mdh.sePublikasjoner
12 1 - 50 of 65
rss atomLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Helles, Emma
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Självskattad hälsa och arbetsrelaterad stress i relation till förestående organisationsförändringar: En kvantitativ studie bland vårdpersonal i äldreomsorgen2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Individer skattar sin hälsa sämre i yrkesområdet vård och omsorg där även arbetsrelaterad stress kan förekomma i hög grad. Organisationsförändringar kan vara en bidragande faktor till oro och stress. Hälften av rapporterad sjukfrånvaro består av orsaken stress bland vårdpersonal i äldreomsorgen.

  Syftet med den aktuella studien är att undersöka vårdpersonalens självskattade hälsa och arbetsrelaterad stress i relation till förestående organisationsförändringar inom äldreomsorgen i Sörmland. En kvantitativ metod och en tvärsnittsdesign har tillämpats. Datainsamlingen genomfördes av enkäter och 47 respondenter deltog från fyra olika arbetsplatser i Sörmland.

  Resultatet visar att förestående organisationsförändringen heltid som norm är sämre för vårdpersonalen men givande för brukarna och verksamheten. Vårdpersonalen skattar sitt allmänna hälsotillstånd som bra (64 procent) men de har lättare besvär av psykiska och fysiska symtom. Majoriteten (57 procent) anger även att arbetsrelaterad stress förekommer ibland. Det framkommer en negativ men svag korrelation mellan självskattad hälsa och förestående organisationsförändringar. Resultatet visar även en positiv men svag korrelation mellan arbetsrelaterad stress och förestående organisationsförändringar.

  Slutsatserna är att heltid som norm är delvis bra och vårdpersonalen har en god hälsa samt att arbetsrelaterad stress förekommer. Det finns ett negativt samband mellan självskattad hälsa och förestående organisationsförändringar. Det framkommer även ett positivt samband mellan arbetsrelaterad stress och förestående organisationsförändringar.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Blomqvist, Jessica
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Alla har rätt till sin egen kropp!: En kvalitativ studie av lärares uppfattningar kring det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier i grundskolan2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Skolan har ett ansvar att arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier. Trots detta visar undersökningar på att elever uppfattar att sexuella trakasserier förekommer på skolan, samtidigt som lärare uppfattar sin kompetens i sex- och samlevnadsundervisning som bristfällig. Genom #metoo fick sexuella trakasserier ett genomslag världen över.

  Syftet med studien är att undersöka hur det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier bedrivs i grundskolan samt om sex- och samlevnadsundervisningen har förändrats sedan #metoo.

  Studien baseras på kvalitativ metod där data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Intervjuer har genomförts med fem NO-lärare som undervisar i årskurs 6-9 från olika grundskolor i Stockholms län, Västmanlands län samt Uppsalas län. En manifest innehållsanalys tillämpades för att analysera intervjumaterialet.

  Resultatet visar att arbetet mot sexuella trakasserier främst sker under sex- och samlevnadsundervisningen, i form av diskussioner och övningar för att främja en personlig integritet hos eleverna. Lärarna uppfattar att de inte prioriterar sex- och samlevnadsundervisningen lika mycket som de skulle vilja. Elevhälsoteamet bidrar till ett stöd för lärarna genom rådgivning. Lärarna uppfattar att sex- och samlevnadsundervisningen har förändrats sedan #metoo, med mer levande diskussioner i klassrummet om framför allt sexuellt samtycke. Slutligen visar resultatet på att lärarna belyser att arbetet mot sexuella trakasserier är viktigt, däremot uppfattar de ett behov av kompetensutveckling inom sex- och samlevnadsundervisningen och en mer ämnesintegrerad undervisning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Karlsson, Sara
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Barns skärmtid i relation till hälsa: En kvalitativ studie om föräldrars uppfattning om skärmtidens påverkan på förskolebarns hälsa2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Friberg, Anders
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Rossgård, Jenny
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  HUR BASAL KROPPSKÄNNEDOM KAN PÅVERKA PATIENTERNA I DERAS VARDAGLIGA LIV: En kvalitativ intervjustudie av fysioterapeuters erfarenheter2020Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Basal Kroppskännedom (BK) är en rörelsebaserad behandlingsmetod som praktiseras av specialiserade sjukgymnaster/fysioterapeuter. Metoden har visat sig vara verksam på ett flertal patientgrupper, men metoden har till största delen använts och forskats på inom psykiatrin. Det har däremot inte studerats hur erfarenheten ser ut för fysioterapeuter i olika verksamheter och som arbetar med olika patientgrupper gällande hur BK kan påverka patienterna i deras vardagliga liv.

  Syfte: Att undersöka fysioterapeuters erfarenheter av hur behandling med Basal Kroppskännedom kan påverka patienterna i deras vardagliga liv.

  Metod: Studien är en kvalitativ explorativstudie. Sex informanter intervjuades utifrån en semistrukturerad intervjuguide. Dataanalysen gjordes med induktiv ansats och manifest fokus.

  Resultat: Dataanalysen resulterade i 7 kategorier och 22 underkategorier. De 7 kategorierna benämndes: ökad självkännedom, självkänsla, kommunikation, makt över sitt liv, hälsorelaterade beteendeförändringar, kroppsligt och bättre förutsättningar i livet.

  Slutsats: Studien visar att de intervjuade fysioterapeuternas erfarenhet är att behandling med Basal Kroppskännedom, oavsett patientgrupp eller verksamhet, på många sätt har en positiv inverkan på patienterna i deras vardagliga liv. Informanternas erfarenhet var att patienterna ändrade såväl inre som yttre beteenden. Till dessa räknas tankar, känslor och fysiologiska reaktioner respektive aktivitet, levnadsvanor, rörelsemönster och social interaktion. Sju kategorier och tjugotvå underkategorier identifierades vilka täcker in ovan nämnda beteenden. Författarnas uppfattning är att det verkar finnas en bred tillämpbarhet av BK inom fysioterapin.

  Fulltekst (pdf)
  HUR BASAL KROPPSKÄNNEDOM KAN PÅVERKA PATIENTERNA I DERAS VARDAGLIGA LIV
 • Gerhardsson, Anna
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Fysisk förmåga hos värnpliktiga ungdomar: En kvalitativ studie om förutsättningar och påverkansfaktorer ur Försvarsmaktsanställdas perspektiv2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Brist på daglig fysisk aktivitet ökar risken för folksjukdomar samt påverkar ungdomars fysiska förmåga negativt. Ungdomar som gör värnplikten i Försvarsmakten behöver ha en viss nivå av fysisk förmåga för att klara av krav och träning som militärtjänstgöring kräver. Social Ecological Model används för att förklara hur ungdomars fysiska förmåga påverkas av många faktorer i ungdomarnas omgivning.

  Syfte: Studiens syfte är att studera vilka uppfattningar anställda i Försvarsmakten har kring förutsättningar och påverkansfaktorer för ungdomars fysiska förmåga innan och under värnplikten.

  Metod: Studien har använt en kvalitativ metod och semistrukturerade telefonintervjuer har genomförts med tre anställda inom Försvarsmakten. Data har analyserats med manifest innehållsanalys.

  Resultat: Skolidrott samt förberedelser lyfts fram som förutsättningar inför värnplikten medan tidig elitsatsning och idrottsspecialisering upplevs som problem för den fysiska förmågan innan värnplikten. Ungdomars fysiska förmåga under värnplikten upplevs ha försämrats och skador är vanligt. Under värnplikten påverkas den fysiska förmågan av kravnivåer, träning samt psykiskt välmående.

  Slutsats: För att förbättra ungdomars förutsättningar innan samt höja den fysiska förmågan under värnplikten krävs att skolan, föreningsidrotten och Försvarsmakten möjliggör ungdomars fysiska aktivitet. I bedömningen av den fysiska förmågan under värnplikten måste även krav, träning och psykiska påverkansfaktorer beaktas.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Bergkvist, Emelie
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Ungdomars fysiska aktivitetsnivå och socioekonomiska status: En kvantitativ tvärsnittsstudie om ungdomars fysiska aktivitetsnivå utifrån kön och socioekonomisk status2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I dagens samhälle blir ungdomar allt mer fysiskt inaktiva, samtidigt som hälsoklyftorna bland befolkningen fortsätter att öka. Den socioekonomiska statusen är en bidragande faktor till den ojämlikhet som finns idag och det är en av de faktorer som har störst påverkar för individers förutsättningar och möjligheter att uppnå en god och jämlik hälsa.

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka huruvida ungdomars fysiska aktivitetsnivå skiljer sig åt beroende på kön och socioekonomisk status.

  Metod: För att besvara studiens syfte tillämpades en kvantitativ metod med en tvärsnittsdesign. Datainsamlingen genomfördes med hjälp av en enkätundersökning där urvalet bestod av 97 gymnasieungdomar på en skola i Eskilstuna. Data analyserades i SPSS genom frekvenstabeller och chi2-test.

  Resultat: Resultatet visar att majoriteten av ungdomarna inte uppnår den dagliga rekommendationen om fysisk aktivitet på minst 60 minuter om dagen men att män har en högre fysisk aktivitetsnivå än kvinnor. Resultatet påvisade ingen signifikant skillnad gällande ungdomars fysiska aktivitetsnivå utifrån deras socioekonomiska status.

  Slutsats: Slutsatserna är att det finns en skillnad gällande ungdomars fysiska aktivitetsnivå beroende på kön men att det inte finns någon skillnad utifrån deras socioekonomiska status.  

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Klarin, Malin
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Uppfattningar om tolkning och behov av SRHR-utbildade tolkar: En kvalitativ studie av hälso- och sjukvårdsanställda i Region Sörmland2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I Sverige finns en ojämlikhet i hälsa mellan utrikes födda och inrikes födda. Hälsa är beroende av fungerande hälso- och sjukvård och för personer som inte talar svenska kan tolk behövas. Dock förekommer viss problematik kring tolkning vid patientbesök som berör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Därför har några regioner i Sverige utbildat tolkar inom SRHR.

  Studiens syfte var att undersöka hälso- och sjukvårdsanställdas uppfattning samt behov av tolkar i Region Sörmland. Kvalitativ metod valdes för att belysa deltagarnas erfarenheter och uppfattningar kring tolkning. Datainsamling gjordes via semistrukturerade intervjuer då fem kvinnor som arbetar med SRHR inom hälso- och sjukvård i Region Sörmland intervjuades. Därefter genomfördes kvalitativ manifest innehållsanalys.

  Resultatet visar att deltagarna främst använder sig av telefontolkning även om kontakt-tolkning förekommer. Patientmöten genom tolk handlar mycket om kommunikation. Förutsättningar, hinder och möjligheter för kommunikation varierar beroende på patientmötets omständigheter. Uppfattningarna om vad SRHR-utbildning bör innehålla är breda samtidigt som en nackdel kan vara att ämnet är stort och komplext. Dock finns en möjlighet att SRHR-utbildning för tolkar kan resultera i att patient och vårdpersonal upplever tryggare patientmöten.

  Slutsatsen är att det finns ett uppfattat behov av tolkar utbildade i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Gustavsson, Emma Josefin
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Sundin, Sara
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Vården med patienter inom slutenvården: Upplevelser ur ett sjuksköterskeperspektiv - En litteraturstudie2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Nordin, Jonas
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Perers, Kristian
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Att genomgå regional anestesi: En kvalitativ litteraturstudie utifrån patientens perspektiv2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Patienter som genomgår generell anestesi uttrycker oro och ångest inför att bli sövda. Anestesisjuksköterskor beskriver likaså att det är vanligt förekommande med perioperativ ångest hos patienter i samband med kirurgi. Anestesisjuksköterskan betonar vikten av god kommunikation för att lindra ångest och främja patienternas välbefinnande. Syfte: Syftet är att beskriva patienters upplevelser av att genomgå regional anestesi. Metod: Kvalitativ litteraturstudie som innefattar analys av 20 vårdvetenskapliga artiklar. Resultat: Patienterna upplevde diverse känslofenomen som exempelvis smärta, obehag och känselbortfall. Patienterna belyser vikten av att känna sig delaktiga i deras egen vård. Detta främjades utav anestesisjuksköterskornas fysiska närvaro och emotionella stöd. God information ansågs vara en förutsättning för att patienterna skulle känna sig trygga. I de fall där patienterna kände att information var bristfällig kände de istället sig utsatta. Slutsats: Upplevelsen kan uppfattas både som negativ och positiv. Negativ i form av att anestesin kan uppfattas som smärtsam samt förlust av kontroll, rörlighet och känsla av utsatthet. En förutsättning för att främja delaktighet och trygghet hos patienterna är att som anestesisjuksköterska kunna etablera en vårdande relation. Kunskap kring patienternas utsatta situation, behovet av närhet, kontakt och kontinuerlig information är avgörande för att utföra en god omvårdnad för att främja välbefinnande och hälsa.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • lubbad, Salam
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Föräldraskapsstöd i Västmanlands län: En kvalitativ studie som undersöker vilka behov av föräldraskapsstöd som yrkesverksamma i Västmanlands län upplever finns idag, samt hur befintliga insatser bemöter dessa behov2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Parental support is support which is provided on a universal, selective and indicated level. The support efforts are carried out at societal level by professional people who work strategically with parental support. Examples of professionals who work strategically with parental support are actors at family center, open custody of children and family and parent groups, area of ​​support and treatment, and family care.

  Parental support is important in preventing ill-health and promoting good upbringing and development for the child. Parental support means the parents' support for their children in general and also the support that the municipality / region provides to parents. Therefor the purpose for the work of parenting support is to help the parents' in their mission to meet the varying needs of the child.

  Parental support's work in Sweden relates to the content of the Convention on the Rights of the Child. The work is also based on a national strategy developed by the Government Offices and the Ministry of Social Affairs in Sweden. The strategy includes three main goals and three subgoals. The main goals emphasizing the importance of; a knowledge-based approach, accessibility support and a supportive organization.

  The sub-goals emphasize; collaboration at all levels of society, increased numbers of health-promoting arenas and evidence-based working methods.

  Work on parental support is also based on political decisions, where development opportunities are governed by higher-level actors.

  The study examines what needs for parental support that professionals in Västmanland County experience today, and to examine how existing efforts respond to these needs. A qualitative method with semi-structured interviews, based on a targeted selection, has been chosen to answer the purpose, in which people working with parental support questions participated. These individuals are presented as professionals in the present study. A manifest content analysis was used to analyze collected material.

  The result shows that the needs within the parental support relate to different problem areas and can affect the parents' needs as well as the child's. Hence, forms of support are offered that create supportive environments for these groups. There is a need to provide parental support to parents with cultural background differences in order to improve matching of support to perceived needs. Difficult social circumstances are also a factor that can make it difficult for the support to match the need.

  Fulltekst (pdf)
  FÖRÄLDRASKAPSSTÖD I VÄSTMANLANDS LÄN En kvalitativ studie som undersöker vilka behov av föräldraskapsstöd som yrkesverksamma i Västmanlands län upplever finns idag, samt hur befintliga insatser bemöter dessa behov
 • Ali Jalil, Sarour
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  SAMHÄLLS- OCH HÄLSOORIENTERING FÖR NYANLÄNDA, EN HÄLSOFRÄMJANDE INSATS: En kvalitativ studie kring samhälls-och hälsoorientering för nyanlända och dess olika sidor.2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Samhälls-och hälsoorienteringen till nyanlända är en av de hälsofrämjande insatserna som bedrivs över hela landet och är även lagstadgad. Trots det etableras det inte på samma sätt eller nivå i varje län och forskning visar för att de nyanlända ska kunna finna möjligheterna att etablera sig bör det finnas ett arbete som förhåller sig till den nivån av behov som krävs.

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur aktörer arbetar och upplever samhälls-och hälsoinformation för nyanlända och personer med utomnordiskt påbrå samt vilka förutsättningar finns för att genomföra samhälls-och hälsoinformation på modersmål.

  Metod: En kvalitativ metod användes för att besvara studiens syfte och frågeställning. Kvalitativa semi-strukturerade intervjuer var studiedesignen som valdes för att smala in data. Urvalet bestod av tio intervjupersoner och alla intervjupersoner är aktörer med olika yrken, som är kopplade till integration och nyanlända.

  Resultat: Studiens resultat påvisade att befintliga samhälls-och hälsoorienteringen upplevs ge både möjligheter och svårigheter när det gäller aktörerna som arbetar med det och deras upplevelse av nyanlända som deltar. En ständig utveckling, ökade resurser och behovsanpassade insatser krävs för en lyckad samhälls-och hälsoorientering som hjälper till att främja hälsan.

  Slutsats: Resultatet redogjorde att den befintliga samhälls-och hälsoorienterings insatsen har två olika upplevda perspektiv. Det studerade perspektivet som var aktörerna och det andra var mottagarna av insatsen vilket är de nyanlända. Aktörerna upplevdes ha olika behov, upplevelser och uppfattningar av samhälls-och hälsoorienterings insatsen. Studiens fynd redovisade att samhälls-och hälsoorientering på modersmål kommer att gynna och påverka samhället på ett främjande sätt lika mycket som individen själv, samt att förutsättningarna är positiva trots de olika nivåerna av utmaningar som kan påträffa insatsen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Swami, Rachaelle
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  UNGA VUXNA OCH VUXNAS INSTÄLLNING TILL NARKOTIKA: En kvantitativ studie om gymnasieelever i årskurs 3 och högskole-/universitetsstudenters attityder till narkotika.2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Drogbruk är ett fortsatt växande folkhälsoproblem bland ungdomar och unga vuxna. Droger är skadligt för individen att bruka, framförallt med tanke på risken till beroende preparatet medför. Individens attityd kopplas ofta ihop med människans beteende och för att förstå personens handlingar är det angeläget att undersöka individens inställning till narkotika.

  Syftet: Studien syftar till att studera inställningen hos gymnasieelever i årskurs 3 och högskole-/universitetsstudenter gentemot narkotika samt om inställningen hos gymnasieeleverna och högskole-/universitetsstudenterna skiljer sig beroende på kön, kommun och utbildningsnivå i Örebro kommun och Västerås kommun.

  Metod: Studien är baserad på en kvantitativ ansats med tvärsnittsdesign. Den aktuella studiens enkät har inspirerats genom att tillämpa en tidigare använd skala. I urvalet är 17 årskurs 3 gymnasieelever och 145 högskole-/universitetsstudenter inkluderade.

  Resultat: Föreliggande studie visar att 79% av respondenterna inte ansåg att narkotika borde bli lagligt att använda sig av. Medelvärdet för negativa attityder blev slutligen 14 och för positiva attityder landade medelvärdet på 6. Det vill säga att majoriteten av respondenterna hade en negativ inställning till narkotika. Männen har en positivare inställning till narkotika jämfört med kvinnorna.

  Slutsats: Det finns märkbara könsskillnader bland ungdomar när det talas om attityden till narkotika där kvinnors inställning till narkotika är negativare jämfört med männen. Inga samband kunde hittas vad gäller utbildningsnivå eller kommun. Negativa attityder är vanligare än positiva attityder.

  Fulltekst (pdf)
  UNGA VUXNA OCH VUXNAS INSTÄLLNING TILL NARKOTIKA
 • Fredlund, Mattias
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Upplevelser av ett hälsofrämjande ledarskap bland chefer på Sparbanken Rekarne: Bedrivande av ett hälsofrämjande ledarskap hos en privat aktör2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Problemformuleringen visar på att det fortfarande inte finns tillräckligt med forskning kring det hälsofrämjande ledarskapet. Bakgrunden tar upp arbetets betydelse för folkhälsan med ur ett nationellt perspektiv, men även internationellt. Vidare belyser bakgrunden vikten av ett ledarskap i praktiken, begreppsförklaringar samt ett teoretiskt ramverk.

   Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur chefer hos en privat aktör upplever betydelsen samt bedrivandet av ett hälsofrämjande ledarskap.

  Metod: En kvalitativ forskningsmetod med en semideduktiv ansats har genomförts. Via en semistrukturerad intervjuguide med öppna frågor har intervjuer genomförts med åtta chefer hos Sparbanken Rekarne.

  Resultat: Resultatet visar på att hälsofrämjande ledarskap som begrepp är svårt för chefer att definiera. Resultatet visar på att Sparbanken Rekarne redan idag arbetar hälsofrämjande med ledarskapet. Cheferna upplever att de är tydliga i sitt ledarskap samt visar stor respekt och tillit till sina medarbetare. Resultatet visar även på att cheferna är tillgängliga för sina medarbetare och finns där som stöd.

  Diskussion: Genom att chefer oavsett hos vilken aktör de arbetar får utbildning i det hälsofrämjande ledaskapet kommer aktörer att få starka och trygga samt modiga ledare för framtiden. Vidare behöver forskningen fokusera mer på chefernas perspektiv och inte så mycket på arbetsplatsen.

  Slutsats: Slutsatserna som framkommit under studiens genomförande är att cheferna hos den privata aktören inte är bekanta med begreppet hälsofrämjande ledarskap. Cheferna upplever inte att de bedriver ett hälsofrämjande ledarskap, utan att det mer handlar om medarbetarnas hälsa. Fortfarande behöver mer forskning genomföras för att det hälsofrämjande ledarskapet skall bli vedertaget som begrepp inom arbetslivet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Elsert Gynning, Britta
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  NATIONELL IDROTTSUTBILDNING; VEM FÅR PLATS?: Social bakgrund hos fotbollselever vid Nationella idrottsutbildningar.2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: De Nationella idrottsutbildningarna [NIU] utformades för att göra specialidrotten på gymnasiet mer elitfokuserad. Inom både utbildningssystemet och idrottsvärlden finns en social snedrekrytering som innebär att individer med den högsta sociala positionen gynnas mest. Något som dessutom blir tydligare om det finns en hög selektering vilket kan innebära en risk för ojämlikhet och minskad fysisk aktivitet hos ungdomar.

  Syfte: Syfte med studien var att redogöra för den sociala bakgrunden hos NIU- fotbollselever samt att identifiera hur representativ utbildningen är jämfört med Sveriges totala sociala bakgrundsindelning.  

  Metod: Kvantitativ metod, tvärsnittsdesign, valdes för att genomföra den aktuella studien. Datainsamlingen planerades att genomföras med enkäter samt inhämtande av jämförelsematerial från Statistiska centralbyrån (SCB). 

  Resultat: I och med samhällssituation våren 2020 på grund av Covid-19 kunde ingen data insamlas.  

  Diskussion: En genomgång av tidigare studier inom aktuellt område gav en i det närmaste samstämmig bild av social snedrekrytering till elitidrott. Med utgångspunkt i dessa studier diskuteras möjliga orsaker till denna snedrekrytering. 

  Slutsatser: Baserat på tidigare studier finns det sannolikt ett samband mellan social bakgrund och att tillhöra NIU-fotboll, där NIU-elever antas inneha mer gynnsamma sociala bakgrundsfaktorer jämfört med Sverige överlag. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Anegrund, Stephanie
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Psykosocial arbetsmiljö och förändringsmöjligheter inom demensvården: En kvalitativ intervjustudie2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Psykosocial arbetsmiljö som begrepp innebär många olika saker för olika individer och verksamheter. Det finns en överrepresentation av sjukfrånvaro hos individer som arbetar inom vård- och omsorg trots att arbetsplatser ska arbeta i förebyggande syfte för att upptäcka risker och skador som kan leda till sjukskrivningar.

  Syftet med studien är att undersöka hur vårdpersonal inom demensvård upplever arbetsmiljön och dess eventuella påverkan på personalens psykiska hälsa, samt om vårdpersonalen har förslag på hur deras arbetsmiljö kan förbättras.

  För studien valdes en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer. Urvalet är målstyrt och sex undersköterskor intervjuades. Intervjumaterialet analyserades genom en manifest kvalitativ innehållsanalys.

  Resultatet visar att vårdpersonalen upplever att kraven i arbetet är för höga i relation till kontrollmöjligheter i arbetet. De flesta upplever att de kan få stöd från sin chef. Ett förbättringsområde som framkommer är personalen bör få styra mer själva över bemanningen, avgöra själva när det behövs förstärkning.

  Verksamheten behöver öka förutsättningarna för delaktighet bland vårdpersonalen så som att involvera dem i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Solaka, Sargonia
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Kvinnors upplevelse av fysisk aktivitet under graviditeten: En kvalitativ studie som beskriver kvinnors upplevelse av fysisk aktivitet under graviditeten2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att utföra fysisk aktivitet under graviditeten kan hjälpa kvinnan att bibehålla en god hälsa samt förebygga mot graviditetskomplikationer. Att drabbas av graviditetskomplikationer kan medföra allvarliga sjukdomar för kvinnan och fostret. Hypertoni, preeklampsi, graviditetsdiabetes, problematik med bäckenbotten är endast några exempel på graviditetskomplikationer som kan påverka hälsan. Genom att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för att inte drabbas av graviditetskomplikationer, rekommenderas att fysisk aktivitet utförs minst 150 minuter i veckan med en medelmåttig intensitetsnivå. Syfte: Syftet med studien är att beskriva kvinnors upplevelse av fysisk aktivitet under graviditeten. Metod: För att genomföra studien användes en kvalitativ metod med semistrukturerad intervjuguide. Vid framtagandet av deltagare användes bekvämlighetsurval där fem deltagare som var fysiskt aktiva under graviditeten godkände en medverkan. Resultat: Utifrån deltagarnas upplevelse hävdas fysisk aktivitet under graviditeten påverka både kvinnans och fostrets hälsa positivt. Fysisk aktivitet påvisade främja den mentala och fysiska hälsan positivt genom att minska smärta och mentala påfrestningar. Slutsats: Utifrån resultatet ansågs fysisk aktivitet under graviditeten vara en hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärd för att bibehålla en god hälsa, för både under och efter graviditeten.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Hoppe, Julia A.
  et al.
  University of Paderborn, Germany.
  Johansson-Pajala, Rose-Marie
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Gustafsson, Christine
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Melkas, Helinä
  Lappeenranta-Lahti University of technology, Finland.
  Tuisku, Outi
  Lappeenranta-Lahti University of technology, Finland.
  Pekkarinen, Satu
  Lappeenranta-Lahti University of technology, Finland.
  Hennala, Lea
  Lappeenranta-Lahti University of technology, Finland.
  Thommes, Kirsten
  University of Paderborn, Germany.
  Assistive robots in care: Expectations and pereceptions of older people2020Inngår i: Aging between Participation and Simulation, De Gruyter Open, 2020, s. 139-156Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This chapter analyzes older people’s expectations and perceptions about welfare technology and in particular about robots in elderly care. Assistive robots may serve as a means to prolonged autonomy in old age as well as support for nursing staff. Justified by a rapid change in the health care sector, the need to focus on user driven and not technology driven development of assistive robots must be emphasized to ensure an adequate and sustainable orientation process toward assistive robots. This study presents an inventory of the expectations and perceptions of older people regarding assistive robots, by conducting a qualitative approach with focus group discussions. Our findings reveal that seven themes in particular need to be addressed in order to improve older people’s perceptions of robot technology: (1) independence and safety, (2) physical and mental assistance, (3) communication and socialization, (4) relief to nursing staff, (5) individual’s right to decide, (6) data protection, and (7) liability. Additionally, the focus group interviews stress that dissemination of information on how robots can provide assistance may change older people’s attitudes towards technology

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Hölscher, Victoria
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Levenko, Xenia
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Anhörigas upplevelser av andligt stöd: En litteraturstudie2020Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Tidigare forskning visar att andligt stöd är viktigt, men att sjuksköterskor inte alltid uppmärksammar det i sitt arbete. Detta kan bero på tidsbrist eller brist på kunskap och utbildning inom det. Syfte: Att belysa andlighet och andligt stöd för anhöriga till personer som vårdas vid palliativ vård. Metod: Metoden som användes var en kvalitativ litteraturstudie. Analysmetoden som användes var ett beskrivande syntes. Det användes tio vårdvetenskapliga artiklar som datamaterial. Resultat: I resultatet framstod två teman varav fem subteman identifierades. Första temat var: Att låta tron ta plats där identifierades två subteman: Att ha tro som en trygghet och att utöva bön och religiösa ritualer. Det andra temat var: Betydelsen av att bli mött i sin troutifrån detta tema identifierades tre subteman: Att sträva efter att få andligt stöd, att få stöd av en sjuksköterska och att få stöd av en präst eller en andlig person. Slutsats: Slutsatsen som drogs var att andligt stöd är viktigt för anhöriga och att den kan fås i två olika former, av individen själv eller med hjälp av en präst eller sjuksköterska. Det kan framstå en implikation att sjuksköterskor lägger mycket fokus på andligt stöd för anhöriga men att patienters andliga behov glöms bort.

  Fulltekst (pdf)
  Anhörigas upplevelser av andligt stöd
 • Özcan, Ceyda
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Larsson, Helena
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Sjuksköterskor och patienter inom palliativ vård: Sjuksköterskeperspektiv2020Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Palliativ vård innefattar att ge patienter med obotlig sjukdom ett värdigt slut i livets slutskede. Tidigare forskning visar att patienter och anhöriga kan uppleva bristande kunskap och engagemang från sjuksköterskor för att kunna tillgodose behov både hos patienter och anhöriga. Det kan även upplevas att omvårdnaden och kommunikationen med patienter och anhöriga är bristfällig och ibland uteblir. Syfte: Beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede inom palliativ vård. Metod: Kvalitativ litteraturstudie utifrån Evans beskrivande syntes. Resultat: Det har framkommit att sjuksköterskor kunde behöva ha kunskap och erfarenheter för att hjälpa patienter och deras anhöriga. Sjuksköterskor kunde ha strategier för att hantera sina och patienters existentiella frågor. Kommunikationen är viktig i mötet med patienter och anhöriga. Slutsatser: Sjuksköterskor beskriver att det är viktigt att ha erfarenhet och att se människan och inte bara sjukdomen. Kollegialt stöd är viktigt för sjuksköterskor för att orka med arbetet inom palliativ vård. God kommunikation är viktigt för att bygga upp relationer med patienter och dennes anhöriga. Sjuksköterskor behöver kunskap och kompetens för att hantera sina egna och patienters existentiella frågor.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Hjernö-Christensen, Ylva
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Mrak, Alexandra
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Sjuksköterskors erfarenheter av evidensbaserad omvårdnad inom rättspsykiatrisk vård2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjuksköterskor är ålagda att se till att deras patienter får god evident omvårdnad. I tidigare forskning har det visat sig att det finns en rad möjligheter och hinder för sjuksköterskor att implementera evidens i omvårdnaden. Hindren kan kompliceras ytterligare inom rättspsykiatrisk omvårdnad då patienterna vårdas under tvång och vården styrs av flera lagar och regler. Syfte: Att beskriva grund- och specialistutbildade sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta evidensbaserat inom rättspsykiatrisk omvårdnad. Metod: Det genomfördes elva intervjuer med grund- och specialistutbildade sjuksköterskor på ett rättspsykiatriskt sjukhus. Intervjuerna analyserades med hjälp av en manifest kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Det har visat sig att sjuksköterskor till stor del använder sig av sin utbildning, kurser och diskussioner med olika kollegor för att komma fram till bästa möjliga omvårdnad. Sökandet efter ny evidens genomförs främst när tillväga gångarna ovan inte räckte till. Det framkom olika resurser i verksamheten som stöttar sjuksköterskan i implementeringen. Slutsats: Specialistutbildade sjuksköterskor känner ett större ansvar i att ta in ny evidens på grund av att sjuksköterskorna i sitt arbete ofta använder sig av de kunskaper de besitter. Verksamheten har möjlighet att påverka vilken evidens som används i omvårdnaden, genom att utbilda personalen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Johansson, Moa
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Therese, Eriksson Björnsson
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  När döden får en mening: En litteraturstudie om närståendes upplevelser i samband med organdonationsprocessen2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: Organ donation has an obvious establishment in health care. When the patient hasn’t expressed his or hers stand for donation, relatives will be placed in a decision-making position which may seem daunting and complex. Purpose: The purpose was to elucidate relative’s experiences in connection with the donation process. Method: A qualitative literature study based on 20 caring science articles. Result: Three themes were created. When life fades is dealing with feelings of denial to a critical condition, uncertainty about death and the feeling of losing the footing. The importance of getting your own needs satisfied highlights confirmed and neglected needs. To make sense of death is about giving life as a gift to someone in need of transplantation and find meaning by the experience that the deceased lives on in someone else. Conclusion: For relatives’ life turns up and down when a critically ill next of kin passes. Not having your needs confirmed can lead to further suffering. By a consideration about the occurrence of deficiencies and about what is perceived as satisfactory to relatives during the organ donation process, the intensive care nurse can pay better attention to requests.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Jansson Hollstedt, Amanda
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Lindh, Julia
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Personcentrerat arbetssätt: Utifrån sjuksköterskors perspektiv inom äldreomsorg2020Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Barzinc, Hezha
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Stevanovic, Andrijana
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Förskolans kamratkulturer: En studie av barns skyddande av lek2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet i denna studie är att undersöka pedagogers erfarenheter av, och förhållningssätt till, barns skyddande av sina lekar och till barns strategier för att få tillträde till lekar. Grunden till studien är Corsaros teorier om barndomssociologi. I den här studien har vi använt kvalitativ metod och materialet har samlats in genom intervjuer. Resultatet visar att pedagogerna anser att barn har rätt att skydda sina lekar. Pedagogernas ansvar är samtidigt att underlätta för barn att få vara med i andra barns lekar. För att själva kunna ta plats i lekar behöver barn utveckla förmågor för detta, sociala resurser. Det verbala språket är en viktig social resurs och ett viktigt redskap för barns inkludering i lekar men samtidigt finns det barn i förskolan som inte har utvecklat det verbala språket.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Horvath, Andreas
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Liljeholm, Jenny
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Dödens drama: En kvalitativ litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser av vårdande av patienter i livets slut2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Palliativ vård är uppdelad i en tidig och en sen fas inriktade på att lindra lidande och främja livskvalitet. Enligt lagar och styrdokument ska sjuksköterskor vårda patienter och deras närstående personcentrerat. Patienterna som vårdas i livets slut värdesätter att få vara delaktiga i vårdandet. Patienterna och deras närstående upplever att vårdandet i livets slut inte alltid tillgodoser deras behov. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av vårdande av patienter i livets slut. Metod: En kvalitativ litteraturstudie med en beskrivande syntes. Tretton artiklar analyserades. Resultat: Efter analys framkom tre teman: Att utgå från patienters behov, att känna sig begränsad i vårdandet och att bli personligt påverkad. Här beskrivs sjuksköterskans upplevelser med sju subteman: Att ge individanpassad vård, att kommunicera med patienter och närstående, att arbeta i team kring och med patienten, att uppleva tidsbrist, att sakna förutsättningar för vårdandet, att bli känslomässigt påverkad av vårdandet och att omvärdera sin egen existens. Slutsats: Sjuksköterskor upplevde den palliativa vården som individuellt anpassad till patienterna och deras närstående. De upplevde att vårdandet ibland som bristfälligt då resurser och förutsättningar saknades. Vidare upplevdes dokumentationen kring patienter i livets slut som bristfällig. Sjuksköterskorna upplevde att de blev känslomässigt påverkade av vårdandet och omvärderade sin egna existens.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • åkerviken, Malin
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  jansson, sara
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  VÅRD AV PATIENTER MED PSYKISK OHÄLSA: Ur ett sjuksköterskeperspektiv2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I dagens samhälle berörs allt fler människor av psykisk ohälsa och det är vanligt att söka hjälp inom somatisk vård. Patienter upplever att sjuksköterskor saknar kunskap och erfarenhet inom psykisk ohälsa vilket ses vara en orsak till att patienter undviker att söka vård. Det medför till att patienter upplever sig bli missförstådda vilket bidrar till ökad frustration och vårdlidande. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård. Metod: En systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes. Resultat: Två teman framkom utifrån analysen; Otillräcklighet och Viljan att vårda. Vidare indelades temana in i fem subteman. Slutsats: Sjuksköterskor upplevde svårigheter i att vårda patienter med psykisk ohälsa. Dessa svårigheter beskrev sjuksköterskor vara ett resultat utav bristen på kunskap, rådande tidsbrist samt avsaknaden av samarbete mellan andra professionella vårdgivare. Vidare bidrog detta till att sjuksköterskor upplevde att dem inte kunde tillgodose patienters behov och erbjuda en adekvat vård. Trots dessa brister beskrev sjuksköterskor att de ändå förhåller sig positiva till att vårda patienter med psykisk ohälsa.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Fahlström, Alexander
  et al.
  Lindström, Gustaf
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Faktorer av betydelse för specialistsjuksköterskans hantering av Prehospital smärtlindring : En Scoping review2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Tidigare forskning visar att smärta är ett vanligt förekommande fenomen. Vården brister inte bara i att bedöma smärtan men även att behandla den och bidrar då indirekt till ett ökat lidande för patienterna som skulle kunna undvikas. Smärtlindring är en viktig del i omvårdnaden; både att lindra, förebygga och eliminera smärta. Syfte: Syftet är att översiktligt beskriva faktorer av betydelse för specialistsjuksköterskans hantering av smärtlindring i det prehospitala patientmötet. Metod: Scoping review. Resultatdelen består av 20 vetenskapliga artiklar. Resultat: Detta arbete identifierade 7 primära faktorer som hade betydelse för den prehospitala behandlingen av smärta. Styrning/riktlinjer, smärtskattning/bedömning, farmakologiska och icke farmakologiska kunskaper om smärtlindring, ålder, kön/etnicitet, patientens delaktighet och transportsträcka/tid till sjukhus. Kunskapsluckor inom prehospital smärtlindring identifierades primärt hos äldre patienter. Slutsats: Smärta är ett av de vanligaste symtomen inom akutsjukvården. Det fanns brister i smärtbehandlingen prehospitalt och flera studier visade på brist på kunskap i området, för lite träning, erfarenhet och bristfälliga riktlinjer. De grupper som ansågs vara svåra att bedöma och smärtlindra var barn, äldre patienter, patienter med demens och patienter med missbruksproblematik.

  Fulltekst (pdf)
  magisteruppsats 2.2
 • Björkman, Annette
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Eriksson, Annette
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Att vårdas lättsederad i mekanisk ventilation2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Tidigare forskning visar på en förändring inom intensivvården och att fler patienter vårdas lättsederade i mekanisk ventilation. Sederingsnivån ska vara tillräcklig för att patienter ska tolerera endotrakealtuben och fortsatt behandling trots obehaget det ger. Detta leder till att patienter blir mer delaktiga i sin egen vård men ställer även högre krav på intensivvårdssjuksköterskor som ska vårda dessa patienter. Syfte: Att belysa patienters upplevelse av att vara lättsederad och vårdas vaken med mekanisk ventilation. Metod: För att besvara examensarbetets syfte användes en allmän litteraturöversikt. Tjugo vetenskapliga artiklar som bestod av både kvalitativ, kvantitativ och mixed method design användes. Analysen skedde genom att identifiera likheter och skillnader i syfte, metod och resultat. Resultat: I resultatet framkom det både fördelar och nackdelar med att vårdas lättsederad i mekanisk ventilation. Tre teman framkom i analysarbetet: upplevelser av sitt tillstånd, upplevelsen av att bli sedd och hörd samt upplevelsen av samspel och delaktighet. Slutsats: Patientupplevelsen visade på både psykiskt och fysisk påfrestning. Patienter uttrycker hinder gällande kommunikation, existentiella faktorer och relationer med anhöriga och sjuksköterskor. Trots detta uttrycks önskemål om att få vårdas lättsederade i mekanisk ventilation under ett vårdtillfälle på intensivvårdsavdelningen. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Larsson, Julia
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Johansson, Clara
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  En skräckblandad förtjusning2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Tidigare forskning behandlar vad anestesisjuksköterskors uppgifter består av, miljön professionen kan utspela sig i och de patientgrupper som förekommer på operationsavdelningar. Däremot finns väldigt få undersökningar om hur anestesisjuksköterskor upplever arbetet på operationsavdelning. I takt med att behovet av specialistsjuksköterskor ökar efterfrågas också upplevelsen av övergången från allmänsjuksköterska till specialistsjuksköterska och den egenupplevda verkligheten i detta. Syfte: Syftet är att utforska nyutexaminerade anestesisjuksköterskors upplevelser av arbetet på operationsavdelning. Metod: Kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer av anestesisjuksköterskor arbetandes på operationsavdelning. Elva anestesisjuksköterskor arbetandes i tre olika regioner i Mellansverige intervjuades. Materialet analyserades genom manifest innehållsanalys. Resultat: I resultatet framkom tre kategorier med tillhörande subkategorier. Informanterna upplevde att de växte med uppgiften som anestesisjuksköterska. Rollen som anestesisjuksköterska medförde en känsla av ansvar vilken kunde hanteras med hjälp av god självkännedom. Anestesisjuksköterskorna uttryckte glädje över sin egen professionella utveckling. Arbetsplatsens förutsättningar spelade in. Då främst genom vilka anestesispecifika utmaningar de möttes av i arbetet men också hur väl anestesisjuksköterskorna skolats in i verksamheten. Teamkänsla var starkt bidragande till hur anestesisjuksköterskorna upplevde arbetet på operationsavdelning. Slutsats: Teamkänsla, god självkännedom och adekvat inskolning var grundpelare för att få en bra start i yrket som anestesisjuksköterska. Nyckelord: Anestesisjuksköterska, ny på arbetet, kvalitativa intervjuer, operationsavdelning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Ruiter, Felix
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Steen, David
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Språkbarriärer i den perioperativa vården: En intervjustudie med anestesisjuksköterskor2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: As an anesthesia nurse, you are responsible for the perioperative care, which includes informing the patient about the coming anesthesia. This can be difficult if there is a language barrier, a lack of a common language to communicate in. Aim: The aim of the study is to describe the anesthesia nurse's experience of language barriers in the perioperative care. Method: The study was conducted in the form of a qualitative interview study. Eleven semi-structured interviews were conducted with anesthesia nurses, which were recorded and then transcribed. Results: Three categories emerged, they were: Creating opportunities for communication, Barriers to communication and Good planning as a prerequisite. Six subcategories emerged, these were: Using an interpreter and communication aids, Facilitating with body language, Not having time, Not being able to understand each other, Having preparation as a foundation and Not being able to do a good job. Conclusion: Language barriers are perceived as common in perioperative care, but there are plenty of tools available to overcome these for exampel interpreters. Body language was considered by the anesthesia nurses to be an effective way of communicating. In order to provide good anesthesiological care, time was considered to be of great importance.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Rauch, Kamila
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Hur man än gör så når man inte fram: En kvalitativ intervjustudie om sjuksköterskors erfarenheter av att etablera relationer med patienter med anorexia nervosa inom den psykiatriska slutenvården2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Rappendal, Åsa
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Goldkuhl, Tobias
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Psykisk ohälsa i skolmiljö: En kvalitativ intervjustudie om skolsköterskors och elevers syn på skolsköterskans arbete med psykisk ohälsa2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Målqvist, Jenny
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Att bygga broar med sig själv som verktyg: Sjuksköterskors erfarenhet av omvårdnaden för äldre patienter med bipolär sjukdom inom den psykiatriska slutenvården2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Tidigare forskningar visar att det kommer ske en fortsatt tillväxt av äldre personer med psykisk ohälsa de kommande åren. Vårdpersonal kommer således att möta fler som på grund av sin ålder har komplexa problem. Forskning kring äldre patienter med bipolär sjukdom är förvånansvärt liten och mer kunskap kring omvårdnaden av patientgruppen är nödvändig. Syfte: Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnaden för äldre patienter med bipolär sjukdom inom den psykiatriska slutenvården. Metod: Studien hade en induktiv ansats med semistrukturerade intervjuer och en kvalitativ innehållsanalys. Fem intervjuer ägde rum på en psykiatrisk klinik i Mellansverige Resultat: I resultatet framkom att sjuksköterskornas erfarenheter av omvårdande för äldre patienter med bipolär sjukdom bestod i att skapa en relation, att vårda hela människan och att få utvecklas i sin profession. Slutsats: För att underlätta omvårdnaden för den här patientgruppen bör sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrin ta sig tid att förstå den unika människans livsvärld och fråga vad hälsa och lidande innebär för just den patienten. Sjuksköterskorna bör även få mer stöd och kunskap kring de specifika problem som uppstår hos äldre patienter som ofta lider av samsjuklighet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Mynett, Connie
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Pettersson, Sanna
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Att lotsen vill men inte kan komma till: Sjuksköterskors erfarenheter av vad som har betydelse för att ge god psykiatrisk omvårdnad2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I tidigare forskning framkommer det att vårdkultur, teamarbete, personcentrerad vård och patientsäker vård har betydelse för att ge god psykiatrisk omvårdnad. Även god omvårdnad ur patienters perspektiv belyses. Detta område är högst relevant i vårdarbetet och under ständig utveckling därför behöver detta utforskas ytterligare. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av vad som har betydelse för god psykiatrisk omvårdnad för vuxna patienter inom slutenvården och på psykiatriskt boende. Metod: Data är insamlad från semistrukturerade intervjuer med 10 sjuksköterskor inom psykiatrisk slutenvård samt psykiatrisk boende i Västmanland. Detta har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats. Resultat: Redovisas i fyra kategorier: Att ha patienten i fokus, att känna sig värdefull, att ha praktiska förutsättningar för att bedriva god omvårdnad och att samspela med kollegor. Dessa kategorier har 14 tillhörande subkategorier. Slutsats: För att ge god psykiatrisk omvårdnad behöver sjuksköterskans kompetens tas tillvara och vårdvetenskapen behöver få tid och utrymme. Sjuksköterskans mående behöver uppmärksammas och värdesättas genom spegling och reflektion. Psykiatriska verksamheter behöver kunskap och fortlöpande utveckling för undvika att arbeta efter invanda mönster. Det krävs ett gott samarbete, öppenhet och goda attityder i teamet. För att bedriva god omvårdnad behöver sjuksköterskan ha helhetssyn och se personen bakom diagnosen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Rabhi, Achref
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Framtidens energi.
  Bel Fdhila, Rebei
  ABB AB, Corporate Research, Sweden.
  EVALUATION AND ANALYSIS OF ACTIVE NUCLEATION SITE DENSITY MODELS IN BOILING2019Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Fulltekst (pdf)
  EVALUATION AND ANALYSIS OF ACTIVE NUCLEATION SITE DENSITY MODELS IN BOILING
 • Abdul Hak, Jad
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  HÄLSOFRÄMJANDE STRATEGIER OM ÖKAT INFLYTANDE FÖR MÄNNISKOR MED FUNKTIONSHINDER: En kvalitativ studie om medarbetares erfarenheter av en ideell organisations folkhälsoarbete i Egypten2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Världshälsoorganisationen (WHO) förespråkar ett hälsofrämjande arbete för att stärka hälsan för utsatta grupper. Arbetet inkluderar människor med funktionshinder och rätten till grundläggande rättigheter för allas lika värde. Helm är en ideell organisation verksamma i Egypten med syfte att öka medvetenheten om funktionshinderområdet och inkludera målgruppen i hela samhället, i relation till en av Agenda 2030’s grundprinciper om att inte lämna någon utanför.

   

  Syfte: Syftet med studien är att beskriva medarbetarnas erfarenheter kring hur den egyptiska organisationen Helm arbetar med hälsofrämjande strategier för att stärka hälsan för människor med funktionshinder.

   

  Metod: En kvalitativ metod tillämpades med en induktiv ansats som strävat efter att finna likheter med teorier som berör organisationens arbete. Ett målstyrt urval på fem medarbetare som arbetar inom organisationen Helm intervjuades med en framtagen semistrukturerad intervjuguide. Det framkomna materialet analyserades med en manifest innehållsanalys.

   

  Resultat: Multipla strategier som vägledande princip inom det hälsofrämjande arbetet tillämpades av Helm. En kombination av strategier om en helhetssyn för kunskapsspridning, inkludering och ett bottom-up perspektiv i självförstärkande syfte för personer med funktionshinder ingick i det strategiska folkhälsoarbetet. Samhällets attityder om målgruppen, implementering om lagar och policyer samt infrastrukturella faktorer upplevdes försvåra inkluderingsarbetet. Genom ett tvärsektoriellt arbete fann medarbetarna partnerskap och samverkan som underlättande faktorer. Organisationen har Agenda 2030 som riktmärke om att inte lämna någon utanför och på sikt uppnå hållbarhetsmål 10 om Minskad ojämlikhet.

   

  Slutsats: Genom att stärka egenmakten för personer med funktionshinder kombinerat med det nära samarbete om myndigheter och institutioner underlättar arbetet om kunskapsspridning för ökad medvetenhet i samhället.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Bennersand, Emelie
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Ungdomars delaktighet och engagemang i samhället i relation till hälsa: En kvaitativ studie som belyser here 4U:s toleransutbildning i förhållande till ungdomars personliga utveckling och delaktighet samt engagemang i samhället2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 hpOppgave
  Abstract [en]

  The risk for an adolescent to develop risk behaviors decrease when he/she feels to be included in and to have an influence on the society. Previous research shows that opportunities for young people to feel involved in the society are limited. Every year, here 4U offers a tolerance-education to young people. This study aims to investigate whether the tolerance-education has met its objectives. The aim of the study is to investigate whether and how here 4U:s tolerance-education affected young people´s sense of participation in the society and civic-engagement and whether it led to personal development.

  The study applies a qualitative method, with semi-structured interviews and applies a target selection of andolescents based on criterias that enable for the studys aim to be answered. The informants are six young people aged 16–22. A manifest content analysis has been applied to analyze the collected material. The results of the study show that young people feels that they have more opportunities and will to engage in society after the tolerance-education. It also demonstrates that the tolerance-education has contributed to young people´s opportunities for participation in the society. Furthermore, the results shows that the tolerance-education has contributed to the personal development of young people by giving them a chance to build confidence and self-esteem.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Törngren Gonzalez, Cecilia
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Utrikes födda kvinnor in i ett projekt och ut i samhället: En kvalitativ studie kring projektarbetares uppfattning om projektet Kvinna in i Sverige2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Generellt sett har utrikes födda individer sämre hälsa jämfört med individer födda i Sverige. Utrikes födda kvinnor rapporterar lägre självskattad hälsa samt en låg grad av sysselsättning. Utbildning är en friskfaktor och arbetslöshet är en riskfaktor för hälsan. Kvinna in i Sverige[KIIS] är ett projekt som syftar till att integrera utrikes födda kvinnor i samhället samt få de att närma sig arbetsmarknaden eller studier. 

  Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka projektarbetares uppfattning om projektet Kvinna in i Sverige och hur projektet kan öka utrikes födda kvinnors möjligheter att komma närmare arbete eller studier. 

  Metod: En kvalitativ metod tillämpades för att besvara studiens syfte och fem semistrukturerade telefonintervjuer hölls med projektarbetare som arbetar i KIIS i Västmanlands län. För att analysera intervjudata tillämpades en manifest innehållsanalys.

  Resultat: KIIS innefattar ett flertal insatser som uppfattas främja deltagares hälsa samt få dem närmare arbete eller studier och det finns uppfattningar om att projektet har en positiv påverkan. Vidare uppfattas det finnas både möjligheter och hinder för att deltagarna ska komma in i Sverige. 

  Slutsatser: KIIS kan ge goda förutsättningar för att utrikes födda kvinnor ska komma närmare studier och arbete samtidigt som projektet uppfattas främja deltagares hälsa och språkfärdigheter.  

  Fulltekst (pdf)
  Cecilia Törngren Gonzalez_Kandidatuppsats_Folkhälsovetenskap
 • Mattsson, Carin
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Svårt med svårläkta sår: En intervjustudie med sjuksköterskor och undersköterskor på vårdavdelningar2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: De nationella riktlinjerna i Vårdhandboken anger att sårbehandling är sjuksköterskans ansvarsområde, trots att undersköterskor oftast sköter uppgiften. Det finns inget hinder i lagstiftningen att sårbehandlingen överlåts på undersköterskan, förutsatt att vården är patientsäker. Forskning visar att sjuksköterskor ofta känner sig osäkra gällande sårbehandlingar, men forskning om undersköterskors erfarenheter saknas. Syftet: Att beskriva sjuksköterskors och undersköterskors erfarenheter av att vårda patienter med svårläkta sår på vårdavdelningar. Metod: Semistrukturerade intervjuer med sju sjuksköterskor och åtta undersköterskor analyserades med manifest kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat: Deltagarna beskrev att undersköterskor vanligen utför såromläggningar och att sjuksköterskor i varierande utsträckning försöker följa behandlingen, men att tidspress utgjorde ett hinder för sjuksköterskornas önskan om att vara mer delaktiga. Det framkom att sårbehandling är en komplex uppgift, för vilken de flesta ansåg att de inte hade tillräcklig kompetens. Stöd hämtades från erfarna kollegor och teamet runt patienten som bland annat bestod av sårexperter från Sårcentrum. Slutsats: Vårdgivaren behöver inse att komplexiteten i vården av patienter med svårläkta sår utmanar målet om god och säker vård. Därför krävs personal väl förberedd för uppgiften, både genom en god teoretisk grund och omfattande klinisk erfarenhet av sårbehandlingar – som ges den tid som faktiskt behövs.

  Fulltekst (pdf)
  Svårt med svårläkta så
 • Kitoto, Cecile
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Sjuksköterskans betydelse för patientens återhämtning: En systematisk litteraturstudie ur ett patientperspektiv2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract

  Background: The patients´recovery can be affected by various factors such as treatment, environment and relationship created between the nurses and the patients. The nurses has a patient-close relationship that differs from other health care categories. The meeting between the patients and the nurses is about the meeting between two individual people, therfore the risk of not understanding each other may exist. Nursing care is of great importance and central to the patients´recovery and need is to deepen knowledge of this. The purpose: is to discribe the patients´experience of the nursing care that promotes their recovery in somatic care. Method: Systematic literature study with descriptive synthesis based on twelve qualitative articles analyzed according to Evans (2002) analysis model. Results: analysis of materials resulted in two themes with four associated subthemes where the patients´experience of the nurses´care promoting their recovery emerged. The first themes were to maintain hope and associated subthemes: the meaning of information and the meaning of reflection. Another theme was to gain security with the associated subthemes: the importance of motivation and the importance of close attendance. Conclusion: The patients experienced that the nurses´close care promoted their recovery. The fact that the nurses really listened to them provided security and lessened her own anxiety. Experience is individual, unique and may differ depending on context.

  Keywords: Caritative care, nursing care, patient experience, qualitative study, recovery.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Linell, Josefin
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Norell, Viktor
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  ANESTESISJUKSKÖTERSKANS ERFARENHETER AV ATT VÅRDA KRITISKT SJUK PATIENT UNDER SEKUNDÄRTRANSPORT: En enkätstudie2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Antalet sekundärtransporter ökar och innebär en risk för patientsäkerheten. Anestesisjuksköterskan kan medfölja vid sekundärtransport av kritiskt sjuk patient. Det är en utsatt arbetsmiljö utanför sjukhus där både patient och anestesisjuksköterska är utsatta.

  Syfte: Att kartlägga anestesisjuksköterskans erfarenheter av att vårda kritiskt sjuk patient under sekundärtransport– utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv.

  Metod: Studien var en kvantitativ enkätstudie. Anestesisjuksköterskor (n=30) från två olika sjukhus i Dalarna besvarade enkäten.

  Analys: Deskriptiv analys.

  Resultat:  Av anestesisjuksköterskorna var det n=10 (30%) som ansåg att vård under sekundärtransport aldrig är lika patientsäkert som vård på sjukhus medans n=15 (50%) ansåg att de hade tillräckliga kunskaper för att ge patientsäker vård under sekundärtransport av kritiskt sjuk patient. Vidare hade n=15 (50%) av anestesisjuksköterskorna erfarenhet av avvikelser i samband med sekundärtransport av kritiskt sjuk patient. Flertalet av anestesisjuksköterskorna ansåg att sekundärtransport av kritiskt sjuk patient är svårt och många upplever oro vid arbetsmomentet.

  Slutsats: Studien visar att anestesisjuksköterskorna anser sekundärtransport av kritiskt sjuk patient är svårt och innebär en risk för försämrad patientsäkerhet. Tydligare riktlinjer, förbättrad inskolning och utbildning är förbättringsområden som kan leda till ökad patientsäkerhet.

  Nyckelord: Kompetens, patientsäkerhet, riktlinjer, risker, teamarbete.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Hjulström, Engla
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Arbetsplatsdialog för arbetsåtergång [ADA+]: En kvalitativ studie om nyckelpersoners uppfattningar om ADA+ vid sjukskrivning och rehabilitering till följd av psykisk ohälsa2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The workplace is a setting where mental illness, especially burnouts are common in a perspective of public health. According to labor law legislation the employer is responsible of the health and working environment which also includes return to work and sickness for the employee. Due to difficulties caused by mental illness a need of methods is required for best possible results. The aim of the thesis is to investigate how key persons (municipal and HR managers) in municipal organizations perceive Workplace dialogue for return to work as a method in sickness and rehabilitation due to mental illness. A qualitative method has been used and through purposive sampling five individuals from a municipality in Dalarna were interviewed mainly by phone. All respondents were given a presentation to generate a perceive at the interview, the reason because previous experience about the method did not exist. To achieve the aim a qualitative content analysis with inductive approach are implemented as method. The result depicts that key persons in municipal organizations perceive Workplace dialogue for return to work as a positive method that gives ability to equalize balance of ascendancy, include both employer and employee and increase self-awareness of those affected. Some obstacles that emerged were the rehabilitation coordinator's skills of having the rehabilitation cases and fewer everyday conversations. Some conclusions from the result is that the method is perceived to befriend for both the employer and the employee. The perception of utility describes of the communication and dialogue between the employer and the employee

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Garman, Hanna
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Skantz, Linnéa
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Kunskapsbehov vid demensvård: Sjuksköterskans perspektiv2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige diagnostiseras varje år ca 25 000 personer av en demenssjukdom. Sjukdomen drabbar främst äldre. I samma takt som befolkningen idag blir allt äldre ökar även antalet drabbade. För att kunna ge en god omvårdnad till personer med demenssjukdom krävs det att sjuksköterskan innehar en viss kunskap. Om en sjuksköterska har bristande kunskap om demenssjukdom som diagnos, hur denne ska kommunicera med personen på bästa sätt och om omvårdnad av en person med demenssjukdom kan det bidra till en ökad risk för att personer med diagnosen får en otillfredsställd vardag. Syfte: Att beskriva sjuksköterskans kunskapsbehov vid omvårdnad av personer med demens. Metod: En allmän litteraturöversikt med nio kvantitativa artiklar och tre kvalitativa artiklar. Resultat: Sjuksköterskan har kunskapsbehov i omvårdnaden av personer med demens. Behovet berör kunskaper om demenssjukdom som diagnos, delaktighet, kommunikation mellan sjuksköterska och personen med demenssjukdom samt anhöriga, palliativ vård och psykisk ohälsa. Slutsats: Sjuksköterskan är i behov av utvecklad kunskap och kompetens för att personer med demenssjukdom ska få en god omvårdnad och på så sätt en tillfredsställd vardag.  För att en person med demenssjukdom ska få en god omvårdnad behöver mer personcentrerad vård integreras i demensvården genom vidareutbildningar och kurser på arbetstid. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Anna, Wallin
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Hur bör en lokal folkhälsopolicy utformas och implementeras?: Kommunanställdas uppfattningar om en lokal folkhälsoplan i Skinnskatteberg2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Folkhälsoarbete är det arbete som görs i syfte att främja hälsa samt förebygga sjukdom och skada. Folkhälsoarbete sker på både internationell, nationell och lokal nivå. Sveriges kommuner är folkhälsoarbetets nyckelaktörer på lokal nivå och har möjlighet att påverka befolkningens hälsa genom de olika sektorerna. I samband med folkhälsoarbete på lokal nivå är policyer och handlingsplaner lämpliga att implementera, då policys har visat sig ha god inverkan på folkhälsan och människors beteenden. Trots detta har Skinnskatteberg kommun i dagsläget ingen folkhälsoplan, däremot finns ett intresse av att ta fram en ny folkhälsoplan hos Skinnskattebergs kommunfullmäktige. Mot denna bakgrund syftar föreliggande studie till att undersöka kommunanställdas uppfattningar om vilket innehåll den tänkta folkhälsoplanen bör ha, och där resultatet kan ligga till grund för framtagandet av en ny folkhälsoplan. Studien har en kvalitativ ansats och är genomförd med semistrukturerade intervjuer där ett målstyrt- samt ett bekvämlighetsurval har använts. Det insamlade materialet har analyserats utifrån en manifest innehållsanalys och resulterade i två kategorier. Studiens slutsatser visar på att en folkhälsoplan bör prioritera de olika fokusområdena fysisk aktivitet, meningsfullhet, ungdomar och Agenda 2030 samt ge förutsättningar för implementering.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Luokkanen, Nina
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Krusenmeng, Ulrika
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  I livets slutskede: Anhörigas perspektiv2020Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjuksköterskor upplever brist på kunskap och erfarenhet av att vårda i livets slutskede. Det medför att sjuksköterskor upplever oro och osäkerhet vid vård av patienter och anhöriga i livets slutskede. Sjuksköterskor upplever en tidsbrist samt att vården är krävande både psykiskt och fysiskt därav är det viktigt med stöd från kollegor. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplever vård i livets slutskede som svårt men att det är en viktig del i arbetet.

  Syfte: Att beskriva anhörigas upplevelser av patienters palliativa vård i livet slutskede.

  Metod: En kvalitativ litteraturstudie med en beskrivande syntes.

  Resultat: Anhöriga till patienter som vårdas i livets slutskede behöver ha trygghet och få förståelse för sin situation. Detta kan uppnås om anhöriga får kontinuerlig information om patientens tillstånd och känner förtroende för sjuksköterskor.

  Slutsats: Anhöriga har en önskan om att vara informerad om patienters situation för att uppleva trygghet. Anhöriga vill vara delaktiga i vården där anhörigas kunskap om patienter tas på allvar. När anhöriga har möjlighet till att förbereda sig att patienter ska dö kan de ta vara på den sista tiden tillsammans. Stöd från sjuksköterskor är betydelsefullt även efter patienter avlidit. 

  Fulltekst (pdf)
  livets slutskede
 • Norbäck, Marcus
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Flood, Robin
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Anestesisjuksköterskans erfarenheter av teamarbete vid traumalarm: En intervjustudie2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Lundin, Rebecca
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Thivaharan, Thanushalini
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Genus i förskolan: En kvaliativ studie av förskolärares jämställdhetsarbete med barn2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien undersöker några förskollärares syn på deras arbete med jämställdhet och hur de tillämpar jämställdhet i samlingen. Studien är kvalitativ och därför användes både observation och intervju i val av metod. Studiens resultat visar att majoriteten av förskollärarna arbetar med jämställdhet, men det finns avvikande resultat som visar på ojämställdhet. Majoriteten av förskollärarnas arbete med jämställdhet visar att leksaker och miljö framträder som betydelsefulla i deras beskrivning. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Alinei, Kristina
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Beckius, Emelie
  ATT TILLSAMMANS STÖTTA PATIENTEN till ATT MÅNA OM SIG SJÄLV: Hur sjuksköterskor erfar möjligheter och utmaningar med personcentrerad vård inom psykiatrisk heldygnsvård2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att anpassa vården enligt det personcentrerade arbetssättet är en pågående process både internationellt såväl som i Sverige. Implementeringsprojekt och olika former av personcentrerade åtgärder genomförs och är under ständig utveckling inom hälso- och sjukvården. Det framkommer i tidigare forskning att det inom psykiatrisk vård föreligger svårigheter att implementera personcentrerad vård och att det råder ett sjukdomsorienterat förhållningssätt. Patienten behöver få en mer aktiv roll i sin egen vård och därmed bli mer delaktig. Hur personen upplever och förstår sin psykiska ohälsa är av stor vikt. Det ligger även under sjuksköterskans ansvar att möjliggöra detta för patienten, men detta kan vara svårt och flera hinder kan tillkomma. Syfte: Att beskriva de möjligheter och utmaningar som sjuksköterskor kan erfara med personcentrerad vård inom den psykiatriska heldygnsvården. Metod: Studien har en kvalitativ design med induktiv ansats. Som datainsamlingsmetod användes fokusgruppsintervjuer, två grupper med totalt nio stycken deltagare. Data analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Redovisas i fyra kategorier, åtta subkategorier samt ett tema. Temat som genomsyrar hela resultatet är att gemensamt stötta patienten till att måna om sig själv. Slutsatser: Det finns en vilja bland sjuksköterskor att arbeta mer personcentrerat och att göra patienterna mer delaktiga i sin vård. Resultatet visar att i den psykiatriska heldygnsvården fortfarande finns stora möjligheter att arbeta mer personcentrerat, vilket medför att de utmaningar som framkommer behöver omvandlas till och bli möjligheter.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Sjödin, Emma
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  "One goal is to understand the world better": A Thematic Analysis of Upper-Secondary School Teachers' Choice and Use of Literary Texts in EFL2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aims of the present study were to explore how teachers in upper-secondary school choose and use literary texts and genres in their teaching of English as a foreign language (EFL), what their attitudes are towards the role of literature in reaching the learning objectives and what implications their textual choices have for  literature teaching in general. Six people participated in the study, three male and three female upper-secondary school teachers in Sweden with English as one of their main subjects. The data were collected through semi-structured interviews with questions focusing on how the teachers use literary texts in order to teach English in the courses English 5, 6 and 7. The data were analysed using a grounded theory approach. The identified themes were teachers’ general attitudes to literature teaching, learning objectives taught implicitly through literature and teachers’ basis for literary choices. The main conclusions drawn from this study were that in most of these cases, factors such as relatability and degree of intelligible input overrode canonicity in EFL literature teaching. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Sternrot, Emma
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Att se framåt tillsammans: Specialistjuksköterskans erfarenheter av att beakta patientens återhämtningsprocess vid vårdövergångar2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Franklind, Vincent
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Lundgren, Joakim
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Elevhälsoteamets Tankar kring Fysioterapeuter i skolan: En kvalitativ intervjustudie2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Fysisk inaktivitet och mental ohälsa ökar bland barn och ungdomar i Sverige. Forskning visar att beteenden som barn har ofta fortsätter i vuxen ålder, och att fysisk aktivitet är positivt för både hälsan och studieresultat. Trots detta finns det nästan inga fysioterapeuter i den svenska skolan. Av denna anledning intervjuades de som arbetar i elevhälsoteamet.

   

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur de professioner som ingår i elevhälsoteam på kommunala grundskolor tänker kring behov av och möjligheter för att inkludera fysioterapeut i elevhälsoteamet.

  Metod: Kvalitativ design, gjord med intervjuer och analyserad med induktiv ansatts. Urvalet var åtta personer som representerade fyra av de professioner som arbetar inom elevhälsoteamet.

   

  Resultat: Fyra kategorier och tio underkategorier utformades. Kategorierna var: Kunskap om fysioterapi, Elevhälsoteamets uppdrag, behov av kompetens och Styrande faktorer. Dessa kategorier talar om informanternas förkunskap om fysioterapeuter, vad elevhälsoteamet gör idag, vad de ser för kompetensbehov och vad som styr ifall fysioterapeuter skall komma in i skolan.

   

  Slutsatser: Informanterna såg positivt på att ta in fysioterapeuter i skolan. Hinder identifierades i form av ekonomi och lagstadgad styrning. Det finns ett behov av att marknadsföra vad fysioterapeuter kan göra för skolan till de som tar beslut kring elevhälsoteamet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext