University Belfast; Northern Ireland, 6th-9th September..
Open this publication in new window or tab >>Swedish social workers' understandings of the significance of position, context and relationship for young men's victimization of violence: Resisting gender stereotypes?
2015 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Social Work
Research subject
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-33003 (URN)
Conference
The European Conference on Domestic Violence, Queen's University Belfast; Northern Ireland, 6th-9th September.
Note

Financed by the Swedish Crime Victims Fund.

Available from: 2016-08-29 Created: 2016-08-29 Last updated: 2020-01-14Bibliographically approved
Kullberg, C. & Skillmark, M. (2014). Betydelsen av position, sammanhang och relationen för svenska socialarbetare förståelse för unga män som utsatts för våld. In: : . Paper presented at Brottsoffermyndighetens forskarkonferens på brottsofferområdet. Kompetenscenter, Stockholm, 7 november 2014.
Open this publication in new window or tab >>Betydelsen av position, sammanhang och relationen för svenska socialarbetare förståelse för unga män som utsatts för våld
2014 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
National Category
Social Work
Research subject
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-33002 (URN)
Conference
Brottsoffermyndighetens forskarkonferens på brottsofferområdet. Kompetenscenter, Stockholm, 7 november 2014
Note

Finansierat av Brottsofferfonden.

Available from: 2016-08-29 Created: 2016-08-29 Last updated: 2016-12-21Bibliographically approved
Liedgren, P. & Kullberg, C. (2014). Evidensbaserad praktik i svenskt socialt arbete: En forskningsöversikt och ett förslag till fortsatt forskning.. Falun: Högskolan Dalarna
Open this publication in new window or tab >>Evidensbaserad praktik i svenskt socialt arbete: En forskningsöversikt och ett förslag till fortsatt forskning.
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna rapport presenterar en översikt av forskning om evidensbaserad praktik (EBP) i svenskt socialt arbete inom den kommunala socialtjänsten och andra verksamheter inom den svenska socialvården. Syftet är att beskriva forskningsläget om EBP i socialt arbete samt ge förslag till fortsatt forskning på området. I rapporten redovisas forskning om stöd, attityder och förhållningssätt till det evidensbaserade arbetet med fokus på organisation, chefer och första linjens socialarbetare. Resultaten visar att genomförandet av EBP i socialt arbete till stora delar styrts centralt av Socialstyrelsen. Den EBP-version som på detta sätt prioriterats och spridits skulle kunna kallas en guideline-modell. Forskning visar också att svenska socialarbetares anpassning till ett EBP-koncept enligt guideline-modell är relativt svagt. Trots det är socialarbetare liksom sina chefer överlag allmänt positiva till EBP, men det finns också en relativt stark oro för att den version av EBP som sprids av Socialstyrelsen är för rigorös för att passa praktiskt socialt arbete. Mot bakgrund av det fokus som forskningen haft och de kunskapsluckor som finns om socialarbetares förhållande till en reflekterande praktiker-modell avslutas rapporten med att ge ett förslag på framtida möjliga forskningsfrågor utifrån detta perspektiv

Place, publisher, year, edition, pages
Falun: Högskolan Dalarna, 2014
Series
Arbetsrapport ; 2014: 03
National Category
Social Work
Research subject
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:mdh:diva-33011 (URN)978-91-85941-60-5 (ISBN)
Available from: 2016-08-30 Created: 2016-08-30 Last updated: 2019-11-13
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2752-4088

Search in DiVA

Show all publications