mdh.sePublications
123 1 - 50 of 101
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Buskas, Madeléne
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Jansson, Madeleine
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  "Ett jobb som alla andra": En hermeneutisk studie om romska kvinnliga tiggare2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi har gjort en hermeneutisk studie vars syfte var att få en förståelse för hur det är att leva som romsk kvinnlig tiggare i Sverige, och hur situationen i Rumänien ser ut för dessa kvinnor. Materialet har vi samlat in främst genom djupintervjuer med romska tiggande kvinnor, men också med deltagande observationer på stödcenter för utsatta EU-migranter. Materialet i studien har vi utifrån den hermeneutiska spiralen analyserat i tre steg, som innebär att gå från en materialnära tolkning mot en allt mer abstrakt tolkning. Till grund för vår tolkning har vi använt Bourdieus teori om kapital, som visat på vilka resurser eller brister kvinnorna har. Putnams teori om sammanbindande och överbryggande kapital, som gav oss möjlighet att se innebörden av kontakter innanför och utanför sin grupp. Goffmans stigmateori kunde vi koppla till hur kvinnorna upplever att samhället tar emot dem. Beckers avvikarteori användes för att tolka val som några kvinnor gjort.

  Vår sluttolkning av resultatet blev att kvinnorna ser tiggandet som ett jobb som de utstår på grund av ansvaret de har och känner gentemot familjen. Hur individen samtidigt styrs av sin grupp tolkade vi från betydelsen Putnam ger till sitt begrepp sammanbindande kapital. De kvinnor som har lämnat livet som tiggare bakom sig har fått en anställning. Genom kontakter utanför sin grupp möjliggörs social mobilitet vilket vi tolkade från betydelsen Putnam ger till sitt begrepp överbryggande kapital .

 • Klingowström, Tove
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Palmqvist, Julia
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Livet efter stroke: En litteraturstudie om patienters upplevelser2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Att beskriva hur patienter upplever sin livssituation efter insjuknandet i stroke. Metod: En litteraturstudie med en deskriptiv syntes och en kvalitativ ansats.Bakgrund: Varje år insjuknar tiotusentals människor i stroke i Sverige. Detta gör att sjuksköterskor i det dagliga arbetet ofta möter patienter som på ett eller annat sätt drabbats av insjuknandet. Närstående upplever att de var oförberedda inför den nya situationen och sjuksköterskor upplever svårigheter i hur de ska hantera och bemöta patienterna. Resultat: I resultatet identifierades två teman med tre respektive två subteman. Ett tema som identifierats var upplevelser av att leva i en främmande kropp med tre tillhörande subteman, förändrade förutsättningar för självständighet, en förändrad kropp och förändrade möjligheter att delta i aktiviteter utanför hemmet. Det andra temat var upplevelser av att finna sig i en ny livssituation med två tillhörande subteman, att inte leva upp till egna och omgivningens förväntningar och strävan att hitta tillbaka till sig själv. Slutsats: Att insjukna i stroke upplevdes som en livsomvälvande erfarenhet som var svår att hantera och acceptera. Ökad förståelse hos sjuksköterskor skulle kunna komma att bidra till ökat stöd för patienter i att förbereda sig och för att uppnå acceptans. Nyckelord: kvalitativ, livssituation, patientperspektiv, stroke, upplevelser

 • Hansson, Zebastian
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Hanteringen av temporal information och domänkunskap relaterad till behandlingar för CP i ett Kliniskt beslutsstödsystem2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Today's healthcare can be improved with methods from computer science. According to orthopedists and clinicians there exist longitudinal data, patients who have been followed up for many years which is important temporal information which could be identified and used in decision making on operation. They asked if it is possible to develop a system that can identify the temporal aspects using domain knowledge and information from a Swedish quality register CPUP containing patient records for patients with cerebral palsy. After studying the application field and discussions with the orthopedics around domain knowledge, a solution based on case-based reasoning was suggested, where the program estimates a monthly change for all patients. During the work, two clinical experts, Gunnar and Elisabet provided information on how they are considering treatment. Also a visual representation of cases identified by the program as similar to the current patient was made so that orthopedists see how similar patients develop with or without surgery. A program was developed with the main function to identify, create cases from the temporal aspects and show them in terms of values as individual cases as well as median and corresponding standard deviations. The clinical experts were positive about what the program showed and confirmed that information about temporal aspects is very interesting in the decision to treat a patient with cerebral palsy.

 • Runge, Henrik
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  A Mutation Analysis Framework for Simulink Models2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Mutation analysis is a fault-based method used for introducing small changes into a program, producing mutants based on mutation operators, classes of commonly occurring faults. Mutation analysis has been used in the last couple of decades for evaluating how good test cases produced by software testing are at detecting faults. Software testing is the process of executing software based on certain input parameters and evaluating its behavior with the purpose of finding faults and making sure that the software works as expected.

   

  In automotive systems, MATLAB Simulink is the facto standard for implementing the electronic control software of vehicle functions. As such, the application of software testing and mutation analysis to Simulink models becomes a crucial aspect for providing a framework to evaluate existing test cases by introducing mutations into these models.

   

  In this thesis, we propose a mutation generation framework for Simulink by using a set of mutation operators defined based on our own classification based on the Simulink project structure and previously defined operators. Our method is supported by the tool SIMUTATOR, which we also introduce and apply on an industrial prototype called the Brake-By-Wire system. This work enables the mutation analysis of industrial Simulink models. In addition, we show how SIMUTATOR can be used together with SIMPAAL (a tool for transforming Simulink models to timed automata) and MATS (a tool for test generation) for mutation testing. The results show that SIMUTATOR is efficient and can be used successfully on industrial-sized Simulink software

 • Knutsson, Filip
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Sambandet mellan lycka och grad av fysisk aktivitet bland högskolestudenter2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Lycka är en viktig beståndsdel i en människas liv och innehåller komponenter som livstillfredställelse och påverkan av yttre förhållanden. En typ av yttre förhållande som lycka skulle kunna påverkas av är fysisk aktivitet. Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns ett samband mellan lycka och grad av fysisk aktivitet hos högskolestudenter beroende på kön, ålder, civilstånd och antalet studerade terminer. En enkät med två instrument, Oxford happiness questionnaire och International physical activity questionnaire delades ut till 99 högskolestudenter där data bearbetades med variansanalyser. Resultatet visade att högskolestudenter med låg grad av fysisk aktivitet skattade sin lycka lägre än högskolestudenter med måttlig och hög grad av fysisk aktivitet. Även ålder och civilstånd hade en inverkan på hur deltagarna skattade sin lycka. Deltagarantalet ses som en bidragande faktor till resultatet och framtida studier bör fokusera på faktorer som ligger till grund för lyckonivå vid låg grad av fysisk aktivitet. 

 • Söderlund, Matilda
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Niemelä, Hanna
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Livet med följder efter stroke: Patienters upplevelser av hälsa efter stroke2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Stroke kan medföra kvarstående problem som kan orsaka konsekvenser för patienters hälsa ur ett helhetsperspektiv. Sjuksköterskor har till uppgift att vägleda patienter att hantera förändringarna som en stroke kan föra med sig. Problem: Forskning visar att vården till stor del fokuserar på den kroppsliga återhämtningen trots medvetenheten om att se människan som en enhet. Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av hälsa efter stroke. Metod: En systematisk litteraturstudie med deskriptiv syntes valdes där 16 vårdvetenskapliga artiklar analyserades i resultatet. Resultat: Två teman kunde urskiljas, förändrad identitet och relationernas betydelse. Utifrån dessa skapades fyra subteman; Osäkerhet inför möten med andra, anpassning till ett nytt jag, behov av stöd från sjuksköterskor samt att vara beroende av anhöriga. Patienter upplevde sig som förändrade vilket bidrog till att de kunde urskilja både positiva och negativa delar av livet. Då stroke bidrog till en stor förändring i livet behövde patienter en trygg tillvaro med stöd från omgivningen. Slutsats: Sjukvårdspersonal kan stötta patienter i upplevelsen av hälsa genom att samtala och informera om vilka hinder de kan tänkas möta i samspelet med andra.

 • Lantz, Cecilia
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Baban, Sara
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att arbeta som mentalskötare: - Upplevelser och erfarenheter inom mentalskötaryrket2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Svetlana, Lindblad
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Olga, Skipor
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Kommunikation med hälso- och sjukvårdspersonal: - Utrikesfödda patienters upplevelser av kommunikation i möten med hälso- och      sjukvårdspersonal2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den globala migrationsprocessen ledde till att antalet utrikesfödda personer som söker vård ökade. Språkbarriärer och kulturella olikheter är de vanligast hinder för kommunikation mellan patienter och sjukvårdpersonal. För att tillgodose vård med en god kvalitet till alla grupper av patienter, krävs en fördjupad kunskap om utriksfödda patienters upplevelser av kommunikation med hälso- och sjukvården. Syfte: Syftet med examensarbetet är att beskriva utrikesfödda patienters upplevelser av kommunikation i möten med hälso- och sjukvårdpersonal. Metod: En systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats där elva vetenskapliga artiklar analyserats enlygt Evans modell. Resultat: Många utrikesfödda patienter upplever svårigheter i kommunikationen med sjukvårdpersonal, orsakad av språkbarriär och kulturella skillnader. Patienter upplever att informationsutbytet och tolkjänster inte blir tillräckliga och betryggande.Språkbarriärer görofta att missförstånd uppstår från båda sidor och påverkar behandling samt patientsäkerhet negativt.Rrsultat presenteras som tre följande teman: språkbarriär, tolkanvändning, samt känslomässiga perspektiv av kommunikation. Slulsats: Alla patienter med olika kulturell bakgrund har rätt till att bli tillräckligg informerad, kunna meddela sjukvårdpersonal sina tankar, känslor och behov, samt vara delaktiga i sin vård. Sjukvårdpersonal bör öka sin medverkan för att överbrygga språbarriär och underlätta kommunikation med patienter.

 • Abrahamsson, Jennie
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Berglund, Sabine
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  "På vilken förskola går ditt barn?": En kvalitativ studie av fyra pedagogiska inriktningars återspegling på miljön i praktiken2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande arbete är att studera hur fyra olika förskolor med olika pedagogiska inriktningar arbetar aktivt med förskolans inomhusmiljö. Vi har genomfört observationer och intervjuer som lett fram till vårt resultat. Vi har kommit fram till att förskolorna har såväl likheter som skillnader men att alla förskolorna har en medveten tanke kring utformningen av inomhusmiljön utifrån deras pedagogiska inriktning.

 • Andgrim, Kajsa
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Nevalainen, Emma
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Så ett frö för framtiden.: En kvalitativ studie kring hur pedagoger i årskurs F-3 ser på och arbetar kring hållbar utveckling.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger i årskurs F-3 tolkar begreppet hållbar utveckling samt hur de undervisar kring begreppet. Detta undersöks genom att intervjua samt observera 4 stycken pedagoger. En grupp av pedagogerna tyckte att hållbar utveckling mest bestod av miljöaspekten, såsom sopsortering och liknande medan den andra gruppen av pedagoger tyckte att begreppet är stort, brett och svårtolkat. Det visade sig också att arbete kring hållbar utveckling är något som måste vävas in i det dagliga arbetet och integreras med andra ämnen.  Vi upptäckte även att det står relativt lite om hållbar utveckling i läroplanen och att om det var med definierat så skulle det underlätta för pedagogerna. I denna studie använder vi benämningen pedagog för utbildade lärare i årskurs F-3. 

 • Röjmyr, Simon
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  I vilka sammanhang och hur används matematik?: En kvalitativ studie om åtta femteklassares syn på användningen av matematik2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka i vilka sammanhang åtta femteklassare anser sig använda matematik, och på vilket sätt de beskriver att de använder matematik i dessa sammanhang. Intervjuer med åtta femteklassare genomfördes för att samla in data. Data analyserades utifrån de matematiska förmågorna i kursplanen. Det användes även ett ramverk som beskriver olika typer av sammanhang där matematik kan användas: vardagsmatematik, matematikers matematik och skolmatematik. Resultaten visar att eleverna anser sig använda matematik i olika sammanhang, men med en klar tyngdpunkt på vardagsmatematik. Ingen elev anser sig använda matematik i situationer som kan kopplas till matematikers matematik och endast en elev nämner skolmatematik som ett sammanhang där hen använder matematik. Vidare kan man se att det endast är två av de fem förmågorna som läroplanen innefattar som eleverna anser sig använda. Eleverna i denna studie använder sig endast av resonemangsförmågan och procedurförmågan. Slutsatsen som dras är att man kan se att eleverna i intervjuerna inte gör kopplingar till alla sammanhang som läroplanen nämner. Kopplingen som eleverna gör är till vardagsmatematik, eleverna gör dock inte kopplingen till de övriga två sammanhangen som är historiska skeenden och användning i andra ämnesområden. Man kan även se att alla de matematiska förmågorna inte nämns i intervjuerna.

 • Kjellmark, My
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Erlandsson, Sofie
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Studenters återhämtning: - Har kön och barn någon betydelse?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Dahlberg, Matilda
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Lé Faucheur, Sanna
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  "Det regnar uppifrån": En grundad teori om relationen chef-medarbetare i yrken med brukarkontakt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A functioning relation between the employer and the employee generates better conditions for wellbeing at the workplace. The purpose of this study is to illustrate the functioning relation between employer-employee, within social work/the supporting role profession, and to generate a theory and a model. The aim with this is to illustrate the aspects of the functioning employeremployee relation, which are important according to them. With grounded theory as the research and methodological approach, we use nine interviews and three participative observations to examine and highlight employers and employees’ perspectives of their relation to each other. The result shows the importance of the functioning relation between them, according to both the employer and the employee. Our theory highlights several aspects that are all necessary if a functioning relation shall be possible, e.g. the employees approach and the working climate. The result also proves the importance of the employers’ role to obtain the prerequisites to develop a good relation. The most distinguishing feature of the collected material is the importance of clarity from both the employer and the employee. The generated theory model can be used as a tool in the strategy of acquiring good working conditions as well as a reminder of the importance of a functioning relation between the employer-employee.

 • Larsson, Susanna
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Lindegren, Mimmi
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  En skildring av alkoholkonsumtion och alkoholkultur under svenska högtider2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Människors alkoholkonsumtion påverkar både individen själv och dess omgivningen. I medier förekommer kampanjer om en vit jul vilket skapade intresset att undersöka hur alkoholkonsumtionen ter sig även vid nyår, påsk, valborg och midsommar samt om det finns skillnader mellan dem och andra tillfällen där alkohol förekommer. I studien deltog tolv personer, 23–58 år med olika erfarenheter kring ämnet. Datainsamling skedde med hjälp av semistrukturerade intervjuer och intervjuguiden innehöll frågor som undersökte människors upplevelser. Fyra teman kunde urskiljas: (1) anledning till alkoholkonsumtion, (2) alkoholens konsekvenser, (3) normer och traditioner och (4) skillnader och likheter mellan högtid och vanligt tillfälle. Anledningar till att konsumera alkohol kunde bero på invant beteende och för att lätta upp stämningen och att avstå från alkohol grundade sig i dåliga minnen och att relationer förstörs. Studien skulle kunna bidra till ett öppet klimat om alkohol och belyser dess negativa konsekvenser.

 • Lövstaf, Esmeralda
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Människors upplevelse av yoga: Från mattan ut i livet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Yoga är något som idag oftast betraktas som en form av fysisk aktivitet med inslag av meditation och andning. Men filosofin från yoga grundar sig att förena flera olika moment i människors liv för att skapa en helhet. Inkluderat i dessa är inte bara de fysiska elementen utan berör också människors sätt att förhålla sig till sig själv och andra. Syftet med studien var att undersöka människors helhetsupplevelse av yoga, från motivationen bakom till yogans påverkan på livet. Åtta personer deltog i undersökningens djupintervjuer som sedan analyserades systematiskt med meningskoncentrering som metod. Resultatet visade på fem teman som speglar upplevelsen före, under och efter yogapasset: (1) före finns behov av bearbetning, (2) under sker bearbetning och efter nås utvecklad relation (3) till sig själv, (4) till andra och (5) till livet. Denna studie ger ökad förståelse för vad det är i yoga som gör att människor upplever ett ökat välmående. 

 • Jutman, Pernilla
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Rodenfelt, Johanna
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  "...Vi måste vara jätteduktiga på att lyfta frågan, för det kan vara lite pinsamt för dom...": Barnmorskors erfarenheter av att samtala med ungdomar om sexuellt överförbara infektioner2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Beskriva barnmorskors erfarenheter av att samtala med ungdomar om sexuellt överförbara infektioner (STI). Metod: En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Åtta barnmorskor rekryterades genom bekvämlighetsurval och blev inbjudna till studiedeltagande. Barnmorskorna intervjuades genom semistrukturerade intervjuer som sedan analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Två kategorier identifierades; Att vara vägledare och Att utmanas som vägledare. Barnmorskor kan ge råd och stöd utifrån ungdomars frågor, kunskapsbehov och oro. Barnmorskor kan då använda sig av olika strategier. Barnmorskor har en medvetenhet om det ansvar barnmorskeprofessionen innebär och uttrycker en önskan om utbildning. Det kan vara utmanande att samtala med ungdomar där barnmorskor bemöter olika beteenden och attityder. En komplexitet kan vara att ha både positiva och negativa upplevelser i samtalet med ungdomar. Barnmorskor behöver vara flexibla och anpassa samtalet efter individ, kön, etnicitet och sexuell läggning. Konklusion: Det kan vara både lätt och svårt att samtala med ungdomar om STI. Ungdomar kan vara mer öppna än vuxna, men utmaningen kan bli att bemöta olika beteenden och attityder. Då kan det vara framgångsrikt av att använda olika strategier. Ungdomars frågor, oro och kunskapsbehov kan variera beroende på individ, kön, etnicitet och sexuell läggning. Barnmorskor är medvetna om sitt ansvar samt behov av utbildning.

 • Piccolo, Sofia
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Serimu, Ruth
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Vård i livets slutskede: Ur ett sjuksköterskeperspektiv2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att möta och vårda patienter i livets slutskede är en naturlig del av sjuksköterskans arbete. Bemötandet sträcker sig inte enbart till patienter utan innefattar även anhöriga, vilket i många fall kan upplevs som tungt och en svår uppgift för sjuksköterskor. Vårdandet kan väcka många känslor hos sjuksköterskor, vilket kan leda till utmaningar och svårigheter att vårda. Genom denna litteraturstudie belyser författarna vad sjuksköterskor upplever när de vårdar.

  Syfte: Detta examensarbete syftar till att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter i livets slutskede.

  Metod: Metod som används i denna litteraturstudie är Evans analysmetod med beskrivande syntes.

  Resultat: Syntesen ledde till tre teman: Känslan av otillräcklighet, Sjuksköterskors välbefinnande och Förväntningar och Skyldigheter. Vidare utifrån dessa teman skapades även sju subteman som är: Stress och behov av mer tid i vårdandet, behov av mer kunskap, Svårighet att hitta balans i vårdandet, Vikten av stöd i arbetet, Vårdandet upplevs som tillfredsställande, Samarbete i vårdandet och Stödja patienter och anhöriga. Dessa teman och subteman beskriver sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter i livets slutskede.

  Slutsats: Litteraturstudien lyfter fram att sjuksköterskor upplever behov att ytterligare utveckla sin kunskap och erfarenhet för att kunna vårda och bemöta både patienter och anhöriga. Vidare upplever sjuksköterskor att stöd och reflektion är avgörande faktorer för att fortsatt vårda och motstå påfrestningar som uppstår inom vård samt kunna utveckla sig   både personligt och professionellt. 

 • Khatun, Asia
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Hellenberg, Sofia
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Barnmorskors erfarenheter av att möta kvinnor efter sfinkterruptur: En kvalitativ intervjustudie inom mödrahälsovården2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Abbas, Rami
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Issa, Simon
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Landenberg, Kevin
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Utdelning i fåmansbolag: Reformers påverkan på beteende och agerande2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Date:                        2018-01-15

  Level:                       Bachelor thesis in Business Administration, 15 cr

  Institution:                         School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University

  Authors:                  Rami Abbas             Simon Issa                          Kevin Landenberg              92/03/26                                 92/02/02                                       94/08/11

  Title:                        Dividend in close companies

  Keywords:              Dividend, qualified shares, the canceled proposition 2017, tax behavior

  Research

  Questions:               What possible changes in behavior has the cancelled proposition generated at decision making in close companies?

                                   What impact do tax reforms have on tax behavior?

  Purpose:                  The purpose of the survey is to create an understanding about if and how close companies have acted towards the rejected proposition of change in the 3:12 rules. In addition to this, the purpose is also to create an understanding of what impact tax reforms have on tax behavior.

  Method:                   Regulations regarding dividend opportunities in close companies, have been collected and analyzed. Theoretical data collection on reformers' impact on tax behavior has been collected. In addition, interviews have been conducted with owners of close companies and authorized auditors.

  Conclusion:              The proposition of change that were rejected in the summer of 2017 had no significant impact on majority of the shareholders at close companies. This is due to complicated regulations. In specific cases, when reforms are too complicated, it requires the involved partners a learning time to acquire new knowledge and therefore do not have the time or knowledge to respond to the reform requirements.

 • Jansson, Sofia
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Olsson, Hanna
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Pedagogers hantering och bemötande av barns konflikter och känslor: En undersökning i förskola och skola2011Independent thesis Basic level (professional degree), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbetet syftar till att undersöka vad konflikter i förskola och skola vanligen handlar om. Syftet är vidare att jämföra hur pedagoger i förskola respektive skola bemöter barns konflikter och de känslor som uppkommer.

  Undersökningen är baserad på intervjuer och observationer där informationen som framkommit har kopplats samman med tidigare forskning och teorier. Urvalsgruppen består av två pedagoger från förskolan samt två pedagoger från skolan, år 4.

  Det framkommer i resultatet att pedagogerna i både förskola och skola sällan är närvarande vid konflikter. Intervjuer och observationer visar att det ofta handlar om intressekonflikter där barnen hanterar dessa destruktivt. Samtliga pedagoger har en vision om hur de vill hantera barns konflikter och känslor. Men det har visats sig genom observationerna att det inte alltid är tillräckligt, då de destruktiva konflikterna tenderar att återkomma i verksamheterna.

 • Höglund, Yvonne
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Tillgänglig miljö för elever med syn- eller hörselnedsättning i grundsärskolan?: En kvalitativ studie om hur den pedagogiska, fysiska och sociala miljön blir tillgänglig för elever med syn- eller hörselnedsättning.2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka och analysera på vilket sätt lärarna gör den pedagogiska, fysiska och sociala miljön tillgänglig för elever med lätta eller medelsvåra syn- eller hörselnedsättningar i grundsärskolan. Det var betydelsefullt att undersöka dels utifrån att det går många elever med flera funktionsnedsättningar, varav syn- och hörselnedsättningar är vanliga, i grundsärskolan men det finns det lite forskat runt de här elevgrupperna. Dels var det också betydelsefullt att undersöka närmare utifrån att tidigare undersökningar har visat på att skolan glömmer bort att tillrättalägga miljö och metodik för de här elevgrupperna, trots att syn- eller hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning kan ge stora konsekvenser. Den här studien är kvalitativ och de metoder som genomförts i studien för att på bästa sätt generera data är observationer och intervjuer. Det har genomförts tio observationer i klassrumsmiljö samt tio intervjuer med lärare som arbetar i grundsärskolan. Resultatet i studien visar på att det finns en viss osäkerhet hos lärarna över vilka av eleverna som har en syn- eller hörselnedsättning i klassen. Resultatet visar också på att lärarna gör vissa anpassningar för att den pedagogiska, fysiska och sociala miljön ska bli mer tillgänglig för de här elevgrupperna men att de till största delen gör det utifrån att eleverna har andra funktionsnedsättningar. Det fanns inte någon signifikant skillnad i undervisning eller miljö om det gick elever med syn - eller hörselnedsättning i klassen eller inte.

 • Hjalmarsson, Marie
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Nordberg Karlsson, Josefine
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Övergångar mellan förskola och skola: En studie om offentlighets- och sekretesslagen som begränsning eller skydd vid övergången från förskola till förskoleklass2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att undersöka pedagogers tolkningar, kunskaper och problematiseringar runt sekretess och delgivning vid övergångar mellan förskola och förskoleklass. Både enkäter och intervjuer har använts för att få förståelse om pedagogers kunskap och resonemang kring överföring av information om den enskilda individen. Resultatet visar att respondenterna upplever att delgivningsaspekten i lagen om offentlighet och sekretess är en tolkningsfråga och tyder på en okunskap kring hur omfattande sekretessen i förskolan är. Slutsatsen i studien är att OSL är svårtolkad för pedagogerna, men att det i praktiken är förskolans pedagoger som på etiska grunder avgör vilken information som är delgivningsbar till förskoleklassen, men att det sällan kan ske en delgivning utan vårdnadshavarnas samtycke. ___________________________________________________

 • Brask, Michelle
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Törnblom, Linnéa
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Intresseväckande attityder hos lärare.: En kvalitativ studie för hur lärares attityder påverkar elevernas intresse.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur lärares attityder påverkar elevernas intresse inom de naturorienterande ämnena. Kvalitativa metoder såsom intervjuer och observationer har använts för att nå ett representativ resultat. Både lärare och elever har intervjuats och vid elevintervjuerna användes bildstöd för att förenkla elevernas svar. Resultatet delades upp i två kategoriseringar av lärare A och lärare B för att kunna ställa de två lärares attityder mot varandra och därigenom se skillnader och vilken påverkan de har på eleverna. Slutsatsen är att lärarnas attityder kan påverka elevernas intresse men att det inte går att ge ett definitivt svar då det finns flera påverkande faktorer. Dessa faktorer kan vara konflikter, vilken tidpunkt på dagen lektionen är placerad och vilka läromedel som används. 

 • Kallemur, Sara
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Kehänen, Natalie
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Pedagogisk dokumentation: Hur delaktiga är barn?2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att synliggöra hur åtta förskollärare ifrån tre olika förskolor arbetar för att få barn delaktiga i pedagogisk dokumentation. För att besvara vårt syfte och våra forskningsfrågor har vi valt  att använda oss av en kvalitativ ansats då målet är att få reda på vad förskollärare har för åsikter och tankar kring barns delaktighet i pedagogisk dokumentation. Informationen vi har samlat in kommer ifrån strukturerade intervjuer. I resultatet framkommer det att lärplatta är det vanligaste dokumentationsverktyget som används vid sammanställning av pedagogiska dokumentationer. De barn som är äldre får vara mer aktiva och deltagande under dokumentationsprocessen än de barn som är yngre. De flesta barn får chans till att vara delaktiga i dokumentationsprocessen då de får vara med och diskutera och uttrycka sig med kroppsspråk kring det som sätts upp på avdelningens väggar. Slutsatsen är att det är viktigt att personal reflekterar tillsammans med barn kring det som dokumenterats för att alla parter ska få uttrycka sina tankar och åsikter. Det vi även kan konstatera är att även yngre barn kan delta i pedagogisk dokumentation, det gäller för förskollärare att hitta olika sätt för alla barn att delta.   

 • Ambjörn, Fanny
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Camilla, Söderroos
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Skolbibliotekets betydelse: En jämförelse mellan fyra olika skolbibliotek2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   Syftet med studien är att diskutera och jämföra skolbibliotek och hur dessa används av svensklärare i F−3. Vi har valt att göra en metodtriangulering där vi undersökt skolbibliotekets funktion och användning. Detta genom att observera fyra skolbibliotek i Mellansverige, intervjua rektorerna samt utföra enkäter med skolans F−3-lärare som undervisar i ämnet svenska. Resultatet visade att samtliga rektorer anser att skolbiblioteken är viktiga. Det var en stor variation mellan lärarna huruvida de anser att skolbiblioteket är en viktig resurs eller inte samt hur de använder sig av skolbiblioteket i sin svenskundervisning.

 • Höggren, Andreas
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Harnessing motivation: A study into Swedish English students' motivation for engaging with English in and out of school2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study explores the motivation that students in Swedish upper secondary school have for engaging with, and learning, English both in and out of school to find out if there is a gap between them and find a way to possibly bridge this gap if it exists. Students’ motivation has been described as important for their learning and motivation and its effects have been studied in several ways. A study with focus on how informal learning and out of school (extramural) English improve students’ English proficiency have been conducted by Sundqvist (2010) and Socket (2013). The effect of schools, and teachers in particular, on students’ motivation in school or during class has been studied by Sundqvist (2015), Bernaus and Gardner (2008) and Ushida (2005), while a study on what actually motivates students was done by Saeed and Zyngier (2012).

  This study is conducted through group interviews with four focus groups made up of three students each which come from two different upper secondary schools in Sweden. The results of these interviews are analysed through Ryan and Deci’s Self-Determination Theory (2000) to determine how motivated the students are and how their motivation is affected by different factors.

  The results show that students are highly motivated to engage with English activities on their own volition, and that they are highly motivated to learn English. The results also show that teachers have a great effect on students’ motivation and can both raise and lower it depending on how they conduct their lessons. Students want more choice, to learn through authentic English experiences and a teacher that they can relate to.

 • Örman, Jessica
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Birkestål, Karin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Enskild läsning - bara att läsa, eller?: En kvalitativ studie om hur sex lärare i årskurs 3 arbetar med enskild läsning i sin undervisning2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur sex lärare i årskurs 3 använder enskild läsning i sin undervisning. Vi undersökte även vilket syfte den enskilda läsningen hade samt hur lärarna kunde inspirera eleverna till enskild läsning. Som datainsamlingsmetod har intervjuer samt observationer använts. Resultatet visar att användningen av den enskilda läsningen skiljer sig åt men det huvudsakliga syftet är att eleverna ska bli goda läsare.

 • Altoumaimi, Rasha Talal
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Nonlinear Least-Square Curve Fitting of Power-Exponential Functions: Description and comparison of different fitting methods2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis examines how to find the best fit to a series of data points when curve fitting using power-exponential models. We describe the different numerical methods such as the Gauss-Newton and Levenberg-Marquardt methods to compare them for solving non-linear least squares of curve fitting using different power-exponential functions. In addition, we show the results of numerical experiments that illustrate the effectiveness of this approach.Furthermore, we show its application to the practical problems by using different sets of data such as death rates and rocket-triggered lightning return strokes based on the transmission line model.

 • Hurtig, Christian
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Efficient FBD Test Generation Through Program Slicing2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Program slicing has been used as a way to improve the efficiency of debugging and program analysis. Nowadays, automated test generation is being used to create tests automatically by analysing the program structure and suggesting necessary tests. This kind of techniques are prone to efficiency problems when applied to large programs containing many lines of code. This is especially true for software in industrial practice, such as the ones running on Programmable logic controllers (PLC) that are used in a wide variety of tasks from toys to avionics and rail transport. Function Block Diagram (FBD) is a language used for programming PLCs that has gained lots of attention in industrial practice due to its graphical nature. These FBD programs are often used in real time and safety critical systems, and these systems require extensive testing in order to prove that they pass safety requirements of their respective domains. In order to improve the efficiency of applying automated test generation on FBD programs we propose two FBD program slicing algorithms based on the structure of these diagrams and how they are programmed. These FBD program slicing algorithms are applied on several industrial programs for PLCs in order to evaluate their feasibility and what effect slicing has on test generation. Six FBD programs were selected out of 189 provided by Bombardier Transportation Sweden AB. The six programs were sliced according to these FBD slicing algorithms and then evaluated in terms of efficiency and applicability. Our results suggest that slicing can be used to reduce the needed generation time and memory usage required for automated test generation. However, our observations show that slicing can also increase the number of test cases generated and how this test cases are merged into one test suite for the entire program.

 • Carrillo Mendez, Minerva
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lindahl, Cajsa
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Barns sömn: Ur ett föräldraperspektiv2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Eftersom sömn är av betydelse för barns allsidiga utveckling och välmående är det intressant att undersöka vad för tankar föräldrarna har om just detta. Föreliggande studie har i avsikt att lokalisera och synliggöra bakomliggande resonemang vad gäller föräldrars tankar om barns sömn. Insamlingen av data består av åtta semistrukturerade intervjuer med nio föräldrar, alla med barn i förskolan. Resultatet visar att föräldrar har liknande tankar om betydelsen av sömn för deras barn. Det framkom även att föräldrarna tillhandahåller i stort sett liknande rutiner vad gäller barns sömn under veckorna. Dock skiljer sig dessa ifrån helgerna då barn ges mer frihet vid läggning och väckning. Utöver det visar resultatet att föräldrarna tenderar att begränsa barns middagsvila, både på förskolan och hemma grundad på tanke om att kvällssömn förskjuts till senare. Sammanfattningsvis kan det sägas att föräldrarnas tankar och uppfattningar om sömn kan i hög grad relateras med barns sovmönster och möjligheter att sova på dagen.

 • Hedberg, Elin
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Lenngren, Annica
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att vara patient med smittsam sjukdom inom somatisk vård2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Melander, Susanne
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Tanoh Bamba, Judith
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Brytpunktssamtal i livets slut: En litteraturstudie ur sjuksköterskors perspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Palliative care aims to alleviate suffering for patients approaching end of life. It is about improving the quality of life by satisfying both physical and spiritual needs. In order to get palliative care, a decision making conversation between physicians and patients is being held on to transfer from curative to palliative care. Problem: Without decision making the curative treatment continues, even when patients are not getting better. Nurses can then not provide good palliative care at the end of life. Aim: To describe nurses' experiences of decision making at the end of life. Method: A systematic literature study with descriptive synthesis. Result: After the analysis of twelve articles, two themes and four subthemes emerged. The two themes were experiences of early initiated decision making and experiences of nurses role in decision making. The four subthemes were decision making enables customized care, initiating decision making is a challenge, involved but not responsible and to care for patients. Conclusion: Decision making is a resource for caring. Nurses highlight patients in the end of life's need for palliative care. Nurses cooperate with physicians, patients and families during the process to create the best possible care.

 • Bankarusamy, Sudhangathan
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Towards hardware accelerated rectification of high speed stereo image streams2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The process of combining two views of a scene in order to obtain depth information is called stereo vision. When the same is done using a computer it is then called computer stereo vision. Stereo vision is used in robotic application where depth of an object plays a role. Two cameras mounted on a rig is called a stereo camera system. Such a system is able to capture two views and enable robotic application to use the depth information to complete tasks. Anomalies are bound to occur in such a stereo rig, when both the cameras are not parallel to each other. Mounting of the cameras on a rig accurately has physical alignment limitations. Images taken from such a rig has inaccurate depth information and has to be rectified. Therefore rectification is a pre-requisite to computer stereo vision. One such a stereo rig used in this thesis is the GIMME2 stereo camera system. The system has two 10 mega-pixel cameras with on-board FPGA, RAM, processor running Linux operating system, multiple Ethernet ports and an SD card feature amongst others. Stereo rectification on memory constrained hardware is a challenging task as the process itself requires both the images to be stored in the memory. The FPGA on the GIMME2 systems must be used in order to achieve the best possible speed. Programming a system that does not have a display and for used for a specific purpose is called embedded programming. The purpose of this system is distance estimation and working with such a system falls in the Embedded Systems program. This thesis presents a method that makes rectification a step ahead for this particular system. The functionality of the algorithm is shown in MATLAB and using VHDL and is compared to available tools and systems.

 • Omar, Safia
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Det verbala våldets ansikte: En kvalitativ intervjustudie om handläggares roller, upplevelser och strategier för att hantera verbalt våld som uppstår vid klientmöten.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Våld i arbetslivet är idag ett samhällsproblem som inte enbart begränsas till drabbade individer utan berör även övriga samhället. Konsekvenserna av det verbala våldet är skadliga, både på individnivå, och på samhällsnivå. Anställda som utsatts för verbalt våld upplever ofta otrygghet, oro och stress inför arbetet. Denna studie avser att belysa det verbala våldets förekomst och inverkas hos handläggare vid klientmöten inom offentliga sektorn och hur det verbala våldet hanteras på både individ- och organisationsnivå.

  Resultatet från intervjuerna visar att det verbala våldet i samband med klientmöten är något som förekommer. Samtliga deltagare vittnar om händelser där verbalt våld uppstått och beskriver vidare att det i många fall blivit en del av arbetet.  Begrepp så som ”dum i huvet”, ”inkompetent”, ”fattar ingenting” och ”dålig” är enligt deltagarna återkommande ord som missnöjda klienter använt sig utav. Förutom de strategier som handläggarna använder sig utav, uppger samtliga deltagare att det verbala våldet från klienter hanteras på ett bra och förebyggande sätt på arbetsplatsen och att det finns professionellt stöd när verbalt våld inträffar som handläggarna kan utnyttja.

 • Strand, Elin
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Lundberg, Elin
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Patienters upplevelser av vård i flerbäddssal2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Westman, Ebba
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Ström, Amanda
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Sjuksköterskor som arbetsledare i vården2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Dahlberg, Kerstin
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Kenttä Sköllermark, Dan
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lärares upplevelser av fortbildningar: En studie om hur lärare upplever Matematiklyftet och Räkna med Västerås2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöker vi fyra lärares upplevelser av fortbildningarna Matematiklyftet och Räkna med Västerås samt om dessa har påverkat lärares planering och undervisning inom ämnet matematik. Vi undersöker om lärarna upplever att de får användbara verktyg samt stöd av fortbildningarna. Denna studie genomförs via kvalitativa intervjuer där fyra lärare beskriver deras upplevelser genom att svara på våra konkreta frågeställningar.

 • Jonsson, Elizabeth
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Hamrelius, Ellen
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Formativ bedömning i matematikundervisningen: En kvalitativ studie om F-3 lärares arbete med formativ bedömning i matematikundervisningen.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vad lärare anser är nyckelstrategier för att tillämpa formativ bedömning i matematikundervisning. För att studera detta användes semistrukturerade intervjuer samt enkät som metod. Resultatet visar att lärarnas arbete med formativ bedömning överensstämmer med forskning om formativ bedömning där Wiliams (2011) strategier är framstående. Det visade sig alltså att lärarna beskriver att de arbetar med strategier som att synliggöra målen för eleverna, möjliggöra diskussioner och kommunikation, ge feedback för att föra eleven framåt, gör samarbete mellan elever möjligt och gör eleverna medvetna och aktiva i sitt lärande.

 • Ademi, Dinore
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Gustavsson, Nathalie
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Ett lyftande samarbete som stödjer elever med lässvårigheter: Hur några klasslärare använder olika stödinsatser för att hjälpa elever med lässvårigheter i årskurs 1–32017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka hur två klasslärare i årkurs 1–3 på två olika skolor samarbetar med specialpedagog/speciallärare i arbetet med elever som har lässvårigheter. Undersökningens syfte var att synliggöra det stöd klassläraren behöver för att tillämpa olika hjälpverktyg, förhållnings- och arbetssätt i sin ordinarie undervisning för att leda elever med lässvårigheter mot en god läsförmåga. För att samla in information till undersökningen valde vi att utföra kvalitativa intervjuer och undersöka läromaterial som informanterna använder i arbetet för att stödja elever med lässvårigheter. Dessa läromaterial använder informanterna i arbetet med elever som har lässvårigheter. Resultatet visar att klasslärarna på båda skolorna har ett tätt samarbete med specialpedagogen/specialläraren i arbetet med elever som har lässvårigheter. Vidare visar det även att klasslärarna tillämpar stödinsatser i sin ordinarie undervisning för att stötta elevernas läsning utifrån deras olika behov och förutsättningar. Slutsatsen är att samarbetet mellan klasslärare och specialpedagog/speciallärare är av stor betydelse då dessa stödinsatser bidrar till elevernas kunskapslärande och det skapar olika möjligheter och  anpassningar i klasslärarens undervisningsinnehåll för elever med lässvårigheter. De tillfrågade informanterna i denna undersökning anser att samarbetet skapar möjligheter för elever med lässvårigheter att utveckla en god läsförmåga och delaktighet i sitt lärande. 

 • Rodin, Maria
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Konkret material i matematikundervisningen: Hur lärare ser på konkret material i matematikundervisningen2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is about how four different teachers define and use concrete material and also what opportunities and obstacles there are with the concrete material in mathematical education. The research questions for this study have been answered by four semi structured interviews with teachers from grades 1 – 3. The interviews contained nine questions such as how they defined concrete material, how they used it in the teaching and if they saw any opportunities and/or obstacles in the education. The result indicate that all teachers have a similar view of concrete material and the purpose of using concrete material in education differs a little. However, everyone strives for the same goal that the students will have a mathematical skills training to make it easier for them to handle the more abstract thinking.  What separated the teachers a bit was the purpose and use of concrete material I mathematics teaching. The obstacles that the teachers saw was that there may be a risk that students will find it difficult to use mental calculation and become to fortified to use concrete material. Students may have it hard to” think themselves” and lock themselves because they don’t know how to count without the concrete material. You can see a hint that all teachers work from “Learning with models” to teach students the reason for how to count in different strategies. Three out of four also use “Learning to model” where the students themselves can try and think out new strategies.

   

  My conclusion is that teachers who were interviewed have a similar view of how they define concrete material, but how it is used in the education is a little bit different. 

 • Svensson, Mats
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  The Way of the Word: Vocabulary learning strategies in an upper secondary school in Sweden2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  One of the hardest challenges that learners may face during the process of acquiring a second language is learning vocabulary. Knowledge of vocabulary is an important factor when achieving the competence to communicate in a foreign language. There are multiple strategies available when it comes to learning new words, depending on factors such as the learner, the environment, and the context. Essentially, as Nation (2001) maintains, there are two ways of learning vocabulary: "incidental learning" and "direct intentional learning". Although there is a growing body of research on vocabulary learning strategies employed by students, studies in the Swedish context that take into consideration both students’ and teachers’ perspectives are scarce. Against this background, this mixed methods study examines on the one hand which strategies to learn and remember new words are preferable from the students' perspective and on the other hand it also investigates what strategies the teachers are actually using and encouraging in the English subject in a Swedish upper secondary school.    The reported preferences of the students indicate that they do not explicitly use vocabulary learning strategies (VLSs) to any great extent at all, while their teachers' view is that the students should largely be responsible enough to care for their own vocabulary acquisition. However, the students suggest one VLS to be of great advantage to themselves: to use their teacher as help rather than for example dictionaries or textbooks. This is, however, something that the teachers do not encourage in their classrooms, although previous research has shown the benefits of using source language translations in second language learning.   

 • Kalifa, Rawyda
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication. 1993.
  Vägen till en bättre undervisning: Faktorer som kan påverka elevers språkutveckling positivt på gymnasieskolans språkintroduktionsprogram2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att ta reda på hur några SVA-lärare går tillväga med att individanpassa undervisningen för att främja elevens andraspråk på språkintroduktionsprogrammet. Detta har undersökts med hjälp av lärarintervjuer. I resultaten framkommer det att det är svårt att alltid lyckas med att individanpassa undervisningen, men att det är viktigt att läraren hela tiden arbetar med det. Slutsatsen är att läraren ska använda sig av olika arbetssätt och undervisningsmetoder för att på bästa fram nå fram till eleven, ha en bra lärar- elevrelation och slutligen att läraren hela tiden följer upp elevens språkutveckling.

 • Aziz Ali, Barkat
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  A comparison of a Lazy PageRank and variants for common graph structures2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The thesis first reviews the mathematics behind the Google’s PageRank, which is the state-of-the-art webpage ranking algorithm. The main focus of the thesis is on exploring a lazy PageRank and variants, related to a random walk, and by realizing that, they can be computed using the very same algorithm, find lazy PageRank and variants' expressions for some common graph structures, for example, a line-graph, a complete-graph, a complete-bipartite graph including a star graph, and try to get some understanding of the behavior of the PageRank, when a network evolves, for example either by a contraction or an expansion of graphs’ nodes or links.

 • Lindström, Anna-Lena
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Jigehamn, Malin
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  NYANLÄNDA ELEVER I SVENSK SKOLA: En kvalitativ studie hur nyanlända elever tas emot och undervisas i svensk skola2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att fördjupa kunskapen hur lärare bemöter nyanlända elever i skolan, hur lärare planerar och undervisar nyanlända elever och hur samarbetet mellan läraren och modersmålslärare fungerar i verksamheten. Utgångspunkten i studien är ett sociokulturellt perspektiv där lärande sker i samband genom andra med att ta hjälp av varandra och samarbeta tillsammans. Studiens underlag utgörs av intervjumaterial från intervjuer med sju grundskolelärare från olika kommuner med erfarenhet av att undervisa nyanlända elever. Resultatet visar att lärares första möte och undervisning utgår från den kartläggning som genomförts på den nyanlända eleven på det centrala enheterna som finns i kommunerna. Lärarna påtalar betydelsen av att få den nyanlända eleven att känna sig trygg i skolan och genom de andra eleverna lära av varandra, genom att utbyta sig av olika kulturer och skolbakgrund. Lärarna säger att ett gott samarbete med modersmålslärare är av vikt för att den nyanlända eleven ska få en så bra lärandeutveckling som möjligt.

 • Ojala, Carola
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Hansson, Matilda
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  "Fröken har aldrig frågat mig": En kvalitativ studie om tio elevers upplevelser av elevinflytande i grundskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka och fördjupa kunskapen om elevinflytande i grundskolan ur ett elevperspektiv. Utgångspunkten är Skolinspektionens Skolenkät VT 2015 som visade på äldre elevers låga grad av inflytande och med pragmatismen som teoretiskt perspektiv. Genom intervjuer med tio elever i grundskolans F-3 undersöktes huruvida eleverna anser inflytande som en viktig del i skolan samt vilken form av inflytande eleverna får eller önskar att de skulle ha. Resultaten visade på ett relativt litet inflytande för eleverna och att det inflytande som finns sker i olika grad och i olika miljöer i skolan. Slutsatsen är att elevinflytande är lågt även i grundskolans F-3.

 • Haraldsson, Frida
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Wallin, Jessica
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lärplattor - Nyckeln till lustfyllt lärande?: En kvalitativ studie kring åtta grundskollärares syn på deras användning av lärplattor i matematikundervisningen.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att få en fördjupad kunskap kring hur lärplattor kan användas för att berika elevers lärande i matematikundervisningen. Detta syfte har besvarats genom semistrukturerade intervjuer med åtta lärare i årskurserna 1-3 där vi undersökte hur och varför lärare arbetar med lärplattor samt vilka möjligheter och hinder de ser med att använda dem i matematikundervisningen. Resultatet visade att tillgången på lärplattor varierade stort mellan skolorna och därmed även hur mycket och på vilket sätt lärarna använde sig av dem i sin matematikundervisning. Generellt kunde vi utläsa att samtliga tillfrågade lärare såg fler möjligheter än hinder med att använda lärplattor i matematikundervisningen. De möjligheter som lyftes var framförallt att det bidrog till ett lustfyllt lärande, en annan typ av färdighetsträning samt att de användes som hjälpmedel eller stöd för elever i behov av särskilt stöd. Hindren som lärarna lyfte var tillgången till lärplattor, brister i befintlig utrusning, att eleverna lätt halkade in på annat än det som de egentligen skulle göra men också att man som lärare inte hade tillräckliga kunskaper om lärplattor eller dess applikationer. Vår slutsats är att lärarna har en positiv inställning till att använda lärplattor i matematikundervisningen men att det finns flera yttre faktorer, så som exempelvis icke fungerade internetuppkoppling, vilket gör att de inte kan använda lärplattorna i den mån de önskar.   

 • Laakso Lindgren, Felicia
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Sillén, Josefine
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Högläsning- ett tråkigt moment i undervisningen eller ett positivt tillfälle för inlärning?: - En kvalitativ intervjustudie som jämför några elevers inställning till högläsning i förhållande till några grundskolelärares syfte med högläsning.2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka och jämföra några elevers uppfattningar med högläsning i förhållande till några grundskolelärares syfte med högläsning. Med en utgångspunkt i syftet motiveras metoderna observation och semistrukturerade intervjuer som aktuella för studien. Fyra grundskolelärare och fyra elever till respektive grundskolelärare har valts ut för intervjuer och observationer. Resultatet visar att grundskolelärare har olika syften med högläsning samt att elevernas upplevelser av högläsning varierar. I resultatet presenteras även de likheter och skillnader som framkom mellan elevernas uppfattningar och grundskolelärarnas syfte.

 • Persson, Joanna
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Lindbom, Alice
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Hand i hand mot en hållbar framtid?: En kvalitativ studie om sju F-3 lärares förhållningssätt till hållbar utveckling2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur sju F-3 lärare ser på undervisning för hållbar utveckling samt fördjupa kunskapen om hur de arbetar med hållbar utveckling. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer där informanterna arbetar på olika skolor. För att öka förståelsen kring betydelsen av hållbar utveckling använder vi oss av Bronfenbrenners utvecklingsekologiska  teori (1979). Vi har även använt Uitto & Salorantas (2017) forskning för att styrka våra teorier gällande arbetet med hållbar utveckling i skolan. Resultatet visar att begreppet hållbar utveckling är mångtydigt och komplext. Skolornas arbete är en viktig del i samhällets uppbyggnad. Resultatet visar även att det finns en tydlig koppling mellan arbetet med hållbar utveckling och hur det sociala klimatet ser ut på skolorna. Relationsbyggande är en väsentlig del i elevernas välmående och kunskapsutveckling. En stor del av samhällets framtid hänger på skolans sätt att tolka och arbeta med hållbar utveckling. För att bygga ett tryggt och stabilt samhälle krävs det att vi går hand i hand mot en hållbar framtid.

 • Raja-aho, Maarit
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Bernhardsson, Ellinor
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att förlåta eller inte, det är frågan: Om förlåtelsens och icke-förlåtelsens funktioner2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förlåtelse anses ibland som den enda lösningen för sårade eller kränkta känslor och icke-förlåtelse anses betyda att man fortsätter med grubblerier och hämndbegär. Syftet med studien var att studera förlåtelsens och icke-förlåtelsens funktioner, upplevelser och samband med empati. Trettio respondenter från Sverige, Finland och Frankrike svarade skriftligt eller muntligt på intervjufrågor om förlåtelse och eller icke-förlåtelse. Intervjuerna meningskoncentrerades och analyserades med tematisk analys och resultatet visade att både förlåtelse och icke-förlåtelse kan ha positiva men olika funktioner för individer. Situationen och vem som skulle förlåtas är avgörande faktorer för när det är förlåtelse eller icke- förlåtelse som är det optimala för t ex. självkänslan. Förlåtelse och icke-förlåtelse visade sig vara motsatser till varandra endast i två bemärkelser, när det gäller empatiska känslor och fortsatt kontakt. Studien kan komma till nytta inom arbeten där man bemöter individer som har upplevt svåra kränkningar. 

 • Younis, Vincent
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Denis, Arnautovic
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare.
  Att vara välkomen men ändå inte: “Povertyisthemotherofcrime”/MarcusAurelius2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 60 credits / 90 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersöker invånare och verksammas upplevelser av ett, enligt en rapport frånunderrättelseenheten, utsatt bostadsområde i Västerås. För att besvara frågeställningen har vigenomfört 14 intervjuer varav 5 var semistrukturerade och resterande var ostrukturerade. Vihar även genomfört 6 observationer, där samtliga var icke deltagande observationer. Dåmålsättningen var att undersöka så förutsättningslöst som möjligt har vi använt oss av BarneyGlasers variant av grundad teori som metodologiskt angreppssätt. Tidigare forskning som vibelyser är delade i tre teman: Segregation, familjestrukturer och sysselsättning. En teorisom är grundad i data presenteras i resultatdelen och beskriver det som sker i Bäckby.Studiens teoretiska referensramar är Erving Goffmans teori om stigma, Howard. S. Beckersteori om avvikande samt Giorgio Agambens teori om undantag och belägring som fungerarsom en komplettering till förståelsen av hur det är i ett utsatt bostadsområde. Slutsatsernavisar att det är en handfull ungdomar som står för oron som sker i Bäckby och dess handlingarmöjliggörs på grund av misslyckade strukturella åtgärder. De förhållanden vi har funnitavgörande för trygghets upplevelse i Bäckby är inte endast att ungdomar behöversysselsättning, utan det behövs även en spridning av människor med utländsk bakgrund blandetniska svenskar och förebyggande åtgärder från externa aktörer.