mdh.sePublications
1 - 31 of 31
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Andersson, Sebastian
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Carlstedt, Gustav
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Automated Testing of Robotic Systems in Simulated Environments2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  With the simulations tools available today, simulation can be utilised as a platform for more advanced software testing. By introducing simulations to software testing of robot controllers, the motion performance testing phase can begin at an earlier stage of development. This would benefit all parties involved with the robot controller. Testers at ABB would be able to include more motion performance tests to the regression tests. Also, ABB could save money by adapting to simulated robot tests and customers would be provided with more reliable software updates. In this thesis, a method is developed utilising simulations to create a test set for detecting motion anomalies in new robot controller versions. With auto-generated test cases and a similarity analysis that calculates the Hausdorff distance for a test case executed on controller versions with an induced artificial bug. A test set has been created with the ability to detect anomalies in a robot controller with a bug.

 • Boberg, Felix
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Eriksson Ljungblom, Lukas
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  MELLANSTADIELÄRARES KÄNSLA AV SAMMANHANG (KASAM): En kvantitativ studie i syfte att belysa mellanstadielärares inställning till läraryrket.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte har varit att ta reda på mellanstadielärares känsla av sammanhang. Detta har genomförts genom en enkätundersökning med totalt 30 stycken medverkande mellanstadielärare. Resultatet av studien visar ett positivt resultat då mellanstadielärarna som deltagit innehar en stark KASAM. Studien påvisar även att mellanstadielärarna känner en stor meningsfullhet till sitt yrke. Studien indikerar att mellanstadielärares KASAM inte kan kopplas samman med den höga grad av sjukskrivingar och psykiska ohälsa som idag existerar i läraryrket. Det finns dock en stor variationsvidd bland mellanstadielärarnas svar som därför påvisar att framtida forskning kring ämnet kan ses som intressant. 

 • Boivie, Cajsa
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Upplevelser av ledarskap inom kriminalvården och dess förhållande till kriminalvårdarnas psykiska hälsa2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ledarskapet på arbetsplatsen har i flertalet studier visat ha en betydelse för medarbetarnas psykiska hälsa. En till synes, relativt outforskad yrkesgrupp inom området är kriminalvårdare. Kriminalvårdare beskrivs vara en komplex arbetsgrupp med en tudelad yrkesroll vilket kan innebära upplevda höga krav i arbetet. Till följd av detta har föreliggande induktiva studie intresserat sig för hur kriminalvårdare förstår sina upplevelser av ledarskapets i förhållande till deras psykiska hälsa. Genom en fenomenologisk metod genomfördes en intervjustudie med åtta stycken kriminalvårdare. För att skapa förståelse för kriminalvårdarnas upplevelser har krav – resursmodellen, tillsammans med tidigare forskning utgjort ett teoretiskt ramverk för studien. Resultatet talar för att vårdarna förstår ledarskapet inom kriminalvården som en extern resurs i arbetet som kan förklaras som ett direkt - och ett indirekt stöd med påverkan på vårdarnas psykiska hälsa.

 • Farid, Tavos
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation.
  How Elderly Population Affects Economic Growth. An empirical approach on Nordic countries2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Ågren, Martina
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Jonsson, Anne
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Skriftlig kommunikation från ledare: Effekter av deltagarkön, chefskön och chefsyrke utifrån rollkongruensteorin2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Rollkongruensteorin innebär att kvinnor har svårare än män att nå ledarroller och kvinnliga ledares beteende bedöms mindre fördelaktigt än manliga ledares på grund av att ledarroller anses passa stereotypiskt manliga egenskaper bättre än stereotypiskt kvinnliga egenskaper. Studien undersökte om män och kvinnor uppskattade en chef och dennes meddelande med hård ton bättre eller sämre beroende på chefens kön och yrke som militär- eller förskolechef. Fyrtionio män och fyrtiofem kvinnor besvarade en av fyra versioner av enkäter innehållande frågor och påståenden med svarsalternativ. Variansanalyser visade att kvinnor tyckte att militärchefer hade bättre yrkeslämplighet och bättre ledaregenskaper än förskolechefer. Både kvinnor och män ansåg att ledaregenskaperna hos en manlig chef var bättre än hos en kvinnlig chef. Chefen ansågs ha mer relationsinriktade egenskaper om denne var militär eller man. Vidare ansåg kvinnor att kvinnliga chefer var yrkeslämpliga i större utsträckning än vad män ansåg. Resultatet både stöder och motsätter sig rollkongruensteorin.

 • Niklasson, Laila
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Educational Sciences and Mathematics.
  Understanding educational conditions in preschool: Preparing student teachers for social justice during practicum placements.2019In: The Educational Review, USA, ISSN 2575-7938, Vol. 3, no 8, p. 106-112Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The expectations placed on practice teaching in initial teacher education are high. During practice, student teachers should combine theory with practice, make themselves familiar with multicultural classrooms in general, and become aware of different factors that affect learning and teaching. The aim of this study is to increase our knowledge about how work is carried out within practicum placements to help student teachers to understand differing cultural and socioeconomic characteristics of educational settings as a basis for discussing social justice. Staff at practice schools, the practicum team at a university and student teachers were asked about their definitions of different factors that condition learning and teaching, and routines for visiting preschools characterized by different educational conditions. Staff at practice school and university gave examples of different factors, but there was a general lack of organized work with this issue, such as visiting different preschools and holding discussions afterwards. This was confirmed by student teachers, few of whom had visited other preschools and had subsequent discussions. Instead some had experienced variation in work routines, children with special needs and multilingual groups in different sections of their own unit. Experiencing educational environments with different cultural and socioeconomic conditions was considered valuable by the student teachers but was not always given priority. It is concluded that individual variations and needs are understood and formulated by staff and student teachers, but less attention is given to how group belongings and structural frameworks such as socioeconomics are affecting social justice.

 • Löfstaf, Elinor
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Ljudbok i undervisningen: En kvalitativ studie kring lärares attityder till ljudbok i undervisningen i svenska i årskurs 7-92019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur de tillfrågade lärarna använder ljudboken i klassrummet i svenskämnet i grundskolans senare år. Därtill undersöks i vilket syfte ljudböckerna används, samt vilka fördelar respektive nackdelar lärarna ser med ljudbok i undervisningen. Utifrån en kvalitativ enkätundersökning samt semistrukturerade intervjuer med svensklärare som arbetar i grundskolans senare år framkom att tillfrågade lärare är positiva till att använda ljudböcker i klassrummet. Detta eftersom lärarna menar att ljudboken kan bidra till bland annat ökad läsmotivation, utökat ordförråd och möjlighet att upptäcka nya genrer. De frågetecken och nackdelar som nämns av respondenterna kretsar främst kring hur man praktiskt arbetar med ljudboken. Slutsatsen är att ljudböcker används alltmer i undervisningen i svenska och främst som ett substitut eller komplement för högläsning.

 • Halldén, Jessicka
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  NTA-lådans lärarhandledning som ECM och stöd i lärares utveckling och lärande: En fallstudie om NTA-lådans lärarhandledning kan fungera som ECM2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här studien analyseras två lärarhandledningar till NTA-lådor inom teknik/fysik. NTA-lådorna har en blivit en stor del av skolans NO-undervisning utan att en kritisk granskning genomförts systematiskt. Lärarhandledningen granskas därför ur ett perspektiv för att se om det kan fungera som educational curriculum materials (ECM). Granskningen tar som utgångspunkt huruvida lärarhandledningen hjälper läraren att förutse och tolka elevers gensvar, utveckla lärarens ämneskunskaper, målreflektera i förhållande till lektionsinnehållet och synliggöra utvecklande pedagogiska idéer. Resultatet visar att till stora delar uppfylls inte kriterierna för ECM. Det betyder inte att NTA-lådan inte fungerar som läromedel utan mer att det finns en stor utvecklingspotential. För att få en mer övergripande bild skulle en mer omfattande analys, där övriga områden inom NTA analyseras, vara av intresse. 

 • Warsame, Hoodo
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Jabbar, Lanja
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Matematikundervisning med avseende på andraspråkselevers förståelse för språket i ämnet Matematik: En kvalitativ studie om hur matematiklärare i årskurs 4–6 arbetar med andraspråkselever i ämnet Matematik2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att få kunskap för hur matematiklärare i årskurs 4–6 arbetar med andraspråkselever i ämnet matematik. Vid metodval har vi använt oss av en kvalitativ intervjuundersökning för att besvara våra forskningsfrågor. Fyra matematiklärare medverkade i undersökningen och intervjufrågor stod i fokus för att besvara våra forskningsfrågor. Resultatet i undersökningen visade att undervisningsmaterialet är anpassat och att det finns flera 3 tillvägagångssätt för att stötta andraspråkselever. 

 • Wendling, Jasmin
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Ciftci, Demet
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Alla älskar ju matematik, eller?: En studie av matematiklärares medvetenhet om elever med eventuell matematikängslan, samt hur dessa lärare planerar sin undervisning för att reducera och förebygga detta2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien vara att undersöka fem matematiklärares medvetenhet om elever som har eventuell matematikängslan, samt hur dessa lärare planerar sin undervisning för att reducera och förebygga detta. I studien användes den kvalitativa insamlingsmetoden personliga intervjuer på fem lärare som undervisar i årskurs 4-6 matematik. Insamlad data har bearbetats med tematisk analys och gett oss resultatet bestående av olika kategorier. Genom litteratur kring matematikängslan och socio kognitiva teorin har vi analyserat resultatet. Resultatet visade att de intervjuade lärarna var medvetna om de olika symptomen för matematikängslan och visade kunskap för deras elevers svårigheter. Lärarna berättade om elever som upplevt stress eller oro för matematikundervisningen och om de som hade en negativ inställning till matematiken. Resultatet visade även på olika faktorer som kan ligga i grund för matematikängslan som föräldrar, lärarna och elevens självbild. Lärarna var medvetna om de olika åtgärder som krävdes för elevernas behov. De hade gjort anpassningar för att hjälpa de eleverna som de misstänkte hade matematikängslan.

 • Yasin, Bilal
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Berhane, Ramaputa
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  FÖRBÄTTRING OCH RATIONALISERING AV LOGISTIK OCH MATERIELLEVERANS: RÖRANDE OMBYGGNATION OCH NYBYGGNATION2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Logistics and material delivery are important aspects in a building project where it has direct impact on the workflow and production schedule. Research on this subject has studied where one sees great opportunities for improvement. The research says that the delivery precision, construction site lay out plan and the productivity can be managed more efficiently and as a result canreduce construction costs up to 25-30%. This degree project examines and compares two building projects in Eskilstuna, one conversion (Högvakten 1) and a new construction (Kv. näven). The basis for the improvement work is of Toyota's production philosophy that has been studied and also known asLean production where great importance is put on streamlining production by removing unnecessary work that does not increase added value of the end product. Examination of the construction site plan for each project and interviews was carried out by internal/external staff to be able to create a better understanding of the different workplaces. To study productivity at the workplaces fieldstudies were done through taking time of different work tasks that were divided into different categories. This was done on two separate days for each workplace. The first occasion was when a material delivery occurred, and the second day was a day without material delivery. 

  Finally, a questionnaire was designed with different solutions that were developed with the help of theliterature study, the interviews and sitevisits. The survey shows what the different construction sites think about the solutions where the result is described with percentage and opinones.

 • Xaajixasan, Bisharo
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Samtalsledarnas upplevelse av ett kulturanpassat föräldrastödsprogram för somaliska föräldrar: En kvalitativ studie om samtalsledarnas upplevelse av föräldrastödprogram till somaliskfödda föräldrar2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Iggsten, Elin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Möjligheten är ett partnerskap och en vård på patientens villkor: Att implementera den holistiska bedömningen i en medicinskt orienterad psykiatrisk slutenvård2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Liljestrand, Anna
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Johnsson, Michelle
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Hur främjas innovationsförmåga?: En jämförande studie som undersöker likheter och skillnader mellan ledar- och medarbetarperspektivet.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien är att jämföra hur innovationsförmågan främjas i ett stort globalt företag utifrån ett ledarskapsperspektiv och ett medarbetarperspektiv.

  Metod: Studien är en jämförande studie som tillämpar kvalitativ metod med en induktiv ansats. Den empiriska insamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer.

  Resultat: Denna studie visar vikten av gemenskap, öppet klimat, förtroende, minskade hierarkiska kanter, tydlig kommunikation, flexibilitet och inspirerande ledarskap. Ledare har ett otroligt stort inflytande på innovationsförmågan och kreativitet. Ett innovationsfrämjande ledarskap tycks vara det öppensinnade, engagerande och teambyggande. Samarbetet och gemenskapen i arbetsgruppen är essentiellt för kreativitet och innovativationsförmåga.

 • Fentaye, Amare D.
  et al.
  Universiti Teknologi PETRONAS, Malaysia.
  Baheta, Aklilu T.
  Universiti Teknologi PETRONAS, Malaysia.
  Gilani, Syed I.
  Universiti Teknologi PETRONAS, Malaysia.
  Kyprianidis, Konstantinos
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Future Energy Center.
  A Review on Gas Turbine Gas-Path Diagnostics: State-of-the-Art Methods, Challenges and Opportunities2019In: Aerospace, ISSN 2226-4310, Vol. 6, no 7, article id 83Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Gas-path diagnostics is an essential part of gas turbine (GT) condition-based maintenance (CBM). There exists extensive literature on GT gas-path diagnostics and a variety of methods have been introduced. The fundamental limitations of the conventional methods such as the inability to deal with the nonlinear engine behavior, measurement uncertainty, simultaneous faults, and the limited number of sensors available remain the driving force for exploring more advanced techniques. This review aims to provide a critical survey of the existing literature produced in the area over the past few decades. In the first section, the issue of GT degradation is addressed, aiming to identify the type of physical faults that degrade a gas turbine performance, which gas-path faults contribute more significantly to the overall performance loss, and which specific components often encounter these faults. A brief overview is then given about the inconsistencies in the literature on gas-path diagnostics followed by a discussion of the various challenges against successful gas-path diagnostics and the major desirable characteristics that an advanced fault diagnostic technique should ideally possess. At this point, the available fault diagnostic methods are thoroughly reviewed, and their strengths and weaknesses summarized. Artificial intelligence (AI) based and hybrid diagnostic methods have received a great deal of attention due to their promising potentials to address the above-mentioned limitations along with providing accurate diagnostic results. Moreover, the available validation techniques that system developers used in the past to evaluate the performance of their proposed diagnostic algorithms are discussed. Finally, concluding remarks and recommendations for further investigations are provided.

 • Sjöstrand, Mattias
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Friskfaktorer på en sjuk arbetsplats: Betydelsen av KASAM och arbetsresurser för hälsan bland anställda inom sjukvården2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the health-care sector, workers are, on a daily level, exposed to physical and mental strain. Since it’s not possible to eliminate all risk-factors in the work environment, there’s a need for a resilience. Job resources, such as social support, influence, career-opportunity and role-clarity may contribute to engagement and motivation. Personal resources are also important to handle stressors, both at work and in personal life. Sense of Coherence (SOC) is often seen as one of the most influential personal resource in terms of health and health-promotion. The aim was to investigate the relations between health, SOC, and job resources in the health-care sector, using a questionnaire based on the SHIS, COPSOQ-II and SOC-13 scales. Analyses were made using correlations and regressions. Results showed positive relations between the respondent’s health, SOC and job resources. The individual job resources with the strongest relation, both to health and SOC was influence and role-clarity. Conclusion was that SOC was the individual factor with greatest influence on health.

 • Österholm, Johanna
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  van Geijt, Cecilia
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  "Alla elever har ju rätt att få det stöd dom behöver": En kvalitativ intervjustudie om tidiga stödinsatser i grundskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med hjälp av semistrukturerade intervjuer har vi undersökt hur olika professioner som rektor, speciallärare och lärare arbetar för att stödja elevernas tidiga läs- och skrivutveckling och vad det är som krävs för att en elev ska få extra stöd. Studiens resultat visar att genom nationella kartläggningar och bedömningsstöd kan lärarna identifiera vilka elever som är i behov av extra stöd. Undervisningen och material anpassas då efter elevernas behov. De olika professionerna är eniga om att det inte krävs någon diagnos för att få extra stöd utan det ska vara utifrån behov, men vissa lärare menar att det är lättare att få resurser om en diagnos finns.

 • Follmer, Maja
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Samverkan kring våld i nära relation: En kvalitativ studie om erfarenheter av hur samverkan fungerar i arbetet med våld i nära relation2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här studien undersöks hur samverkan fungerar i arbetet med våld i nära relation utifrån personers erfarenheter av arbetet. Våld i nära relation är ett globalt folkhälsoproblem som främst drabbar kvinnor och kan leda till hälsokonsekvenser som både är fysiska och psykosociala. Våld i nära relation kan ske på många sätt och yttra sig som psykiskt våld, fysiskt våld, sexuellt våld samt försummelse. Eftersom att våld i nära relation är en komplex fråga kräver det många aktörers samlade samverkan för att kunna garantera att våldsutsatta individer och våldsutövare får rätt stöd och bästa möjliga hjälp. De aktörer som är iblandade i samverkansarbetet kring våld finns i alla samhällsnivåer och kan vara både statliga och icke-statliga organisationer och samverkan kan ske inom organisationer eller mellan dem. 

  Studiens syfte var att undersöka erfarenheter av hur samverkan fungerar i arbetet med våld i nära relation. För att besvara studiens syfte användes en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Ett nätverksurval genomfördes för att få kontakt med intervjupersoner. Sju kvinnor och en man intervjuades och en manifest innehållsanalys genomfördes för att analysera det insamlade materialet. 

  Resultatet av studien visar att intervjupersonerna upplever att samverkan mellan aktörer är avgörande i arbetet med våld i nära relation. Intervjupersonerna menar också att det måste finnas rätt förutsättningar för en fungerande samverkan där tid, resurser, ekonomiska medel och närhet lyfts fram som avgörande. Resultatet har tydliga kopplingar till RDIC-modellen som används för att utvärdera samverkan. 

  Olika resurser i form av tid, ekonomiska medel, personal och närhet till varandra både gällande avstånd och perspektiv och kunskap anses viktigt i samverkansarbetet. De utmaningar som finns kring samverkan i arbetet med våld i nära relation är skilda uppfattningar om vem som initierar samverkan, otydlig ansvarsfördelning, skillnader i kunskapstraditionerna, att arbetet sker i stuprör inom den egna organisationen samt en hård sekretess och tystnadsplikt kring individen. Då våld i nära relation är ett område med många inblandade aktörer måste dessa kunna samverkan för att garantera att insatser som riktas mot individen leder till adekvat hjälp och stöd för denne.

 • Israelsson, Adina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  ORGANISATIONEN SVALORNAS ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET PÅ LANDSBYGDEN: En kvalitativ studie om medarbetarnas upplevelser kring jämställdhetsarbete2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Andersson, Jimmy
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Andersson, Mikael
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lyfts frågorna i lyftet?: En studie i hur Skolverket modellerar frågor i Matematiklyftet2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare studier av matematik visar att lärare ofta ställer frågor som eftersöker korta svar.Detta gör att det saknas frågor som fokuserar på att eleverna resonerar, analyserar ochkommunicerar. Dessa typer av frågor bidrar till att nå en större matematisk utveckling föreleverna. Den här studien observerade lektionsfilmer från fortbildningen Matematiklyftetårskurs 4-6 med syfte i att undersöka vilka typer av frågor som ställdes. Resultatet avstudien visade att det även här fanns en stor andel frågor fokuserade på korta svar där justsvaret är det viktiga. Dock ställdes det fler frågor som byggde på att skapa diskussion ochför att eleverna skulle få utveckla sina tankegångar. Studiens slutsats är attMatematiklyftet vill arbeta mot att bryta den rådande klassrumssituationen och iställetskapa ett mer kommunicerande och resonerande klassrum.

 • Berglund, Rachael
  et al.
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Backström, Tomas
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  Bellgran, Monica
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering, Innovation and Product Realisation.
  How companies work with the psychosocial work environment2018In: Experiments and measures to promote well-being and occupational health, 2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  According to leading researchers such as by Leka & Cox, Psychosocial risk management is recommended as the way to proactively and systematically ensure that work factors in the organizational and social work environment lead to wellbeing and engagement instead of strain, stress and ultimately exhaustion. Companies in Sweden scored the highest among companies in Europe on the psychosocial risk management index in 2012. In spite of this, work related illnesses attributed to organizational and social factors in the workplace have increased by 91% since 2011. Theoretically, if Sweden is very good at psychosocial risk management then the occupational illness levels related to the organizational and social work environment should be decreasing and not steadily on the rise. This paper presents findings from a study of how large companies in Sweden work with the psychosocial work environment one year after the introduction of organizational and social work environment legislation in Sweden in March 2016. Method – Telephone interviews about the psychosocial work environment were carried out with five large companies acknowledged to be good employers in Sweden; Volvo Car AB, Swedish Public Service Television company, AB Volvo, Microsoft and SKF. Informants belonging to the HR department on a global or national level in Sweden completed the interview. The interviews were transcribed during the interview and the accuracy of the content approved by each company before being included in the data set. Preliminary Results – The analysis of the results are ongoing. Preliminary findings suggest that; companies express a willingness to work systematically with the psychosocial work environment in a way similar to the physical work environment; that the introduction of legislation instigated some actions, and that the employee satisfaction survey is used as a form of risk analysis tool. Further, companies differ in whether they focus on the individual or the work environment when working to alleviate the negative health effects of work related stress after it has been detected. The findings are discussed in relation to work factors, psychosocial risk management and finally proactive & reactive tools and methods used. Preliminary Conclusions – The study provides an insight into what companies are actually doing when they are working with the psychosocial work environment. The contribution to science is increasing knowledge about how companies may be following all or some of the risk management process and what actions and tools they are using to do it.

 • Hedström, Ida
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lågbacka, Annika
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Förskollärares delaktighet i barns lek: En kvalitativ studie om hur förskollärare resonerar kring sin egen delaktighet i barns lek2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna kvalitativa studie undersöker vi hur förskollärare ser på sitt eget deltagande i leken, deras förhållningssätt och hur de anser sig arbeta med leken i förskolan. Vi genomförde semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare på tre förskolor belägna i samma kommun. Vi tolkar resultatet utifrån Vygotskijs sociokulturella teori.

  Studien visar att de åtta förskollärarna gärna deltar i barns lek men uppvisar en eftertänksamhet kring hur och när man bör delta och betonar att det krävs en medvetenhet och känsla för att inte störa. De beskriver att de intar olika roller beroende på situation och behov. Förskollärarna beskriver också hur de agerar olika beroende på vilken typ av lek som försiggår. Förskollärarna beskriver vikten av lekens betydelse för barn samtidigt som de beskriver hur den dagligen används i lärandesyfte. Resultatet visar också att förskollärarna eftersöker en kollegial samsyn i arbetslaget för att kunna stå enade i arbetet med leken.

 • Eriksson, Andreas
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Debatten om tjänstemannaansvaret: En diskursanalys om hur debatten uttrycker sig i Riksdagen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I kölvattnet av uppropslistan som cirkulerade inom Utrikesdepartementet efter 2018 års riksdagsval, och den IT-läckan vid Transportstyrelsen som uppdagades 2017, har debatten om ett utökad tjänstemannaansvar utbrett sig i den svenska politiken. En diskursiv institutionalism talar om att diskursen, och institutionen, inom vilket en debatt bedrivs är viktiga att förstå, för att i sin tur kunna begripa sig på debatten i sig. Hur är diskursen tjänstemannansvarsdebatten ingår i utformad? Genom en diskursanalys, konstruerad med de diskursteoretiska begrepp Ernesto Laclau och Chantal Mouffe utarbetade, samt Norman Faircloughs idé om diskursordning, ämnar sig denna uppsats besvara den frågeställningen. En undersökning av tidigare interpellationer och en motion tagna från denna debatten i Riksdagen, ska ge en ögonblicksbild på hur denna diskurs artikuleras. Förtroende och förvaltning är centrala begrepp i diskursen, och en judiciell diskurs ingår i diskursordningen med den om tjänstemannaansvar.

 • Bishop, Amanda
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Migrationspolitiska förändringar, varför?: En studie av vilka faktorer som påverkade den svenska migrationspolitiken 20162019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under 2016 röstades en lagändring igenom som tillfälligt begränsade möjligheterna att få uppehållstillstånd i Sverige. Den här uppsatsen undersöker vilka faktorer som främst kan förklara varför migrationspolitiken tog den här mer restriktiva riktningen. Matthew Gibbney har en teori om vilka faktorer som påverkar formandet av migrationspolitik, och det är hans teori som ligger till grund för att besvara forskningsfrågan. Det empiriska materialet består av förarbetet gällande lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, och en kvalitativ textanalys har gjorts av argumenten som förs fram i materialet. Resultatet av undersökningen visar att faktorer som antalet anlända och andra staters handlande anges som de mest centrala faktorerna när migrationspolitiken förändras åt en mer restriktiv riktning i Sverige. De faktorer som tycks mindre viktiga är integrationshistoria och etnisk samhörighet. Under undersökningen av argumenten identifierades, utöver de sex faktorer Gibbney presenterar, en ytterligare faktor. Den faktorn berör institutioner och deras förmåga att hantera migrationsflöden. 

 • Koyuncu, Melissa
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Ungdomar i två liknande områden, men uppfattar att de har olika politiskt inflytande och samhällskänsla. Varför?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete ställs ungdomarnas politiska aspekt i fokus, en marginaliserad grupp i områden med låg socioekonomisk status och socialt utsatthet. Ungdomar idag anser sig inte ha några reella möjligheter till politiskt inflytande trots att de vill vara med och påverka. Idag flödar kriminalitet i förorter, låga inkomster och möjligheterna till högre grad av medborgarskap stryps till hårdare. Syftet i arbetet är att ge ungdomarna i dessa områden en röst att dela sitt perspektiv genom att följa deras demokratiska utveckling mot medborgarskap. Tillvägagångsättet för detta arbete har varit i form av material från forskningsstudien NESLA. Arbetet är en kvalitativt komparativ studie om ungdomars sociala kapital. Teorin som används är formulerad Robert D. Putnam om socialt kapital och etnisk diversitet. Genom analys av invånarnas bakgrund, deltagande, utbildning och inkomst visar att områdena som använts faller under definitionen som utsatt, utanförskap och marginaliserade. Resultaten visar att ungdomarna känner låg samhällskänsla och inflytande, tilliten och samarbeten blir lidande. Resultaten visar även att ungdomarna i det ena området känner högre socialt kapital och att ungdomars sociala kapital inte är direkt relaterat till områdets höga etniska diversitet vilket således inte lett till ungdomarnas låga känsla för inflytande och samhällskänsla.

 • Németh, Alexander
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  SAMVERKAN FÖR HELHETEN: En uppsats om hämmande och främjande faktorer i ett samverkansprojekt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att, utifrån ett samverkansprojekt som tre statliga organisationer deltagit i, studera vilka faktorer som hämmar och vilka faktorer som främjar samverkan. Genom samtalsintervjuer med fem aktörer inom tre statliga organisationer har material framtagits och studerats kvalitativt. Resultaten visar att en rad hämmande och främjande faktorer har funnits i samverkansarbetet. De hämmande faktorerna är olika förhållningssätt, målinkongruens, organisationsstrukturer, personalomsättning, regler & lagar samt brist på politisk insikt. De främjande faktorerna utgörs av lagarbete, förståelse & förankring, relationer & tillmötesgående, flexibilitet, givande & tagande, motivation, politiskt intresse, djupförståelse & kunskap samt regelbundenhet. Slutsatserna blir att kunskap om de faktorer som påverkar samverkan kan vara till hjälp för vidare forskning och ge stöd till samverkansarbete i och med insikt i samverkansproblematik.

 • Berggren, Matilda
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Hart, Camilla
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Speak now or forever hold your peace: En kvantitativ och kvalitativ studie av muntlig kommunikation i engelska i årskurs 4–62019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka hur några lärare i årskurs 4–6 i Mälardalsregionen kan möjliggöra att elever utvecklar sin muntliga kommunikationsförmåga i engelska. Med hjälp av observationer och samtalsanalyser har vi undersökt hur och i vilken omfattning lärare använder sig av metoder som gynnar elevers muntliga kommunikationsförmåga. Detta har genererat data av både kvantitativ och kvalitativ karaktär. Resultatet visar att lärarna i denna studie i relativt hög grad använder sig av positiv respons och låter eleverna få ganska stort talutrymme. Dock visar resultatet att förekomsten av IRE-mönster, som av forskning ses som negativt, är relativt hög. Vår förhoppning med studien är att inspirera lärarstudenter och befintliga lärare att utveckla den muntliga kommunikationsundervisningen i engelska.

 • Kaymaz, Helin
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Stenroos, Johanna
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  ”PAPPA BRUKAR BERÖMMA MIG NÄR JAG LÄSER, OCH DET FÅR MIG ATT MÅ BRA”: En kvalitativ studie om elevers motivation, inställning och mående inför och under tiden läsningen äger rum2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med denna studie är att i två olika skolor undersöka elever i mellanstadietom deras inställning, motivation och mående inför och under tiden läsningen av skönlitteratur äger rum. Materialet för studien samlades in utifrån sju semistrukturerade intervjuer med 3 elever i varje grupp från två olika skolor i olika kommuner. Resultatet av studien visade att majoriteten av eleverna har en positiv inställning till läsning, men ser läsning av skönlitteratur som en skolsyssla och inte en fritidssyssla. Det visade sig att dessa elever inte drivs av en inre motivation men drivs av yttre faktorer till att läsa skönlitteratur hemma. Medan de elever som fann glädje och ro i läsningen, drivs av en inre motivation till läsning och deras motivation verkar inte påverkas av yttre faktorer. En slutsats vi har kunnat dra av vårt resultat är att eleverna drivs av antingen den inre eller yttre motivationen till läsning, både hemma och i skolan. Vi kan även dra slutsatsen att eleverna har en positiv syn på läsning, men när det kommer till att de själva ska läsa, är de omotiverade. Resultatet pekar även på att elevernas mående påverkas både positivt och negativt inför och under tiden som läsning av skönlitteratur äger rum. 

 • Lantz, Erik
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Magnusson, Katarina
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Läsförhståelse i NO-ämnena: En läromedelsanalys av ett läromedel inom fysik och teknik2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte i denna läromedelsanalys är att analysera om, och i så fall hur, ett aktuellt läromedel inom fysik och kemi stödjer elevers utvecklande av läsförståelse. Detta har undersökts genom att kritiskt granska ett utvalt läromedel inom NO-ämnena. Vi har använt oss av kvantitativ analysmetod samt kvalitativ analysmetod. Utifrån dessa två analysmetoder har vi kunnat analysera om och hur ofta exempelvis frågor till läsaren förekommer samt på vilket sätt frågor till läsaren möjliggör utveckling av läsförståelseförmågan. Även då vi ser flera fördelar i hur läromedlet lockar och uppmanar till användande av lässtrategier, ser vi också hur vissa delar riskerar att försvåra för läsaren. En sådan del exemplifierar hur fetmarkerade begrepp blandas med kursiverade begrepp inom samma område. Utifrån våra inledande frågeställningar blir alltså slutsatsen att läromedlet innehåller flertalet delar som aktivt främjar läsutveckling men att det innehåller ett antal utvecklingsområden för att främja läsning.

 • Lovén, Cathrine
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Muñoz, Nicole
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  En enkät- och intervjuundersökning om lärares tankar och arbetssätt kring svenskläxor2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Läxor är något som är omdiskuteratinom skolvärlden, det både finns de som är för och de som är emot användandet av läxor. Vi har gjort en kvantitativ enkätundersökning och fyra kvalitativa intervjuer vars syfte var att studera och jämföra hur lärarnas syn på läxor såg ut inom svenskämnet i årskurs 4–6 och hur de använde sig av detta i svenskundervisningen. Vår studie visar att läxor är ett vanligt förekommande fenomen inom skolkontexten även fast detta inte står fastskrivet i den aktuella läroplanen. Läsläxor, förberedandeläxor och repetitionsläxor var vanligt förekommande inom svenskämnet. Det lyftes även fram i både enkäten och intervjuerna att läxor ger både positiva och negativa effekter. En positiv aspekt som många informanter anförde var att föräldern fick möjlighet att inkluderas i elevens skolarbete och att de på så sätt blev mer engagerade i barnets utveckling. Däremot förekom det informanter som tog upp att alla elever inte hade samma förutsättningar att få den hjälp som de behövde i samband med läxläsning i hemmet.Detta bidrar till att alla elever inte får den likvärdiga utbildning som skolan ska sträva efter. Slutsatsen är att majoriteten av lärarna arbetar med läxor i sin undervisning. En liten andel lärare lyfter fram läxors negativa aspekter och valde därför att avstå från att använda läxor i undervisningen.

 • Mrkoci, Josefin
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Petersén, Angelika
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Läsglädje i årskurs 5: Hur pedagoger skapar och bibehåller elevers läsglädje2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att få inblick i hur några lärare och bibliotekarier skapar och hjälper eleverna att behålla läsglädjen. Ytterligare ett syfte är att undersöka hur ny forskning kring läsglädje når verksamma lärare och bibliotekarier. I studien användes semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Ur resultaten framgår att miljön anses vara en viktig faktor när det kommer till att skapa och bibehålla läsglädje. Samtliga pedagoger var eniga om att eleverna bör få välja bänkbok själva utefter elevens egna intresseområden. Slutsatsen är att pedagogerna och bibliotekarierna förhåller sig olika till forskningen samt har skiftande arbetssätt för att väcka och behålla läsglädje. En slutsats är att både bland pedagogerna och bibliotekarierna skiftas synen på hur man skapar och bibehåller läsglädje, och sedan att endast två av totalt sju informanter håller sig uppdaterade kring aktuell forskning.