mdh.sePublikasjoner
123 1 - 50 of 112
rss atomLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Lamberg, Therese
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Muhonen, Tina
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Barns fysiska aktivitet från "topp till tå": En kvalitativ studie om hur förskollärare arbetar med fysisk aktivitet och motorisk utveckling i förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att synliggöra förskollärares uppfattningar om och handlingar för barns möjligheter till fysiska aktivitet i förskolan. Dessutom var syftet att undersöka hur förskollärare arbetar med fysisk aktivitet för att främja barns motoriska utveckling. Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod och den teoretiska utgångspunkten är Dewey’s filosofi pragmatismen, som fokuserar på individens aktiva handlingar där tanken leder till erfarenhet och utveckling. Studiens resultat visar att förskollärarna uppfattar fysisk aktivitet som all form av rörelse vilket de använder för att utmana barn i deras motoriska utveckling. Slutsatsen i studien lyfter att fortbildning inom fysisk aktivitet skulle kunna bidra till en samsyn hos förskollärare.

 • Strand, Jenene
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Van Hieles teori i grundskolans geometri: En läromedelsanalys fokuserad på tvådimensionella geometriska figurer i svenska läromedel för grundskolans årskurs 1–32019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study has been to analyze how, which, and to what extent two-dimensional geometric figures and tasks are presented in tasks in Swedish textbooks for pupils in elementary school, grades 1–3. The tasks were classified according to the Van Hiele theory, which is a model for how pupils learn geometry by developing knowledge through hierarchical levels 1–5. To reach the aim of the study, a textbook analysis was conducted with 18 textbooks from three different math book series for grades 1–3 in the Swedish elementary school: Matematik Eldorado, Favorit Matematik and Matte Direkt. The results showed that all the textbooks contained two-dimensional geometric figures and tasks that could be classified under one of the Van Hiele levels 1–3. However, the results also revealed big differences in how many, and at what level they were classified. None of the textbook series totally followed Van Hiele’s theory of hierarchical progression. The results from this study can increase the awareness of how Van Hiele’s theory is used in textbooks for Swedish pupils. However, more research is needed to get a clearer picture of how pupils meet Van Hiele’s  geometric levels in the classroom.

 • Jensen, Julia
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Hitta kraft i att vårda Sjuksköterskors erfarenheter, en allmän litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • Lavén, Elin
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Fuxgård, Viktoria
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Högläsning i årskurs 2-3: En studie av elevers tankar och åsikter om högläsning2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att ta reda på vilka åsikter elever på sex olika skolor i årskurs 2–3 har om högläsning, om det finns något samband mellan åsikterna om högläsning och tystläsning samt om åsikterna skiljer sig mellan killar och tjejer. Undersökningen har genomförts på sex olika skolor i Mälardalen med tio elevintervjuer och 100 elevenkäter. Hela studien bygger på att utgå från eleverna själva för att få svar på våra forskningsfrågor. Resultatet som uppkom från det insamlade materialet visade att elevernas åsikter om högläsning är varierande men att tjejerna är mer positiva till det än vad killarna är. Resultatet visade också att tystläsning uppskattas mindre av eleverna än vad högläsning gör.

 • Jansson, Matilda
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Strömbäck, Helena
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Var är vi, vart ska vi och hur gör vi?: En kvalitativ studie om pedagogisk dokumentation i förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie går ut på att synliggöra hur förskollärare arbetar med pedagogisk dokumentation, vilket syftet är samt om det finns några svårigheter med arbetet och vilka de kan vara. För att ta reda på detta har vi nyttjat en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Resultatet visar att respondenterna anser att syftet med pedagogisk dokumentation är att synliggöra verksamheten, sitt eget arbetssätt och förhållningssätt samt barns lärprocesser. Detta görs genom att observera, filma, fota och intervjua barn för att få syn på barnens intressen för att kunna följa upp, analysera och reflektera kring hur verksamheten ska planeras vidare för att gynna barns utveckling och lärande. Respondenterna upplever att svårigheterna med pedagogisk dokumentation är att skapa förståelse och samsyn hos kollegor om vad pedagogisk dokumentation innebär, att få tiden att räcka till samt att få barnen delaktiga i processen. Trots detta upplever respondenterna i huvudsak pedagogisk dokumentation som ett fördelaktigt arbetssätt.

 • Gynne, Annaliina
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Persson, Marcus
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Teacher Roles in the Blended Classroom - Swedish Lower Secondary School Teachers' Boundary Management between Physical and Virtual Learning Spaces2018Inngår i: Journal of Computer and Education Research, ISSN 2148-2896, Vol. 6, nr 12, s. 222-246Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to explore how Swedish lower secondary school teachers manage blended learning environments, established through using a specific learning management system (LMS) application. In the study, four teachers were followed during a four-month (n)ethnographic fieldwork. Based on analyses of data from video-recordings and observations in physical and virtual classrooms, the study examines teachers’ practices of integrating and segmenting the two classroom domains. In order to unpack the realms of these practices, the study employs affordance and boundary theories. Through the analysis of participants’ boundary practices and their use of communicative affordances in and across space and time, four teacher roles, enacted and emerging through teaching practices, are presented. The paper concludes with a discussion of how participants’ engagement with virtual and physical learning environment compels teachers to reflect upon their preferred teacher role in the new multidimensional classrooms.

 • Bergkvist, Maja
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Jacobsen, Esther
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Vårdnadshavare, makt och bilder: En kvalitativ enkätstudie om vårdnadshavares syn på dokumentation i form av bilder i förskolan.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att belysa vårdnadshavarnas syn på dokumentation i form av bilder som produceras och exponeras inom förskolans verksamhet, såväl i den fysiska miljön och på digitala plattformar. Studien belyser även aspekter om barns integritet i dokumentation i form av bilder. Studien har utförts genom en kvalitativ enkätundersökning som har delats på sociala medier. Det teoretiska perspektiv från vilket denna studie har sin utgångspunkt är Michel Foucaults teori om makt och maktrelationer (Foucault, 2003). Det resultat som i studien presenteras som mest framträdande är att vårdnadshavare upplever att de ges möjlighet till insyn i verksamheten genom den dokumentation i form av bilder som de delges med, men att de relationella banden mellan vårdnadshavare och förskolepersonal ofta är av en svagare karaktär. Studiens slutsatsen är att barns delaktighet i dokumentationsarbetet och samverkan mellan förskolan och hemmet är av stor betydelse för alla berörda parter, och att en flexibel lyhördhet krävs från förskolepersonalens sida.

 • Dahlberg, Kerstin
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Kenttä Sköllermark, Dan
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Fallenhet för matematik: Lärares och elevers upplevelser av arbete med att motivera elever med fallenhet för matematik2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur elever med fallenhet för matematik motiveras i undervisningen av läraren. Studien undersöker huruvida elevernas upplevelser av arbetet med att motiveras i matematikundervisningen stämmer överens med lärarnas syn på detta. För att uppfylla syftet har semistrukturerade intervjuer utförts där två lärare samt sex elever deltar. Studiens resultat visar att elevernas och lärarnas syn och upplevelser av arbetet med att motivera elever med fallenhet för matematik överensstämmer. Resultatet visar även att begreppet fallenhet för matematik är svårdefinierat och detta bidrog till att olika tolkningar gjordes vilket resulterade i att de intervjuade eleverna i vissa fall i stället var högpresterande elever istället för elever med fallenhet för matematik. Slutsatser som dras av studien är att kombinationen av flexibiliteten i begreppet fallenhet för matematik samt bristen på tid som lärarna har till sitt förfogande leder till att eleverna riskerar att inte få den individanpassade undervisningen som de behöver för att utmanas och motiveras.

 • Jonsson, Elizabeth
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Hamrelius, Ellen
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  "HUR TAR MAN SIG AN EN TEXT?”: En kvalitativ studie av åtta F–3-lärares beskrivningar av sin undervisning i läsförståelse.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur åtta lärare i årskurserna F–3 beskriver att de arbetar med läsförståelse för att eleverna ska nå målen i svenska och för att förbereda eleverna för nationella proven i årskurs 3. För att studera detta användes semistrukturerade intervjuer som metod. Analysmetoden som användes var innehållsanalys. Resultatet visar att lärarna använder olika metoder för att utveckla elevers läsförståelse. Undervisningen varierar från användning av färdigt material till egenanpassad undervisning. Ingen lärare nämner vetenskaplig forskning kopplat till sin undervisning och det finns en viss omedvetenhet i förhållandet vad de arbetar med, hur de arbetar och varför de arbetar som de gör. Gemensamt är att alla lärare modellerar, arbetar med läsförståelse i flera ämnen, förbereder inför nationella proven och betonar vikten av samarbete.

 • Westergård, Maria
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Byström, Jenny
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  "Att man är två som tänker, gör oss dubbelt så kloka!": En kvalitativ studie om grundskollärares och rektorers upplevelser av tvålärarskap.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att åskådliggöra hur sex grundskollärare och tre rektorer beskriver att de arbetar med tvålärarskap i undervisningen och hur detta system skulle kunna påverka elevers läs- och skrivutveckling. Tvålärarskap är ett relativt nytt fenomen i Sverige men har enligt internationella studier visat sig ha en god effekt på elevers kunskapsutveckling. Materialet till studien har samlats in med hjälp av semistrukturerade telefonintervjuer och studien har tolkats genom ett dialogiskt perspektiv där kommunikation och dialog ses som nödvändigt för all form av kunskapsutveckling. Resultatet visar att alla respondenter menar att tvålärarskap kan minska påfrestningarna hos lärarna genom en fördelning av arbetsbördan, vilket kan göra läraryrket mer lustfyllt. Resultatet visar även att tvålärarsystem kan vara särskilt gynnsamt för skolor i socioekonomiskt utsatta områden eller för skolor med låg måluppfyllelse. Tvålärarskap kan även komma att påverka elevers läs- och skrivutveckling i en positiv bemärkelse genom den ökade dialogen som arbetssättet skapar. Dock krävs en tydlig styrning från skolledningen för att tvålärarsystemet ska bli framgångsrikt. 

 • Atshan, Meis
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Alsabti, Shumoos
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Barn i behov av särskilt stöd: Arbetssätt och stöd i förskolan kring samspel och kommunikation2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien är en kvalitativ studie med syfte att undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbete för att främja samspel och kommunikation hos barn i behov av särskilt stöd i förskolan, samt vilka resurser förskollärare beskriver att de behöver för detta arbete. I studien används semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare från olika förskolor som metod för datainsamling. Resultatet visar på att förskollärare använder sig av kartläggning, verktyg, pedagogiskt stöd, kommunikation, samspel och stöd från specialpedagog för att främja samspel och kommunikation hos barn i behov av särskilt stöd. Det stöd som förskollärare själva efterfrågar är specialpedagogiskt stöd och resurser inom olika kommunikationssätt. Vår slutsats är att metoderna används mer anpassade till barnets enskilda behov.

 • Morales Pihlmark, Madeleine
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  HÖGLÄSNING PÅ ENGELSKA: Påverkas elevernas ordförråd genom högläsning på engelska och vad är elevernas uppfattning om engelskundervisningen?2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att med utgångspunkt i relevant forskning undersöka om högläsning på engelska hos 63 elever i årskurs 3, påverkar elevernas ordförråd efter högläsning samt undersöka vad eleverna har för uppfattning om engelskundervisningen. Metoden som använts är enkätundersökning, före och efter högläsning samt två identiska ordtest, vilka genererat kvantitativ data. Resultatet visar att elevernas uppfattning om engelskundervisningen överlag är av positiv karaktär och att högläsningen bidraget till att flera elever utökat sitt ordförråd. Slutsatsen är att högläsningen kan väcka en större nyfikenhet till språket och att högläsning av engelsk barnlitteratur är något som bör inkluderas i undervisningen för dessa klasser och även i fler klassrum i Sverige.  

 • Johansson, Caroline
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Karlsson, Maria
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Återhämtning efter en stroke: En litteraturstudie om patienters upplevelser2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • Shumilov Susoho, Derice
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Tabibian, Edris
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Ingen hållbar utveckling, ingen framtid: En kvalitativ studie om hur förskollärare beskriver och arbetar med hållbar utveckling i förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie hade i syfte att undersöka hur förskollärare beskriver och arbetar kring hållbar utveckling utifrån förskolans läroplan samt hur de förhåller sig till barns delaktighet i hållbarhetsfrågor i förskolan. Studien utgick ifrån en kvalitativ metod där åtta verksamma förskollärare deltog i semi-strukturerade intervjuer. Resultatet av denna studie visar att förskollärarna har förståelse för begreppet hållbar utveckling och hur de arbetar kring det utifrån de underliggande begreppen som används i förskolans nuvarande styrdokument Lpfö 98/16 (Skolverket, 2016). Avslutningsvis visar denna studie på att arbetet med hållbar utveckling i förskolan är på god väg men bör utvecklas vidare i synnerhet med fortsatt forskning och kompetensutveckling.

 • Trogstam, Anna
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Eckardt, Ulrika
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Att bemöta elevers frågor och funderingar i NO-undervisningen: En kvalitativ studie ur lärarperspektiv med inriktning på förskoleklass till årskurs tre2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att öka kunskaperna kring hur lärare menar att de bemöter och besvarar naturvetenskapliga frågor och funderingar och leder dessa till fördjupat lärande hos eleverna, samt hur de menar att det kan utvecklas. Studiens forskningsfrågor är: Hur beskriver lärare verksamma i årskurs F-3 att de fångar upp naturvetenskapliga frågor och funderingar och leder dem vidare till fördjupat lärande hos eleverna? Hur beskriver lärare verksamma i årskurs F-3 att de bemöter och besvarar naturvetenskapliga elevfrågor som de inte vet svaret på, och hur påverkar det undervisningen? Vilka faktorer påverkar lärarens möjlighet att fånga upp elevernas frågor och funderingar i NO-undervisningen, enligt verksamma lärare i årskurs F-3? Studien är kvalitativ och gjord ur ett lärarperspektiv. Datainsamlingsmetoderna var intervjuer och enkäter och datamaterialet bearbetades genom att materialet sorterades in i teman. De mest framträdande resultaten i studien är att lärare i studien ibland värderar faktasökande, praktiska moment och relationen till eleven i undervisningen högre än de ämneskunskaper eleverna utvecklar. Elevernas intresse för ämnet, en god relation till eleverna samt ett tryggt och gott klassrumsklimat prioriterar lärarna i studien särskilt högt i årskurserna F-3. Därför prioriterar studiens lärare även lärares erfarenhet och didaktiska kompetens högt, utöver lärares ämneskunskaper. Lärare i studien tar upp att didaktisk kompetens och erfarenhet kan kompensera för bristande ämneskunskaper. Tillgång till fakta på internet gör att studiens lärare inte känner att de behöver kunna besvara alla frågor och funderingar inom NO, och sökmotorer på internet används flitigt. Många lärare i studien skulle vilja organisera sin NO-undervisning mer efter elevernas frågor och funderingar men upplever att det inte finns tid eller resurser nog för att det ska vara möjligt. Studiens huvudsakliga resultat är att lärarna i studien beskriver att de möter elevernas tankar och funderingar både med direkta svar och med följdfrågor samt att de leder dem vidare till fördjupat lärande hos eleverna med en mängd olika metoder så som diskussioner, undersökningar och experiment. Lärarna i studien hanterar ofta naturvetenskapliga elevfrågor som de inte vet svaret på genom att söka upp svaret på internet, gärna tillsammans med eleverna. Detta medför att fokus flyttas från ämneskunskaperna till praktiska aspekter som hur man söker fakta och källkritik. Det framkommer också att vissa av studiens lärare ser det som viktigare att bemöta eleverna på ett bra sätt än att kunna ge rätt svar. Lärarna i studien upplever att tiden är den mest begränsande faktorn för hur väl de kan bemöta och besvara elevernas frågor och funderingar och leda dessa till fördjupat lärande hos eleverna. Detta styrs i sin tur av flera andra faktorer som gruppstorlekar, styrdokument, men också deras egna planeringar.

 • Hansson, Matilda
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Ojala, Carola
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Skönlitteratur i skolan - ur ett värdegrundsperspektiv: En intervjustudie med F - 3 lärare2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka och beskriva hur tre F-3-lärare använder skönlitteratur i ämnet svenska och om och hur det kopplas till läroplanens texter om värdegrund. Som metod har vi använt oss av kvalitativ forskning med semistrukturerade intervjuer. Lärarna anser att skönlitteratur har möjlighet att påverka elevernas syn på sin omvärld. Resultaten visar även att lärarna arbetar med skönlitteratur på olika sätt beroende på syftet och att högläsning i större utsträckning än tystläsning har använts i ett värdegrundsarbete. Lärarna anser främst att arbete med skönlitteratur kan vara problematiskt när en enskild elev eller en hel elevgrupp ska få litteratur som ligger på dennes nivå, både i innehåll och textnivå.

 • Klein, Lena
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Lindbom, Alice
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Konsten att välja högläsningsbok: En kvalitativ intervjustudie om åtta stycken 1–3-lärares högläsningsvanor och val av högläsningslitteratur i svenskämnet2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka om och hur åtta lärare med olika yrkeserfarenhet inom årskurserna ett till tre arbetar med högläsning i sin svenskundervisning med fokus på vilka faktorer som påverkar valet av högläsningslitteratur. Det teoretiska perspektivet vi har utgått ifrån när vi analyserade vår data baseras på Hetmars triangelmodell (eleven, läraren och litteraturen) och de ämnesdidaktiska grundfrågorna vad, hur och varför. Metoden som vi använt oss av är semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att lärarna i studien har ett litteraturintresse. Lärarna läser högt dagligen för sina elever och det finns många skäl till högläsning, vilka främst är språkutveckling och ökad läslust. Lärarna har egna teorier om högläsning och litteratur men behöver anpassa sin undervisning utifrån en rad olika praktiska och sociala aspekter, vilka ligger till grund för lärarnas val av högläsningslitteratur. Högläsning är ett vanligt undervisningsinslag på lågstadiet som kräver många komplexa beslut och som vi därför uppfattar som en konst alla lärare bör behärska.

 • Tegnelid, Maja
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Hästböcker ur ett genusperspektiv: En kvalitativ studie om hur genus, kroppsideal och klass framställs i hästböcker för barn.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hästböcker är en populär genre bland flickor. Syftet med studien är att undersöka hur genus representeras i fyra hästböcker. Studien undersöker även vilka normer som synliggörs utifrån kroppsideal, klass och utseende. Jag har i studien läst fyra hästböcker riktade till åldrarna 6-9 år och utifrån böckerna analyserat representationen av genus samt normer utifrån kroppsideal, klass och utseende. Genom analyser av karaktärernas egenskaper, utseende och beteende diskuteras genus, kroppsideal och klass. Genom denna studie konstaterar jag att de flesta karaktärer, både manliga och kvinnliga, frångår de traditionella könsrollerna. De kroppsformer som visas är smala kroppar och den socioekonomiska klass som skildras är medelklass.

 • Eriksson, Anna
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Andersson, Emma
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  FÖRSKOLLÄRARES RELATIONSKOMPETENS: En kvalitativ studie om hur åtta förskollärare beskriver sitt relationsinriktade arbete med barnen i förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att synliggöra förskollärares relationsinriktade arbete i förskolanmed fokus på relationen mellan förskollärare och barn. Studien innefattar en kvalitativmetod och resultatet bygger på semistrukturerade intervjuer med åtta verksammaförskollärare. Studiens teoretiska utgångspunkt tar avstamp i Bowlbys (1994, 2010)anknytningsteori och relationskompetens. Resultatet visar att förskollärarna har envarierad syn på hur relationer till barnen skapas och stärks, exempelvis genom godarelationer till barnens föräldrar samt genom att förskollärarna anpassar sittförhållningsätt utifrån barnets personlighet. Utmaningarna i det relationsinriktadearbetet är främst att skapa relationer till de barn som förskollärarna upplever har ettnegativt beteende. En slutsats är att förskollärarnas möjligheter till reflektion ochfortbildning om relationer och anknytning har betydelse för det relationsinriktadearbetet i förskolan.

 • Nejman, Linn
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Csanadi, Susanne
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Högläser du?: En kvalitativ studie av högläsningsvanor i hemmet2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om hur man som vårdnadshavare med barn i åldrarna 6–9 använder högläsning i hemmet. Vi har med hjälp av enkäter och intervjuer tagit del av högläsningsvanor från 86 hem fördelade på åtta F–3-klasser. Svarsfrekvensen blev 38 procent. Resultatet visar att högläsning förekommer i alla hem utom ett. Resultatet visar också att högläsningens användningsområden skiljer sig åt i hemmen. I en del hem sker det endast på skolans initiativ men i majoriteten av hemmen sker det på hemmets initiativ. Slutsatsen som kan dras efter genomförd studie är att högläsning förekommer i stor uträckning av de som har deltagit i studien. Vårdnadshavares inställning till högläsning skiljer sig, där den är mer positiv om läsningen sker frivilligt. Sker högläsningen enbart på skolans initiativ märks inte samma positiva inställning hos vårdnadshavarna.

 • Sørli, Marthe
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Kvinnor och äppelträd: Behov, klass och den samhälleliga utvecklingen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The intention of this essay is to shine a light on an often overlooked aspect of Moa Martinsons debut novel Kvinnor och äppelträd. With the help of psychologist Abraham H. Maslows hierachy of needs the novels enormous focus on the working class’ life premises and how social standing affects the daily life of the depicted individuals are exposed. With marxist literary theorist György Lukács’s perspective on the connection between individuals and society, the consequences societal changes have on the working class come to light. Lukács’s thoughts on realistic literature and the unbreakable bond between an individual and their context, also works as a premise for questioning some of the more established research on Kvinnor och äppelträd. With these two points of view as a theoretical base, what emerges is a narrative where class related struggles are in the foreground rather than the background.

 • Lehtonen, Diana
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Mossberg, Marie
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Pedagogisk dokumentation i förskolan: En studie om den kunskap som förskollärare beskriver sig ha om pedagogisk dokumentation samt hur den används i syfte att utveckla förskolans verksamhet2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka vilken kunskap förskollärare anser sig ha om pedagogisk dokumentation samt hur de beskriver att de använder pedagogisk dokumentation i syfte att utveckla förskolans verksamhet. I studien användes en kvalitativ undersökningsmetod baserad på strukturerade intervjuer med åtta verksamma förskollärare. Resultatet av studien visar att förskollärarna är medvetna om att de ska använda pedagogisk dokumentation som ett underlag för att utveckla verksamheten. Det framkom även att det finns ett behov av att utveckla arbetet med den pedagogiska dokumentationsprocessen i förskolan. Studiens slutsats är att förskollärares utbildning, intresse för ämnet pedagogisk dokumentation samt den tid som avsätts för det pedagogiska dokumentations-arbetet är aspekter som påverkade arbetet med pedagogisk dokumentation i förskolan.

 • Aronson, Kajsa
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  ”...DU SKA BLI SNITTAD SNART,OKEJ? SEN GICK DE…”: Intervjustudie om kvinnors erfarenheter av barnmorskors informationsgivning inför akut kejsarsnitt2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • Mobaraki, Mehrnoush
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Lundqvist, Charlotte
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Vad som skapar engagemang respektive oengagemang hos ledare2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Engagemang respektive oengagemang på arbetsplatsen har en essentiell betydelse för både individer och organisationer. Studiens syfte var att ta reda på vad som skapar engagemang respektive oengagemang hos ledare utifrån Kahns (1990) definition kring engagemang och tre psykologiska tillstånd; psykologisk meningsfullhet, psykologisk trygghet och psykologisk närvaro. Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes med ledare från olika branscher. En tematisk analys identifierade 13 teman som var associerade med engagemang och åtta för oengagemang. Studiens resultat visade att det viktiga för ledares engagemang var att ha ett arbete där de skapade värde, som innebar utveckling samt hade ett gott samarbete i det egna teamet. Oengagemang upplevdes när arbetet var enformigt och ostimulerande. Resultatet ger en god förståelse kring hur engagemang respektive oengagemang skapas hos ledare. Tips för framtida studier är att jämföra ledare i olika branscher, som den offentliga respektive privata sektorn, för att se om innebörden kring engagemang respektive oengagemang är densamma där.

 • Nilsson, Linnea
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Argiroudaki, Elisabeth
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Det dagliga arbetet: En litteraturöversikt över sjuksköterskans läkemedelshantering2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • Hjulström, Ida
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Otterstadh, John
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  När vardagen förändras: Patienters upplevelser av sin livssituation i samband med parenteral nutritionsbehandling i hemmet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Behandling med parenteral nutrition innebär att näringsbehovet tillgodoses utan förtäring av föda. Behandlingen ses av anhöriga som livsavgörande och av sjuksköterskor som avancerad och resurskrävande. Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av sin livssituation i samband med parenteral nutritionsbehandling i hemmet. Metod: En systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats och beskrivande syntes, där tio artiklar analyserades. Resultat: Analysen resulterade i två teman och fem subteman. De teman som framkom i resultatet var Att uppleva förändringar i vardagen och Att hantera den nya vardagen. Patienterna upplevde fysiska och sociala begränsningar samt att de var i behov av stöd från anhöriga och sjukvården. De upplevde även en oro och rädsla för komplikationer. Trots detta var patienterna tacksamma till behandlingen då den medförde en större frihet och kontroll. Slutsats: Behandling med parenteral nutrition i hemmet medför förändringar i det dagliga livet. Det innebär både möjligheter och begränsningar där patienterna uttrycker ökat behov av stöd inom flera områden. Därmed är det av betydelse för sjuksköterskor att skapa en ökad förståelse om hur patienterna upplever sin livssituation för att kunna erbjuda god omvårdnad.

 • Pettersson, Erik
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  N, N
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Har tilltro till och reglering av emotioner en betydelse för studenters välmående?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • Lundqvist, Fredrik
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Låt oss samtala om böcker: En studie om boksamtal i förskolan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studie syftar till att undersöka och få fördjupad inblick i hur förskollärare ser på boksamtal som förskolepedagogisk aktivitet och verktyg. Studien består av semistrukturerade intervjuer med verksamma förskollärare. Utifrån studiens datainsamling presenteras resultatet utifrån tre huvudsakliga teman, med tillhörande kategorier. Resultatets teman är förskollärarens syn på boksamtalet som en fördjupning av den mer traditionella högläsningen, boksamtalets utformning och dess betydelse för aktiviteten, samt förskollärarens förhållningssätt och engagemang gentemot boksamtalet. Studiens deltagande förskollärare anser att boksamtalet är värdefullt för barns språkutveckling, framförallt i frågan om deras lärande om ordförståelse och samtalsvillkor. Det framgår även att aktivitetens utformning har stor betydelse för vilken kvalitet som boksamtalet får, samt att förskollärarens egna förhållningssätt och engagemang gentemot aktiviteten, även är angeläget i relation till boksamtalet och i vilken utsträckning det är möjligt att genomföra. Studien visar att strukturella aspekter, så som stora barngrupper fördelat på arbetslag som inte räcker till, skapar svårigheter för verksamheterna att verkställa boksamtal. Förskollärarna visar medvetenhet om detta och menar att det är en organisatorisk problematik som behöver diskuteras inom verksamheten. Med hänsyn till att boksamtalet tillfogas i den kommande läroplanen är förskolorna i behov av att finna strategier att hitta tid för att genomföra dessa aktiviteter, i meningen att fullfölja förskolans centrala styrdokument.

 • Rashidi, Chnar
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Gustafsson, Lisa
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Lika men olika: En kvalitativ studie om skolans kompensatoriska uppdrag i årskurs F-32018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie har till syfte att öka kunskapen om lärares kompensatoriska arbete i sex F-3 klasser. För att samla data har den kvalitativa metoden intervju använts. Studiens resultat illustrerar möjligheter, hinder och påverkande faktorer inom skolans kompensatoriska uppdrag i årskurs F-3. Olika former av samverkan och elevgruppers storlekar har visat sig ha avgörande betydelse för i vilken mån det kompensatoriska stödet kan ges. 

 • Törnblom, Linnéa
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Brask, Michelle
  Efterarbete är minst lika viktigt som förarbete: Lärares återkoppling på läs- och skrivläxor2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur lärare arbetar med återkoppling på läs- och skrivläxor. Hur tas läxor in i undervisningen och hur används de för elevernas utveckling? Undersökningen har gjorts utifrån en kvalitativ metod där lärare både har blivit observerade och intervjuade.  Resultatet av undersökningen redovisas under kategoriseringarna: läs– och skrivläxornas syfte, utmaningar med läxor och muntlig och skriftlig återkoppling. I diskussionen dras paralleller till tidigare forskning och slutsatsen är att majoriteten av de fem informanterna arbetar med någon form av summativ eller formativ återkoppling, skriftlig eller muntlig. Samtliga lärare förespråkar att det är av stor vikt att de både förarbetar och efterarbetar läxorna för att de ska uppfylla syftet att utveckla elevernas kunskaper. Vidare använder många av lärarna läxorna också för att tiden i undervisningen inte räcker till. Samtliga lärare möter utmaningar i arbetet med läxorna. Den största utmaningen är hemmets olikheter som de strävar mot att minska genom att först ha en noggrann genomgång av innehållet i läxan.  Två av lärarna försöker möta problematiken genom att ytterligare involvera hemmen.

 • Semerson, Veronica
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Billerud, Frida
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Bedömning av läsförståelse: En kvalitativ undersökning av några lärares förutsättningar och inställningar till bedömning av läsförståelse.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att ta reda på om några lärare anser att bedömning av läsförståelse har betydelse för elevers läsförståelseutveckling, samt belysa hur lärarna ser på sina förutsättningar att bedöma läsförståelse. Lärarnas tankar om ämnet exponeras genom semistrukturerade intervjuer. Studiens resultat synliggör exempelvis betydelsen av att använda bedömning i skolan för att främja elevernas lärande. Dessvärre har den målstyrda skolan och kravet att mäta och jämföra elevers kunskaper gjort att den enskilda och formativa bedömningen inte kan prioriteras i så stor omfattning som lärarna önskar. Att använda bedömning mer kontinuerligt i skolvardagen var en åsikt majoriteten av lärarna uttryckte ett flertal gånger. Några förutsättningar lärarna saknar enligt vår studie är bland annat tidsbristen, kraven på det administrativa som ökat och skolans möjlighet att erbjuda extra personal och kollegialt samarbete.

 • Mrkoci, Josefin
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Elever med eller i matematiksvårigheter?: Pedagogers definitioner och strategier2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur tre pedagoger definierar begreppet matematiksvårigheter och vilka strategier de anser sig använda för att underlätta för dessa elever. Inom studiens ram intervjuades två lärare i årskurs 4-5 och en specialpedagog via semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Matematiksvårigheter är ett svårdefinierat begrepp och skapar förvirring menar samtliga pedagoger, men de anser att eleven ofta har brister i den grundläggande räkneläran. Elever kan vara i och med matematiksvårigheter. Är eleven i svårigheter är det miljö och omgivning som påverkar, och är eleven med svårigheter är det elevens bakgrund och känslor som styr. Orsakerna till varför matematiksvårigheter uppstår beskriver respondenterna som varierande. De menar att det kan bero på omgivningen, lathet eller neurologiska anledningar och det kan därför vara svårt att anpassa undervisningen när man inte till hundra procent vet vad som orsakar svårigheterna. Matematikundervisningen sker i allmänhet genom enskild beräkning i matematikboken, med undantag för när de använder sig av det uppskattade hjälpmedlet iPad. Slutsatsen är att fler resurser, både i form av tid och kompetensutveckling, behövs för att kunna hjälpa och upptäcka elever med eller i matematiksvårigheter.

 • Johannesson, Dilma
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Digitala hjälpmedel i förskolan: En studie om användning av digitala hjälpmedel i förskolan för barns språklärande2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka vilka digitala hjälpmedel samt hur de används av förskollärarna som stöd till barns språklärande i förskolans verksamhet. Semistrukturella intervjuer genomfördes av sex förskollärare från fyra avdelningar på en förskola. Av resultatet från intervjuerna framgår att digitala hjälpmedel används i varierande grad på de olika avdelningarna. Gemensamt för de intervjuade förskollärarna är att de ser de digitala hjälpmedlen som ett komplement till traditionella artefakter, att de ska ha ett syfte för barns lärande samt att digitala hjälpmedel kan skapa möjlighet till variation i aktiviteter. Min slutsats av studien är att det är förskollärarens motivation, intresse och engagemang som är avgörande för att barnen ska få ett lustfyllt språklärande genom de digitala hjälpmedel som tas in och används i verksamheten. 

 • Nahimana, Marie
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Patienters upplevelser av att leva med njursjukdom: Systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • Johansson, Lisa
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Axelsson, Monika
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Att bo på äldreboende: En systematisk litteraturstudie om äldres upplevelser2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Omvårdnaden som ges på äldreboende bör präglas av respekt, värdighet och ett samarbete med den äldre. Utifrån den äldres behov kan sjuksköterskan samt omvårdnadspersonalen uppfylla den äldres önskemål. Syfte: Syftet är att beskriva äldres upplevelser av den dagliga tillvaron på äldreboende. Metod: En systematisk litteraturstudie grundad på 10 vetenskapliga kvalitativa artiklar. Resultat: Äldre upplevde att vikten av gemenskap med andra och möjligheten till aktivitet hade betydelse för upplevelser av meningsfullhet. Äldre upplevde att omgivningen hade betydelse för hur de äldre upplevde sig uppmärksammade och kände trygghet samt igenkännande i den dagliga tillvaron. Äldre beskrev att livet på äldreboendet, antingen var deras största önskan eller största förlust. Äldre upplevde att en nedsatt kroppslig funktion kunde resultera i en önskan att bevara självständigheten samt att leva med dödens närvaro. Slutsats: Upplevelser av den dagliga tillvaron på äldreboende är individuella, upplevelserna har samtidigt flertal gemensamma faktorer. Kunskap om hur äldre upplever den dagliga tillvaron på äldreboende, kan bidra till att sjuksköterskor får en ökad förståelse över hur omvårdnad kan bidra till en meningsfull tillvaro.

 • Gadajsha, Sallma
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Grund, Jessica
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Barnmorskors erfarenheter av att ge stöd till partners vid amning: En kvalitativ intervjustudie2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Partners har en betydelsefull roll för en långsiktig upprätthållning av amning. Partners önskar bli bekräftade som en viktig resurs vid amning av barnmorskor men upplever att stödet mest riktas till kvinnor. Barnmorskor beskriver den egna rollen som viktig i att ge stöd till partners vid amning. Syfte: Att beskriva barnmorskors erfarenheter av att ge stöd till partners vid amning. Metod: En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Data inhämtades genom 11 semistrukturerade intervjuer med barnmorskor som jobbar på BB och/eller amningsmottagning i fyra städer i Sverige. En innehållsanalys enligt Graneheim, Lindgren och Lundman valdes som analysmetod. Resultat: Barnmorskornas stöd utgick ifrån partners engagemang som framträdde genom närvaro, intresse och kunskap i amning. Partners amningsnormer utifrån kultur och jämställdhetssyn hade betydelse för amningsstödet. Barnmorskornas förutsättningar i form av kompetens, samarbete inom professionen samt organisatoriska strukturer kunde påverka stödet till partners vid amning. Slutsats: Barnmorskorna besitter unik kompetens för att ge stöd till partners vid amning. Framförallt handlar det om att se individen och erbjuda ett anpassat stöd vid amning utifrån partners förståelse. Vidare kan partners förmåga till förståelse i amningsstödet ha samband med partners ålder, socioekonomiska status, kultur och tidigare erfarenheter. Barnmorskor ser vikten i att ge stöd till partners men upplever att tidsbrist och platsbrist kan vara hinder.

 • Danho, Oraka
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  A Study of Thomas Hardy's Presentation of the Theme of Marriage in Jude the Obscure2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis is about Thomas Hardy's presentation of marriage and divorce in his last novel Jude the Obscure. It presents how Hardy as a representative of his time reflected important ideologies such as marriage, free union, and divorce.

 • Lundblad, Matilda
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Aspgren Kreivi, Sara
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Vårdande på akutmottagning: En systematisk litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser av att vårda på akutmottagning2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • Arogén, Andreas
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Skolkuratorernas hälsofrämjande arbete: En kvalitativ studie om skolkuratorernas hälsofrämjande arbete i Eskilstuna2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Skolans miljö en är avgörande faktor för folkhälsoarbete, därför är hälsofrämjande arbete i skolan viktigt att belysa. Eleverna drabbas av stress, depressioner och ökade kunskapskrav. Bestämningsfaktorer som livsstil, trygga miljöer samt sociala nätverk påverkar en individs psykiska hälsa. Skolkuratorerna ansvarar mest av all personal på skolan för det hälsofrämjande arbetet. För att främja hälsan i skolarbetet är det av betydelse att identifiera hur skolkuratorerna arbetar.Syftet med studien är att undersöka hur skolkuratorer i Eskilstuna Kommun arbetar med att främja psykisk hälsa för barn i årskurs 7-9. En kvalitativ studiedesign och en manifest innehållsanalys har använts för att uppnå syftet med studien. Skolkuratorerna i Eskilstuna kommun har intervjuats med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide.Kuratorernas arbete styrs utifrån styrdokumentet Elevhälsan. Samarbete tillsammans med personal som skolsköterskor anses viktigt. Kuratorernas arbete med eleverna styrs kring helheten. Trivsamma miljöer, aktiviteter samt att umgås tillsammans med eleverna är något som är av betydelse. Akutsamtalen tar upp för mycket tid i det dagliga arbetet, vilket även tidigare studier belyser. Studiens slutsats visar att Elevhälsans alla resurser behöver vara mer tillgängliga på skolorna än de är i dagsläget. Den stora kuratorsträffen som sker månadsvis behöver också en samordnare för att ge den respons som behövs.

 • Karlsson, Ida
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Du är inte ensam: Hur en kommun kan använda sig av retorik och berättarteknik i informationsmarterial för att nå ut till barn och ungdomar i utsatta miljöer2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In Sweden there are about 385,000 children and adolescents living with one or two parents who abuse alcohol. All over the country there is several organizations and operations that work to provide these children with a place where they can speak out, regain trust in adults and grow as people. But due to the fact that the target audience lives in an exposed situation, it is difficult to reach out with information about these operations to them. This has the operation “Huven” in Eskilstuna experienced. Therefore, they want a material that aims to reach the target audience in the best possible way and provide them with information that is easy to understand.

  There are few studies on how to write to reach children and adolescents in vulnerable environments, and even fewer studies on how to use rhetorical and narrative techniques to succeed. Therefore, this study aims at testing rhetorical and narrative techniques on the target audience to find out if it can and what could be used to create a material that can successfully reach the target audience.

  The result of this research shows that four storytechnical features in combination with pathos and its three emotional motives can be used in Huven's material to create an understanding of the operations of an exposed target group. The four narrative techniques that can be used are sociolectic, message, redundancy and unambiguous tendency, and the emotional motives are essence, subject and stimuli.

 • Berglund, Theresia
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Salmi, Emma
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Influencers är våra vänner: En netnografisk studie av relationer på sociala medier2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om fenomenet influencers. Influencers är ett relativt nytt och outforskat fenomen i Sverige som utgår från en värld som pågår online i sociala medier. Influencers är kända och berömda människor som skapat sig sin framgång genom att på olika sätt attrahera stora följarskaror på sociala medier. Det finns mycket kunskap och lärdom att hämta om influencers när det kommer till hur en internetbaserad social relation uppstår. Studien syftar till att undersöka vilka drivkrafter som finns i relationsbyggandet mellan influencers och deras följare online. Med en netnografisk metodansats hämtades det empiriska datamaterialet in från observationer och analyserades genom bearbetning av arkivdata och fältanteckningar. Utifrån frågeställningen Vilka drivkrafter skapar och upprätthåller relationer mellan influencers och deras följare på sociala medieronline?har fem framträdande teman i kommunikationen mellan influencers och följare visat sig som drivkrafter för skapandet och upprätthållandet av relationer online: olika nivåer av kommunikation, diskussioner och digitala samtal, vänskap, förebilder samt konsumtionspåverkan.De drivkrafter till relationsbyggande som primärt förekommer i interaktionerna mellan influencers och deras följare på sociala medier är vikten av att kommunikation i form av diskussioner och digitala samtal är möjlig, upprätthållande av vänskapsrelationer, influencers roll som förebilder och normskapare men också den ömsesidiga konsumtionspåverkan.

 • Johansson, Ebba
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Torstensson Reifner, Angelica
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Konstgjord näringstillförsel: Sjuksköterskans erfarenheter av omvårdnad vid konstgjord näring- en litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • Ebbinghaus, Christine
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Jakobsson, Helena
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Vårdande: En begreppsanalys 2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vårdande är ett centralt begrepp inom sjuksköterskeprofessionen och vårdvetenskapen, dock finns det oklarheter kring vad begreppet innebär, då definitionerna är många och oeniga. Lagar och styrdokument ligger till grund för hur sjuksköterskor ska handla med vårdandet i fokus och sjuksköterskors förhållningssätt beskrivs i Watsons caritasprocesser som en kärleksfull godhet, empatisk förmåga och en genuin närvaro. I enlighet med tidigare forskning anses begreppet vara för betydelsefullt för en otydlig definition. Syfte: Att tydliggöra begreppet vårdande inom sjuksköterskeprofessionen. Metod: En begreppsanalytisk metod av Walker och Avant. Resultat: Det finns flera olika definitioner och synonymer till begreppet vårdande i lexikon och synonymordböcker. Ur facklitteratur och vetenskapliga artiklar framhävs vårdandet utifrån ett sjuksköterske- och patientperspektiv. Begreppet vårdande redovisas slutligen som fyra olika egenskaper: att interagera, att se hela människan, att tillgodose fysiologiska behov och att värna. Alla egenskaper behövs för att kunna beskriva vårdandets innebörd som framställs i form av tre fiktiva berättelser. Slutsats: Examensarbetet har resulterat i en djupare och klarare förståelse av begreppet vårdande. Det har bidragit med en kunskap om hur sjuksköterskors förhållningssätt bör vara, och andra faktorer som är angeläget i mötet med patienter. Att lindra lidande framkom som en konsekvens av vårdandet och synliggör dess betydelse.

 • Raikunen, Jessica
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Skånbeck, Frida
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Har du borstat tänderna?: Vårdpersonalens uppfattningar av munvård hos äldre2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • Gran, Gabriella
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Nilsson, Robin
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Vårdandet vid utskrivning: En systematisk litteraturstudie utifrån patienters upplevelser2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Utskrivningen från slutenvården till hemmet är ett sårbart moment för patienter som övergår mellan två olika miljöer. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor upplever utskrivningen som otydlig. Sjuksköterskor ser inte alltid utskrivningen som ett vårdande tillfälle eller upplever att det inte finns möjlighet att vårda. Det är oklart hur patienter påverkas av sjuksköterskans perspektiv på utskrivningen.

  Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av vårdandet vid utskrivning.

  Metod: En systematisk litteraturstudie med deskriptiv design och analys av 13 kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar.

  Resultat: Vårdrelationen vid utskrivning brister och patienter känner sig utelämnade. De upplever att deras behov inte blir uppmärksammade och att de blir utskickade. Patienter upplever att informationen är otillräcklig och att de inte får hjälp att förstå den. De vet inte vad de har att förvänta sig och blir oroliga. Omfattande information anses vara betryggande.

  Slutsats: Sjuksköterskor behöver förbättra sitt helhetsperspektiv på patienterna vid utskrivning. Mer uppdaterad kunskap angående vårdande relationer behövs för att synliggöra patientens behov och kunna utföra vårdande handlingar.

 • Disputas: 2019-03-08 13:15 Gamma, Västerås
  Weishaupt, Hrafn Holger
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Graph theory based approaches for gene prioritization in biological networks: Application to cancer gene detection in medulloblastoma2019Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Networks provide an intuitive and highly adaptable means to model relationships between objects. When translated to mathematical graphs, they become further amenable to a plethora of mathematical operations that allow a detailed study of the underlying relational data. Thus, it is not surprising that networks have evolved to a predominant method for analyzing such data in a vast variety of research fields. However, with increasing complexity of the studied problems, application of network modeling also becomes more challenging. Specifically, given a process to be studied, (i) which interactions are important and how can they be modeled, (ii) how can relationships be inferred from complex and potentially noisy data, and (iii) which methods should be used to test hypotheses or answer the relevant questions? This thesis explores the concept and challenges of network analysis in the context of a well-defined application area, i.e. the prediction of cancer genes from biological networks, with an application to medulloblastoma research.

  Medulloblastoma represents the most common malignant brain tumor in children. Currently about 70% of treated patients survive, but they often suffer from permanent cognitive sequelae. Medulloblastoma has previously been shown to harbor at least four distinct molecular subgroups. Related studies have also greatly advanced our understanding of the genetic aberrations associated with MB subgroups. However, to translate such findings to novel and improved therapy options, further insights are required into how the dysregulated genes interact with the rest of the cellular system, how such a cross-talk can drive tumor development, and how the arising tumorigenic processes can be targeted by drugs. Establishing such understanding requires investigations that can address biological processes at a more system-wide level, a task that can be approached through the study of cellular systems as mathematical networks of molecular interactions.

  This thesis discusses the identification of cancer genes from a network perspective, where specific focus is placed on one particular type of network, i.e. so called gene regulatory networks that model relationships between genes at the expression level. The thesis outlines the bridge between biological and mathematical network concepts. Specifically, the computational challenge of inferring such networks from molecular data is presented. Mathematical approaches for analyzing these networks are outlined and it is explored how such methods might be affected by network inference. Further focus is placed on dealing with the challenges of establishing a suitable gene expression dataset for network inference in MB. Finally, the thesis is concluded with an application of various network approaches in a hypothesis-driven study in MB, in which various novel candidate genes were prioritized.  

 • Blomdahl, Kristoffer
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Onyekwere, Chukwuma
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Transkulturell omvårdnad vid psykisk ohälsa - ett sjuksköterskeperspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: Mental illness can aggravate difficulties in transcultural nursing. Migrants often have one form of mental illness or another depending on their past experiences. They might understand the healthcare systems in their homelands and also have expectations from the system in their host country. Distrust for both staff and the system might arise when these expectations are not met. Underlying cultural perceptions of mental illness can be one of the reasons why these issues are not addressed which can create more suffering for these patients. Aim: The aim was to describe nurses’ experiences of transcultural nursing in connection with care of patients with mental illness in a closed ward setting. Method: Personal interviews with eight nurses at a hospital in mid-Sweden. The interviews were processed using qualitative content analysis. Findings: Nurses identified a number of difficulties in the care of mentally ill patients whose cultural background differed from theirs. These emanated from language barriers, cultural perceptions and the nurses’ approach. Conclusion: The nurses needed to approach every patient individually to overcome cultural difficulties and mental illness. By doing this, they were able to establish individual focus and a sense of security required to reach patients and offer good care.

 • Widing, Therese
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Andersson, Therese
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  DET BOR EN MÄNNISKA BAKOM BEROENDET: Sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter som befinner sig i ett substansberoende.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: Patients’ who are in a substance dependency experience a constant feeling of being mistrusted and sorted as bad people instead of being seen as the human being behind the substance dependency. Previous research from a patient perspective shows major shortcomings in the treatment of patients. Stigmatization and prejudice are clearly prominent and are major barriers to achieving good and fair care. Patients describe how the staff's treatment is of great importance in the way of proper care and recovery. Aim: To describe the nurse’s experience of caring for patients with a substance dependency. Method: The chosen method is a systematic literature study with a qualitative approach based of eleven qualitative articles.  Result: The nurses’ experiences appeared in three themes; Barriers to good care, The opportunities for good care and Deficiencies in the healthcare organization. Conclusion: The nurses 'view of patients with substance dependence varied between prejudices and an understanding of the patients' situation. One reason for prejudice was insufficient education and lack of understanding of the patient’s background.  The nurses worked under conditions that made it difficult to accommodate the patients’ specific needs. Further education and knowledge of substance dependency is needed.

 • Patrén, Kristoffer
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Skappa Nytta I Grupp: Entreprenörskapskulturens Nätverk i Sverige En Grundad Teoretisk Studie Om Entreprenörskapskultur2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • Ljungdahl, Lina
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Mamma till en ungdom med Asperger: En grundad teori om livssituationen för föräldrar till ungdomar med Aspergers syndrom/autism nivå 12019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att få en djupare förståelse för hur livssituationen upplevs och hanteras av föräldrar till ungdomar med Aspergers syndrom. För att uppnå detta syfte undersöktes det med utgångspunkt i gruppen; mödrar till ungdomar med Aspergers syndrom eller autism nivå 1. Datainsamlingen bestod av en diskussionsgrupp på Facebook där åtta mödrar deltog samt semistrukturerade intervjuer med fyra mödrar. Området studerades med metoden grundad teori. Det bidrog till ett förutsättningslöst arbete med mödrarnas vardag och livssituation i fokus. I enlighet med metoden upptäcktes en kärnkategori, övermäktigt föräldraansvar. Övriga kategorier som hittades var; orealistiska sociala förväntningar, praktiska anpassningar i vardagen, psykisk hälsa samt behov av anpassat stöd och hjälp. Dessa kategorier relaterar till varandra processuellt då orealistiska sociala förväntningar i kombination med praktiska anpassningar i vardagen bygger upp det övermäktiga föräldraansvaret som i sin tur påverkar den psykiska hälsan och behovet av anpassat stöd och hjälp. Den teoretiska modellen jämfördes sedan med tidigare forskning, där det gick att finna flera likheter men även luckor som teorin kunde hjälpa till att fylla. Teorin jämfördes även med befintliga teorier om stigma, hedersstigma och skam, där vissa delar ur den genererade teorin kunde förklaras utifrån befintliga teorier samt bidra till fördjupad kunskap om vad som brukar kallas för hedersstigma.