mdh.sePublications
123 51 - 100 of 128
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Hellman, Isabella
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Henricsson, Amanda
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Den förtrollande högläsningen: En kvalitativ studie om 10 lärares uppfattning om hur högläsning och boksamtal kan utveckla och stimulera språket och ordförrådet för elever i årskurserna 1–3.2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka i vilken utsträckning högläsning och boksamtal får ta plats i undervisningen och hur de används i språkstimulerande arbete i årskurserna 1–3. Denna kvalitativa studie grundas på intervjuer av 10 lärare. Resultatet visar att majoriteten av lärarna läser dagligen för sina elever och att det är en viktig del i deras språkutveckling och ordförråd. Det är även fler lärare som arbetar vidare med de lästa böckerna i någon form av boksamtal. Studien visade att högläsning och boksamtal enligt lärarnas uppfattning kan ha en positiv påverkan på elevernas språkutveckling och ordförråd, men att det var märkbart att lärarna ansåg att tiden för högläsning försummas på grund av tidsbrist och svårigheter att  inkluderas i den dagliga verksamheten.

 • Persson, Joanna
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Sarajlic, Hanna
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Ett betydelsefullt val: En kvalitativ studie om åtta F-3 lärares val av barnlitteratur i undervisningen.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur åtta grundskolelärare i årskurserna f-3 väljer den barnlitteratur de använder i undervisningen och varför de väljer den, det vill säga syftet med valet av bok. Tidigare forskning tyder på att barnlitteratur kan bidra till kunskapsutveckling hos eleverna. Tidigare forskning visar även att lärares val av barnlitteratur i undervisningen baseras på olika kriterier. Dessa kan bland annat vara elevernas intressen, lärarens egna preferenser samt tema och budskap. Skönlitteraturen används på olika sätt inom undervisningen men framförallt vid högläsning. Skönlitteraturen kan verka som ett pedagogiskt verktyg där eleverna utvecklar olika ämneskunskaper eller sociala förmågor. Genom enskilda semi-strukturerade intervjuer med åtta grundskolelärare i årskurserna f-3 har vi hittat flera likheter mellan den tidigare forskningen och vår studie. Resultatet i vår studie visar bland annat att valet av barnlitteratur i undervisningen är genomtänkt hos de åtta lärarna. Valet av skönlitteratur baseras på bland annat elevernas intressen och aktuella teman. Samtliga lärare i studien kombinerar klassiker med nyare skönlitteratur och de anser att barnlitteraturen har en självklar plats i undervisningen.

 • Axelsson Karlqvist, Linda
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Becker, Terese
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Eleverna i gränslandet: En specialpedagogisk studie av pedagogiska anpassningar inom skolans undervisningskultur2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att lyfta fram vilka pedagogiska anpassningar lärare gör för att nå eleverna i gränslandet mellan de båda skolformerna grundskola och grundsärskola. Metodansatsen är inspirerad av fenomenografi och den teori som arbetet vilar på är den sociokulturella teorin som Vygotskij ses som grundare för. Teorin bygger på att allt lärande sker i interaktion med andra och studien fokuserar på de delar som man kopplar ihop med specialpedagogiska skolmyndighetens, SPSM, delaktighetsmodell.  Studien bygger på intervjuer där 10 lärare intervjuats med semistrukturerade frågor så att den röda tråden hålls men deras svar är deras egna utan påverkan av oss. Resultatet från intervjuerna lyfter tre områden som speciellt viktiga inom pedagogiska anpassningar: relationer, tillsammans och undervisning. I området undervisning är individualisering av materialet en av de anpassningar som samtliga lärare lyfter fram som framgångsrikt, men också att relationsbyggandet är viktigt för ett framgångsrikt lärande. Resultatet visar att individualisering är viktigt, men också att eleverna i gränslandet utvecklas av att få finnas med i ett socialt sammanhang för att nå ett lärande. En skillnad som framkom i studien mellan lärarna i de båda skolformerna är synen på eleverna i gränslandet. De intervjuade lärarna på grundskolan ser eleverna i gränslandet som att de är i behov av hjälp. De intervjuade lärarna på grundsärskolan ser eleverna i gränslandet som starka och kompetenta, som får ta eget ansvar och som behöver utmanas. 

  Nyckelord: grundskola, grundsärskola, gränslandet, pedagogiska anpassningar, sociokulturella teorin.

 • Fröberg Lahti, Kajsa
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Det nationella provet - ett prov för alla?: En studie av elevers åsikter om det nationella provets texthäfte i svenska som andraspråk på gymnasiet2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svenska (sve) och svenska som andraspråk (sva) är olika kurser på gymnasiet men använder samma texthäfte i de nationella proven. Denna studie har i syfte att undersöka sva-elevers åsikter om texthäftet. Studien baseras på tre gruppintervjuer med gymnasieelever, två grupper med elever som läser svenska som andraspråk och en jämförande grupp med gymnasieelever som läser svenska. Resultatet visar att sva-eleverna tycker att flera av texterna i häftet skapar stress, innehåller svårbegripligt språk och behandlar främmande ämnen. Utifrån resultatet av intervjuundersökningen har två textanalyser genomförts på den text i häftet som sva-eleverna ansåg vara svårast, en läsbarhetsanalys och uträknande av läsbarhetsindex. Textanalyserna bekräftar sva-elevernas tankar om att den utpekade texten innehåller delar som kan vara svårbegripliga för andraspråkselever. Slutligen visar studien att det till viss del råder skilda åsikter mellan sva- och sve-eleverna men båda grupperna önskar att texthäftet vore kortare och behandlade ämnen närmare deras egna referensramar

 • Asplund, Lisa
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Jansson, Sofia
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  BARN I BEHOV AV TILLFÄLLIGT ELLER VARAKTIGT STÖD: Förskollärares upplevelser av att bemöta barn i behov av tillfälligt eller varaktigt stöd2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien vilar på ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och syftar till att undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbete med att tillgodose alla barns individuella behov av stöd i förskolan; oavsett om barnets behov av stöd är tillfälligt eller varaktigt. En kvalitativ metod användes där vi utgick från semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades med hjälp av en tematisk analys. Resultatet i studien visar på att förskollärarna som deltagit upplever sig ha kunskaper om hur de kan bemöta barn i behov av stöd. Resultatet visar vidare att förskollärarnas uppfattningar och de normer som råder på förskolan också påverkar i vilken utsträckning barnet i behov av tillfälligt eller varaktigt stöd får det stöd som behövs. Slutsatsen är att det krävs medvetenhet om de ramar som finns på förskolan och reflektioner om vad som anses vara normalt eller avvikande beteende för att förskolan ska bli inkluderande för alla barn

 • Salih, Suzan
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Närhetens empati: Hur geografisk närhet och utsatta personers namn påverkar empatisk omsorg2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Empati är en förmåga där man erkänner och förstår andras känslor och omständigheter. Den sker genom att man upptäcker behovet av empati och intar den behövandes perspektiv. Construal level theory beskriver att vi formar mer detaljerade mentala konstruktioner beroende på objektets psykologiska närhet. Syftet med undersökningen var baserat på denna teori och var att se ifall man har mer empati för sin geografiska närhet än sin distans och ifall namnen på de utsatta personerna hade en påverkan på detta. Hypotesen var att man har mer empati för sin närhet än sin avstånd. Deltagarna var 80 högskolestudenter, 47 var kvinnor och 28 män (fem ej angivna). Materialet bestod av en fiktiv berättelse utgiven i fyra versioner som deltagarna fick läsa och skatta utifrån Batsons empatiskala samt egenkonstruerade antaganden. Resultaten i helhet visade inga signifikanta effekter. Slutsatsen diskuterade att hypotesen inte fick stöd, och studiens svagheter samt förbättringsförslag inför kommande studier diskuteras.

 • Eklund, Pascal
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Hur föräldrar till hemmasittande barn upplever att det blir bemötta i vardagen2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Sverige råder sedan 1962 skolplikt. Trots det så finns det idag barn som inte går till skolan vilka ibland kallas hemmasittande. Föräldrarna har ansvaret att se till att skolplikten uppfylls. Bakgrunden till varför ett barn bli hemmasittande kan vara komplex. Vad gäller barn med problematiskt beteende, möts deras föräldrar ofta av fördomar med avseende på att föräldrarna bär ett stort ansvar för barnets problematik. Denna studies syfte var att undersöka hur föräldrar till hemmasittande barn upplever att de uppfattas av andra. Data bestod av semistrukturerade individuella intervjuer och analyserades med tematisk analys. Nio informanter inkluderades (enbart mammor). Resultatet mynnade ut i tre teman: En dålig förälder, En förälder i en svår situation som kämpar samt En besvärlig förälder. Studiens resultat kan öka förståelsen hur konstruktivt bemötande från omgivningen kan förbättra samarbetet mellan föräldrar och skola bland annat.

 • Olsson, Emma
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Swahn, Micaela
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  "Jag har på något sätt vetat det hela mitt liv att det är något som inte stämmer.": En hermeneutisk studie om transpersoners upplevda könsidentitet i relation till samhällets normativa föreställningar2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Ismail, Wian
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Psykisk ohälsa i nära relationer: Upplevelser av att vara anhörig till en person med ångest2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den psykiska ohälsan bland unga i Sverige har ökat sedan 1990-talet. Ångest är ett vanligt syndrom som har en funktionsnedsättande effekt på människan. Att den som drabbas av ångest upplever det som påfrestande är väl känt, men att även den anhöriga drabbas är något det talas mindre om. Syftet med studien var att med hjälp av en tematisk analys, undersöka hur personer som lever med eller har en nära relation till någon som lider av ångest undersöka hur de upplever sin livssituation. Resultatet visade hur de anhöriga främst upplevde krav och ansvar i att de måste underlätta för personen med ångest. De upplevde att ångesten bidrog till en känslighet i relationen och att rollen som anhörig kräver tid och engagemang utöver normen. Studien visar hur de anhöriga axlar en krävande roll. Studien kan kompletteras och utvecklas med forskning som riktar in sig på hur man kan underlätta rollen som anhörig.

 • Pätsi, Jessika
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Engström, Anna
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  "Tycker inte att det är någon vuxen som hjälper mig": En kvalitativ studie om unga tjejers tankar gällande sex- och samlevnadsfrågor2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Himberg, Anna
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Ålund, Rina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Går maskinen sönder byter man ut delen.: En kvalitativ studie om bemanningsanställdas upplevelser av sin anställningsform.2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om bemanningsanställdas upplevelser av att arbeta inom bemanning. Detta fenomen är erhåller både sociologisk och samhällelig relevans arbete via bemanning blir allt vanligare på den svenska arbetsmarknaden. Studien grundar sig i två teorier: Erich Fromms existentiella Flykten från friheten och Att ha eller att vara, samt Guy Standings Prekariatet – den nya farliga klassen. I vår studie har vi utfört tio semistrukturerade intervjuer och tolkats utifrån en hermeneutisk metodansats. Den hermeneutiska metodansats som används i studien bidrar till ett fördjupa kunskapen om individens upplevelser i relation till denna relevans. Studien har resulterat i en huvudtolkning Arbetstagaren i limbo bestående av tre spänningar: Strävan efter kontinuitet i ett föränderligt liv kontra strävan efter självförverkligande, Frihet från kontra frihet till samt Mellan det förflutna och nuet   

 • Arnell, Olof
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Hedging in a job interview setting: A corpus study of male and female use of hedges in spoken English2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study aimed to find out to what extent males and females used lexical hedges during job interviews. The different functions of hedges that men and women used were also examined. A taxonomy of hedges as well as a list of specific examples of hedges were derived from Hyland (1994, 1996). These were then used to find all instances of hedges used by selected job applicants in a job interview corpus by Wawra (2014). The results showed that out of the five grammatical categories of lexical hedges examined, women used more hedges than men overall. More specifically, females used hedges from the category lexical verbs more often than men, while men instead used hedges from the categories adverbs, adjectives and modal verbs more often than women. As for the functions of hedges, both genders often relied on hedges to express a lack of commitment. Men used hedges to initiate word searches to a greater extent than women. On the other hand, women used hedges to avoid the role of expert as well as to show consideration for others’ feelings more often than men.

 • Sellén, Karin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lärares argument för användning av olika undervisningsmaterial i matematikundervisningen.2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks lärares argument för användning av olika läromedel i matematikundervisningen i årskurs 1-3. För att få fram lärares argument gjordes en datainsamling genom intervjuer av sju lärare. De olika läromedel som berördes var läroböcker, digitala verktyg och laborativt material. Resultatet visar att läromedel används för olika syften. Tidsvinst är ett av argumenten som lärarna lyfter för att använda lärobok och digitala verktyg. Lärarna anser att det är en trygghet med läroboken för att de ska få en överblick över alla arbetsområden och mål som ska ingå i matematikundervisningen. Vanliga argument för användandet av laborativt material är att öka elevens lust att lära och för en konkretisering av matematiken för att öka elevens förståelse för matematik. Studiens slutsats indikerar att lärare ofta väljer bort användandet av laborativt material då tiden många gånger är knapp, trots att de är medvetna om att elevernas lust och förmågan att lära sig matematik ökar med användandet av konkret material.

 • Stenqvist, Mathilda
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Andersson, Sanna
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Finns den ideala läraren?: En kvalitativ studie om ledarskapets inverkan på klassrumsklimatet.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen om hur f-3 lärarens ledarskap inverkar på klassrumsklimatet och vilka problemområden detta medför. De forskningsfrågor som ställs berör definitionen av klassrumsklimat och ledarskapets inverkan på klassrumsklimatet. De metoder som använts för att samla in empirin är observationer och personliga intervjuer. Empirin genererade sedan fem kategorier, vilka är ledarskap som relation, ledarskap som struktur, ledarskap som verbal kommunikation, ledarskap som icke-verbal kommunikation och reflektion av ledarskap. Resultatdiskussionen lyfter fram ledarskapets inverkan på en positiv och negativ nivå. Resultat visar att ledarskapet varierar beroende på situation och vilken ledarskapsstil läraren besitter. Detta grundar sig i stor utsträckning av elevnära relationer.

 • Lundgren, Elin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Digital teknik som ett didaktiskt verktyg i undervisningen: En intervjustudie om grundskolelärares elevundervisning i en digitaliserad skola2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar digitaliseringen i skolan och dess påverkan i elevundervisningen till följd av nya digitala arbetsmetoder. Digitaliseringen möjliggör en större informationsspridning och kunskapsdelning vilket skapar föränderliga relationer mellan kunskap, lärande och medborgarskap. Den digitala kompetensen är en demokratiskfråga, därmed står utbildningssystemet inför nya utmaningar. 

   

  En kvalitativ forskningsmetodik har tillämpats och det empiriska materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Dataanalysen genomfördes ad hoc. Den teoretiska referensramen har sin utgångspunkt i ramfaktorteorin. Analysen utgår ifrån reproduktionsteorin. Isamspelet med andra producerar och reproducerar eleverna kunskaper och färdigheter.

   

  Resultatet visar på att digitaliseringsprocessen ställer nya krav på lärararrollen och på elevundervisningen. En stor del av lärarnas arbetstid går åt till lektionsplanering och att enbart använda en digital undervisning är för opålitligt. Det är politiker som beslutat om digitaliseringen men utifrån ramfaktorerna som inverkar på undervisningen fungerar det inte i praktiken. De digitala läromedlen uppfyller inte det centrala i läroplanen och undervisningen måste kompletteras med böcker. En anledning till att de digitala läromedlen inte är tillräckliga är för att det inte finns någon läromedelsgranskning. Lärarnas tolkningar och uppfattningar påverkar deras möjligheter att öka sin kompetens. Deras uppfattningar om en adekvat digital kompetens är skiftande. Studien kan vara användbar för att förstå digitaliseringens villkor och lärares förutsättningar att utveckla digital kompetens i undervisningen. 

 • Aurfan, Muska
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Åkerblom, Jessica
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Hur upplever lärare undervisningen av nyanlända elever?: En kvalitativ studie om hur lärare upplever undervisningen av nyanlända elever som har gått i förberedelseklass gentemot nyanlända elever som blir direktintegrerade2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie är kvalitativ och baserad på semistruktruerade intervjuer. Tre lärare som har erfarenhet av att undervisa nyanlända elever har intervjuats. Syftet med studien är att få en fördjupad kunskap om hur tre f-3 lärare upplever undervisningen av nyanlända elever som har gått i förberedelseklass samt hur de upplever undervisningen av nyanlända elever som direktintegreras. För att uppnå syftet har ett pragmatiskt perspektiv på lärande använts. Studiens slutsats är att lärare anser att förberedelseklass gynnar nyanlända elever. Detta eftersom skolan idag brister i att tillhandahålla de resurser som nyanlända elever behöver för att aktivt kunna delta i undervisningen på lika villkor som övriga elever. Direktintegrering kan tillämpas om skolorna tillhandahåller tillräckligt med resurser som hjälper eleverna i sin kommunikation. Lärare anser dock att sådana resurser saknas.

 • Colling, Lena
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Eriksen Göthberg, Hannah
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Skagersjö, Anna
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lärares arbete med extra anpassningar i matematikundervisningen2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det råder viss oklarhet avseende begreppet extra anpassningar och hur det ska implementeras samt övergången till särskilt stöd. Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapport (2016) styrker även det faktum att det finns skolor som upplever oklarheter vad gäller extra anpassningar och hur dessa ska implementeras. Med denna studie önskade vi därför undersöka både hur lärare ser på, upplever och beskriver arbetet med extra anpassningar i matematikundervisningen. Syftet med studien är att få förståelse för hur lärare upplever och beskriver arbetet med extra anpassningar i matematikundervisningen för årskurs 1-6. Vi valde att göra en kvalitativ studie och datainsamlingen gjordes via semistrukturerade intervjuer. Studien inriktades på begreppet extra anpassningar och till grund för intervjuerna konstruerades en intervjuguide. Den grupp som sedan intervjuades utgjordes av 18 lärare i olika kommuner i mellersta Sverige. Studiens resultat visade att extra anpassningar finns i lärarnas arbetssätt, de lyfter flera exempel på vad som görs både på individ- och gruppnivå. Däremot råder det oklarheter när extra anpassningar övergår till särskilt stöd vilket kan bero på att skolorna har olika rutiner.

 • Lavén, Elin
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Fuxgård, Viktoria
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Läsläxor i årskurs 1-3: En studie om lärares tankar kring läsläxor2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att få veta om och hur lärare i årskurs 1–3 arbetar med läsläxa. Vi har undersökt vilket läromedel som är populärast att använda vid läsläxa samt vilka fördelar och nackdelar som finns med arbetssättet. Undersökningen utgår från 260 enkätsvar från lärare i Sverige som arbetar i årskurs 1–3 samt sex intervjuer med lärare som arbetar i årskurs 1–3. Anledningen till att vi valde att genomföra intervjuer också var för att få svar på en av forskningsfrågorna som handlar om arbetssätt och återkoppling av läsläxa. För att få svar på våra forskningsfrågor utgår vi från vårt insamlade material som innehåller svar från olika lärare i årskurs 1–3. Resultatet som uppstod från det insamlade materialet visade överlägset att de flesta av lärarna som är med i den här studien arbetar med läsläxa. Resultatet visade även att ABC-klubben var det mest använda läromedlet samt att det finns flera olika syften, fördelar och nackdelar med att arbeta med läsläxa. Resultatet visade också att det finns olika arbetssätt och olika sätt att återkoppla läsläxan tillsammans med eleverna i klassrummet.

 • Pettersson, Malena
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Johansson, Carolin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  SKAPANDET AV TRYGGA RELATIONER I FÖRSKOLAN: En kvalitativ studie om åtta förskollärares beskrivningar kring anknytning i förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur åtta förskollärare beskriver sitt arbete och erfarenheter med barns anknytning i förskolan. Studien har utgått ifrån anknytningsteorin och som metod användes en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att de utmaningar som förskollärna tillskriver med anknytningsarbetet är att närma sig de barn som har svårigheter att knyta an. Samtidigt kan anknytningen till förskollärarna och andra barn kompensera som stöd och trygghet för barnen i deras utveckling under vistelsetiden på förskolan. Slutsatsen blir att lyhördhet och närvaro är det mest centrala i förskollärarnas anknytningsarbete för att kunna bygga trygga relationer med barnen i förskolan.

 • Pärlståhl, Maria
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  De Bernardo, Theresa
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  TYST LÄSNING – UTVECKLANDE ELLER TIDSFÖRDRIV?: En studie om den tysta läsningens funktion i undervisningen2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tyst läsning tar en relativt stor del av undervisningstiden i de lägre årskurserna. Därför är syftet med denna studie att undersöka lärarnas attityder till och tankar kring sitt arbete med tyst läsning samt att undersöka hur eleverna upplever och nyttjar denna tid. Genom en kvalitativ forskningsansats framkom ett resultat som visade att den tysta läsningen främst används i syfte att skapa tid för läraren samt för att samla eller lugna eleverna. Den tysta läsningen anses överlag inte vara en aktivitet som gynnar lässvaga elever. Den tysta läsningen ses av eleverna som ett positivt moment i undervisningen. Eleverna är väl medvetna om vad den tysta läsningen syftar till

 • Samuelsson, Rebecca
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Princis, Kristin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  "Vet vi att alla barn rör på sig?": Att främja barns hälsa och rörelse med hjälp av digitala verktyg2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka om digitala verktyg kunde användas för att främja barns hälsa och rörelse. Denna studie tar grund i systemteori då förskolan är en del i ett större system samt att förskolan i sig innehåller flera system. Studien är en kvalitativ studie baserad på semistrukturerade intervjuer med åtta pedagoger. Intervjuerna transkriberades, och analyserades genom en jämförande analys där materialet färgkodades för att undersöka likheter och skillnader. Resultatet visar hur digitala verktyg kan användas för att uppmuntra till rörelse, exempelvis QR-koder hinderbana och Bolibompa drakens dansskola. Slutsatsen är att pedagogerna anser att det finns en bristande kompetens kring digitala verktyg samt att fantasin är både största hindret och tillgången för att effektivt främja rörelse med hjälp av digitala verktyg.

 • Nilsson, Rebecca
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Eriksson, Maria
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Förskollärarkompetenser och barns utveckling och lärande: En kvalitativ studie om yrkeskompetenser i förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka förskollärares syn på yrkeskompetenser som kan främja barns utveckling och lärande. Nio verksamma förskollärare på sju olika förskolor i Sverige har intervjuats och intervjumaterialet har analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Huvudsakligen framkommer fyra kompetenser som de intervjuade anser viktigast för förskolläraryrket och för att kunna främja barns utveckling och lärande. Dessa är: pedagogiskt kompetent, att kunna utgå från barnen, att kunna skapa goda relationer, samt kommunikativ kompetens. Slutsatsen av studien är att genom ökad kunskap hos förskollärare om betydelsen av deras egna kompetenser och förhållningssätt kan bidra till att utbildningen och barnens utveckling främjas.

 • Dogan, Adai
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Issa, Olivia
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Problemlösningsuppgifter i matematikläroböcker2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problemlösningsförmågan har en viktig roll i läroplanen för grundskolan. Matematikundervisningen består till stor del av ett arbete i läroböcker. Läroböcker används flitigt av lärare som förlitar sig på att innehållet i läroböckerna behandlar det som läroplanen förespråkar. Syftet med denna studie är att undersöka vilka möjligheter läroböcker ger elever att arbeta med problemlösning. En analys av uppgifterna i läroböckerna Favorit matematik 1B och 3B har genomförts. Resultatet indikerar på att det är få uppgifter som betraktas som problemlösningsuppgifter. Slutsatsen är att en matematikundervisning som präglas av ett arbete med endast läroböcker inte ger elever möjlighet att utveckla sin problemlösningsförmåga som läroplanen föreskriver.

 • Pettersson, Joanna
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Mansor, Rana
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Räddad eller riskerad: En hermeneutisk studie om upplevelser och erfarenheter av Sugardejting2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Sanchez Mendoza, Blanca Elena
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Villacarillo Castillo, Kirsthy
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Betydelsen av digitala verktyg i barns lärande - ur förskolärares perspektiv2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att få ökad kunskap om hur förskollärare beskriver användningen av digitala verktyg i förskolans undervisning. I denna studie användes det en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer där åtta förskollärare från olika förskolor deltog. Studien utgår från det sociokulturella perspektivet. Resultatet visade att användningen av digitala verktyg ses som ett komplement till barns lärande. Förskollärare belyser dock att de digitala redskapen används med urskillning så att det inte dominerar över den traditionella undervisningen. Resultatet visade även vikten av att ha ett medvetet förhållningssätt i vilket syfte digitala verktyg används tillsammans med barnen. Vår slutsats är att användningen av digitala verktyg var ett användbart läromedel i barns lärprocesser om de digitala verktygen används i ett pedagogiskt syfte.

 • Svahn, Alexandra
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Edholm, Sanna
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Barns delaktighet och inflytande i förskolan- Förskollärares perspektiv: En kvalitativ studie om barns delaktighet och inflytande i förskolan.2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare ser på begreppen delaktighet och inflytande samt hur de skapar förutsättningar för barns delaktighet och inflytande i utbildningen. Studien har analyserats utifrån det sociokulturella perspektivet. Studien utgick från en kvalitativ ansats där åtta förskollärare intervjuades med semistrukturerade frågor. Resultatet visar att delaktighet innebär att delta och inflytande betyder att vara med och påverka. Resultatet visar även att förskollärare ger förutsättningar för barns delaktighet och inflytande genom att arbetet på förskolan utgår från barns perspektiv genom demokratiska former. Slutsatsen är att förskollärare kan ge barn förutsättningar för delaktighet och inflytande genom att ha en medvetenhet kring betydelsen av delaktighet och inflytande samt att ge barnen möjlighet till det genom reflektion och valmöjligheter. 

 • Törnström, Xandra
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Hard data or Heart data: En utvärdering av den autoetnografiska metoden2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to describe and evaluate the autoethnographic method. The central question of the study is whether autoethnography is useful in sociological research. The autoethnographic method is a controversial method that has been accused of being postmodern, relativistic and devoid of scientific basis. The evaluation shows that some of the criticism directed at the introspective and artful studies takes place on good grounds. Furthermore, the evaluation shows that the criticism related to the fact that autoethnographic studies would contradict scientific principles in many ways can be handled by autoethnographic researchers. In summary, the essay shows that autoethnography with its epiphany focus is useful in sociology. I claim that the method can contribute with knowledge in primarily emotional sociological research.

 • Selava, Eldina
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Biblioteksanvändning bland sfi-elever: En studie om sfi-elevers biblioteksanvändning samt en bibliotekaries syn på deras användning.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur ofta de tillfrågade sfi-eleverna använder biblioteket, varför de gör det samt vad för böcker de lånar där. En bibliotekarie är en av informanterna i min studie för att jag ska kunna se en annan synvinkel från hens sida. Informanterna i studien läser kurs C eftersom de har kommit en bit i sin svenska och har haft möjlighet att besöka ett bibliotek. Undersökningen utformades genom en enkät med 30 elever, en intervju med bibliotekarien och ytterligare 3 intervjuer med informanterna som besvarade enkäten. Resultaten visar på att flera av eleverna har besökt biblioteket flera gånger i Sverige och orsaken till besöken är för att låna böcker och utveckla sitt svenska språk.

 • Reuter, Oliver
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Röd jätte: Den ekokritiska tropen `apokalyps´ i nutida kinesisk science fiction2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen var att studera hur den ekokritiska tropen ”apokalyps” förekommer i nutida kinesisk science fiction. Tre verk har analyserats, Waste Tide av Chen Qiufan, Folding Beijing av Hao Jingfang och Remembrance of Earth’s Past av Liu Cixin. De olika verken har studerats retoriskt utifrån av mig valda aspekter av apokalypstropen; utopi/dystopi, överbefolkning/resursförbrukning och hot mot mänskligheten/undergång.

  Analysen visar att samtliga verk faller inom tropen. De går att beskriva som exempel på tragiska apokalypser. Kinesiska författare inom science fiction har de senaste decennierna behandlat miljöfrågor i högre grad än tidigare generationer. De analyserade verken bekräftar denna utveckling.

 • Roos, Malin
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Danielsson, Liza
  Upplevelsen av arbetstillfredsställelse i ting-respektive människoyrken2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med avseende på det omfattande antalet timmar en anställd spenderar på sin arbetsplats är det av största vikt att denne trivs i sitt arbete. Arbetstillfredsställelse är en känslomässig respons som uppstår när individen uppfyller sina arbetsvärderingar. Tidigare forskning finns vad gäller vårdanställdas upplevelse av arbetstillfredsställelse men saknas om människor som arbetar i tingyrken. Syftet med studien var att finna en generell essens i upplevelsen av arbetstillfredsställelse i ting- respektive människoyrken, samt jämföra faktorer mellan yrkestyperna. Genom en nätbaserad, öppen, skriftlig intervju samlades kvalitativa data in från 67 personer med jämn fördelning över respektive yrkestyp. Resultatet visade att den största skillnaden mellan yrkestyperna var att anställda i tingyrken upplever arbetstillfredsställelse vid användandet och utvecklandet av färdigheter, medan anställda i människoyrken upplever starkare arbetstillfredsställelse när de får hjälpa en annan människa. Anställda i båda yrkestyperna upplevde arbetstillfredsställelse med trevliga kollegor, vid lagom hög arbetsbelastning och när de fick bekräftelse från andra.

 • Keuchenian, Marina
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Al-Zuhairi, Jihan
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Sömnbristens upplevda påverkan på nattarbetares hälsa, fungerande på arbetsplatsen och anställningsbarhet2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle är sömnbrist ett problem och det är relativt vanligt bland nattarbetare. Tidigare studier har visat att sömnbrist leder till en rad konsekvenser som trötthet och kognitiva störningar. Syftet med studien var att undersöka nattarbetares upplevelser av sömnbristens konsekvenser avseende hur den påverkar deras hälsa och arbete samt om det leder till oro för deras anställningsbarhet. Undersökningen bygger på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med tio nattarbetare som upplever sömnbrist. En tematisk analys identifierade sju teman: psykiska ohälsosymtom, försämrat socialt fungerande, kommunikation och bemötande på arbetsplatsen, minskat psykisk närvaro i arbetet, prioriteringar, positiv inställning samt känsla av otillräcklighet. Resultatet visade att sömnbrist påverkade både individens hälsa och fungerande på arbetet negativt. Deltagarna upplevde nedsatt förmåga till socialt samspel, försämrad prestation samt oavsiktlig sömn på jobbet som kunde leda till skadliga situationer. Vad gäller synen på den egna anställningsbarheten framkom att vissa individer kände oro medan andra kände sig trygga.

 • Linde, Malin
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Hjelm, Louise
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Medias strategier för att medikalisera sorg och nedstämdhet till depression: Den tidsbegränsade sorgen och nedstämdheten2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka vilka strategier media använder sig av för att medikalisera sorg och nedstämdhet till depression i de fyra största svenska dags- och kvällstidningarna: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen, 2015–2019 (n=50). I det västerländska samhället har det skett en ökad medikalisering och därför ville vi undersöka hur detta har gått till i svensk media med hjälp den diskurspsykologiska metodansatsen och socialkonstruktionismen. Studiens resultat visade att medikaliseringsdiskursen var den dominanta diskursen där media beskriver depression som något som har biologiska orsaker som bör behandlas inom vården med medicin. De tolkningsrepertoarer i form av metaforer som vi kunde identifiera i vårt datamaterial och som understödjer medikaliseringsdiskursen var: depression som ett mörker, depression som en tyngd och depression som något man går in i. Dessa metaforer kunde förstås som sjukdomsmetaforer. Studien visade också att media använde sig av subjektspositionerna:  experten, den diagnostiserade och den nedstämda kändisen, dessa var de som gavs mest utrymme att uttala sig i media om nedstämdhet, sorg och depression. Resultatet visade också att media använder sig av retoriska strategier så som: den medikaliserade inramningen, före- och efter berättelser, extremfallsformuleringar, vaccinering mot egenintresse och modalitetsmarkörer. Dessa retoriska strategier används i media för att försvara sig, parera invändningar samt att få sina beskrivningar att framstå som trovärdiga och fakta. Vi kunde också identifiera en motdiskurs där media använder psykosociala faktorer för att beskriva nedstämdhet och depression som en frisk reaktion på naturliga påfrestningar och individens livssituation.

 • Eklund, Anna-Li
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Fallström, Mikaela
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  “Det är kollegorna som gör att jag trivs”: En etnografisk studie om lagerarbetares mående på arbetet2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Trendevski, Alexandra
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Österlind, Sara
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Arbetsmotivation och ledarskapets betydelse: Upplevelser hos kroppsarbetare2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetsmotivation är en central del av arbetslivet utifrån både individens samt organisationens perspektiv. Hur motiverad den anställde är i arbetet påverkar arbetstillfredsställelsen samt den psykiska hälsan. Arbetsmotivation relateras även till den anställdes prestation och engagemang i arbetet. Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som skapar arbetsmotivation hos kroppsarbetare samt hur ledarskapet upplevs kunna påverka. Studiens 11 deltagare arbetade inom byggnadsbranschen och hade alla olika yrkesområden, yrkeserfarenheter, ålder och kön. Utifrån en tematisk analys av intervjumaterialet framkom fem huvudteman, arbetsuppgifter, kontroll över arbetet, meningsfullhet, uppmärksamhet och trivsel. Dessa teman ansågs vara centrala faktorer för arbetsmotivationen vilka upplevdes kunna påverkas av ledaren. Det framkom att ledaren kan påverka den anställdes arbetsmotivation genom att involvera dem i beslut, visa uppmärksamhet och att skapa en öppen kommunikation där alla har möjlighet att uttrycka sina åsikter.

 • Hansson, Mikaela
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  En patriarkal paradox: En kritisk diskursanalys om exkluderingen av män som offer för våld i nära relationer2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har undersökt hur män konstrueras inom diskurser för våld i nära relationer för att vidare förstå varför mäns utsatthet inte är lika uppmärksammad som kvinnors utsatthet. Den teoretiska och metodologiska utgångspunkten i denna studie har varit Faircloughs kritiska diskursanalys med tillhörande tredimensionella modell. I kombination med Faircloughs modell tillämpades även teorin om ideala offer och genusteori med särskilt fokus på femininitet, maskulinitet och patriarkala strukturer. Det empiriska materialet har bestått av statliga och kommunala myndigheters och ideella organisationers utsagor då dessa har ett särskilt inflytande på samhällsstrukturen och huvudsakligen utformar arbetet mot våld i nära relationer.

  Studiens resultat visar att det råder klara könsföreställningar gällande offer och förövare inom diskurser för våld i nära relationer där kvinnor konstrueras som offer och män konstrueras som förövare. Ett jämställdhetsproblem framkommer i det empiriska materialet som grundorsak för fenomenet där maskulinitet kopplas samman med dominans och en våldskultur som kan uttrycka sig i våld mot kvinnor. Inom Faircloughs kritiska diskursanalys är språket en process och skapar förutsättningar för hur vi ser på världen och hur vi handlar i den. Inom dimensionen social praktik har resultatet därför visat att det finns en patriarkal paradox inom diskurser för våld i nära relationer då det beskrivs härstamma ur en ojämställdhet likväl som det bibehåller ojämställda patriarkala strukturer genom att tillskriva offer och förövare ett kön.

 • Narvell, Elin
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Pettersson, Hanna
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Glädjen i arbetet som sjuksköterska2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Stress och kontinuerliga traumatiska händelser kan leda till att sjuksköterskor upplever compassion fatigue som i sin tur bland annat leder till att sjuksköterskor blir kroniskt utmattade, oförmögna att vårda omsorgsfullt, sjukskriver sig samt att patienternas vårdkvalité försämras. Compassion satisfaction är en känsla som ger energi och tillfredsställelse i att utföra ett bra arbete samt ger förmågan att vårda med medlidande. Detta gör att sjuksköterskor kan lindra lidande och vårda med medlidande. Syfte: Beskriva sjuksköterskors upplevelser av compassion satisfaction. Metod: En litteraturstudie där analysen genomfördes enligt Evans. Resultat: Flera olika faktorer visade sig leda till sjuksköterskornas upplevelse av compassion satisfaction. Tre olika teman togs fram utifrån analysen. Meningsfullhet som resurs visade sig genom en inre kraft hos sjuksköterskorna samt deras känsla av att göra skillnad för någon annan. Lärdom som resurs framkom då sjuksköterskorna kände att betydelsen av kunskap speglade upplevelsen av compassion satisfaction samt att kunna föra kunskapen vidare genom att utbilda andra. Slutligen, relationer som resurs visade att sjuksköterskorna belyste betydelsen av stöd samt att uppfylla förväntningar. Slutsats: Compassion satisfaction bidrar till sjuksköterskors tillfredsställelse inom yrket, ökar vårdkvalitén för patienter samt ökar välmående hos sjuksköterskor.

 • Wikström, Ann-Maria
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Lantto-Heldebro, Norea
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att främja ungt föräldraskap: Kvalitativ intervjustudie om föräldrastöd i grupp för unga under och efter graviditet2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Berglund, Maria-Therese
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Thunstedt Degnell, Jacqueline
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  ”För bussar kan inte flyga”: En studie om hur elever i årskurs 1 och 3 avgör trovärdigheten i texter och andra medier riktade till barn på internet.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to discover how pupils, age 7 and 9, make assessments of sources targeted to children online. This study has an inquiry that questions what strategies and methods the pupils use when faced with information online and how the pupils self-assess their knowledge of source criticism. The pupils’ thoughts and experiences with source criticism were compiled through a questionnaire and semi-structured interviews with 95 pupils. The pupils in this study see the importance of source criticism in our modern society and often use self-taught strategies and methods when faced with information they do not completely trust. The conclusions of this study are that the capability of doing assessments has nothing to do with maturity, instead we argue that reading and writing development has the largest role in how young pupils imbibe source criticism. This ability needs to be taught so that the pupils get an understanding of how to be critical of sources.

 • Sundkvist, Matilda
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Friberg, Melina
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Barn resonerar kring genus: En kvalitativ studie om barns tankar kring genus utifrån en normbrytande barnbok2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att synliggöra barns tankar kring genus och om de uppfattar de traditionella könsrollerna som finns i dagens samhälle. Detta undersöks genom frågeställningen: Hur uppfattar barnen i studien könsnormer? Vi undersöker även om barnen påverkas av de andra medverkandes åsikter genom frågeställningarna: Påverkas barnen i studien av andras åsikter kring könsnormer? Visar empirin några skillnader mellan intervjugrupperna utifrån könen på deltagarna? Studien baseras på en kvalitativ metod där vi genomfört fokusgruppintervjuer i form av boksamtal utifrån en normkritisk barnbok. Resultatet visar på att de medverkade barnens uppfattningar kring könsnormer inte stämmer överens med stereotypa föreställningar som finns i samhället. Vi kan dock se att vissa av barnen har föreställningarna som finns i dagens samhälle om vad som är acceptabelt för de olika biologiska könen. Vår slutsats är att det finns skillnader mellan hur pojkar och flickor ser på könsnormer och att det finns skillnader mellan de olika intervjugrupperna som bestod av flickor, pojkar och två blandade grupper.

 • Järleskog, Amanda
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Blom, Emma
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Hon är omtänksam och vacker, han är modig och tuff, eller?: En genusinriktad studie av Astrid Lindgrens barnbokskaraktärer.2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att från ett genusperspektiv undersöka hur karaktärer gestaltas i sex av Astrid Lindgrens barnböcker. Metoden som användes var att utgå från Nikolajevas (2017) schema över stereotypa kvinnliga respektive manliga egenskaper och analysera de valda karaktärerna utifrån detta schema. Det resultatet visar och den slutsats vi kommit fram till är att de allra flesta karaktärer i någon utsträckning fungerar normbrytande då de innehar både stereotypiskt sätt kvinnliga och manliga egenskaper. Sex av de valda 20 karaktärerna kan dock anses vara normbekräftande, medan åtta karaktärer kan tolkas som flersidiga och sex karaktärer som normbrytande.   

 • Ordonez, Pia
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Utmaningar i en skola för alla: Lärares erfarenheter av den inkluderande pedagogikens utmaningar och möjligheter2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att ta reda på lärarnas upplevelser kring elever i behov av särskilt stöd. Vad som specifikt var intressant var vilka möjligheter och hinder de möter i sitt uppdrag och vilka effekter det blir för lärarna när de ska arbeta utifrån läroplanen. Studien lyfter fram faktorer som kan ge förståelse för utomstående hur lärarnas arbete och stöd påverkas av olika faktorer som ligger utanför deras område.

  Studien är en ramfaktorteoretisk analys baserad på kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer i insamlandet av material. Respondenterna bestod av fem lärare varav två arbetade som speciallärare och en som specialpedagog. För att analysera resultatet används läroplansteorin, ramfaktorteorin samt det specialpedagogiska dilemmaperspektivet för att lyfta fram dessa faktorers påverkan på lärarens uppdrag. Hur stödet kan se ut utifrån dessa perspektiv.

  Resultatet visade att lärarna arbetar utifrån ett inkluderande arbetssätt och gör en del stödinsatser och anpassningar i miljön för att kunna inkludera dessa elever i det gemensamma klassrummet. Det som lärarna begränsas av i sitt arbete är resursbristen i form av anpassat material och elevassistenter som skulle vara till ett stort stöd för lärarna för att klara av den ordinarie undervisningen. Grupperna är för stora för att en ensamlärare ska klara av att ge elever i behov av särskilt stöd tillräckligt med hjälp samtidigt som de ska följa läroplanens riktlinjer. Det blir ett omöjligt uppdrag, som lärarna inte klarar av. Istället visar tidigare forskning och mitt resultat av studien att lärarna blir tvungna att göra särlösande insatser i form av mindre grupper, enskilda undervisningar med en speciallärare samt specialdesignade arbetsplaneringar för att hjälpa dessa elever med sitt lärande och att nå sina mål. I resultatet framkom tydligt att lärarna efterfrågar bättre förutsättningar i arbetet med elever i behov av särskilt stöd, däribland större ekonomiska resurser och utbildad personal. Avslutningsvis visar resultatet av studien att lärarna utifrån de rådande förutsättningar de har idag har svårt att nå läroplanens mål.

 • Salomonsson, Magnus
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Teamsamverkan vid förändringsarbete: En fallstudie av arbetet i en rehabiliterande enhet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Intresset i den här uppsatsen fokuserar på de anställdas upplevelse av teamsamarbetet inför en organisationsförändring. Genom denna fallstudie har teammedlemmarna fått en röst. Fallstudiens syfte var att undersöka hur ett multiprofessionellt team fungerar och vilka faktorer som bygger upp teamet ur teammedlemmarnas synvinkel inför en kommande organisationsförändring. Semistrukturerade intervjuer vilka var tematiserade med öppna följdfrågor användes för att samla in empiri. En öppen systemteori kallad ”En teori om levande mänskliga system” (A theory of living human systems) användes för att analysera hur teamet var uppbyggt hierarkiskt med roll, subgrupp och gruppen som helhet och hur rollens mandat påverkade teamsamarbetet. Mellan varje del i teamet finns porösa gränser. Där information och värderingar kan röra sig. Men de är påverkade av främjande och hindrande faktorer. Teamet genomgick tre utvecklingsfaser: Auktoritära fasen vilken betonar styrning av teamet. Kollaborativa fasen som innebär hur teamets medlemmar gemensamt bidrar till teamet. Integrationsfasen som innebär hur teamet blir en välfungerande enhet. Särskild uppmärksamhet ägnades åt hur kommunikation och värderingar möjliggör utveckling genom förändringsarbetet. När teamsamarbetet är sämre kan flödet vara stängt men vid ett välfungerande teamsamarbete sker flödet utan hinder. Analysen visar att inför organisationsförändringen är teamets roller delvis är oklara på grund av vem som beslutar.

 • Vegerfors, Lina
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Bellbring, Ylva
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lärarperspektiv på matematikångest hos elever - en kvalitativ studie2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt forskning är matematikångest ett hinder för lärande i matematik och en vanlig förklaring till elevers låga prestationer i matematik. Syftet med denna studie var att få en uppfattning av lärares upplevelser och erfarenheter av att undervisa elever i år 4 – 9 som har utvecklat eller riskerar att utveckla matematikångest. För att uppnå detta användes semistrukturerade intervjuer i denna småskaliga kvalitativa studie. Resultatet visar att elever med matematikångest ger uttryck för dåligt självförtroende vilket till stor del förklaras av misslyckanden på vägen genom skolan. Dessa misslyckanden förklaras i sin tur till stor del av undervisningsrelaterade faktorer. Förebyggande och åtgärdande arbete är till övervägande del inriktat på att bygga upp elevens självförtroende. Detta kan enligt resultatet göras genom stödjande arbetssätt och anpassningar inom matematikundervisningen och där framstår lärarens roll som viktig.

 • Wajsman, David
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Interventioner vid diagnostiserad dyskalkyli2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur interventioner vid diagnostiserad dyskalkyli kan utformas av speciallärare på gymnasienivå. Datainsamlingen utgick från semistrukturerade intervjuer och metodansatsen var fenomenografisk till upplägget. Studien visar både på likheter och skillnader avseende de interventioner som tas upp av speciallärarna, vilkas förståelse för relevanta begrepp och fenomen har olika komplexitetsgrad och djup. Även synen på Skolverkets direktiv innefattar olika tolkningar hos speciallärarna, vilket får konsekvenser för hur deras undervisning utformas i ett inkluderingsperspektiv. De interventioner som används av speciallärarna har till stor del stöd i aktuell forskningslitteratur och kan förstås utifrån sociokulturell teori. 

 • Aldeeb, Nada
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lindberg, Clara
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Konflikter på högstadiet: Hur lärare uppfattar att de hanterar och förebygger konflikter som uppstår mellan elever2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att hantera och förebygga konflikter har de senaste åren blivit en allt mer omfattande del i läraryrket. Om konflikter mellan elever inte uppmärksammas eller hanteras kan de komma att ge negativa konsekvenser genom att påverka undervisningen samt elevernas välbefinnande i skolan. Denna kvalitativa studie har syftet att studera hur lärare uppfattar sitt arbete med att hantera samt förebygga konflikter som uppstår mellan elever. För att studera detta har en fenomenografiskt intervju och analysmetod tillämpats. Fenomenografin grundar sig i hur människor uppfattar världen de lever i och specifikt för ansatsen är distinktionen mellan hur någonting är samt hur något uppfattas vara. Tio stycken lärare från fyra olika grundskolor har intervjuats och deras uttalade uppfattningar ligger till grund för det utfallsrum som vi fått. Uttalandena kring fenomenet konflikt har resulterat i sju olika kategorier. För att skapa dessa kategorier har vi utifrån uttalandena i intervjuerna uppmärksammat de likheter och skillnader som är signifikanta. Resultatet visar på att lärare uppfattar att konflikter på sociala medier, skojbråk, elaka blickar, raster och trånga utrymmen som de mest framträdande orsakerna till att konflikter uppstår. När konflikterna uppstår finns en generell uppfattning att lärarna hanterar konflikterna genom att direkt ta tag i dem, oavsett vad det handlar om eller hur omfattande konflikterna är. Goda relationer mellan elev och lärare samt mellan elever uppfattas vara betydelsefullt för hur konflikten hanteras men också för det förebyggande arbetet. För att bygga och utveckla starka relationer uppfattas samarbetsövningar och grupprocesser vara en stor del i arbetet. En ytterligare bidragande faktor för att skapa goda relationer är att vara omhändertagande samt visa engagemang för eleverna.

 • Dahlström, Anna-Karin
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Hassel, Charlotte
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Hur lärare anpassar undervisningen för elever med språkstörning i årskursintervallet 1-9 i ämnet matematik.2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi använde oss av en kvalitativ forskningsansats, och som metod använde vi oss av kvalitativa intervjuer, där vi intervjuade tolv lärare/speciallärare i årskursintervallet 1 - 9. Syftet var att undersöka hur lärare/speciallärare beskriver undervisningens hinder och möjligheter för elever med diagnosen språkstörning, i ämnet matematik, inom årskursintervallet 1 - 9. Ytterligare ett syfte var att se hur lärare anpassar undervisningen  för elever med diagnosen språkstörning och matematiksvårigheter. Som dataanalys använde vi oss av att transkribera intervjuerna, koda och kategorisera nyckelord, för att sedan utkristallisera tre huvudteman, Lärarnas undervisningssituation, Svårigheter i undervisningen och Lärares arbete med anpassningar. När vi analyserade resultatet utgick vi från två teoretiska utgångspunkter, det sociokulturella och det rationella perspektivet. Resultatet visade att de områden lärare/speciallärare pratade mest om var begrepp, tid, tydlighet, brist på arbetsminne relationer och anpassningar. De flesta lärare var eniga om att det krävdes en hel del anpassningar, när man hade elever med språkstörning i klassrummet. Som slutsats vill vi säga att alla pedagoger var överens om, att det fanns en tydlig brist på kunskap om att undervisa elever med språkstörning och att mer kunskap önskades.

 • Hamidi, Helaleh
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Johnsson, Katarina
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Att undervisa i taluppfattning: främjande och hindrande faktorer i undervisningen2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna kvalitativa studie har vi intervjuat tolv behöriga matematiklärare som jobbar på låg- och mellanstadiet. Syftet med studien var att få kunskap om lärares erfarenheter och upplevelser av främjande och hindrande faktorer som kan ha betydelse för elevers lärande inom området tal och taluppfattning gällande elever på låg- och mellanstadiet. Kunskap inom området tal och taluppfattning är grundläggande och viktigt för elever för att få förståelse i andra delar av matematiken och avgörande för deras framtida studier. Trots det visar PISA-undersökningar att många elevers kunskaper inom detta område brister. I denna studie ses problemet ur ett lärarperspektiv och den är ett försök att möjliggöra djupare förståelse för hur lärare beskriver sitt arbete inom det aktuella området i matematik. Vi hade i avsikt att även få kunskap om vilka främjande och hindrande faktorer som enligt lärare har betydelse för elevers lärande i tal och taluppfattning. Resultaten av studien visar att lärarna använder sig av en rad olika undervisningsmaterial, från läroböcker till konkret material samt att de har många olika strategier i sin undervisning för att kunna hjälpa eleverna till förståelse. Senare beskriver lärarna hur faktorer som lärares erfarenhet och ämneskompetens samt arbetet med elevernas lärande och goda lärmiljöer främjar elevernas lärande. Hindrande faktorer enligt studiens resultat är lärarnas arbetsbelastning, missuppfattningar om elevernas kunskaper, låga förväntningar på eleverna samt en negativ inställning till ämnet. Studiens resultat diskuteras utifrån teorin om den didaktiska triangeln samt de specialpedagogiska perspektiven: det kategoriska, det relationella och dilemmaperspektivet. 

 • Ido, Nanssi
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lärares arbete med elever i behov av särskilt stöd inom matematikundervisningen utifrån ett inkluderande perspektiv2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien utgår från det sociokulturella perspektivet med fokus på två specialpedagogiska perspektiv, det kategoriska och det relationella perspektivet. Studien är en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer som syftar till att undersöka hur nio matematiklärare arbetar med elever i behov av särskilt stöd inom matematikundervisningen utifrån ett inkluderande perspektiv. Syftet med studien är att belysa hur några lärare uppfattar och arbetar för att skapa en inkluderande undervisning i matematik. De två frågeställningarna som berörs utifrån studiens syfte är följande: Hur uppfattar lärarna inkluderande undervisning inom matematik? Vilka didaktiska strategier använder lärarna för att bemöta elever i behov av särskilt stöd inom matematik? I studien framkom olika didaktiska strategier och anpassningar som lärarna använder vid bemötande av elever i behov av särskilt stöd. Även variationer i undervisningen och förtroendefulla relationer belystes av lärarna i studien som framgångsrika metoder vilket främjar lärandet hos elever i behov av särskilt stöd inom matematikundervisningen. Resultatet av studien visar att lärarna har en stor utmaning i arbetet med elever i behov av särskilt stöd utifrån ett inkluderande perspektiv, speciellt då tiden och resurserna oftast inte räcker till. En av anledningarna till detta är enligt studien att många klassrum är stökiga, lärare känner sig otillräckliga och elever inte får det stöd eller stimulans de behöver och har rätt till.

 • Jatko, Ingela
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Wallner, Karin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Elever i matematiksvårigheter - hur kan lärare motverka och förhindra att elever hamnar där?2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att få fördjupad kunskap om några förskollärares, grundskollärares och speciallärares upplevelser och erfarenheter i arbetet med att motverka och förhindra att elever hamnar i matematiksvårigheter. Vi är även intresserade av att se variationer i lärares arbete kring elever i svårigheter. För att undersöka hur det ser ut på fältet använder vi oss av den kvalitativa metoden. I studien genomförs enskilda intervjuer och där ingår 12 informanter bestående av förskollärare, grundskollärare och speciallärare verksamma i förskoleklass samt på låg- och mellanstadiet. Resultatet kan förstås utifrån ett kategoriskt perspektiv där eleven ses som bärare av problemet och åtgärderna således blir kompenserande, eller ur ett relationellt perspektiv där förklaringar till hinder söks i omgivningen och skolmiljön och där åtgärderna handlar om att göra förändringar i skolmiljön. Studiens resultat visar att det finns en komplexitet kring både identifiering och arbete med elever i matematiksvårigheter. Speciallärarens roll är betydelsefull, men inte enkel då de båda specialpedagogiska perspektiven, mer eller mindre, finns representerade hos studiens samtliga lärare. 

 • Grabmüller, Anna
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Lindström, Ella
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  PATIENTENS ÅTERHÄMTNING: Miljöns betydelse ur ett patientperspektiv2020Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Previous research shows that there are several factors that affect the patient recovery from illness, where the environment is a relevant factor. In the environment, there are various conditions that affect the patient environment. The nurse feels that the design, light, sound of the room and relationships can affect the patient recovery. The nurse experiences may part from the patient. Aim: To describe the patient experience of the meaning of environment for recovery. Method: A qualitative literature study with an inductive approach. Result: The result was generated in two themes and four subthemes based on the purpose of the degree project. The theme Relationship's significance for recovery was divided into two subthemes; Patient relationship with the nurse and Support from others. The second theme The importance of the external environment for recovery was divided into two sub-themes; The patient room and Return home to everyday life. Conclusion: The nurse and patient have similar experiences of the factors in the environment's mening for recovery, it can have a promoting or inhibitory effect on the recovery. An environment that provides security and affirmation was perceived to be conducive to recovery. The relationship with the nurse and others can help the patient to find power for recovery.