mdh.sePublikationer
12 1 - 50 av 52
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Vainikainen, Alexander
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Can Poetry Save the World?: Creating a Sustainable Future by Reading Green2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to examine how ecocritical readings of poems and song lyrics can work as a catalyst for discussing questions regarding sustainable development in the subject of English. The poems “I Wandered Lonely as a Cloud” by William Wordsworth and “Andrew”by Andrea Gibson, but also the song lyrics for the song “Every Age”by José Gonzalez were selected for the analyze, since they can represent the varying types of texts that are used by teachers in upper secondary school.

   

  The essay leans heavily on different terms associated with ecocriticism and other closely related fields such as ecofeminism and environmental pedagogy since it can help to create an understanding for the complexity of sustainability and how it can be taught in the classroom.

   

  The analyses showed that it is possible to address sustainable development through ecocritical readings of poems and song lyrics. There are two obvious ways forward that could be taken where the first would be to analyze even more texts in order to see if the methods used in the analyses are applicable to any other number of texts that are available to use in the classroom. The other way would be to apply the methods in a classroom situation and see if the methods would be suited for upper secondary school students. 

 • Andersin, Amanda
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Wallin, Patricia
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Undervisning i förskolan: En kvalitativ studie om fyra förskolechefers och fyra förskollärares uppfattning om undervisning i förskolan.2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att synliggöra hur fyra förskolechefer samt fyra förskollärare uppfattar undervisning i relation till förskolans verksamhet. Som metod i denna studie, används kvalitativa intervjuer. Resultatet visar att förskolecheferna definierar att undervisning kan ske både spontant och utifrån målstyrda processer medan förskollärarna anser att undervisning enbart kan ske utifrån målstyrda processer. Slutsatsen av denna studie visar att undervisningsbegreppet behövs bearbetas och arbetas med systematisk inför implementeringen av den nya läroplanen.

 • Burton Lillbacka, Izabelle
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Barns språkutveckling: Förskolepersonals arbete för att utveckla barns språk i förskoleåldern2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att skapa djupare förståelse för hur förskolans personal arbetar för att stödja barn i deras språk-och skriftspråksutveckling. I undersökningen har åtta förskolepersonal svarat på frågor i form av intervjuer. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv. Resultatet visade att respondenterna i undersökningen var samstämda i sin uppfattning att förskolan ska arbeta med barns språkutveckling. Det framkommer i resultatet att förskolepersonalen medvetet ska arbeta med att utveckla barns språk, och att de finns olika metoder att använda för detta arbete. De metoder som många av respondenterna använde sig av var böcker, sång, rim och ramsor. Vid skriftspråksutveckling är respondenterna överens om att detta ska introduceras för barnen och stödjas om barnen visar intresse för detta, dock var de samstämda med att skriftspråket inte ska ha någon central roll i barns utveckling på förskolan, utan att detta enbart ska introduceras och arbetas med vid visat intresse.

 • Käll, Simon
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Sundgren, Kristofer
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Målsättningars betydelse för gångsträcka vid upprepade 6-minuters gångtest: En randomiserad kontrollerad interventionsstudie.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: 6-minuters gångtest (engelska: 6 minute walk test, 6MWT) är ett test som används vid mätning av fysisk kapacitet hos patienter med nedsatt lungfunktion och hjärtsjukdom. Testet är studerat vad gäller inlärningseffekt, dock saknas kunskap om målsättningars betydelse vid 6MWT.

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur målsättningar påverkar gångsträcka vid upprepade 6MWT.

  Metod: Studien hade en experimentell design med kontrollerad intervention och randomiserad fördelning till interventions- och kontrollgrupp. Trettio deltagare (20-38 år) rekryterades via ett bekvämlighetsurval. Studiens testdata i form av gångsträcka, målsättning, self-efficacy samt utfallsförväntningar samlades in vid två testtillfällen per deltagare genom utföranden av standardiserade 6MWT.

  Resultat: En signifikant skillnad (p>0,05) förelåg både inom och mellan grupperna. Korrelationsanalyser visade på en signifikant korrelation mellan self-efficacy och ökad gångsträcka, men ingen korrelation mellan målsättningar eller utfallsförväntningar och ökad gångsträcka.

  Slutsats: Det sammanställda resultatet indikerar att interventionen har en påverkan på gångsträcka vid 6MWT, med det är fortfarande oklart vilka andra oberoende variabler eller externa faktorer som kan ha påverkat. Ytterligare studier krävs för att kunna generalisera resultatet till vald population.

 • Olsson, Moa
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Harju, Birk
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Fysioterapeuters upplevda hinder och underlättande faktorer för användning av evidens inom primärvården.: En kvalitativ intervjustudie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Said, Shanya
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Nyqvist, Erika
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Barns möjligheter till delaktighet: En intervjustudie om socialarbetares perspektiv på barnutredningar2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att få en fördjupad förståelse för hur socialarbetare arbetar för att möjliggöra för barn att vara delaktiga i utredningar. Studien har genomförts med åtta semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma socialsekreterare i Sverige. Studien tar sin teoretiska utgångspunkt i Harry Shiers delaktighetsmodell samt Thomas Brantes definition av begreppet profession. Resultatet visar att det inte finns någon entydig beskrivning hur barn ska göras delaktiga och att det finns olika omständigheter som kan underlätta eller försvåra socialarbetarens arbete. Föräldrarnas motstånd till deltagande och svårigheter i kommunikationen är omständigheter som kan försvåra barns delaktighet. Faktorer som kan möjliggöra barns delaktighet är arbetsmodeller som kan anpassas till att möta barnets behov och ålder då äldre barn har en större förståelseförmåga än yngre. Det finns således flera möjligheter för socialsekreteraren att göra barnen delaktiga, däremot är det viktigt att socialsekreteraren är självreflekterande och medveten om de svårigheter som finns i arbetet. Det krävs ständig utveckling både inom organisationen och hos socialsekreteraren själv för att utföra ett arbete där barn möjliggörs till att vara delaktiga. 

 • Kalous, Araxsia
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Hadi, Sura
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  "OKUNSKAP ÄR DEN STÖRSTA UTMANINGEN VI HAR": En kvalitativ studie om socialarbetarens upplevelse av arbetet med ’hedersrelaterat våld och förtryck’2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka socialarbetarens arbetssätt i relation till flickor i ålder 13-18 år som utsätts för så kallat hedersrelaterat våld (HRV). Studien bygger på fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare från mottagningsenheten respektive utredningsenheten och empirin har analyserats utifrån det intersektionella- och det kulturella perspektivet. Resultatet visar att socialarbetarna inom de olika enheterna har blandade uppfattningar vad gäller definitionen av HRV, dels en kulturaliserad, dels en intersektionell bild av fenomenet. En indikation på att en individ utsätts för HRV är enligt socialsekreterarna att den enskilde är starkt begränsad i sitt liv. Resultatet visar även att enbart några av intervjupersonerna arbetar utifrån en handlingsplan medan andra utgår ifrån sina erfarenheter. Det inte tillämpas någon särskild metod i arbetet inom verksamheterna samt att man inte har tydliga visioner/mål för arbetet mot HRV varpå man inte arbetar särskilt förebyggande inom enheterna. Det förekommer även att samverkan sker inom arbetet med olika myndigheter däribland polis, åklagare samt enheterna emellan. De utmaningar som socialarbetare uppger är att det bland annat råder okunskap vad gäller hanteringen av ärenden. Dessutom visar resultatet att stress och psykisk påfrestning är vanligt förekommande för socialarbetarna, men även hot om våld som utövas av den utsattas familj gentemot socialarbetarna.

 • Forsgård, Sebastian
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Ljungkvist, Robin
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  FYSIOTERAPEUTERS UPPLEVELSE AV TILLÄMPBARHETEN AV EN BETEENDEMEDICINSK ARBETSMODELL I PRIMÄRVÅRD2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Hederström, Daniel
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Svedin, Rasmus
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Kontorsarbetares föreställningar om höj-och sänkbara skrivbord: En kvalitativ intervjustudie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Hänninen, Kaj
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Inbyggda system.
  Hansson, Hans
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Inbyggda system. SICS, Swedish ICT, Västerås, Sweden.
  Thane, Henrik
  Safety integrity AB, Sweden.
  Saadatmand, Mehrdad
  SICS, Swedish ICT, Västerås, Sweden.
  Inadequate risk analysis might jeopardize the functional safety of modern systemsManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In the early 90s, researchers began to focus on security as an important property to address in combination with safety. Over the years, researchers have proposed approaches to harmonize activities within the safety and security disciplines. Despite the academic efforts to identify interdependencies and to propose combined approaches for safety and security, there is still a lack of integration between safety and security practices in the industrial context, as they have separate standards and independent processes often addressed and assessed by different organizational teams and authorities. Specifically, security concerns are generally not covered in any detail in safety standards potentially resulting in successfully safety-certified systems that still are open for security threats from e.g., malicious intents from internal and external personnel and hackers that may jeopardize safety. In recent years security has again received an increasing attention of being an important issue also in safety assurance, as the open interconnected nature of emerging systems makes them susceptible to security threats at a much higher degree than existing more confined products.

  This article presents initial ideas on how to extend safety work to include aspects of security during the context establishment and initial risk assessment procedures. The ambition of our proposal is to improve safety and increase efficiency and effectiveness of the safety work within the frames of the current safety standards, i.e., raised security awareness in compliance with the current safety standards. We believe that our proposal is useful to raise the security awareness in industrial contexts, although it is not a complete harmonization of safety and security disciplines, as it merely provides applicable guidance to increase security awareness in a safety context

 • Tamana, Hares
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Nieto Andree, Anna
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Gynnsam måltidsmiljö vid demenssjukdom2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Näringskomplikationer, viktminskning och vätskebrist är vanligt förekommande hos patienter med demenssjukdom och kan förvärras under sjukdomens förlopp. Tidigare forskning har visat på att sociala, kognitiva och miljöfaktorer i omgivning kan påverka matintaget hos patienter med demenssjukdom. Problem: Ohälsosam måltidsmiljö för patienter med demenssjukdom leder till att både nutritionen och vätskeintaget påverkas negativt. Syfte: Syftet var att få en överblick över gynnsamma måltidsmiljöer för patienter med demenssjukdom på boendet. Metod: Allmän litteraturöversikt baserad på Friberg (2017). Resultat: Tre olika teman identifierades för att skapa en gynnsam måltidsmiljö. Miljöstimuleringar under måltiderna som innefattar fysiska, sociala, sensoriska, visuella och auditiva stimuleringar. Individuella anpassningar till förmågor som inkluderar vårdpersonalens kompetens och bemötande gentemot patienterna. Slutligen Matens betydelse som innefattar den traditionella maten samt matens smak och presentationSlutsats: För att skapa en gynnsam måltidmiljö bör ljudnivån, matens presentation, miljöutformningen och vårdpersonalens bemötande inkluderas. Alla vårdåtgärderna bör utgå utifrån patienternas individuella behov och preferenser.

 • Quach, T.X.
  et al.
  University of Information and Communication Technology, Thai Nguyen, Viet Nam.
  Tran, H.
  University of Engineering and Technology, Hanoi, Viet Nam.
  Uhlemann, Elisabeth
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Inbyggda system.
  Kaddoum, G.
  University of Québec, Montreal, Canada.
  Tran, Q.A.
  Posts and Telecommunications Institute of Technology, Hanoi, Viet Nam.
  Power allocation policy and performance analysis of secure and reliable communication in cognitive radio networks2019Ingår i: Wireless networks, ISSN 1022-0038, E-ISSN 1572-8196, Vol. 25, nr 4, s. 1477-1489Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper investigates the problem of secure and reliable communications for cognitive radio networks. More specifically, we consider a single input multiple output cognitive model where the secondary user (SU) faces an eavesdropping attack while being subject to the normal interference constraint imposed by the primary user (PU). Thus, the SU must have a suitable power allocation policy which does not only satisfy the constraints of the PU but also the security constraints such that it obtains a reasonable performance for the SU, without exposing information to the eavesdropper. We derive four power allocation policies for different scenarios corresponding to whether or not the channel state information of the PU and the eavesdropper are available at the SU. Further, we introduce the concept secure and reliable communication probability (SRCP) as a performance metric to evaluate the considered system, as well as the efficiency of the four power allocation policies. Finally, we present numerical examples to illustrate the power allocation polices, and the impact of these policies on the SRCP of the SU. 

 • Lisova, Elena
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Inbyggda system.
  Sljivo, Irfan
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Inbyggda system.
  Causevic, Aida
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Inbyggda system.
  Safety and Security Co-Analyses: A Systematic Literature ReviewIngår i: IEEE Systems Journal, ISSN 1932-8184, E-ISSN 1937-9234Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Latest technological trends lead toward systems connected to public networks even in critical domains. Bringing together safety and security work is becoming imperative, as a connected safety-critical system is not safe if it is not secure. The main objective of this study is to investigate the current status of safety and security co-analysis in system engineering by conducting a systematic literature review. The steps of the review are the following: the research questions identification; agreement upon a search string; applying the search string to chosen databases; a selection criterion formulation for the relevant publications filtering; selected papers categorization and analysis. We focused on the early system development stages and identified 33 relevant publications categorized as follows: combined safety and security approaches that consider the mutual influence of safety and security; safety-informed security approaches that consider influence of safety on security; and security-informed safety approaches that consider influence of security on safety. The results showed that a number of identified approaches are driven by needs in fast developing application areas, e.g., automotive, while works focusing on combined analysis are mostly application area independent. Overall, the study shows that safety and security co-analysis is still a developing domain.

 • Fant, Mikael
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Kanth, Kristofer
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Fysioterapeuters beskrivning av möjligheterna att stödja beteendeförändring i digitala patientmöten: En kvalitativ intervjustudie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Digitala patientmöten ökar med visionen om ökad e-hälsa, det kan användas för att nå fler patienter och verka kompletterande till traditionell fysioterapi. Det finns lite information om digitala patientmöten med fokus på att kunna stödja beteendeförändring.

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur fysioterapeuter beskriver sina möjligheter och begränsningar att kunna stödja beteendeförändringar hos patienter i digitala patientmöten.Metod: Studien utfördes som en kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats. Sex fysioterapeuter deltog i studien och data från intervjuerna analyserades med en kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Intervjuerna resulterade i fem kategorier med tolv underkategorier. Dessa kategorier var: behov att överbrygga det fysiska avståndet, digital fysioterapi passar kortare, enklare kontakter, krävs mer tydlighet i digitala möten för att få med patienten, avsaknaden av fysisk kontakt vid digital fysioterapi hindrar samt rutin för uppföljning.

  Slutsatser: Deltagarna beskrev det digitala patientmötet som positivt för enkla och snabba patientkontakter. Dock menade de att det inte kan ersätta traditionell fysioterapi då avsaknaden av den fysiska kontakten och den bristande uppföljningen begränsar deras möjligheter att stödja beteendeförändringar. Studien ger grund för fortsatt forskning om organisatorisk implementering av stödjande arbetssätt för beteendeförändringar i digital 

 • Beckman, Kristian
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Aldrin Björkman, Pernilla
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Chefers upplevelse av gränslöst arbete i en säljorganisation2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Gränslöst arbete innebär en förskjutning av gränser mellan arbetsliv och privatliv och är en konsekvens av dagens teknik och möjligheter att kunna arbeta när som helst, var som helst. Syftet var att undersöka hur chefer i en säljorganisation upplevde gränslöst arbete, vilka psykologiska konsekvenser det medförde samt vilka strategier som användes för att hantera ett gränslöst arbete. Deltagarna bestod av tio chefer från en säljorganisation med höga krav på prestation, och de intervjuades genom en semistrukturerade intervjuer. Studien kom fram till att cheferna upplevde det gränslösa arbetet som något positivt och att det medförde stora möjligheter. Det kunde dock innebära negativa konsekvenser, som sömnsvårigheter och stress. Vidare visade studien att cheferna använde sig av integrering och segmentering i stor utsträckning för att hantera det gränslösa arbetet.

 • Hedlund, Sonia
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Blomberg, Marie
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Kommunikationens betydelse: Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med ett främmande språk2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En del patienter som söker hälso- och sjukvård har ett annat modersmål än vad som talas i landet de söker vård. Det leder till svårigheter att erbjuda vård och problem med att tillgodose information om hälsoåtgärder till patienten. Tidigare forskning visar på de problem patienter upplever i sådana situationer. Problem: Missförstånd kan uppstå mellan sjuksköterska och patient när de inte talar samma modersmål. Patienter kan inte beskriva sina symtom vilket leder till svårigheter att få sina omvårdnadsbehov tillgodosedda. Detta kan leda till att patienter känner sig diskriminerade och upplever att de inte får den vård de har behov av. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation i omvårdnadsarbetet med patienter som har ett annat modersmål. Metod: En allmän litteraturöversikt genomfördes med 11 artiklar, varav nio kvalitativa, en kvantitativ och en mixed method. Resultat: När översättning med tolk användes underlättades kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten. Missförstånd minskade i informationsutbytet vilket bidrog till att omvårdnaden förbättrades. Patienternas oro avtog då de delgavs information som de förstod. Det var likaså viktigt att avsätta tid för kommunikationen med patienterna med ett annat modersmål. Slutsats: När sjuksköterskor har stöd i kommunikationen med patienter med ett annat modersmål bidrar det till bättre omvårdnad.

 • Nevala, Rebecca
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Lindström, Sandra
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Personcentrerad vård ur ett sjuksköterskeperspektiv2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund:Begreppet personcentrerad vård involverar vård när personen blir patient men fokus är främst på attuppmärksamma personen bakom sjukdomen och lära sig om dennes historia, behov, begär och problem. Tidigare forskning visar att patienter och deras närstående upplevde aspekter som medkänsla, respekt, tydlighet, delaktighet och kommunikation viktiga för personcentrerad vård. Syfte:Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda personcentrerat. Metod: En kvalitativ systematisk litteraturöversikt med en beskrivande syntes. Metoden går ut på att systematiskt analysera artiklar för att skapa en djupare förståelse för fenomenet. Resultat:Resultatet utgår från två teman; Att arbeta utifrån omvårdnadens grunder med två subteman: att relationen har betydelse och att ha organisatoriska förutsättningar och att arbeta utifrån begränsade organisatoriska förutsättningar med två subteman: att ha begränsade psykosociala förutsättningar och att ha begränsade fysiska förutsättningar. Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt med personcentrerad vård för värdigheten i vården. Resultatet visade att det finns hinder som begränsar möjligheten att arbeta personcentrerat, som tidsbrist och platsbrist. Slutsats:Att relationen mellan patient och sjuksköterska är avgörande för den personcentrerade vården. I denna relation skapas en förståelse för patienten och dennes situation.

 • Hanna Yousif, Rema
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Hedman, August
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Flykten till bemanningsbranschen: Sjuksköterskors motiv att välja bort fasta tjänster2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Stress, press och personalbrist är ett aktuellt ämne idag inom sjukvården mer än någonsin, synnerligen vad gäller sjuksköterskor. Tidigare studier har påvisat att hög stressnivå, press samt dålig arbetsmiljö leder till att sjuksköterskor slutar på sin arbetsplats samt att vissa även blir utbrända medan andra väljer att byta yrke helt. Syftet med undersökningen var att studera anledningar till att sjuksköterskor väljer att lämna sina fasta tjänster och istället börjar arbeta via bemanningsföretag. Resultaten påvisade att hyrsjuksköterskor upplevde ett bättre välmående eftersom de hade högre löner samt var friare med valet av schema och arbetspass. Sjuksköterskorna kände sig även mindre belastade då de inte behövde utföra extra uppgifter eller tänka på arbetsplatsens resurser, utan skulle endast tänka på sitt arbete samt patienterna under passet. Trots att resultaten stärks av tidigare forskning vore ett större urval där könsfördelningen speglade verkligheten mer samt även en större variation mellan arbetslivserfarenheten bättre för generaliserbarheten.

 • Qvist Nilsson, Marcus
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Flodin, Christopher
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  The Invisible Threat of Welfare Loss for Private Nordic Investors: A study on diversification2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study investigates to what level private Nordic investors allocate capital to different types of assets, a phenomenon known as diversification. Additionally, it examines if the degree of diversification influences the investor’s economic welfare. To carry out this study, the authors of this paper took part of data containing information about 80,000 Nordic investors and their investments. This data was processed by a computer program to create a cross-sectional data set, enabling the authors to make conclusions about the average Nordic investor. The study shows that private Nordic investors succeed in their ability to diversify with respect to the total number of stocks, but that their investment choices cause their investments to be inefficient. The investor holds stocks highly correlated to one another, resulting in economic costs.

 • Rinaldo, Linda
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Sigg, Irene
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Rehabilitering vid muskelbristningar i musculus Triceps Surae: En systematisk litteraturöversikt2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Muskelbristningar i vadmuskulaturen kan vara svårrehabiliterade varför fysioterapeuter, tillsammans med andra professioner, behöver kunskap om vilka rehabiliteringsmetoder som har starkast evidens. Samstämmighet saknas, därav intresset att kartlägga olika rehabiliteringsmetoder.

   

  Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva rehabiliteringsmetoder och eventuella rapporterade effekter i samband med muskelbristningar i musculus Triceps Surae samt beskriva studiekvalitet.

   

  Metod: Fem artiklar, tre RCT-studier och två observationsstudier, granskades utifrån syfte och frågeställningar och kvalitetsgranskades enligt SBU’s (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) granskningsmallar. Databassökningar gjordes i PubMed, Medline och CINAHL Plus.

   

  Resultat: Injektioner med trombocytrik plasma, is-behandling och kompression genomfördes som tillägg till ett grundläggande rehabiliteringsprogram. Huvudsakliga utfallsmått var återgång till sport/spel samt smärta. Studiekvaliteten bedömdes vara medelhög och evidensstyrkan begränsad.

   

  Slutsats: Rehabilitering vid muskelbristningar i vadmuskulaturen ger förkortad rehabiliteringstid varav PRICE (Protection, Rest, Ice, Compression, Elevation) är betydelsefullt i det initiala skedet. Kompression och injektion av trombocytrik plasma uppvisar positiv inverkan på rehabiliteringstiden på lång sikt, isbehandling visar ingen effekt på lång sikt. Resultatet indikerar att ökad ålder förlänger rehabiliteringstiden samt ökar risken för återfall. Området är i behov av fler randomiserade kontrollerade studier för att stärka evidensen inom området.

 • Wilson, Richard
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Maximising Real Estate Return2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis provides a discussion and analysis of the factors that influence real estate return. The result is a combination of capital growth and rental profit, which are affected predominantly by changing location values, leverage, interest rates, and property use. These are analysed separately and brought together with formulas for calculating the total return, and demonstrations for how this return may be affected by changes in the underlying parameters. 

 • Hallin, Anette
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Industriell ekonomi och organisation.
  Maaninen-Olsson, Eva
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Industriell ekonomi och organisation.
  Theorizing muddy practices in semi-temporary organizations2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The projectification of organizations and the increased interest among researchers to developknowledge about temporary organizations has led to a lot of interesting work, most oftenfocusing on project-based organizations or firms. More scarce is research that focuses on howtemporary organizing takes place in permanent host-organizations that perform the larger partof their activities in processual, routine-based operations. Previous researchers have argued thatin such semi-temporary organizations, tensions emerge between the temporary and permanentdue to competing organizational logics. How these tensions are played out in daily workpractices is however not known. This paper addresses this gap, drawing on an in-depth casestudy of a waste management company. Using practice theory as an epistemological lens, weanalyze the practices involved the temporary organizing in the company in light of the fourbasic dimensions of a temporary organization, time, team, task and transition (Lundin &Söderholm, 1995). Doing so, we are able to theorize the “muddy” practices of temporaryorganizing in a permanent host-organization.

 • Alisa, Lindeberg
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Digitala verktyg för barns språk- och kommunikationsutveckling i förskolan: En kvalitativ studie om förskollärares användning av digitala verktyg i arbetet för att främja barns språk- och kommunikationsförmåga i förskolan.2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande arbete är att fördjupa kunskapen om förskollärares användning av digitala verktyg i arbetet med att främja barns språk- och kommunikationsförmåga i förskolan. Studien grundar sig på intervjuer med sju förskollärare på olika förskolor med olika ålder, bakgrund, kön, etc. Studiens metodologiska anslag är kvalitativ intervju och tematisk analys. Resultatet av studien påvisar att digitala verktyg anses som en viktig del av verksamheten och som avsevärt gynnar barns språk- och kommunikationsutveckling. Slutsatsen är att förskollärare har goda kunskaper i användandet av digitala verktyg men att det föreligger hinder i form av bristande kompetens och bristfällig utrustning för användandet i det vardagliga arbetet.

 • Pesonen, Malin
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Persson Hademalm, Linn
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  "EN FÖRSKOLA FÖR ALLA": En kvalitativ studie om förskollärares perspektiv på individanpassning i förskolan.2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien syfte var att undersöka hur förskollärare anpassar förskolans verksamhet utifrån barns individuella behov. Metoden som användes var kvalitativa semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare. Det sociokulturella- och kompensatoriska perspektivet användes för analys och tolkning. Resultatet visar att förskollärarna identifierar individuella behov i barngruppen. Detta genom att reflektera, dokumentera och kommunicerar med varandra i arbetslaget för att kunna anpassa förskolans verksamhet utifrån barns individuella behov. För att kunna möjliggöra anpassningen av förskolans verksamhet delades barngruppen in i mindre grupper, förskollärarna anpassade inne- och utemiljön samt hade barnets specifika intresse i åtanke.

 • Björkeng Betzholtz, Amanda
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Ehlin, Ebba
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Patienters upplevelse av hur MediYoga påverkat deras hälsa: En kvalitativ intervjustudie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Källinger, Marie
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation. 1994.
  Utifrån dagsformen kan eleven behöva olika anpassningar, olika dagar: En kvalitativ studie om hur elever med ADHD–diagnos och lärare upplever inkluderande matematikundervisning.2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskaperna i hur lärarna resonerar kring hur de inkluderar elever med ADHD, samt vilka fördelar och utmaningar det innebär för verksamheten. Dessutom uppmärksammas elevernas syn och känsla kring inkludering. Arbetet redogör för tidigare forskning samt Skolverkets syn på inkludering. Arbetet lyfter även anpassningar för elever i matematiksvårigheter samt lärarrespondenternas främjande arbetssätt under matematikundervisningen. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer har genomförts med tre grundskollärare samt fem elever i årskurs tre. Studien behandlar lärarens utmaning att avgöra om eleven ska inkluderas i helklass samt grupparbeten eller få avskild undervisning med en speciallärare. Studien framhåller hur elever med ADHD upplever sitt elevinflytande under lektionstid. Intervjuresultaten påvisar att en strukturerad undervisningsmiljö är avgörande för både trygghet och inlärning. Lärarna betonar även att inkludering inte alltid är rätt arbetssätt för en elev med ADHD. Genom intervjuerna framstår slutsatsen att läraren behöver lyssna till elevens dagsform och se till elevernas lika rätt till elevinflytande samt individuell anpassning. Eleverna med ADHD framhäver att de motiveras av eget ansvar, kontinuerlig feedback och strukturerade lektioner med arbetsro. Lärarna framför att yttre faktorer inverkar på miljön och påverkar det inkluderande arbetet. Både vårdnadshavare och skolans ekonomi är avgörande för att det inkluderande samarbetet ska fungera. Lärarna efterfrågar även att Skolverket (2018) mer utförligt definierar begreppet inkludering för att öka förståelsen och innebörden för det.

 • Olsson, David
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Sandberg, Sebastian
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  För små för genus?: En kvalitativ studie om genusmedvetenhet bland förskolepersonal2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka hur förskolepersonal definierar genus och hur de anser att det tar form i den dagliga verksamheten i förskolan. Studien utgick från ett kvalitativt arbetssätt och innefattade semi-strukturerade intervjuer med sju förskollärare och en barnskötare. De teoretiska utgångspunkter vi har använt oss av är teorin om genuskontrakt och jämställdhetsanalys. Det som framkom i resultatet var att det fanns stor variation inom hur förskolepersonalen definierade genus och hur de hade valt att arbeta med det i verksamheten. Studiens slutsatser var att deltagarna hade ett aktivt arbete med utgångspunkt i genusmedvetenhet men att det fanns en vilja att vidareutbilda sig inom ämnet men som i nuläget inte var möjligt.

 • Karlsson, Jessica
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Granell, Hanna
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Att vårda patienter med psykisk ohälsa2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Nauckhoff, Josefine
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Gender differences in adolescent compulsory care: The application of §3 LVU2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Berg, Amanda
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Selldén, Elleonor
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Begreppsvaliditet för bedömningsinstrumentet Reasoning 4 change: En jämförelse av det kliniska resonemanget hos fysioterapeutstudenter i termin ett och termin sex2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Väl undersökta psykometriska egenskaper krävs för att använda ett instrument. Instrumentet Reasoning 4 Change (R4C) begreppsvaliditet behöver stärkas. Den kan undersökas genom att jämföra det kliniska resonemanget hos extrema grupper vilka kan vara fysioterapeutstudenter med beteendemedicinsk inriktning i olika skeden av utbildningen. Utifrån den social kognitiva teorin kan fysioterapeutstudenterna ses som en viktig omgivningsfaktor för att hjälpa patienter utföra en beteendeförändring.

  Syfte: Att utvärdera begreppsvalididet för bedömningsinstrumentet R4C genom att jämföra det kliniska resonemanget med fokus på patienters aktivitetsrelaterade beteende och beteendeförändring hos fysioterapeutsstudenter i termin ett och termin sex mätt med instrumentet.

  Metod: En beskrivande och jämförande tvärsnittsstudie som utgår från data insamlad ifrån flera tillfällen. Totalt deltog 89 termin ett studenter och 47 termin sex studenter. Parametriskt oberoende t-test användes för att analysera resultatet.

  Resultat: Termin sex studenterna hade signifikant högre resultat på sju av åtta variabler mätt med R4C jämfört med termin ett studenterna, vilket innebar att hypotesen nästan fullständigt bekräftades.

  Slutsats: Begreppsvaliditeten kan anses som god för den undersökta populationen. För att generalisering till alla fysioterapeutstudenter ska kunna ske behövs vidare forskning.  

 • Didner, Ebba
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Holsner, Joel
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  FYSIOTERAPEUTERS KLINISKA RESONEMANG VID ANVÄNDNING AV MEKANISK DIAGNOSTIK OCH TERAPI TILL PATIENTER MED LÅNGVARIG LÄNDRYGGSMÄRTA: En kvalitativ intervjustudie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund:Som yrkesverksam fysioterapeut inom primärvården finns det flera olika behandlingsmetoder för långvarig ländryggssmärta att välja mellan, men inga tydliga riktlinjer att följa. Grundat i det kliniska resonemanget tar fysioterapeuter beslut som påverkas och förändras i mötet med patienten. Då det finns lite forskning som undersökt hur fysioterapeuter utbildade inom Mekanisk diagnostik och terapi (MDT) beskriver sitt kliniska resonemang till patienter med långvarig ländryggssmärta syftar denna studie till att åskådliggöra fysioterapeuters syn på ämnet. 

   

  Syfte:Att undersöka hur fysioterapeuter beskriver sitt kliniska resonemang gällande användning av MDT till patienter med långvarig ländryggssmärta. 

   

  Metod:Kvalitativ semistrukturerad intervjustudie med induktiv ansats och deskriptiv design. Datainsamling skedde genom sex intervjuer. En kvalitativ innehållsanalys användes vid analys av materialet. 

   

  Resultat:Analysen genererade 22 underkategorier fördelade i sju kategorier. Informanterna beskrev sitt kliniska resonemang vid användning av MDT i form av sin syn på metoden, patientdelaktighet i undersökning, struktur och tydlighet, fynd som påverkar behandling, hypotestestning, patientansvar i behandling och värdering av egna förmågor.

   

  Slutsats:Studiens resultat visade att informanterna beskrev sitt kliniska resonemang vid användning av MDT vid långvarig ländryggssmärta inom primärvården främst påverkades av biomekaniska fynd hos patienten. Psykologiska fynd beskrevs som sekundära faktorer att ta hänsyn till, och sociala faktorer beskrevs lite eller inte alls trots att de är viktiga att ta hänsyn till för att åstadkomma en beteendeförändring. Därmed har ett utvecklingsområde för MDT inom fysioterapi tydliggjorts då det finns evidens för att ett biopsykosocialt arbetssätt vid långvarig ländryggssmärta är att föredra.

 • Gergis, Faris Henry
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Multikulturalismen genom Jimmies glasögon: En kvalitativ textanalys av Jimmie Åkessons fyra Almedalens tal.2019Studentarbete andra termin, 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna forskning är en systematiserande, mest lika design och idécentrala undersökning, som siktarpå att studera hur multikulturalismen representeras inom Jimmie Åkesson diskurs över tid. Analysen görs på fyra av Åkessons almedalenstal 2011, 2016, 2017 och 2018 av anledningen att ett allmänval ska finnas mellan vissa av valda tal. Den grundläggande teorin som undersökningen utgår ifrån är multikulturalism samt postkolonialism och symbolisk rasism. Syftet med forskningen är att genom en kvalitativ textanalys av valda tal, lifta fram idéstrukturen i hur Åkesson presenterar multikulturalismen till sina åhörare, för att besvara frågeställningen kommer forskningen attavkoda för läsaren innehållet som bedöms har postkolonial och symbolisk rasistisk latent budskap.Materialet som används under forskningen är officiella manus för Åkesson almedalenstal från fyra olika år. Slutsatsen som forskningen har uppnått är att, i respektive Åkessons tal finns stark koppling mellan hur Åkesson ser på multikulturalismen, och mönster som förknippas med postkolonialism och symbolisk rasism.

 • Fransi, Andy
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Arez Mayeli, Shuana
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  ”Den viktigaste spelaren på fotbollsplan”:  En etnografisk studie om huvuddomarens yrkesroll och interaktion på fotbollsmatcher.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka huvuddomarnas strategier och roller i utövandet av domarskap på fotbollsmatcher i förhållande till varandra och till spelarna, med särskild fokus på hur de uppträder och agerar i matchsituationer. Studien har utförts genom en etnografisk metodansats med tio icke-deltagande observationer och lika många intervjuer av fotbollsdomare i vår strävan att besvara studiens frågeställningar. Som teoretiska utgångspunkter har vi använt oss av Goffman dramaturgiska perspektiv samt Charons syn på social interaktion, rollövertagande och ritualer. Dramaturgin hos fotbollsdomare har inte studerats tidigare, och med denna studie vill vi därmed tillföra en dramaturgisk synvinkel på hur fotbollsdomare utövar sin yrkesroll. Studiens resultat visar att verbal samt ickeverbal kommunikation förekom främst under fotbollsmatchens gång samt att domarna hamnade i konflikter på fotbollsplan vilket bidrog till att de valde att ta på sig olika roller för att lösa dessa konflikter. Studiens resultat visar även att fotbollsdomarna använder sig av ritualer i sina förberedelser inför och under fotbollsmatch.

 • Waltin, Erika
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Forsberg, Johan
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Palliativ Vård – Sjuksköterskans upplevelser: En litteraturstudie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Patienterna som vårdas palliativt upplever ofta ett emotionellt och ett fysiskt lidande. Patienternas rädsla och oro behöver lindras samtidigt som deras psykiska, sociala och spirituella behov tillgodoses. Familjen till patienten kan behöva stöd och information för att bearbeta sin sorg och reflektera över existentiella frågor. Både patienterna och deras familj har behov av att få tröst och emotionellt stöd, men vissa upplever att sjuksköterskor inte har tid för dem. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienterna i livets slut. Metod: Kvalitativ litteraturstudie med beskrivande syntes. Elva kvalitativa artiklar har analyserats och dessa presenterats i arbetets resultat. Resultat: Efter analys uppkom två teman; God palliativ vård och Begränsningar för god palliativ vård som beskriver sjuksköterskors upplevelser med sammanlagt fem subteman. Slutsats: Sjuksköterskorna upplevde att den palliativa vårdens kärnpunkt var att främja välbefinnande hos patienten och att ge stöd till patientens familj. De upplevde sorg i samband med att patienterna avled och kände sig därmed otillräckliga. Flera av sjuksköterskorna upplevde att deras egen kommunikation och kommunikationen inom vårdlaget var bristande. Många upplevde att tiden inte räckte till och att bristande kunskaper bidrog till en sämre vård.

 • Rydensjö, Venesija
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Kin Abadi, Sharareh
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Återhämtning: Begreppsanalys ur vårdvetenskapligt perspektiv2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Eriksson, Emelie
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Ekonomisk demokrati i läroböcker för samhällskunskap2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning och på vilket sätt ekonomisk demokrati förekommer i aktuella läroböcker för samhällskunskap på gymnasiet i Sverige. Som metod användes kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ textanalys. Materialet utgjordes av sju läroböcker i samhällskunskap för gymnasiet. Resultaten för den kvantitativa analysen visar att förekomsten av ekonomisk demokrati skiljer sig mycket åt beroende på vilken aspekt som undersöks. Den vanligast förekommande aspekten är demokratisering av marknadssystemet. Ett mönster som framkommer i den kvalitativa analysen är att legitimeringar på olika sätt sker i texterna. En slutsats från studien är att läroböckernas framställningar inte främjar ett aktivt demokratiskt medborgarskap hos eleverna.

 • Helander, Oskar
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  En auktoritär vändning?: Om ämneslärarstudenters böjelse för auktoritarianism i en marknadsstyrd tidsålder2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Föreliggande uppsats är en studie om ämneslärarstudenters potentiella böjelse för auktoritarianism vid ämneslärarprogrammet på Mälardalens högskola i syfte att undersöka hur auktoritarianismen kan te sig i skol- och utbildningssammanhang. En böjelse för auktoritarianism kännetecknas av tre egenskaper: viljan att lyda en auktoritets order, aggressivitet mot de som inte underkastar sig auktoriteten och uppfattningen om att alla ska följa den auktoritära ordningens normer och lagar. För att undersöka detta har ett beprövat mätinstrument (Right-Wing Authoritarianism scale) ämnat att mäta förekomsten av sådan böjelse bland olika grupper via ett frågeformulär. Studiens resultat visade att ämneslärarstudenterna inte skiljde sig från en kontrollgrupp bestående av andra studenter vid Mälardalens högskola i böjelse för auktoritarianism. Varken ämneslärarstudenternas ämneskombinationer, avklarade verksamhetsförlagda utbildningar eller terminer vid programmet hade en effekt på deras böjelse för auktoritarianism. Däremot hade åldern en signifikant effekt på sagd böjelse: De som var i åldrarna 19-25 hade en högre grad av böjelse jämfört med de som var 30 år eller äldre. Dessutom korrelerade högre grad av böjelse för auktoritarianism med en negativ attityd till genuspedagogik, positiv attityd till användandet av disciplinära åtgärder i skolan och en positiv attityd till betyg i ordning och uppförande. Resultatet diskuteras i relation till forskning och litteratur om skolans utveckling under 2000talet.

 • Alshahbaz, Saba
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Lundhe, Maria
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Kommunikation i vårdandet: Sjuksköterskors upplevelse av kommunikation i vården2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I varje vårdsituation kommunicerar sjuksköterskan med patienten. Begreppet kommunikation är mer passande att använda än samtal då kommunikation relateras till vårdandet på fler sätt i jämförelse med samtal. Tidigare forskning visar att vid kommunikation med sjuksköterskan önskar patienten att sjuksköterskan ger information, tar sig tid och lyssnar och visar öppenhet samt intresse för det patienten berättar. Grunden för kommunikationen mellan vårdare och patient bygger på relation och gemenskap mellan de båda. Patientlagen (2014:821) säger att patienten ska få information om olika vårdmoment om patienten önskar det. Problem: I vissa situationer brister sjuksköterskans kunskap och erfarenheter av kommunikation och sjuksköterskan kan därför inte hjälpa patienten vilket resulterar i skuld och frustration hos sjuksköterskan. Syfte: Att beskriva sjuksköterskans upplevelse av kommunikation vid vårdande. Metod: Arbetet har genomförts som en systematisk litteraturstudie enligt Evans (2002) beskrivande syntes av vetenskapliga, kvalitativa artiklar. Resultat: Sjuksköterskan behövde visa empati och kärlek för att kommunicera med patienten men upplevde skam och frustration vid icke verbal kommunikation. Sjuksköterskan ville ha mer utbildning och kände att mer förståelse behövs i kommunikationen. Slutsats: Att som sjuksköterska kunna kommunicera med patienten anses vara en av de viktigaste komponenterna till patientens välbefinnande men sjuksköterskan upplevdes vara uppgiftcentrerad.

   

  Nyckelord: kommunikation, sjuksköterska, upplevelser

 • Trivunovic, Sandra
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Nordberg, Malin
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Sjuksköterskors erfarenheter av patientsäkerhetsarbete: En intervjustudie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Tidigare forskning visar områden där patientsäkerheten brister och socialstyrelsen för fram att sjukvården har redskap men det implementeras inte. Vårdskador minskar inte i önskad takt. Syfte: Beskriva sjuksköterskors erfarenheter av patientsäkerhetsarbete. Metod: Kvalitativ intervjustudie med sex sjuksköterskor. Semikonstruerad intervjuguide med öppna frågor. Kvalitativ innehållsanalys med manifest steg. Resultat: Fyra kategorier utformades av resultatet: Faktorer som påverkar patientsäkerheten, Avvikelsehantering, Vårdkultur och Patientsäkerhetskunskap. För många patienter och för hög arbetsbelastning påverkar patientsäkerheten negativt. Hierarkier påverkar omvårdnaden negativt. Patienten är inte alltid delaktig i sin vård. Avvikelser avslutas inte ordentligt. Vårdkulturen kan bli hård när det gäller förändringar och ny kunskap. Gehöret från chefer önskas vara större. Sjuksköterskor kan känna en stress över arbetsbelastningen och patientsäkerheten. Patientsäkerhetskunskapen behöver ökas. Slutsats: Det förebyggande arbetet behöver stärkas. Omvårdnadsperspektivet och den personcentrerade vården behöver stärkas från chefsnivå. Patientsäkerhetskunskapen behöver öka. Avvikelser utmynna i konkreta planer med ansvariga som implementerar förbättringsarbete. Hierarkier bör försvinna till förmån för gemensamt lärande i säkerhetskulturen. Chefer och organisationer behöver ansvara över patientsäkerheten och sjuksköterskor få förutsättningarna att bedriva en patientsäker omvårdnad.

 • Fält, Kristina
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Brown, Jennifer
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Att behandlas med parenteral nutrition i hemmet: En litteraturstudie ur ett patientperspektiv2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Behandling med parenteral nutrition används då näringsbehovet inte kan tillgodoses genom enteral näringstillförsel. Att äta och dricka kan vara en betydelsefull aktivitet som tillmötesgår biologiska, sociala, psykologiska och kulturella behov. Problem: Tidigare forskning visar att parenteral nutrition i hemmet kan ha stor påverkan på patienterna och deras familjer i vardagen. Sjuksköterskorna upplever en kunskapsbrist i vårdandet av patienter med parenteral nutrition i hemmet. Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser av att behandlas med parenteral nutrition i hemmet. Metod: En systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes. Tio vårdvetenskapliga artiklar analyserades. Resultat: Två teman och fem subteman identifierades. De teman som identifierades var ”Möjligheter med parenteral nutrition i hemmet” och ”Hinder med parenteral nutrition i hemmet”. Slutsats: Det framkom att behandlingen med parenteral nutrition i hemmet förändrade livet på flera sätt. Det gav en möjlighet till liv och kunde ge en förbättrad livskvalitet, dock innefattade behandlingen även en del begränsningar.

 • Bogavac, Dejana
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Ligia Rotarescu, Iulia
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Utemiljöns inverkan på personer med demenssjukdom: Utifrån ett vårdarperspektiv2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Demenssjukdomen har en stor påverkan på människors liv. Läkemedel som finns idag botar inte sjukdomen, utan bromsar och lindrar symtom. Vårdinsatser baseras därför till stor del på omvårdnad. Personer med demens­sjukdom berättar i intervjuer om betydelsefulla aspekter, som de relaterar till utevistelse, känsla av frihet och att få komma ut. Syfte: Att skapa en översikt över hur vårdare upplever utemiljöns inverkan på personer med demenssjukdom. Metod: Allmän litteraturöversikt. Tio vårdvetenskapliga artiklar med kvalitativ och kvantitativ metod har inkluderats. Resultat: Vårdare upplever att utemiljön har en positiv inverkan på personer med demenssjukdom avseende livskvalitet. De upplever att utevistelse minskar oro, stress, agitation och bidrar till att sinnen och minnen väcks hos personerna med demenssjukdom. Slutsats: Utevistelse kan ha en positiv inverkan på personer med demenssjukdom avseende personens hälsa och livskvalitet. Vårdares upplevelse var att vistelse i utemiljö är betydelsefullt i vård och omsorg för personer med demenssjukdom. Viktigt är att kunskap om personen ska finnas och att utevistelsens förutsättningar är anpassad till individen. Vistelse i utemiljö hade en övervägande positiv inverkan enligt vårdarnas upplevelser, dock kunde utevistelse skapa oro om utemiljön är okänd eller dåligt anpassad för personen med demenssjukdom.

 • Nyroos, Viola
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Kazanasmazidou, Isabell
  Jag vill förstå dig: En systematisk litteraturstudie ur ett sjuksköterskeperspektiv2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background: Previous research shows that language barriers can make it difficult for patients and nurses to communicate and understand each other. Communication enables patients to express their suffering to nurses, but language barriers can prevent this and thus affect the nurse-patient relationship. Although there are language barriers, nurses can create trust by showing willingness to care.

  The purpose: The aim of the study is to describe nurses' experiences of how language barriers affects the nurse-patient relationship.

  The method: A qualitative systematic literature study with a descriptive synthesis.

  Results: The result presented two themes and four sub-themes. The theme Willingness to do good contained sub-men A willingness to care and To receive support to promote communication. The theme Obstacles in caring contained sub-men An emotional distance and Does not understand.

  Conclusion: Language barriers, on the one hand, were found to limit the possibility of establishing a nurse-patient relationship, on the other hand, a nurse-patient relationship could develop into a caring relationship despite language barriers. Interpreters were necessary to be able to make contact with the patients, while being able to create a distance between the nurses and the patients.

 • Matentzoglo, Antonia
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Sadula, Merlin
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  SJUKSKÖTERSKANS STÖDJANDE ROLL VID ÅTERHÄMTNING: Hos kvinnor som drabbats av bröstcancer2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor runt om i världen. Kvinnor får gå igenom svåra behandlingar som påverkar deras vardag.Diagnosen bröstcancer  kommer lika plötsligt för de anhöriga som för patienterna. Kvinnor med bröstcancer är i behov av olika former av stöd där sjuksköterskor har en viktig roll i stödjandet av den drabbade. Syfte: Att beskriva hur sjuksköterskor stödjer återhämtning hos kvinnor som drabbats av bröstcancer.Metod: En systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes genomfördes av elva vårdvetenskapliga artiklar. Resultat: Av det analyserade materialet resulterade det i tre teman och sex tillhörande subteman. Sjuksköterskor gav både skriftlig och muntlig information, skapade tillitsfulla relationer och var emotionellt närvarande. Sjuksköterskor bidrog med stöd både under sjukhusvistelen och efter hemgång. Slutsats: Sjuksköterskor behövde ha en informativ roll, både skriftlig och muntlig för att öka patientens förståelse kring sjukdomen. De behövde lära känna patienterna och skapa tillitsfullarelationer för att möta deras vårdbehov. Sjuksköterskorna var emotionellt närvarande där de lyssnade och utstrålade värme och såg till att bibehålla kontakten med patienterna på sjukhuset och efter hemgång. Dessa stödfaktorer var betydande för en god vård. 

 • Wickman, Ernst
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Design av rengöringsrobot för operation i generiskthöglagersystem2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta är ett examensarbete på avancerad nivå av applicerad natur. Arbetet syftar till att utveckla en rengöringsrobot för användning inom uppdragsgivarens höglagersystem enligt uppdragsgivarens specifikationer och önskemål. Hurvida dessa specifikationer är förenliga har till en början undersökts för att sedan resultera i ett robotkoncept.

  Detta koncept har genererats genom en traditionell produktutvecklingsprocess blandad med konstruktionsinriktade åtagande som: utveckling av unika maskinelement, dimensionering av på marknaden tillgängliga komponenter, fastställande av approximativa lastfall, datorstödd hållfasthets analys och dator stöttat design arbete. Arbetets fokus återfinns i skapandet av underlag för de fysiska komponenter som roboten är uppbyggd av, då uppdragsgivaren själv är mindre bekväm i att utveckla dessa själv och därmed söker denna typ av underlag. Det är i skapandet av dessa ”unika komponenter” och underlag för dessa som värdet för uppdragsgivaren skapas. 

  Resultatet av detta är en rengöringsrobot baserad på ABBs IRB1200 manipulator kombinerat med ett ”chassi” som medför geometrier som tillåter interaktion med uppdragsgivarens specificerade högalgerkran. För att uppnå den räckvidd som studien konstaterat krävs för att kunna effektivt rengöra pallställagen i höglagret har ett system för förflyttning av IRB1200 utvecklats. Detta system är baserat på elektromekaniska ställdon i kombination med slädar som förmedlar nödvändig förflyttning av IRB1200 i relation till de positioner som höglagerkranen kan förmedla. För att kunna garantera säker drift vid ställdonens max läge har ett originellt låsningssystem utvecklats, som med rörelse av en komponent i ett led tillåter rengöringsroboten att förbli statisk, trotts maximal utskjutning av ställdon och slädar. Låsningssystemet ses i framtida versioner med små medel kunna automatiseras. Denna lösning har uppnåtts med 100% standardkomponenter och enbart profilskurna maskinelement något som betraktas som ett mycket fördelaktigt resultat, som även ger arbetet ett bredare vetenskapligt omfång då det påvisar hur en ny och unik lösning kan skapas av på marknaden tillgängliga komponenter och konstruktionstekniker. 

  Processen som resulterat i den rengöringsrobot som presenteras som resultat i detta arbete, kan kritiseras i sitt beroende av vissa förenklingar och approximationer. Arbete som presenteras är ett typiskt industriprojekt som till stor del handlar om integration, design och dimensionering av komponenter. Projektet kan i sken av detta ses som ett exempel på de utmaningar som uppstår i iterativa automationsarbeten i befintliga höglagersystem. Ett allmänintresse återfinns om roboten utför sin uppgift som förutsätt, då detta eliminerar behovet av att utföra ett repetitivt och riskabelt arbete för människor.

 • Sott Kedestad, Andreas
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Nilsson, Marcus
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Patienters upplevelser och förväntningar av tejpning som behandlingsmetod vid axelproblematik2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Nadira, nazmun nahar
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Ali Ibrahim, Media
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Att flyta till särskilt boende: Ur ett patientperspektiv2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att flytta från sitt eget hem till ett särskilt boende är en stor förändring för en äldre människa. Man lämnar sina vanliga rutiner och hamnar i en situation som kan upplevas svår att behärska. Man kanske inte får plats med alla sina ägodelar och många gånger kan man behöva hjälp med att äta, klä på sig och minnas saker. Ofta lämnar man även sitt sociala liv bakom sig. Syfte: Att beskriva äldre personers upplevelse av att flytta hemifrån till ett särskilt boende. Metod: En systematisk litteraturstudie har utförts, i vilken kvalitativa artiklar har analyserats. Resultat: Det framkom två teman och fyra subteman i analysen. Resultatet visade att de äldre människorna inte kände sig delaktiga och att upplevelsen inte var som förväntat. De upplevde ofta att de inte fick ta ett medansvar. Majoriteten upplevde att de var i trygga händer, vilket var en grundläggande faktor för att känna sig accepterade och trygga. Många upplevde att det som började som en negativ händelse (att flytta till särskilt boende), i slutändan löste sig till det bästa. Slutsats: Äldre människor beskriver att de kan lära sig att acceptera situationen de befinner sig i, och även uppleva att något förväntansfullt väntar dem i livet.

 • Iselsson, Albert
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  ATT FÖRSTÅ EMPATISK OMVÅRDNAD: En allmän litteraturöversikt ur ett sjuksköterskestudentperspektiv2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Empatisk omvårdnad (EO) är grundpelaren i sjuksköterskans yrkesroll och angerhur omvårdnaden ges, genom att känna medlidande, vara närvarande, äkta och vilja innerligtväl. EO är en förutsättning för att kunna ge god vård och utgör samtidigt en källa till kraft närsjuksköterskan upplever mening och tillfredsställelse av att bidra till medmänniskorsvälmående. EO utmanas av dagens ofta snabbt föränderliga och resultatorienteradevårdmiljöer och sjuksköterskestudenters exponering till dessa vårdmiljöer kan bli påfrestandenär verkligheten inte alltid avspeglar de egna värderingarna. En undran som uppstår är hursjuksköterskestudenter bättre kan förberedas på det kommande yrkeslivet. Syfte: Beskrivasjuksköterskestudenters erfarenheter av EO. Metod: Allmän litteraturöversikt med kvalitativansats. Resultatet från 13 vetenskapliga studier beskrevs i fyra teman. Resultat:Sjuksköterskestudenterna visade på god förståelse kring medlidandets betydelse föromvårdnad. EO uppfattades vara tidskrävande men väldigt givande för vårdaren. Även smågester kan förmedla medlidande. Överlag goda erfarenheter från praktikförlagd utbildning gavsjuksköterskestudenterna större förståelse för patienter och deras behov och stärkte viljan atthjälpa dem. Handledningen under utbildningen ansågs vara viktig. Slutsats: Utvecklingen avempatiska förmågan stöds av välstrukturerad introduktion till vårdmiljöer, kompetenta ochengagerade handledare, erfarna sjuksköterskor som förebilder samt mentorers ochmedarbetares stöd.

 • Pettersson, Louise
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Färg och form som element för orientering i shoppingmiljön2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta arbete undersöker hur färg och form kan användas för att understödja orienteringen i och upplevelsen av en shoppingmiljö. Hur färg kan appliceras i en galleria för att vägleda besökaren, identifiera olika delar av miljön och förändra uppfattningen om dess rumsliga form och långa avstånd.

  Arbetet har sin utgångspunkt i återbruksgallerian ReTunas blivande lokaler som under byggprocessen visat sig ha en del brister. Något som förutses sänka den positiva upplevelsen av shoppingmiljön, genom långa avstånd och en otydlig struktur som försvårar orienteringen. Platsansvariga efterfrågar därmed en formgivning som kompenserar för dessa brister.

  Genom litteraturstudier, platsanalys, utprovning av färger och skisser, har ett designförslag till ReTuna tagit form. Detta med fokus på hur färg i kombination med form skapar identitet, struktur och vägledning, samt färgers förmåga att påverka upplevelsen av den rumsliga formen.

  Resultatet av detta arbete är ett färgbaserat vägledningskoncept, där viktiga punkter i lokalen identifierats, kategoriserats och tilldelats en identitetsfärg. Med en utprovad färgkombination och en färgsättning som är formgiven utifrån pilformens egenskaper och dess förmåga att vägleda.

 • Mattsson, Gunn
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Amiri, Nilab
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Äldres upplevelser av sin livssituation på äldreboenden2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Fadheel, Sarah
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Awungjia, Solange
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Vårdande kommunikation vid språkliga barriärer: Ur ett sjuksköterskeperspektiv2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Många patienter som söker sjukvård i Sverige talar olika språk som kan begränsa deras förmåga till kommunikation med sjukvårdspersonal. Detta kan leda till att sjuksköterskor möter patienter med olika språk och kulturer som skiljer sig från deras egna. Brist på ett gemensamt språk mellan patienter och sjuksköterskor kan bli ett hinder för att möta patienters problem och behov samt kan göra det svårt för sjuksköterskornas dagliga arbete.   Syfte:Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av vårdande kommunikation vid språkliga barriärer. Metod: En systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes baserade på tolv kvalitativa vetenskapliga artiklar. Resultat:I studiernas analys framkom det att relation, förståelse och gemenskap mellan sjuksköterskor och patienter var viktigt. Sjuksköterskorna ansvarade för att skapa en god relation och ingjuta en upplevelse av hopp hos patienter. Samtidigt var respekt, förtroende och motivation egenskaper som visade patienterna att sjuksköterskorna genuint brydde sig om dem.Slutsats:Samspelet i kommunikation kan vara ömsesidigt exempelvis med hjälp av kroppsrörelser, ansiktsuttryck, lättförståelig information och att sjuksköterskorna är öppna och ger utrymme för patienter att berätta sina upplevelser. Vid språkliga barriärer kan exempelvis sjuksköterskornas positiva inställning, vilja att hjälpa, önskan att skapa relation och visa respekt påverka patienternas välmående och lindra lidandet.