mdh.sePublications
123 1 - 50 of 139
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Zina, Danny
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Option Pricing and Early Exercise Boundary of American Options under Markov-Modulated Volatility2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The CRR binomial model is one of the most important models in financial mathematics. In this thesis we consider an extension to this model with Markov switching-state volatility. We present a detailed algorithm for obtaining early exercise boundaries for American options, as well as, fair prices for both American and European options. To provide extensive numerical results, we experiment with different variations of the parameters and analyze the results. In particular, we study properties of the resulting early exercise boundaries. Moreover, we give three approximation methods for the pricing of European options under this model.

 • Dhia Peter, Heba
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  English in mathematics: Swedish EFL students’ and teachers’ experiences with learning and teaching mathematics in English2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is intended to explore what difficulties students and teachers in international and IB programs in Sweden encounter when they learn and teach mathematics in English. Students enrolled in these programs tend to have English as a second or foreign language, and their being taught mathematics in a language that is not their native language might limit their understanding and the possibility to communicate and express themselves in the subject. The mathematics teachers’ language proficiency and the way they approach language problems play a significant role too.

  The data for this study comes from individual interviews with two teachers and four group interviews with students from different secondary and upper-secondary schools in Sweden, all of whom speak English as a foreign language expect for the native English-speaking teacher.  

  The result shows that most of the language difficulties the students encounter in mathematics education are related to vocabulary. However, mathematical word problems were an issue too, and that was something the teachers also confirmed. The teachers used various methods to facilitate the use of English in mathematics and they too experienced some difficulties teaching it, like using the right vocabulary. However, despite the language-related difficulties the students encountered during their learning and the language-related difficulties teachers encountered with their teaching, both teachers agreed that language is not the main problem; rather, it is mathematics itself, and no matter what language mathematics it is taught in, the main issue will always, at first hand be mathematics and not language, which is something that some researchers do not agree with.

 • Wirebratt, Malin
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Ståhlbrand, Beatrix
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Stöd till egenvård: Sjuksköterskors erfarenhet av att stödja patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom till egenvård2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: KOL, är en av vår tids stora folksjukdomar. Cirka 700 000 personer lever med KOL. Sjukdomen är progressiv och utvecklas över tid. KOL är i dagsläget obotlig. Med rätt stöd och behandling kan symtom lindras och patientens autonomi främjas.

   

  Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att stödja patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom till egenvård. 

   

  Metod: Enskilda semistrukturerade intervjuer med fyra sjuksköterskor som arbetar inom primärvården i Sverige. Intervjuerna har bearbetats utifrån kvalitativ innehållsanalys. 

   

  Resultat: Sjuksköterskornas stöd till egenvård gick ut på att skapa kontakt och stödja patienten till förändring genom motivering och kunskap. Det var viktigt att skapa en trygg relation med fokus på tillit. Sjuksköterskorna belyser vikten av att våga möta patientens känslor. Slutligen visade resultatet att sjuksköterskorna upplever att det finns en underdiagnostik av patienter med KOL. 

   

  Slutsats: Resultatet visar att sjuksköterskorna upplever svårigheter i att stödja patienten till egenvård. Svårigheterna grundar sig känslor av skuld och skam. Det viktigaste är att sjuksköterskorna inte skuldbelägger patienten. För att kunna stödja patienten krävs det att sjuksköterskorna tar sig tid att skapa en trygg relation som bygger på tillit. Sjuksköterskorna kan då identifiera patientens behov av stöd och utveckla egenvårdskapaciteten. 

 • Ejderskog, Elin
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Qvarsell, Malin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Samhällshjälte eller riskanalytiker?: Om människor attityder till organdonation2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Organdonation är idag ett aktuellt ämne i Sverige och bristen på donatorer är stor. Studiens främsta syfte var därför att granska människors attityder till organdonation genom vilka motiv och argument som människor framhåller i valet att donera kontra valet att avstå från organdonation, både under livstiden och efter döden. 30 intervjuer genomfördes med deltagare bestående av män och kvinnor i blandade åldrar. Materialet analyserades tematiskt och resulterade i tre huvudområden: positiv attityd till organdonation, negativ attityd till organdonation samt påverka inställning till organdonation. Huvudområdena innehöll sammanlagt sju utmärkande teman: nära anhörig, användning, medmänniska, konsekvenser, brist på kunskap, brist på intresse, lättillgänglig kunskap samt anhörig i behov. Kopplingar kunde skildras mellan deltagarnas svar och teorier om bland annat prosocialt beteende, socialt utbyte och sociala normer. Deltagarna med positiv attityd gentemot organdonation kunde anknytas till viljan att agera som en samhällshjälte medan deltagarnas negativa attityder kunde hänföras till riskanalytiska tankegångar.

 • Fukushima, Manami
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Joky, Joy
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Teknologins påverkan i vården av äldre med demens: En kvalitativ intervjustudie2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Teknologianvändning ökar i samhället och allt mer i vardagen blir teknikfokuserat. Inte minst i vården när myndigheter gör stora satsningar för att öka informations- och kommunikationsteknologi och e-Hälsa i alla vårdverksamheter. Många demensboende i Sverige använder surfplatta som ett teknologiskt verktyg i omvårdnaden. Forskning har visat fördelaktig användning av surfplatta i demensvård. Vårdpersonalens behov kan däremot inte alltid tillfredsställas med den teknologi som används och detta upplevs som ett hinder i omvårdnaden. Syfte: Att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av att använda surfplatta vid omvårdnad av vårdtagare med demenssjukdom. Metod: Intervjustudie med empiriskt material. Sex enskilda intervjuer med sjuksköterskor och undersköterskor. Intervjuerna analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Surfplatta användes i omvårdnaden för informationssökning, musik och bilder. Surfplattan underlättade kommunikationen i omvårdnaden och underlättade att skapa diskussioner. Ålder och teknikovana medförde mindre användning av surfplatta både hos vårdpersonal och vårdtagare. Vårdpersonalen önskade bättre utbildning och anpassning av teknologi enligt behoven. Slutsats: Vårdpersonalens erfarenheter påvisade att surfplatta har många gynnsamma fördelar i omvårdnaden. Surfplattan innebar möjligheter som hade varit svårt att tillämpa utan till hands.

 • Berg, Carolina
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare. Sjuksköterskeprogrammet .
  Nilsson, Josefine
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare. Sjuksköterskeprogrammet .
  Att flytta till särskilt boende. En litteraturstudie utifrån de äldre personernas perspektiv.2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Qvarsell, Ann-Kristine
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Med mitt hjärta i din hand: En studie av vuxna pacemakerpatienters identitetsskapandeoch sjukvårdens ansvar i denna process2020Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Centralt i denna studie är hur vuxna pacemakerbärare 20–49 år, konstruerar sin identitet irelation till sin pacemaker och framtid utifrån den socialkonstruktionistiska ansatsen. Fokusär hur språket skapar och konstruerar våra identiteter. Metoden i studien behandlades utifråndiskurspsykologi och narrativ ansats som kombinerades med verktyget tidsjag.Forskningsfokus är hur tal och text är retoriskt organiserade för att förorsaka handlingar.Ledande är hur diskursen används i handlingar, konstituerar händelser, och är vägledande förvilka identiteter som människor kan tillskriva sig.

  Resultatet visade att det framträdde tre övergripande mönster att resonera på i förhållande tillsin pacemaker och framtid. Under första mönstret inbillningssjuk pendladepacemakerbärarna mellan att framhäva sin erfarenhet, innefattande oro, ångest, oförståelseoch begränsningar. Under andra mönstret framfördes sökande av identifikation och nyttförhållningsätt kontra inträdets legitimitet; att värdet av att få socialt stöd betraktades somett behov. Det tredje mönstret för pacemakerbärarna var att betona en kontroll över sinsjukdom, hantera den d.v.s. utfasning. Rätt balans upprättades genom positiv inställning ochkunskap samt en approach att agera hjälpare om det råder brist på socialt stöd.

  Sammantaget kunde det ses att pacemakerbärarnas resonemang många gånger präglades avretoriska resurser i förhandling kring sitt identitetsskapande som visade på ideologisktdilemma som pacemakerbärarna befann sig i, där tolkningsrepertoarer möttes. Den tydligasteresurs var mestadels tid, då den avslöjar erfarenheten och ger eftertryck åt upplevelser –identiteter i process.

  Det som denna studie tillför till tidigare forskning är att behov finns att sätta in individuellarehabiliteringsplaner. Exempelvis stödgrupper bestående av andra pacemakerbärare. Studienvisar på att den vuxna pacemakerbäraren har behövligheter att kunna relatera sig till andramed liknande erfarenheter och få tala om sin oro och ångest. Socialt stöd behövs för att kunnabygga sig själv och bidra till nutida identitetskonstruktion och acceptans.

 • Yildirim, Frida
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Limache, Olivia
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Digitala verktyg i förskolan: En kvalitativ studie om hur förskollärare beskriver sitt arbete med digitala verktyg för att stödja barns utveckling och lärande2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att studera hur förskollärare beskriver sitt arbete med digitala verktyg för att stödja barns utveckling och lärande. Vi vill även undersöka vilka utmaningar förskollärare har mött i användningen av digitala verktyg samt hur förskollärare beskriver sin kompetensutveckling inom digitalisering. Vi har valt att utgå ifrån en kvalitativ forskningsansats baserad på semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare. I resultatet beskriver förskollärarna hur de använder digitala verktyg dagligen som ett komplement i deras pedagogiska arbete. Samtliga förskollärare menar att de har ett syfte i sin användning av digitala verktyg i barngruppen, för att stimulera barns utveckling och lärande. Samtliga förskollärare ger barnen möjligheter att använda digitala verktyg men i olika utsträckning. Resultatet visar vidare på att det kan uppstå utmaningar i användning av digitala verktyg. Studien visar att förskollärarnas kompetens har betydelse i användning av digitala verktyg.

 • Gustafsson, Carolina
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Schiemann, Anna
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Personalarbete som främjar arbetstrivsel och prestation: Aktiva insatser på ett kommunalt företag2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Människor spenderar mycket tid på arbetet, därför är det viktigt att vi trivs där. Forskning har visat ett samband mellan delaktighet och prestationer, samt att tillitsbaserade relationer och tydliga strukturer främjar arbetstrivsel. Syftet med undersökningen var att studera hur arbetstrivsel upprätthålls på ett företag som fått erkännande för sin arbetstrivsel, samt hur prestationen påverkas bland medarbetarna. Det undersöktes även om medarbetare och ledning delade upplevelse av arbetstrivsel och upprätthållandet av den. Deltagarna var åtta kvinnor och fyra män, varav fem medarbetare och sju ledande befattningshavare. Semistrukturerade intervjuguider användes, som transkriberades och meningskoncentrerades. Resultatet visade att sju av åtta teman överensstämde mellan ledning och medarbetare, slutsatsen blev därför att ledning och medarbetare delade uppfattning om arbetstrivsel och upprätthållandet av den. Temana representerar insatser för skapandet och bevarandet av arbetstrivsel. Undersökningen hoppas kunna bidra med underlag för insatser som kan implementeras i andra organisationer för ökad arbetstrivsel och på sikt ökad prestation.  

 • Eriksson, Ida
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Eriksson, Lovisa
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att främja livskvalitet hos döende patienter: En litteraturöversikt om sjuksköterskors upplevelser2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The goal of palliative care is to improve the quality of life for patients in end of life. Previous research has shown that both patients and their relatives experience that palliative care does not contribute to increased quality of life for patients. Causes are for example lack of pain and symptomrelief, communication, emotional support and nursing. The consequence of this is that patients experience poorer quality of life.

  Aim: The aim is to describe nurses’ experiences of promoting patients’ quality of life in late palliative care.

  Method: A litterature review where eight qualitative and three quantitive studies have been analyzed.

  Results: The results showed that there were several ways to promote the quality of life for patients that received care in the late palliative phase. From the analysis, five categories emerged that nurses experienced could promote patients' quality of life. The categories were: to have a caring relationship, to have good communication, to recieve good symptomrelief, to satisfy the need for spirituality and hope and to create a good care environment. 

  Conclusion: Patients' quality of life can be promoted by caring for the physical, mental, social and spiritual dimensions and there is always something that nurses can do to promote the quality of life of patients. If nurses are aware of this, it can lead to a palliative care that focuses on what is most important, which is increased quality of life for patients.

 • Alexander, Dujlo
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Effektivisering av materialhantering vid montering av gruvpumpar: Med en optimerad layout2020Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose and question formulations: The purpose of the thesis is to analyze the material flow during assembly of mine pumps and identify the wastes that occur in it. What will also be presented is a more optimal layout that will reduce the waste that exists today and create a more efficient material flow. Based on the purpose of the study, three question formulations were created and answered:

   

  (1)   What wastes occur in internal material handling during assembly?

   

  (2)   How can material handling be improved during assembly?

   

  (3)   How can the layout be optimized?

   

  Method and implementation: A case study has been conducted on a global company in the mining industry that manufactures customer-specific pumps. Data was collected through time studies, observations, semi- and unstructured interviews and through the internal system. A literature study was conducted to be able to link the theory with the empiricism. The theory was obtained from books and scientific articles.

   

  Results: After analysis of the material flow at the fall company, several wastes were identified in the form of waiting, warehouses, unnecessary transport, unused expertise and defective products. There is no clear communication system between planning, warehousing, quality department and assembly which is a reason for the wastes created. Another reason is that there is no connection between the different stations of assembly which creates an inefficient flow of material due to the current layout.

   

  Conclusions: The conclusions that can be drawn from this study are that a non-optimal layout combined with a missing system between the relevant departments for assembly creates an inefficient flow of material. Some lean tools, the 10 principles for efficient material handling and the guidelines for developing an optimal layout create a more efficient material flow.

 • Eckardt, Ulrika
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Död och fantastik i några moderna barnböcker: En motivstudie av Emma Karinsdotters Tusen stjärnors ö, Ellen Karlssons Innanför min blåa dörr, Frida Nilssons Det tunna svärdet utifrån tidigare läsningar av Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   En motivstudie av tre svenska barnböcker för åldrarna 6–12, som behandlar död och sorg med hjälp av sekundära världar. Analysen utgår från tidigare läsningar av Bröderna Lejonhjärta för att sätta analysen i en större kontext. Analysen undersöker fyra teman, den primära världen, den sekundära världen, övergången mellan världarna samt död och sorg.

  I böckerna förekommer död som ligger nära protagonisterna, som en mors, brors, eller sin egen död. Men också mer distanserad död. Protagonisternas sorg har olika intensitet. Ensamhet och skuld ingår som element i sorgen. Tröst och lindring ges genom samtal och lek.

  De analyserade böckernas primära värld utspelar sig i nutid i förortsmiljö och på landsbygden. Problemen som framskrivs i den primära världen består av död och sorg men även andra problem. Problem tillsammans med fantasieggande element leder till skapandet av den sekundära världen.

  Övergången mellan världarna sker genom portaler, följande kategorier används, döden och drömmen, det magiska föremålet, dörren och budbäraren. Alla övergångar anknyter till sömn, vilket öppnar för tolkningen, den sekundära världen som dröm eller fantasi.

  De sekundära världarna har i karaktär av historisk miljö eller en nutida prägel, båda med övernaturliga inslag. Verken har olika grad av kompensatorisk och speglande karaktär. De analyserade böckerna lånar material från Sagor och myter.

  Generellt är Det tunna svärdet och Tusen stjärnors ö mest lika referensverket och varandra medan Innanför min blåa dörr skiljer ut sig. Trotts detta finns likhet er och skillnader mellan alla verken.

 • Gustafsson, Lisa
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Rashidi, Chnar
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Matematiska textuppgifters språkliga och kognitiva krav: En analys av fyra läromedel i åk 12019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the present study is to, through a textbook analysis, contribute with knowledge of language and cognitive demands in text-based mathematics tasks for year 1. To achieve this purpose, we conducted a textbook analysis of four Swedish mathematical textbooks with a focus on text-based tasks’ contextual support, cognitive demand and the linguistic support in the teacher manual. The results show that the students’ textbooks mostly contained simple language but that the linguistic support differs in the corresponding teacher manuals. All of the analysed textbooks appear to lack the lowest level of cognitive demand (Memorizing) and only two of the textbooks offer tasks on the highest level of cognitive demand (Doing mathematics). The rest of the tasks are evenly distributed between the remaining two levels of cognitive demands. The conclusion of the study is that the linguistic support could be more equivalent between the different textbooks and teacher manuals to give equal conditions to both students and teachers. This study is based on interpretations of the difficulties in the text-based tasks as they appear in writing, which means that more research is needed to be able to show how students experience the language and cognitive demands in the tasks in practice.

 • Berggren Quintino, Sandra
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Bergqvist, Vanja
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Föräldrars syn på inflytande i förskolan2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att synliggöra föräldrars syn på olika samverkansformer inom förskolan med fokus på föräldrainflytande. Ett kvalitativt angreppssätt har använts för att genomföra studien. Resultatet visar att föräldrar med annat modersmål än svenska upplever utmaningar med att ha inflytande om regler och rutiner på grund av språkliga och kulturella skillnader. Mammor känner sig mer inkluderade i barnens utbildning och känner fler möjligheter till att ha inflytande än pappor. Föräldrarna vill ha inflytande i barnens utbildning till viss del men genom olika samverkansformer. Vilka samverkansformer de föredrar kan relateras till personlighet. En viss maktstruktur finns och strukturen har betydelse för föräldrarnas inflytande. Studien är tolkad utifrån Foucaults maktperspektiv. Enligt Foucault är det utformandet av rutiner, förutbestämda regler och normer som skapar maktrelationer. Slutsatsen är att föräldrars personlighet, kön och modersmål samt styrkan i relationer är betydande för deras möjlighet till inflytande.

 • Csanadi, Susanne
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Nejman, Linn
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Har du problem?: En kvalitativ studie om läromedlets stöd i problemlösningsundervisningen2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om hur några lärare i årskurs F-3 anser att läromedlet ger dem stöd i problemlösningsundervisningen. Med hjälp av semistrukturerade personliga intervjuer har vi samlat in vår data. Resultatet visar att läromedlet och lärarhandledningen inte ger det stöd lärarna önskar gällande problemlösningsundervisningen. Resultatet visar också att lärarna skulle vilja att läromedlet stöttar dem i problemlösningsundervisningen genom att presentera olika strategier, fallgropar och alternativa sätt att tänka vid problemlösning. 

 • Salomonsson, Sofia
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Blomberg, Anna
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Bemöta kvinnor med förlossningsrädsla: Kvalitativ intervjustudie om barnmorskors erfarenheter under förlossning2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: In Sweden 6-16% of all women experience severe fear of childbirth. Causes of fear of childbirth can be fear of losing control, uncertainty about what can happen, not having control of oneself or the feeling of not giving birth to the child safely. Consequences of fear of childbirth can contribute to longer deliveries, increased need of pain relief, more emergency caesarean sections and negative experiences to the women. Aim: Was to describe the experiences of midwives to treat women with fear of childbirth during childbirth. Method: A qualitative method with an inductive approach. The eight midwives interviewed were strategically selected from a hospital in central of Sweden. Qualitative content analysis was chosen as the analytical process. Results: Four categories and eleven subcategories were developed. The experience of the midwives to apply during their meetings with women with fear of childbirth were to keep their calm, be clear and confirming the women. By creating safeness, cooperate and involving the partners during childbirth, a caring relationship could be created. The challenges were when the midwives did not have time, could not reach the women and could not fulfil the women’s wishes. Conclusions: In the meeting with women with fear of childbirth, midwives need time, which can be a challenge. Through pedagogical tools attitudes and creating a caring relationship, midwives can provide optimal treatment for women.

 • de Keiser, Pi
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Samverkan mellan lärare i svenska som andraspråk, studiehandledare och modersmålslärare på högstadiet.: En fallstudie om hur dessa aktörer ser på samverkan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande uppsats har varit att ta reda på hur sex stycken lärare i svenska som andraspråk på högstadiet, studiehandledare och modersmålslärare ser på samverkan. Genom intervjuer har resultaten visat att samverkan med modersmålslärare inte sker alls då förutsättningarna brister på grund av tidsbrist, modersmålsundervisningens icke obligatoriska status samt att ämnet är förlagt efter övriga lärares arbetstid. En viss samverkan med studiehandledare finns, men det gäller främst med de studiehandledare som är stationerade på skolan.

 • Nääv Holmstedt, Cajsa
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Gembert, Linnéa
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Ska elever få uppleva?: En statistisk undersökning angående lärares inställning till praktiska moment i NO-undervisningen för årskurs f-3.2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to gain in-depth knowledge of teachers' attitudes towards natural science and practical teaching in natural science and how much of their teaching consists of practical elements. We conducted a qualitative and statistical survey using online surveys to research this. The result shows that teachers consider themselves to have high knowledge in natural science, they have a positive attitude towards natural science and to practical teaching in natural science, a large part of their teaching consists of practical elements and their attitude influences the amount of practical elements. 

 • Linderborg Finndin, Karin
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Pettersson, Marie
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Förståelsen av likhetstecknet ur ett variationsteoretiskt och sociokulturellt perspektiv2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur lärare utformar undervisning som handlar om likhetstecknet och hur de utformar anpassningar och stöd så att alla elever får en fördjupad förståelse. Frågeställningarna är: 1) Vilken är lärarnas relation till lärandeobjektet och vad grundar sig den i? 2) Vilken typ av aktiviteter planerar lärarna in och vilken typ av uppgifter får eleverna möta? 3) Hur beskriver lärarna elevernas förståelse av likhetstecknet och hur anpassar de undervisningen till elever i matematiksvårigheter? Halvstrukturerade intervjuer med fyra lågstadielärare och fyra mellanstadielärare genomfördes. Resultatet visar att lärarnas beskrivningar, vid analys, går att koppla till de centrala begreppen inom variationsteorin och sociokulturella perspektivet. Studien visar att det forskningen och styrdokument pekar ut som väsentligt för undervisning som rör likhetstecknet och alla elevers förståelse av lärandeobjektet i stora delar sammanfaller med det som lärarna beskrivit i studien. Resultatet visar att lärarna identifierar lärandeobjektet och i viss utsträckning hittar de kritiska aspekterna för gruppen. De försöker hitta elevernas proximala utvecklingszon och de arbetar med variation i uppgifter och aktiviteter. Lärarna beskriver att det är en stor utmaning att få eleverna att etablera en relationell förståelse till likhetstecknet och att släppa ”att det blir”. Uppfattningen är att det hos lärarna i studien finns en medvetenhet och stort engagemang när det gäller undervisning som handlar om att öka elevernas förståelse av begreppet.

 • Rydberg, Louise
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Ett rum för paus från vardagens brus: En studie om utformningen av ett kontemplativt rum2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the modern world and society, in which the pace and tempo of life seems to increase, external influences get both more intense and numerous, demands get tougher and stress has become an increasing problem. Strangely it also seems as if it has become increasingly challenging to find time and space to take a break, to disconnect, relax, reflect and meet your own needs of a time out. However, despite how modern and urban people are, the need for contemplation and stillness seems to be ever so real to many of us. So, when in need of time out, to spend time all by ourselves, time for stillness and reflection, time to contemplate, where to do we go, to what kind of rooms? Are there such rooms in our everyday environment and if so, what are they like? This work was inspired by how rooms for contemplation have lately become a more frequent phenomenon in public environments such as universities and hospitals, however due to insufficiencies in design they do not quite fulfill their main purpose. In order to study where people turn to for stillness and contemplation, I have used interviews, room analysis and literature studies. Equally I have been searching to find what factors characterize and constitute the contemplative mood. Through this I have reached a number of interesting observations of both the needs and the opinions contrasting the otherwise very intense and hectic everyday atmosphere. From this I have been working to reach a relevant proposal for what a truly contemplative room could be like. In the design part of the essay these observations turned from words into pictures. Sketches were created aiming to illustrate how previous results and insights can be translated into contemplative spaces and rooms. The factors identified can of course be combined in numerous ways, making many variations. However, this work presents one example of how a room for contemplation and “time out” could be designed in our modern and urban world.

 • Karlsson, Matilda
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Wikholm, Mikaela
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  ”Tänk dig å åka på semester själv och bara gissa. du vet inte alls vad som händer.”: En kvalitativ studie om förskolepersonals beskrivningar av arbetet med att stödja barns språkutveckling och kommunikation i förskola genom Alternativ och Kompletterande Kommunikation2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte med vår studie var att fördjupa kunskap om arbete med att stödja barns språkutveckling och kommunikation i förskola genom Alternativ och Kompletterande Kommunikation, AKK. Studien har utgått från en kvalitativ metod genom semi-strukturerade intervjuer. Intervjuerna har analyserats utifrån en tematisk analys. Resultatet visar hur respondenterna arbetar med AKK och hur de uttrycker betydelsen av arbete med metoden. Slutsats av studien är att barn genom AKK kan få den språkutveckling och stöd som de har rätt till enligt läroplanen för förskolan. 

 • Bogdanoski, Daniel
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Rasool, Rebin
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Battery electric vehicles: The diffusion in Sweden and the impact on the local power grid in Västerås2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There are many ways to address the growing concerns of rising greenhouse gas emissions which contribute to the global warming phenomenon. One of the most pivotal aspects would be to seek an electrification of the transportation system, to eliminate on-road emissions. Trend forecasts regarding the uptake of battery electric vehicles show a continuous and exponential growth. This indicates that momentum is building with each year that passes and a lot of that has to do with technological innovation. Specifically, we are seeing progress in battery development, with cheaper production and a significantly increasing supply. Auto-manufacturers are pledging BEVs to their vehicle line-ups and the consensus seems to be that the future of transport is electric.

  Questions regarding impacts on power grids and distribution networks have been discussed extensively in the literature. Case studies have exemplified how an increased penetration of BEVs will affect the electricity consumption of a specific country or region. This paper aims to expand such research and investigate how a local power grid can experience challenges when the proliferation of BEVs makes up 30% and 50% of the total number of cars in traffic. To achieve this a power estimation model is proposed to calculate the electricity consumption of any given BEV and then see how peak hour electricity demand will be affected without any management of charging patterns.

  The exemplification of this study occurs through an examination of two residential area in the city of Västerås in Sweden. These areas are comprised of individual housing and apartment complexes. Assumptions made, regarding daily driving distances and charging patterns, are supported by a literature study. From prior studies consisting of travel surveys and GPS data, conclusions could be made about how the BEV will be used on a daily basis. This knowledge was the foundation for the calculations conducted in our model. The construction of the modelling cases occurred in the Excel environment.

  The achieved results show that uncontrolled charging, where individuals plug-in the BEV to the grid during peak hours of electricity demand, will significantly increase the peaks. Tests were also conducted for a more spread out charging pattern, where individuals charge the BEVs at different times during the day. These results yield a more manageable situation since even with a penetration level of 50% the distribution network could handle the extra load, without the need for expensive upgrades.

 • Haebat, El-yassir
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Hur går talet om chefer?: En kritisk diskurspsykologisk studie av platsannonser riktade mot svensk arbetsmarknad.2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  By studying what job ads convey, you can get a picture of the values that prevail in the labour market at a given time (Helgesson, 2001). The aim of the study was to highlight the construction of leadership in job advertisements. The research questions are the following: (1) which subject position on leadership can be discerned in our time? And (2) what leadership is most sought after in job ads in the fall of 2019. The study explores 50 recruitment ads, 25 from the private sector and 25 from the public sector. The study takes off from the social construction- ist perspective and Edley’s discourse psychology was used as methodology. The results were interpreted in close proximity to the conceptual tools: interpretive repertoires (fifteen) that generated subject positions (four) and ideological dilemma (one). The results show that the subject positions on leadership that can be distinguished in our day are (1) the communicatively clear leader, (2) the responsible leader, (3) the brave leader and, (4) the experienced leader. The results display that leaders who could identify themselves as communicatively clear, responsible, brave and is experienced are most wanted in the Swedish labour market in our days. The ideological dilemma is based on the requirement to be a good leader by employers but the idea of a good leader differ.

 • Andersson, Jeanette
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  "Blir jag mer skrivbordsprodukt kommer min själ att dö": Förskolerektorers arbetsvillkor2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att utifrån krav-resursmodellen undersöka hur förskolerektorer uppfattade sina arbetsförhållanden samt hur detta påverkade deras ledarskap för att skapa en bild av rektorers syn på sin arbetsbörda och dess påverkan på ledarskap. Detta undersöktes med hjälp av semistrukturerade intervjuer av åtta kvinnliga förskolerektorer mellan 48 och 63 år som sedan tematiserades. Resultaten visade att rektorerna upplever emotionella krav av ensamt ansvar, påfrestande samtal, brist på kontroll och bristande öppenhet i organisationen att synliggöra problem, men även en hög grad av administrativa arbetsuppgifter samt tidsbrist. Utöver det upplever alla rektorer att det finns flertalet uppgifter som inte bör vara deras ansvar, varav flera de känner sig tvungna att utföra då de är ytterst ansvariga för sin enhet. I diskussionen sammanfattas slutsatsen att rektorerna har för hög kvantitativ och emotionell arbetsbörda, vilket innebär att bland annat ledarskapet blir lidande och att det finns en tystnadskultur som motverkar förändring av problemen.

 • Al-hakim, Sanarya
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Magnusson, Linn
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  ”JAG FÅR VARA PROFFS PÅ DET JAG KAN!”: En hermeneutisk studie om högstadielärares erfarenheter av arbetet som ämneslärare utan mentorskap2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om högstadielärares upplevelse av sin arbetssituation. Syftet med studien är att synliggöra högstadielärarnas subjektiva upplevelse kring deras arbetssituation när de inte längre behöver vara mentorer och undervisande lärare samtidigt. Med hjälp av en hermeneutisk metodansats ämnar studien skapa en nyanserad och bred förståelse kring fenomenet. För att samla vår empiri har vi intervjuat tio högstadielärare på fyra olika skolor i Sverige. För att kunna förstå och tolka upplevelsen hos lärarna har vi använt oss av Antonovskys teori om KASAM och Sartres teori om den andres blick. Resultatet beskriver vår förståelse i tre olika steg av den så kallade hermeneutiska spiralen. I första steget, preliminära tolkningen har vi upptäckt följande teman: ’engagemang’, ’ökad status i sin profession’, ’förändrad arbetssituation och minskad arbetsbörda’, ’ryggsäcken’ och ’relationer till elever’. I den fördjupade tolkningen har vi gjort en totalisering av de tidigare teman och därmed funnit dessa: ’underlättad arbetssituation’, ’förändrade sociala aspekter’ och ’att brinna för sitt yrke’. I det sista steget, huvudtolkningen, presenterar vi en helhetsbild av vår analys vilken visar att de lärare vi samtalat med upplever en underlättad arbetssituation när de inte längre behöver vara mentorer, utan kan lägga hela sitt fokus på att vara undervisande lärare.

 • Claesson, Jenny
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Nordin, Sandra
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Innovativt gruppklimat på arbetsplatser: Förklarat utifrån arbetsKASAM och socialt stöd från kollegor2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det är åtråvärt för arbetsgivaren att ha medarbetare som är innovativa och det är utvecklande för arbetsgruppen att medlemmarna i gruppen besitter förmågan att vara nytänkande och kreativa. Studien har inriktat sig på innovation och psykosocial arbetsmiljö. Med sju frågeställningar avsåg studien bland annat att ta reda på sambandet mellan gruppklimat, arbetsKASAM, socialt stöd från chef och kollegor samt arbetets centralitet. Deltagarna bestod av ett heterogent urval (N = 115) fördelat på 55% män och 45% kvinnor som arbetar med människor eller ting och som är anställda inom offentlig sektor eller privat. Mätinstrument som användes vid undersökningen var en kortversion av team climate inventory, frågor från QPSnordic och arbetsKASAM. Det gjordes fem statistiska MLRA med forward metoden där arbetsKASAM kom med på samtliga slutgiltiga modeller och förklarade den största variansen. Detta medför att individens egenskaper och inställning till arbete är viktigast för ett innovativt gruppklimat. 

 • Bergfeldt Tranemyr, Malin
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Johansson, Rebecca
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Personcentrerad vård: Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med en demenssjukdom på vårdavdelning.2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Näsmark, Isabelle
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Alexandrie, Madeleine
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att arbeta personcentrerat: En beskrivning av sjuksköterskors erfarenheter2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Axelsson, Victoria
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Åkesson, Sofie
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Betydelsen av förskolans pedagogiska inomhusmiljö: En studie om åtta förskollärares beskrivningar av den pedagogiska inomhusmiljön i förskolan2020Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få en fördjupad kunskap om förskollärares beskrivningar av den pedagogiska inomhusmiljön i förskolan samt hur de upplever att den pedagogiska inomhusmiljön påverkar barns lärande. Studien är en kvalitativ undersökning med halvstrukturerade intervjufrågor som genomfördes med åtta förskollärare från två olika förskolor. Studiens teoretiska utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet där samverkan och interaktion är centralt. Resultatet belyser vikten av att som förskollärare vara medveten om vilket material som barnen erbjuds och ett problem kan vara lokalernas utformning som ger en försämrad överblick över alla barn samtidigt. Slutsatsen som kan dras utifrån studien är betydelsen av att anpassa den pedagogiska inomhusmiljön efter barns olika behov och förutsättningar.

 • Akterhag, Andreas
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Leonardsson, Gustaf
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Sjuksköterskans upplevelse av palliativ vård2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Denkvist, Frederik
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Hög läsbarhet eller inte?: En jämförande analys mellan boken Ondskan och dess lättlästa version2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningens syfte har varit att granska skillnaden i graden av läsbarhet mellan Ondskan och dess lättlästa version för att sedan utreda huruvida en text som klassas som lättläst har en hög läsbarhet utifrån ett andraspråksperspektiv. Undersökningen utgick från sex kvantitativa variabler och en kvalitativ granskning för att granska nivån av läsbarhet. Resultatet visade att det utifrån läsbarhetsindex, ordfrekvens, sammansatta ord, fundamentslängd, textbindning, bisatser, samt en kvalitativ analys av samma händelse i de båda texterna, fanns en viss skillnad i läsbarhet mellan originalutgåvan och dess lättlästa version. Avslutningsvis kunde det dras en slutsats om att skriva om originalversioner av böcker till lättlästa versioner kan vara en komplicerad process. Dessutom kunde det dras en slutsats om att det i produceringen av lättlästa texter bör finnas ett samarbete mellan förlag, forskare och andraspråksläsare för att bästa möjliga resultat ska kunna skapas.

 • Morales Pihlmark, Madeleine
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Trogstam, Anna
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Skrivundervisning utifrån elevers motivation: En kvalitativ språkdidaktisk studie ur lärarperspektiv med inriktning på årskurs ett till tre2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att öka kunskapen om hur några lärare beskriver att deras arbete med läromedlet Skrivligheter påverkar elevers motivation till att skriva och deras skrivutveckling. Syftet blev uppnått genom att följande forskningsfrågor besvarades: Hur beskriver några verksamma lärare i årskurs F-3 att elevernas skrivutveckling påverkas när svenskundervisningen utgår ifrån Skrivligheter? Hur beskriver några verksamma lärare i årskurs F-3 att elevernas motivation påverkas när svenskundervisningen utgår ifrån Skrivligheter? Vilka faktorer beskriver några verksamma lärare i årskurs F-3 påverkar deras arbete med Skrivligheter? Studien är gjord ur ett lärarperspektiv och är kvalitativ. Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer med fem lärare vars data kategoriserades efter teman. Studiens resultat visar att lärarna beskriver att Skrivligheter bidrar till att eleverna känner en inre motivation till att skriva och ett syfte med skrivuppgifterna. Det väcker en skrivglädje som gör att eleverna anstränger sig för att utvecklas i sitt skrivande och för att skriva längre texter. Efter att ha arbetat med Skrivligheter funderar eleverna kring texters innehåll och struktur. Elevtexterna innehåller ett varierat språkbruk, många adjektiv och är väl anpassade efter genren. Den viktigaste faktorn för ett framgångsrikt arbete med Skrivligheter är en hängiven och engagerad lärare som samarbetar med sina kollegor för att spara tid med förberedelser. Varken lektionsupplägg eller lektionsplaneringar bör frångås för mycket eftersom eleverna då riskerar att inte förstå Skrivligheters koncept. Lärarna i studien upplever att deras elevgrupper får högre måluppfyllelse i svenska efter att ha arbetat med Skrivligheter jämfört med deras elevgrupper som arbetat med andra läromedel.

 • Semerson, Veronica
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Läsförstëlse är viktigt!: En kvalitativ undersökning om hur några F-3-lärare arbetar med och bedömer läsförståelse.2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur några lärare arbetar med läsförståelse samt med bedömning av läsförståelse. Materialet består av semistrukturerade intervjuer med åtta F–3-lärare. I studiens resultat synliggörs det bland annat att lärare har ett stort ansvar i elevers utveckling av läsförståelse, att motivation och intresse har betydelse för elevers utveckling samt att vårdnadshavare har en betydande roll i sina barns inställning till läsning. Informanterna har olika synpunkter på vilken bedömningsform som är mest givande för eleverna, antingen är det formativ eller summativ bedömning. Några anser att båda är lika betydelsefulla medan andra skulle välja bort summativ bedömning. Samtliga informanter är överens om att bedömning är ett redskap som kan stötta elevers utveckling i läsförståelse. Majoriteten av lärarna anser även att motivera eleverna i läsförståelseprocessen är något som sker kontinuerligt i skolan.

 • Myhrvold Lind, Michaela
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Ett väntrum värt att vänta i: Hur en verksamhets vision kan förmedlas i ett väntrum samt stödja besökarens perceptuella behov2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett väntrum värt att vänta i är ett examensarbete inom programmet informationsdesign - rumslig gestaltning. Studien syftar att studera hur ett väntrum hos en daglig verksamhet kan återspegla sin verksamhets vision utifrån deras hemsida till fysiskt rum. Samtidigt som rummets utformning ska tillgodose besökarens perceptuella behov. Gestaltningsförslaget förväntas ge en känsla av att det återspeglar Misas vision och att deltagare ska känna sig trygga i miljön som anpassats efter behoven. Projektet är ett samarbete med en daglig verksamhet som heter Misa AB och är beläget i Västerås City. Med hjälp av metoder såsom rumslig analys, analys av hemsida och kvalitativa intervjuer med personal och deltagare har det kommit fram att lokalen inte stödjer deltagarnas behov. Verksamhetens vision syns inte på plats. Teorier och tidigare forskning som tillämpats i arbetet; kognitiv psykologi, perception, Human Centered Design, gestaltlagar, image och vision och funktioner i rummet såsom färg och ljus, växtlighet och gestaltlagar. Tillsammans har metoderna, teorierna och empirin skapat ett gestaltningsförslag där väntrummet kan erbjuda en starkare koppling till hemsidan och en tryggare plats för deltagarna där deras behov får stå i centrum.

 • Agerlo, Cathrine
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lord, Ann
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Om elevernas motivation är lärarens verktyg, vilka är då de faktorer som påverkar motivationen för att lära matematik?2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att få ökad kunskap om och förståelse för faktorer som påverkar elevers motivation för matematik, och som därmed har effekter för deras kunskapsinhämtning. För att besvara studiens frågeställningar, har en kvalitativ undersökning gjorts i form av 16 semistrukturerade intervjuer med förstelärare i matematik, speciallärare mot matematikutveckling och elever från årskurs 4-9. Studien visar att pedagogerna ser faktorer som relationer mellan lärare och elev, lärarens ledarskap och förmåga att bedriva intressant och meningsfull undervisning som framgångsrika liksom elevers känsla av kunna lyckas. Eleverna anser att matematik är roligt då de förstår. Resultatet har analyserats mot relevant tidigare forskning och studiens teoretiska utgångspunkter. Utifrån resultatdialogen anser vi att kunskap om elevers motivation för matematik är viktig för våra elevers kunskapsutveckling.

 • Dufgran, Adam
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Sipinen, Linnéa
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Att prata eller inte prata – det är frågan: En kvantitativ studie av lärares inställning till sex- och samlevnadsundervisning i årskurserna F – 32020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study examines whether teachers consider that the curriculum expresses that sex and cohabitation should be taught in grades F - 3 and whether teachers are working on the sex and cohabitation subject in those grades. The study is a quantitative study based on a questionnaire made in Google Form, that was sent out to teachers operating in year F-3. The result showed that only 7.4% of teachers fully agreed with the claim that the curriculum's value basis and the biology curriculum express that sex and cohabitation should be conducted in the lowest grades. 14.8% of teachers fully agreed with the statement that the syllabus for social literacy expresses that sex and cohabitation should be conducted in the lowest grades. The result also showed that 55.6% of the teachers responded that they engage in some form of sex and cohabiting education in F - 3. Some of the conclusions that come out are that the teachers are uncertain about how to interpret the curriculum based on the topic of sex and cohabitation. The answers also indicate uncertainty among teachers about what is included in the topic of sex and cohabitation.

 • Kinnander, Maria
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Kron, Jörgen
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Delaktighet och empowerment i grundsärskolan: Hur kan det tolkas och vad handlar det om?2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här kvalitativa studien har varit att undersöka hur personal i grundsärskolan ser på elevers delaktighet i undervisningen och hur de arbetar med elevers rätt till delaktighet i planering och genomförande av aktiviteter för lärande i grundsärskolan. I studien har vi också tittat närmare på hur detta formuleras i personalens tal om elevers delaktighet och huruvida det språkliga uttryck och formuleringar som framkommit har kunnat föras till vad som kännetecknar empowermentpedagogiken. Undersökningen har baserats på fokusgruppsintervjuer med totalt 11 deltagare som träffats i två mindre grupper vid respektive två tillfällen. Som stöd för analysen har ett sociokulturellt perspektiv använts som teoretisk referensram. Resultatet visar att förklaringar av delaktighet sker utifrån språk och kommunikation, utifrån relationella förutsättningar och till sist utifrån ett påstående om att inflytande är delaktighet. I samtalen kombineras dessa tankar eller behandlas var för sig i en rörlighet som ändå visar att de på något sätt är förbundna med varandra. Det är också tydligt bland personalen att målet med delaktigheten är elevernas lärande för självständighet i och efter skolan.

 • Ellen, Geite
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  A qualitative study into EFL teachers’ experiences with dyslexic students in upper secondary schools in Sweden2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper examines the awareness and experiences of L2 teachers of English in Swedish upper secondary schools with regard to dyslexic learners, with a focus on teaching strategies and feedback. The data for the study was collected through audio-recorded semi-structured interviews with three teachers of English. The data was then analyzed using qualitative content analysis. The results show that teachers are aware of dyslexia but lack the knowledge of required teaching methods and strategies to help the students develop their language skills. Teachers use process writing and sequential and cumulative methods when teaching English more than other methods. The findings from the interviews also suggest that teachers need more support to be able to teach phonemic awareness, as one of the most prominent problems for dyslexic students is phoneme-grapheme correspondence.   

 • Fager, Linn
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  A qualitative study on students’ perceptions of (un)willingness to communicate in English as a foreign language2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims at exploring (1) the circumstances under which some Swedish learners of English are likely to participate in conversations in the target language, and (2) how teachers in upper secondary school might increase these students' willingness to communicate (WTC) in English during lessons. Five students retaking the mandatory first course of English in Swedish upper secondary school volunteered for the study. The data were collected through semi-structured interviews, and the transcripts were analysed using qualitative content analys- is. The results of the study showed that learners perceive the learning environment to be a ma- jor factor affecting their WTC. Moreover, it was concluded that being able to convey a mes- sage is important for the students, and that uncertainty about whether or not they will be able to do so strongly affects their WTC. The results also showed that their WTC is strongly con- nected to their listening comprehension. In light of the reported beliefs and perceptions of the learners, it is suggested that students can be trained for strategies to use when they encounter problems in vocabulary retrieval as well as listening comprehension. Repeating exercises to make the learners feel safe has also been a suggestion.

 • Winberg, Anna
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lindkvist, Helena
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Upplevelser av stödinsatser hos elever i behov av särskilt stöd2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att få belysa elevers upplevelser av stödinsatser i grundskolan och att genom deras berättelser kunna förbättra för elever framåt i tiden. Studien baseras därför på gymnasieelevers upplevelser under sin grundskoletid. De intervjuade eleverna går, under tiden intervjuerna pågår, på ett introduktionsprogram på olika skolor i Mellansverige. Eleverna har inte godkända betyg i de grundläggande ämnena och har därmed inte kunnat söka ett nationellt eller praktiskt gymnasieprogram. Det är på grund av detta som studien uppkommit då författarna förstår att fler och fler elever behöver gå ett introduktionsprogram för att skaffa sig gymnasiekompetens. Samtidigt vill författarna få en inblick i hur elever uppfattar det stöd de fått, och hur det stödet kan te sig för elever i grundskolan som är i behov av särskilt stöd. Författarna vill på så vis bli bättre pedagoger och kunna stötta fler elever genom grundskolan. Studien kommer att visa på en del av den komplexitet som finns och ge läsaren en bild av hur det kan vara för en elev i skolan. Elevernas berättelser kan beröra då de öppet berättar om olika händelser i skolan. En elev berättar till exempel om hur denne blivit mobbad av både elever och lärare på en skola eleven gått vid. En annan elev berättar om ett trauma som hittills påverkat elevens liv. De, eleverna som intervjuats berättar öppet och vältaligt om sina upplevelser och hur olika saker har påverkat deras skolgång. Ett genomgående resultat är att alla elever berättar om de relationer de haft i skolan, både dåliga och bra, och hur dessa relationer påverkat deras resultat. De upplever sig inte hörda på men när de knutit en relation med någon vuxen har skolarbetet flutit på bättre med högre kunskapsresultat som följd.

 • Svingdal, Annelie
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Erfarenheter och upplevelser av matematikundervisning - elever i matematiksvårigheter2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skolans styrdokument poängterar att hänsyn ska tas till barns och elevers olika behov, och att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Den första funna publikationen som tar upp svårigheter i att behärska matematik, anger svårigheterna som brist eller ofullkomlighet hos personen, och skrevs av Oppenheim år 1885. Svårigheter i matematik delas numera in i medicinsk/neurologiska, sociala, strukturella och psykologiska förklaringar. Studien genomfördes i två mindre mellansvenska kommuner med några elever från åk 7 och några elever från gymnasiets introduktionsprogram. Urval skedde med hjälp av speciallärare och ämneslärare i matematik för aktuella klasser. Syftet med studien är att undersöka vad elever i matematiksvårigheter, orsakade av reella svårigheter i matematik och/eller psykologiska förklaringar, har för upplevelser och erfarenheter av matematik, och hur personal runt dessa elever beskriver matematiksvårigheter, för att möjligtvis finna konkreta tips för att i framtida praktik bättre kunna hjälpa elever med dåligt mående och med svaga prestationer. Studien har inspirerats av kvalitativ forskningsansats med inriktning mot fokusgruppsintervjuer, vilka spelades in och transkriberades innan kodning inför analys av resultat. Resultatet visar på att lärargruppen poängterar elevers engagemang som avgörande för att klara av kunskapskraven i matematik. Personal från skolans elevhälsoteam har noterat ensidig, läroboksstyrd undervisning, och uppmärksammat att många av de elever som de träffar i enskilda samtal tycker matematik är svårt, gärna undviker ämnet och mår dåligt av skolämnet matematik. Resultatet visar också att flertalet av eleverna saknar variation i undervisningen och att de därmed tappar motivation och självförtroende. Av detta resultat dras slutsatser både att matematikundervisning i ännu högre grad behöver varieras gällande arbetsformer och metoder, till exempel med gruppvisa problem-lösningsuppgifter, men också att elevers mindset behöver stärkas. Konsensus utifrån resultatet är behov av ökad variation, vilket leder till ökat självförtroende och ökad motivation. I och med denna studie uppkom nya frågeställningar, vilka bland annat är fundering kring ifall till exempel KBT (kognitiv beteende terapi) skulle öka självförtroendet i matematik, och därmed öka motivationen att lära sig, så pass mycket att elever skulle presterar bättre, det vill säga nå högre kunskapskrav.

 • Catherall, Jessica
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Living, Rebecca
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Att erbjuda läsförståelse – En konst!: En kvalitativ studie om attityder till estetiska lärprocesser som verktyg i läsundervisningen2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  The purpose of this study was to contribute to the knowledge of teachers attitudes regarding aesthetic learning processes as an educational tool for reading comprehension.  To approach this issue, a qualitative approach was adopted and interviews and observations were conducted with a limited number of teachers in primary school, working with pupils in the lower ages. The statements and stories from the respondents, that were analyzed from a pragmatic perspective, constitutes the empirical basis of this study and has been discussed on the basis of this study’s research background. The results shows that all informants had a positive attitude regarding aesthetic learning processes as an educational tool for reading comprehension. The teachers are using aesthetic methods as a tool to mediate knowledge, as a tool for the pupils to express knowledge, as a tool for the pupils to examine and analyze texts and as a tool to motivate pupils. The results shows that teachers believes that aesthetic learning methods works well as tools for development in all levels of reading comprehension and language development. We argue that there is possible to see a connection between the use of aesthetic learning methods and a pragmatic perspective on knowledge.  

 • Järleskog, Frida
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  König, Emma
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Laborativt material i matematikundervisning - när språket inte räcker till.: Hur lärare argumenterar för och använder laborativt material i matematiktundervisning för flerspåkiga elever.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Språkliga hinder kan begränsa matematisk utveckling. Ett sätt att överbrygga detta kan vara att använda laborativt material i matematikundervisningen. Syftet med studien är att undersöka hur och i vilket syfte lärare verksamma i årskurs F3 beskriver att de använder laborativt material för att stödja flerspråkiga elevers matematikutveckling. Metoden som använts för att samla in data är intervjuer. Vår data har sedan sammanställts, sorterats och analyserats utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. Det laborativa materialet nyttjas främst vid enskilt arbete och inte vid lärarledd undervisning. Resultatet visar att lärare anger att de använder det laborativa materialet i syfte att synliggöra matematiska begrepp och företeelser. Vidare kan vi se att en återkommande risk är att materialet används felaktigt. En slutsats vi drar är att det laborativa materialet först blir gynnsamt när läraren använder det på ett sådant sätt att det ger eleverna den vägledning som behövs.

 • Yilmaz, Berk Alp
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Stochastic Model Identification and Model Metrics with Deep Learning Applications2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Each economic event has a dynamic effect on the market due to decision complexity for agents valuating rare events. The more complex is the event, the more it takes for the markets to incorporate the new information. The goal of this thesis is to explore the dynamic effects of economic events on equity returns and statistical indicators. Furthermore we use train artificial neural networks to classify price run-ups around economic events. Applications will allow explanation of the effects of a economic events on equity returns and its statistical properties.

 • de Brun Mangs, Susanne
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Andersson, Christina
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Specialpedagogers erfarenheter av elever med språkstörning, särskilt pragmatisk språkstörning2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks specialpedagogers perspektiv på, samt erfarenheter av arbete med, elever med språkstörning, särskilt pragmatisk språkstörning. De frågeställningar som behandlas i studien är; Hur definierar och identifierar specialpedagogerna språkstörning, framför allt pragmatisk språkstörning, hos sina elever? Hur definierar och identifierar lärare språkstörning, framför allt pragmatisk språkstörning, hos sina elever, enligt specialpedagogernas uppfattning? Vilka fungerande arbetssätt och strategier lyfter specialpedagogerna fram i arbetet med att hjälpa elever med språkstörning, särskilt pragmatisk språkstörning, att både nå kunskapsmålen och främja deras personliga utveckling?Studien är en kvalitativ undersökning som inspirerats av fenomenografin och består av semistrukturerade intervjuer med tio specialpedagoger/speciallärare från grundskolan. Studien har sin utgångspunkt i Bronfenbrenners teori samt i det specialpedagogiska perspektivet. Resultatet visar på att ingen av informanterna har under sina utbildningar fått med sig kunskaper gällande språkstörning, samt att de endast under de senaste tio åren fått kunskaper inom detta område. Studien pekar också på att kunskap om och erfarenhet av språkstörning ute bland lärarna är mycket liten, särskilt gällande pragmatisk språkstörning. Ofta är det lärare som upptäcker svårigheter som eleverna har, men de behöver stöd och hjälp av specialpedagoger för att få fram vilken svårighet det är. Ibland missbedöms svårigheterna, av lärarna, som beteendeproblematik. När det gäller att stötta elever med språkstörning tar informanterna upp ett flertal metoder gällande fonologiska och semantiska svårigheter, men när det gäller pragmatiska svårigheter kommer inget specifikt fram utan finns mer med som ett generellt stöd. Sammanfattningsvis tyder studiens resultat på ett stort behov av en ökad kunskap ute i skolorna gällande olika former av språkstörning, och då framför allt pragmatisk språkstörning, för att få till väl fungerande lärmiljöer. Såväl lärare som specialpedagoger behöver i ett tidigt stadium kunna identifiera en språkstörning hos elever för att de med rätt anpassning samt ledning och stimulans dels ska kunna nå kunskapsmålen och för att dels främja deras personliga utveckling.

 • Magnusson, Emma
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Nygårds, Sabina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Palliativ vård i livets slutskede: Anhörigas upplevelse av känslomässigt stöd2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Sabri Slewa, Lina
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Gymnasielärares uppfattningar om att öka motivation hos elever2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka ett antal gymnasielärares syn på olika faktorer som påverkar motivationen hos elever. Jag har använt en kvalitativ forskningsmetod, där jag har intervjuat sex gymnasielärare på en gymnasieskola som ligger i en mellanstor stad i Sverige. Informanterna i min studie utgörs av två män och fyra kvinnor. Samtliga informanter använder sig av en situationsanpassad lärarstil i arbetet för att skapa en ökad motivation i klassrummet. Enligt de intervjuade lärarna går motivation att påverka och det är lärarens uppgift i interaktionen med eleverna. En annan viktig aspekt att lyfta fram utifrån mina informanters perspektiv är att återkoppling/feedback är ett grundläggande och primärt verktyg för att öka motivationen för elever. Dessutom är det viktigt att anpassa undervisningen efter elevers förutsättningar för att skapa motivation

 • Ryglert, Jessica
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Skoglund, Jenny
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Barn med diagnoser inom autismspektrum: Inkludering och delaktighet i förskolan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen speglar pedagogers syn på inkludering och delaktighet i arbetet med barn diagnostiserade inom autismspektrum. Studien identifierar utmaningar och möjligheter i arbetet med barn inom spektrumet. Studien är en kvalitativ studie där semistrukturerade intervjuer använts som vetenskaplig metod. Resultatet visar på samsyn mellan hur informanterna resonerar om inkludering och hur de beskriver att de arbetar med det. Synen om delaktighet gick isär bland informanterna och likaså arbetet med delaktighet i verksamheten. Slutsatsen är att arbete med barn diagnostiserade inom autismspektrumet är komplext och det finns många faktorer att ta hänsyn till, tack vare en diagnos inom autismspektrumet finns mycket hjälp att få för barnet.

 • Strandberg, Emma
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Sundberg, Amanda
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att stödja närstående: Ur ett sjuksköterskeperspektiv2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Previous studies show that relatives wish that they get more help from nurses to handle the situation around the patients disease state to reduce feelings of despair and anxiety. Relatives experience that nurses tried to create participation in the care of the patient and that informative conversations from the nurses reduce uncertainty for care situations. Purpose: To describe nurses experiences of supporting relatives. Method: A qualitative literature study with descriptive synthesis. Result: Nurses experience of supporting relatives are described in two themes with respective subthemes. The first theme is Face Challenges with the two respective subthemes; To handle negative feelings and To not meet. The second theme is; Promote well-being with the two respective subthemes; To be a resource and To create good relationships. Conclusions: Nurses felt that it was difficult to give relatives support because of the nurses lack of knowledge and education about communicating with relatives, however the nurses felt that it was their professional assignment to show relatives consideration.

 • Karlström, Erik
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Nilsson, Nina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att ge palliativ vård i livets slutskede: Sjuksköterskors erfarenheter2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis