mdh.sePublications
1 - 36 of 36
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Hansson, Patrick
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Maksuti, Afrora
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att vårda patienter med annan etnisk bakgrund i Norden2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Johansson, Evelina
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Dalberg, Cecilia
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Oplanerade tonårsgraviditeter: En kvalitativ intervjustudie med barnmorskor på ungdomsmottagning2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Att beskriva barnmorskors erfarenheter av att möta oplanerat gravida kvinnor på ungdomsmottagning. Metod: En kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats. Ett bekvämlighetsurval om sex barnmorskor från ungdomsmottagningar i Mellansverige intervjuades individuellt i semi-strukturerade intervjuer. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: I resultatet identifierades tre kategorier; vara flexibel, ta hänsyn och skapa trygghet. Barnmorskorna var tvungna att vara flexibla i mötet med oplanerat gravida kvinnor utifrån kvinnornas varierande kunskaper, deras reaktioner samt vikten av att ge kvinnorna tid att reflektera över sin situation. Det fanns utmaningar för barnmorskorna att ta hänsyn till i mötet med oplanerat gravida kvinnor med kulturella och socioekonomiska olikheter, att arbeta under tidsbrist samt hur barnmorskorna förhöll sig professionell. Kvinnornas stöd från anhöriga och vänner var varierande, barnmorskorna blev då ett viktigt stöd för att skapa trygghet. Barnmorskorna kände sig kompetenta genom sin tidigare erfarenhet vilket ingav dem trygghet. Konklusion: Att stödja oplanerat gravida kvinnor på ungdomsmottagning var barnmorskorna trygga med tack vare sin tidigare erfarenhet. Barnmorskorna kände att de bidrog med information och stöd, men själva efterfrågande de hospitering för fortsatt erfarenhetsutveckling. Barnmorskorna önskade avsätta mer tid för gravida unga kvinnor.

 • Stenberg, Angelika
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Självtranscendens: En hermeneutisk studie om arbetsidentiteten som bemanningsanställd2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Zetterlund, Kajsa
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Wistrand, Lina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att skapa mening i det till synes meningslösa: Fokusgruppintervjuer med barnmorskor om deras erfarenheter i samband med intrauterin fosterdöd2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: In Sweden, approximately 440 children die in intrauterine fetal death annually. Losing a child before birth causes great sadness and despair to the parents. Midwives' have a significant role in supporting and nurturing parents in those situations, which is often experienced as a difficult and emotional task. Aim: To describe midwives' experiences associated to intrauterine fetal death. Method: Focus group interviews made with midwives working at a delivery ward in central Sweden, data were analyzed with  qualitative content analysis. Result: The data analysis resulted in ten subcategories,four categories and an overall theme. The categories were Presence, A meaningful task, Being both professional and a human being, and Support at work. The overall theme was To make meaning of the seemingly meaningless. The midwives needed time to be able to be fully present with the parents. According to the midwives it was a meaningful experience to be supportive and make a difference for the parents. To be professional while at the same time dealing with their own feelings appeared as a difficult task. They received the best support from their colleagues. Conclusion: Supporting the parents and creating a memorable moment with their stillborn baby was experienced as the most eager in these situations, and made the task meaningful for the midwives.

 • Dömstedt, Ronja
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Wädel-Hernandez, Andreas
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att vårda patienter i livets slutskede2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Nordh, Evelina
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Mårten, Karlsson
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Checklista för uppstart av husbyggnadsprojekt: Ett verktyg framtaget med hjälp av NCC för entreprenörer och projektörer i tidigt skede av produktionen2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Innan första spadtaget tas vid en nybyggnation, finns det vissa förpliktelser byggherren tvingas beakta. Beroende på placering av fastigheten finns det olika anmälningar att utföra och tillstånd att söka. Anmälningarna kan skilja sig om det är innanför detaljplanerat område eller utanför. Nybyggnationen ska följa Plan- och bygglagen, Miljöbalken och myndigheters föreskrifter. Det är en stor omfattning av moment som skall genomföras med anledning av förpliktelser byggherren har vid uppstart av byggnadsprojekt. Om något av momenten försummas kan hela projektet tvingas att stanna av. Att komma ihåg alla moment eller att veta om de är relevanta är en svårighet för byggherren. I moderna entreprenader landar fler och fler av byggherrens uppgifter på entreprenören och det blir därför deras ansvar.

  I samarbete med företaget NCC utformades inom detta examensarbete en checklista som skall underlätta uppstarten av nybyggnationsprojekt inom husproduktion. Listan skall resultera i förståelse om varför momentet fordras och vilken lag, förordningen eller föreskrift den uppfyller. Checklistan är relativt generell för husbyggnad, men den är mer direkt användbar för bostadshus och liknande relativt enkla byggnader.

  Arbetet grundades i två studier, en studie om checklistans innehåll och en den aktuella studien. Studien om checklistans innehåll analyserade de krav som finns enligt lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter. Den analyserade även interna dokument från NCC:s interna portal. Den aktuella studien bestod av intervjuer med sex personer i branschen för att få åsikter om checklistans uppbyggnad. Studierna resulterade till information om kraven och åsikter från respondenterna. Det bidrog till innehållet och uppbyggnaden av checklistan som skall göra det lättare för användaren att starta upp ett projekt. Den ger en överskådlig bild på vad som ska genomföras, när det ska vara klart, vem som ska utföra uppgiften och vem som ansvarar för att det blir gjort. Den ger även ytterligare uppgifter om varit kraven kommer ifrån samt en kort förklaring om varför kravet ska utföras eller varför det förekommer. Den skall även främja kommunikation mellan medarbetarna i och med att den talar om vem som ska utföra vad och vem som faktiskt ansvarar för uppgiften. Den är simpelt uppbyggd för att öka användarvänlighet. Checklistan skall även kunna vara enkel att ändra av den orsaken till att alla projekt skiljer sig åt och att kraven kan komma att ändras med tiden. Den ska ge användaren möjlighet att lägga till egna punkter eller ta bort de som inte behövs. För mer komplicerade husbyggnadsprojekt kan listan behöva kompletteras med ytterligare punkter.

  I diskussionskapitlet diskuteras eventuella andra metoder som skulle kunna ge annorlunda resultat. Att förändra den aktuella studien hade gett störst inverkan på resultatet. Att utöka den aktuella studien och använda fler respondenter med olika yrkesroller skulle kunna bidragit till en annorlunda upplagd checklista. Den aktuella studien gjordes med anställda på NCC eftersom det är de som i första hand skall använda checklistan. Diskussionen behandlade även respondenternas och författarnas tankar om kraven som finns inför uppstart av projekt. Dessa tankar jämfördes och skillnaden mellan ålder/erfarenhet och åsikter analyserades.

  Slutsatsen av arbetet är att checklistor är en viktig och användbar del i byggbranschen. För att de ska fungera på bästa sätt ska de vara konkreta och okomplicerade. Olika typer av checklistor används flitigt i byggnadsbranschen och tjänstemännen som intervjuades ansåg att checklistan som genereras i arbetet kommer hjälpa dem i sitt yrke. Checklistan behöver efter arbetet prövas i verkligheten för att se om den fungerar på tänkt vis.

 • Lindholm M Zein, Jessica
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Andres Casal, Joaquin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att leva med stigmatiserade identiteter: En hermeneutisk studie om multikulturella hbtq-individers upplevelser kring sina identiteter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att synliggöra hur multikulturella hbtq-personer upplever sin vardag och hur de upplever och hanterar sina identiteter. Studien grundar sig på intresset av att undersöka hur flera stigmatiserade identiteter kan samverka och vad dessa innebär för individen. Stigmatiserade identiteter refererar till att individen har en identitet bestående av olika subidentiteter vilka har stigman kopplade till vardera. I denna studie utgör de stigmatiserade identiteterna individernas multikulturella identitet samt deras hbtq-identitet. Tio semistrukturerade intervjuer har genomförts med personer med olika könsidentiteter, sexuella läggningar samt kulturella bakgrunder. Det teoretiska ramverket består av Queerteorin, intersektionalitet, stigmatiserade identitet(er) och globalisering/glokalisering. En hermeneutisk metodansats har använts för denna studie eftersom målet var att komma åt upplevelsen av fenomenet. De övergripande teman som studien kom fram till är; hanteringen av sina stigmatiserade identiteter, den egna relationen till hbtq-identiteten samt kulturens inverkan på hbtq-identiteten.

  Studiens resultat visar bland annat på den starkt rådande heteronormen som återfinns i flera kulturer som begränsar och skadar hbtq-individer. Trots deltagarnas aktiva försök att motverka normens inflytande, kunde det i olika sammanhang ses hur denna påverkan inte kunde undvikas. Resultatet tyder även på hur heteronormen påverkar familjens förhållningssätt gentemot hbtq-individerna. Deltagarna berättar om vilka strategier de använder sig av för att hantera sina vardagliga liv som hbtq-personer. Studien påvisar vikten av inkludering och förståelse för människor med stigmatiserade identiteter. Då studien ser till intersektionen mellan multikulturalitet och hbtq, något som inte tidigare gjort i Sverige, är det ett givet bidrag till det sociologiska forskningsfältet. Denna studie kan därmed hjälpa att lyfta fram relevansen för vidare forskning inom området.

   

  Nyckelord: hbtq, multikulturalitet, identitet, stigmatisering, hermeneutik

 • Jansson, Evelina
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Söderholm, Jennie
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Äldre personers upplevelser av välbefinnande2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Laukkanen Araus, Jana-Paulina
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Riskfylldamoment på byggarbetsplatsen: En fallstudie ur säkerhetsperspektiv av tre vägprojekt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In Stockholm multiple road construction projects are ongoing and the projects magnitude varies. A sustainable infrastructure is fundamental for the requirements put on the city traffic. Three road construction projects with the same building contractor have been studied for this degree project. Two larger and one smaller construction projects. One of Sweden’s largest construction companies is in the frontline on safety and health matter. It is of interest to compare the larger and the small project from a safety perspective. Large construction companies have developed own regulations concerning safety on the construction site. For the safety of the coworkers, differences between the projects, should be identified. If there is a violation of the safety-rules, there should be consequences, according to the company rules. It is of interest to study if there is differences between the taken measures between the studied projects. The method use to conclude the degree project have been; case study and qualitative research. All interviewed respondents’ feels that the prime risk filled activity they are exposed to in their daily work is surrounding civilians. One major difference between the projects is that the workers in the large construction projects considers that the most common near-accident occur in connection with lifting objects with heavy machines. 7 out of 13 respondents recalls that they at some point have had an unsafe behavior at the site that could have risk their own safety. 7 out of 8 of the respondents at the small construction project recalls that they do not used personal protective equipment, this is a major difference from the larger construction project.  Reprimands are more commonly given to skilled workers than to supervisors and site managers. 

 • Persson, Johanna
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Backlund, Carolina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Sjuksköterskor - en förutsättning för säker vård: - En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Carlsson och Persson, Elina och Amelia
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Utemiljöns betydelse för patienter med demenssjukdom2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Al-Swiri, Said
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Arbetsmotivationen i arbetslivet: Faktorer som kan främja medarbetarnas arbetsmotivation2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
 • Karlsson, Emma
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Mötesrum & story: Hur ett mötesrum kommunicerar ett budskap2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien handlar om hur man med hjälp av teorier (där ibland storytelling) kan förstå en verksamhet och med hjälp av utfromningen skapa en tydlig helhet. Samt att skapa en känsla av förtroende hos kunder och stolthet hos medarbetarna. Rummet som det handlar om är ett mötesrum i Näringslivsenhetens kontor i Eskilstuna. Rummet stämmer inte längre överens med verksamhetens inriktning och värderingar, därför kommer detta rum vara utångspunkten. Även korridoren som gränsar till rummet har fått en ny design. De behov som finns och det befintliga rummet har undersökts med hjälp av metoder som intervju och platsanalys. Resultatet av det var att användarna upplever att rummet inte uppfyller målet om att förmedla en tydlig verksamhet d.v.s deras nya inriktning av verksamheten. Detta problem har studerats med hjälp av teorier och metoder som står till grund för designförslaget som har skapats. Designförslaget kommer förhoppningsvis lösa de problem som finns. Designförslaget bidrar till en tydligare uppfattning av verksamheten i deras konferensrum och skapar möjligheter för verksamheten att hålla ”Goda hållbara möten”. För att kommunicera en lämplig identitet har den grafiska profilen och önskemålen för funktioner och behov beaktats.

 • Lindh, Cecilia
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation.
  Rovira Nordman, Emilia
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation.
  New Service Development and Digitalization: Synergies of Personal Interaction and IT Integration2018In: Services Marketing Quarterly, ISSN 1533-2969, E-ISSN 1533-2977, Vol. 39, no 2, p. 108-123Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study investigates the effects of personal interaction and information technology integration (IT integration) on new service development in business-to-business (B2B) service firms' relationships. Personal interaction, IT integration and new service development are latent variables in a structural model tested with LISREL (N = 138). The relationship between personal interaction and IT integration is strong and indicates that both these constructs are drivers for new service development. Although both these constructs represent diverse ways of interacting, they both positively impact new service development. Hence, managers should not expect IT to replace personal interaction to a great extent in B2B-service contexts.

 • Löjdström, Björn
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Arnsten, Isabelle
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Faktorer som påverkar omvårdnad vid trycksår: - ur sjuksköterskans perspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Karlsson, Niquita
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  LADY TALK: A critical discourse analysis of the representation of women over 50 in fashion and lifestyle magazines2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The complex concept of the ageing woman must be viewed in relation to both what it means to be a woman and what it means to age. Both women and the elderly are discriminated against in different respects; therefore it could be argued that the ageing woman is discriminated against in a double sense. This study investigates how women over the age of 50 are portrayed linguistically in fashion and lifestyle magazines with the aim to reveal the underlying attitudes as well as social and cultural ideologies regarding the topic today. Based on Wodak (2001), I employed critical discourse analysis (CDA) methodology, with a particular focus on terms of address and attributes identified in selected fashion and lifestyle magazines. The findings revealed that although the women were addressed mainly in terms of their professional titles, the emphasis was put on them as ageing women by a continuous mentioning of their age, their past and physical consequences from the process of ageing.        Further, personality traits and emotional and physical attributes were evaluated in terms of negative and positive associations, revealing positive attitudes (e.g. happy, curious, experienced) regarding emotions and personality traits, but negative associations (e.g. weight gain, grey hair, old) in relation to their ageing bodies and their appearances. 

 • Rexeborn, Anderz
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Hed, Åsa
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Livet med sår: Kunskapsläget om patienters erfarenheter av svårläkta sår2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Patients can live daily with severe ulcers. Common chronic ulcers are pressure ulcers, leg ulcers and malignant wounds. The prevalence of patients with wounds is higher in the elderly population and year 2030 a quarter of Sweden's population is assumed to be over 65 years. Nurses experience lack of competence and time constraints related with severe ulcers. Relatives' lives are often changed by living among severe ulcers. Aim: To create an overview of the knowledge for patients' experiences of severe ulcers. Method: A general literature review based on 12 articles, seven qualitative, three quantitative and two mixed methods. Result: Patients' daily lives changed through social isolation, limited mobility and reduced autonomy, which led to developing strategies to deal with the wound situation. Patients experienced fear of people's reactions to the ulcer, drugs and nurse's limited knowledge. They experienced lost and gained hope for the future. The wound pain was central to everyday life. In the contact with healthcare, patients described both positive and negative meetings. Conclusion: Patients' lives changed by the ulcers and nurses could use this knowledge to provide better care and opportunities for adaptation in the new life.

 • Boto, Sophia
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Abdulla Khalaf, Manar
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att vara anhörig till en närstående med cancer: En innehållsanalys baserad på självbiografier2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • AL-Mhana, Rania
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Shaghi, Muthana
  ÄLDRE MULTISJUKA PATIENTER PÅ AKUTEN: Ur äldre patienters perspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The number of older patients who require and seek the emergency department is increasing every year. Most of them have multiple diseases, which means that the older patients have at least two diseases. The nurses encounter a lot of stress and frustration while working at the emergency department because there is always shortage of time but also because they might have a lack in their knowledge, certain competence skills or experience.

  Aim: To describe the experiences of older patients with multiple diseases to be cared at the emergency department.

  Method: A systematic literature study with descriptive synthesis based on 10 qualitative scientific articles.

  Results: The result is presented based on two themes with two subthemes, respectively. The first theme is "Positive Experiences", which includes two subthemes "Experiencing satisfaction, being seen and respected" and "Experiencing security and trust". The second theme is "Negative Experiences", which includes two subthemes "Experiencing abandonment" and "Experiencing lack of security and trust".

  Conclusion: Older patients with multiple diseases have a strong desire for staff presence and safety. The fact that healthcare personnel are professional and safe in their occupational role leads to older patients feeling safe, seen and respected. When healthcare personnel do not have sufficient knowledge and experience about the older patients’ health condition, older patients experience abandonment, insecurity and reduced confidence in healthcare personnel.

 • Melén Hånell, Sara
  et al.
  Stockholm School of Economics, Stockholm, Sweden.
  Rovira Nordman, Emilia
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering, Industrial Economics and Organisation. Stockholm School of Economics, Stockholm, Sweden.
  What geographical scope works best for rapidly internationalizing SMEs?In: Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper aims to explore the benefits of a regional internationalization strategy and investigate how a rapidly internationalizing SME’s development of market knowledge relates to this strategy.

  Design/methodology/approach

  After a brief overview of the literature on international SMEs, the internalization approach and the IP-approach, a case study is introduced and analyzed.

  Findings

  The case findings illustrate that market knowledge steers the investigated firm to follow a regional approach of operations. The regional strategy lessens perceived risks, saves costs and generates sufficient knowledge about one market at a time.

  Practical implications

  It is important for managers in rapidly internationalizing SMEs and for policymakers to recognize the benefits of supporting regional orientation initiatives for enhancing these firms’ internationalization.

  Originality/value

  This paper presents a longitudinal case study that contributes to further the understanding and insights into the operations of born regionals. By probing deeper into the ideas provided by the internalization approach, the IP-approach and research about international SMEs, the study contributes with a unified framework for understanding the benefits for rapidly internationalizing SMEs to operate on a regional scope.

 • Hagland, Helen
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Hoikkala Jensen, Caroline
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Förlossningsrädsla hos pappor: Stöd i samband med graviditet och förlossning, en kvalitativ intervjustudie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Beskriva behovet av stöd hos pappor med förlossningsrelaterad rädsla. Metod: En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Åtta pappor med förlossningsrelaterad rädsla valdes ut genom ett kombinerat bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Vid analysprocessen användes kvalitativ innehållsanalys. Resultat: I analysen framkom tre kategorier: behov av samtalsstöd, behov av information och behov av professionellt bemötande samt 12 subkategorier. Papporna beskrev behovet av stöd utifrån erfarenheter de erhållit då mamman till deras barn varit gravid och vid sitt barns födelse. Papporna beskrev ett behov av att samtala om förlossningsrelaterad rädsla, att få kontinuerlig information och att lita på barnmorskan. Papporna beskrev att de inte kände sig uppmärksammade av barnmorskan och att de kände sig oförberedda inför oväntade händelser eller situationer i samband med sitt barns födelse. Hur barnmorskan bemötte papporna hade betydelse för hur papporna skulle kunna hantera sin förlossningsrelaterade rädsla. Papporna menade att information var avgörande för hur de kunde hantera sin förlossningsrelaterade rädsla. Konklusion: När barnmorskorna uppmärksammade pappor och deras förlossningsrelaterade rädsla, menade papporna att en stödjande miljö uppstod. Barnmorskornas stöd kunde bidra till att minska pappors förlossningsrelaterade rädsla. Om papporna påtalar sina behov kan möjligheten för stöd från barnmorskan öka.

 • Francis, Karinia
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Chefssjuksköterskors upplevelser av hälsofrämjande ledarskap och arbetsmiljö2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetsmiljö handlar om allt som påverkar arbetstagaren på arbetsplats, arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på arbetsplats, sociala, organisatoriska liksom fysiska förhållanden, En hälsofrämjande ledarskap är förutsättning för en god arbetsmiljö. Syftet med studien var att undersöka chefssjuksköterskors upplevelse av hur arbetsledaren arbetar för att främja arbetsmiljö och hälsa hos medarbetarna. I studien genomfördes semistrukturerade intervjuer med nio chefssjuksköterskor från äldreboende och sjukvårdsavdelningar. Intervjuerna har bearbetats med kvalitativa analysmetoden IPA (Interpretative Phenomenological analysis). Resultatet visade på tre huvudkategorier. Kategorier var hälsofrämjande ledarskap, arbetsmiljö och externa stöd. Under hälsofrämjande ledarskap och arbetsmiljö framkom underkategorier. Kategorierna var utgångspunkter för arbetsmiljö och egenskaper hos ledaren, i resultatet framkom olika sätt att hantera medarbetarnas arbetsmiljö, det var också viktigt med god stötning av verksamhets högre ledning för ledaren lättare skulle kunna bedriva arbetsmiljöarbete och ett hälsofrämjande ledarskap. Ledaregenskaper samt behovet av att ledaren arbetade för att förbygga stress var centrala i hälsofrämjande ledarskap. Psykosociala och fysiska förutsättningar samt behovet av rutiner och riktlinjer var viktigt vid hantering av medarbetarnas arbetsmiljö. Ledaren behövde externa stöd för att kunna hantera arbetsmiljön och ett hälsofrämjande ledarskap

 • Kalaitzis, Angelos
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Bitcoin - Monero analysis: Pearson and Spearman correlation coefficients of cryptocurrencies2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this thesis, an analysis of Bitcoin, Monero price and volatility is conducted with respect to S&P500 and the VIX index. Moreover using Python, we computed correlation coefficients of nine cryptocurrencies with two different approaches: Pearson and Spearman from July 2016 -July 2018. Moreover the Pearson correlation coefficient was computed for each year from July2016 - July 2017 - July 2018. It has been concluded that in 2016 the correlation between the selected cryptocurrencies was very weak - almost none, but in 2017 the correlation increased and became moderate positive. In 2018, almost all of the cryptocurrencies were highly correlated. For example, from January until July of 2018, the Bitcoin - Monero correlation was 0.86 and Bitcoin - Ethereum was 0.82.

 • Ayala, Ana
  et al.
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Christensson, Kyllike
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Velandia, Marianne
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Erlandsson, Kerstin
  Dalarna University, Falun, Sweden.
  Mother’s Experiences and Perceptions of a Continuous Caring Model with Fathers after Caesarean Section: A Qualitative Study2015In: The Open Women's Health Journal, ISSN 1874-2912, E-ISSN 1874-2912, p. 63-71Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: In Chile, mothers and newborns are separated after caesarean sections. The caesarean section rate in Chile is approximately 40%. Once separated, newborns will miss out on the benefits of early contact unless a suitable model of early newborn contact after caesarean section is initiated.

  Aim: To describe mothers experiences and perceptions of a continuous parental model of newborn care after caesarean section during mother-infant separation.

  Methods: A questionnaire with 4 open ended questions to gather data on the experiences and perceptions of 95 mothers in the obstetric service of Sótero Del Rio Hospital in Chile between 2009 and 2012. Data were analyzed using qualitative content analysis.

  Results: One theme family friendly practice after caesarean section and four categories. Mothers described the benefits of this model of caring. The fathers presence was important to mother and baby. Mothers were reassured that the baby was not left alone with staff. It was important for the mothers to see that the father could love the baby as much as the mother. This model of care helped create ties between the father and newborn during the period of mother-infant separation and later with the mother.

  Conclusions: Family friendly practice after caesarean section was an important health care intervention for the whole family. This model could be stratified in the Chilean context in the case of complicated births and all caesarean sections.

  Clinical Implications: In the Chilean context, there is the potential to increase the number of parents who get to hold their baby immediately after birth and for as long as they like. When the mother and infant are separated after birth, parents can be informed about the benefits of this caring model. Further research using randomized control trials may support biological advantages.

 • Kerstis, Birgitta
  et al.
  Uppsala University, Sweden.
  Engström, Gabriella
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Sundquist, Kristina
  Lund University, Malmö, Sweden.
  Widarsson, Margareta
  Uppsala University, Sweden.
  Rosenblad, Andreas
  Uppsala University, Sweden.
  The association between perceived relationship discord at childbirth and parental postpartum depressive symptoms: a comparison of mothers and fathers in Sweden.2012In: Upsala Journal of Medical Sciences, Supplement, ISSN 0300-9726, Vol. 117, p. 430-438Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim. To examine whether mothers' and fathers' levels of perceived relationship discord at childbirth were associated with postpartum depressive symptoms when the child was 3 months old. Another aim was to examine parents' levels of self-reported depressive symptoms. The hypothesis was that parents with high levels of perceived relationship discord have higher levels of postpartum depressive symptoms than parents with low levels of perceived relationship discord. Method. One week after childbirth, 305 couples' perceived level of relationship discord was measured using the Dyadic Consensus Subscale (DCS) of the Dyadic Adjustment Scale (DAS). At 3 months postpartum, the same couples answered the Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) questionnaire. The relations between perceived level of relationship discord and postpartum depressive symptoms were analysed using standard non-parametric statistical methods. Results. The mothers and fathers partly differed regarding which areas of their relationship they perceived that they disagreed with their partners about. Furthermore, 16.5% of the mothers and 8.7% of the fathers reported postpartum depressive symptoms, and there was a moderate level of correlation between the DCS and EPDS scores. Conclusion. These results may be useful for professionals in antenatal care and child health centres as well as for family caregivers who need to be aware that mothers and fathers may have different views on relationship discord and of the high level of depressive symptoms in recent parents. Further research is needed to examine perceived relationship discord and the development of depressive symptoms postpartum over a longer term.

 • Yago, Lizette
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Rummet och lärande: En studie om iscensättning i en studiemiljö för vuxna2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis is a study conducted in the field of information design specializing in spatial design. The thesis is about how the design of staging can convey functions and contribute to a versatile space in a learning environment for adults. The study is executed in a studyroom at the Futurum Learning Center in Västerås, where activities of different needs practice in the same area, which lead to uncertainty about the room's functions. The users in the study are aimed at employees, visitors and students in the environment who perform different activities and have different roles in the room.

  The purpose of this study has been to form an environment with distinct areas that supports the needs of the target group and facilitates users' understanding of the environment. Empirical data has been collected through spatial analysis, observations, notation analysis and interviews. The methods used showed that the design of the room created problems for some activities carried out in the environment. The study has also been based on theories about learning environments, form elements, structure, noise, colour and light. These aspects have shown that a more distinct spatial environment can contribute to a more positive experience for users.

  The study has resulted in a design proposal where the functions of the studyroom are visible, which makes it easier for the users to understand the environment. The proposal focuses on a flexible spatial design that is adapted to the various activities of the study area.

 • Augustsson, Therese
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Upplev Cirkulär Ekonomi!: En studie om vad som bidrar till en ökad förståelse för cirkulär ekonomi, och hur ett utställningsförslag kan se ut baserat på detta.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här är ett examensarbete i Informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning. Syftet med studien är att skapa ett gestaltningsförslag till en utställning som kan bidra till en förståelse för cirkulär ekonomi. Av den anledningen undersöks vilka visuella element som kan stödja denna förståelse. Förslaget är anpassat specifikt till ReTuna Återbruksgalleria, men ska även kunna appliceras i andra miljöer.Studien baseras på teorier och tidigare forskning om cirkulär ekonomi, kognition, visuella representationer, konceptuella modeller, utställningsdesign, material och färg. Metoder som har genomförts är användartest, kvalitativ intervju och rumslig analys. Studien har resulterat i ett gestaltningsförslag för hur cirkulär ekonomi genom rumslig gestaltning kan kommuniceras.

 • Singh Tedborn, Angela
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Om och om igen: Speciallärares erfarenheter av att arbeta med ominlärning på högstadiet2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka speciallärares erfarenheter av att arbeta med ominlärning på högstadiet, dess möjligheter och utmaningar. I studien studeras tre olika läsinterventioner. Syftet var att söka efter gemnesamma teman i speciallärarnas erfarenheter av att arbeta med interventionerna.

 • Kokkinos, Anthony
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Hasardspelssyndrom som sjukdom: Intervjuer med behandlingspersonal2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Mola, Nima
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Nalin, Amanda
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  När hjärtat sviktar: Patienters erfarenheter av egenvård vid hjärtsvikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Heart failure is one of the most common chronic conditions in Sweden and enatils the patients to live their life normal and fully. With self-care, patients can prevent the chronic conditions to get worse. It is shown in previous research that self-care is a fundamental factor for a life with wellness in defiance of their chronic conditions, but the advice, knowledge and information between nurses and patients often deficiencies which often cause patients to fail their self-care. Aim: The self-care experience for patients with heart diseases. Method: A systematic literature study with descriptive synthesis designed by Evans of 11 qualitative articles. Results: Patients experience both opportunities and difficulties in performing their self-care. The motivation, knowledge and support that the patient’s relatives and health care give results as opportunities to make a greater self-care recover. When there is lack of understanding and information, mental and emotional barriers, cost constraints, and physical as well as economic limitations, the patient induce to not take care of its health and therefore the self-care fail. Conclusion: Knowledge about the chronic conditions and support from relatives increases the patient’s self-confidence certain improvement in self-care. When there is lack of knowledge and understanding of the information, patients tend to act unhealthy and aggravate their disease. Decreased self-care tend to impaired state of heart failure, which may lead to a patient's disorder.

 • Augustsson, Johanna
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Cederberg, Sara
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Prevention av Malignt Melanom: En litteraturöversikt över sjuksköterskors preventionsarbete2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Malignt melanom är en cancerform som har ökat betydligt de senaste årtiondena. Många individer är omedvetna angående risker som kan orsaka att drabbas av malignt melanom. Problem: Malignt melanom kan förebyggas om kunskap kring sjukdomen blev mer uppmärksammad. Sjuksköterskor kan bli mer delaktiga med att undersöka och upptäcka malignt melanom. Syfte: Syftet är att skapa en översikt över hur sjuksköterskor kan vara delaktiga i arbetet kring malignt melanom. Metod: Metoden som används är en allmän litteraturöversikt med en beskrivande design. Totalt har tio artiklar valts ut som innehåller en kvantitativ design. Resultat: Sjuksköterskor kan bli mer delaktiga i förebyggandet av malignt melanom via olika typer av utbildningsprogram. Detta resulterade i ökad kunskap hos sjuksköterskorna gällande sjukdomen, vilket bidrog till ökad undervisning angående förebyggande åtgärder gentemot patienterna. Ett hinder för utförande av hudundersökningar av sjuksköterskorna var tidsbrist. Slutsats: Sjuksköterskor kan få en ökad kunskap om malignt melanom som kan öka deras omvårdnadskapacitet och ett hälsofrämjande arbetssätt samt förebyggande av sjukdomen. Genom att informera patienter kan de få mer kunskap om malignt melanom och därmed öka egenvårdskapaciteten.

 • Mählkvist, Simon
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Pontus, Netzell
  Pulp mill heat and mass balance model: Exploring the benefits and possibilities of process modelling as an applied method in a case study2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis focused on the modelling of a pulping process. The purpose was to see if an accurate model can be crated based on relatively simple premises and if the errors can be identified or analysed. To realise this, the authors conducted a literature study to identify the current state of the art regarding the chemical pulping process. In addition, flow charts and sample data from a case study were examined. Based on the literature review and case study, model assumptions were derived. The model is divided into sixteen components. Where mixing occurs, lumped conditions are assumed. The model has five validation points, four of which are temperatures and a mass flowrate. These are shown as deviations from the measured values. In conclusions, it was the model could produce stable results over a narrow time frame. More so if the transition period at the start of the simulation is overlooked. Several new model assumptions are presented with the purpose to increase accuracy e.g. account for the components ability to store mass.

 • Cicek, Dennis
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Utvärdering av VVS-system i en befintlig byggnad: Energieffektiviseringsåtgärder för att minska energiförbrukningen i en enfamiljsvilla i Stockholm2018Independent thesis Basic level (professional degree), 180 HE creditsStudent thesis
 • Leyser, Charlotte
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Alemyr, Johan
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att följa en kostplan: Faktorer och strategier vid motgång och för medgång2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En kostplan är ett bra verktyg för att nå tränings- och hälsomål. Denna studie undersökte vilka yttre respektive inre faktorer som kan underlätta och/ eller försvåra följandet av en kostplan för tränande individer, samt vilka copingstrategier som används för att hantera motgångar och för att lyckas hålla sig till kostplanen. En tematisk analys av 10 semistrukturerade intervjuer gjordes. Analysen visade på att planering och psykosocial miljö var centrala yttre faktorer som tydligt underlättade och/ eller försvårade följandet av kostplanen. Vad gäller inre faktorer var self-efficacy och motivation mest centrala. Den nya kunskap som studien bidragit till är de inre faktorerna inre kontroll och att kostplanen kan skapa stress, samt strategierna accepterande attityd, hantering av frestelser och stressreducering. Framtida studier föreslås undersöka dessa mer nya teman, samt skillnader mellan låg-, mellan- och höginkomsttagare samt individer som tränar i olika grad då de kan ha olika perspektiv på att följa en kostplan.

 • Forsman, Nicole
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Saarivaara Holmqvist, Anne-Mari
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att främja elevers fysiska aktivitet: Skolsköterskors erfarenheter2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Pupils physical activity decreases in relation to increased screen time. The WHO`s recommendation for children and adolescent’s physical activity is 60 minutes per day. The school breaks are often spent in front of the screens instead of being physically active. School nurses are active in student health and work health promoting for students and their health. Students wish to have healthy habits and see the health dialogues with school nurses as an opportunity to increase their knowledge and obtain support. Self-efficacy, interpersonal influences and situational influences are important aspects of pupil’s physical activity. Aim: To describe the school nurse's experiences of health-promoting work regarding pupils’ physical activity Method: A qualitative interview study with inductive descriptive approach was completed with 11 school nurses and analyzed by a content analysis. Results: School nurses' experiences of health-promoting work regarding pupil’s physical activity include dealing with obstacles and opportunities for pupils’ physical activity. This is described as: Being challenged in their role and seeking cooperation partners. Conclusion: School nurses experience´s of promoting students' physical activity is about managing obstacles and opportunities for it. The development of knowledge regarding school nurse's work to promote student´s physical activity can contribute to develop tools to support this work, and that development areas can be identified and highlighted.

 • Lind, Carina
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Larsson, Carolina
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Telefonrådgivning till äldre-äldre: Distriktssköterskors erfarenhet2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis